a25.8; 35.4-9.
b35.5,21,29; 36.2. Hlu. 5.2. 1 Lan. 29.5,6,9,14,17. Ezra 1.6; 2.68; 3.5; 7.16. Neh. 11.2. 2 Kor. 8.12; 9.7.
c27.20.
d30.23.
e30.7; 31.11.
fGen. 2.12.
g28.4,6,15.
h28.4,6,15.
iLevi 21.12; Eks. 36.1,3,4; Levi 4.6; 10.4; Heb. 9.1,2.
j29.45. 1 Kho. 6.13. 2 Kor. 6.16. Isam. 21.3.
k25.40.
l37.1. Dute. 10.3. Heb. 9.4.
mGen. 6.14.
n25.24,25; 30.3,4.
o37.3; 1 Kho. 7.30,
p1 Kho. 8.8.
q16.34.
r37.6. Heb. 9.5.
s25.31. 37.7,17,22. Nani 8.4. 10. 2; Jer. 10.5.
t1 Kho. 8.7. 1 Lan. 28.18. Heb. 9.5.
u40.20; 26.34.
v25.16. Dute. 31.26. 1 Kho. 8.9.
w29.42,43. 30.6,36. Nani 17.4.
xNani 7.89. 1 Sam. 4.4. 2 Sam. 6.2. 2 Kho. 19.15. Hlab. 80.1. Isa. 37.16.
y25.29, 37.10-16. 1 Kho. 7.48. 2 Lan. 4.8. Heb. 9.2.
z25.11.
aa25.11.
ab26.29. 30.4. 36.34. 37.14,27. 38.5.
acNani 4.7.
adLevi 24.5,6.
ae25.39; 37.17-24. 1 Kho. 7.49. Zek. 4.2. Heb. 9.2. Isam. 1.12.
afLevi 24.3,4. 2 Lan. 13.11.
agNani 8.2.
ah25.9. 26.30. 27.8. Nani 8.4. 1 Lan. 28.11,19. Seb. 7.44. Heb. 8.5.

Exodus 25

Ukunikela umnikelo eNkosini

1 I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 2Khuluma kubantwana bakoIsrayeli a  ukuthi bangithathele umnikelo; uzathatha umnikelo wami kuye wonke umuntu, onhliziyo yakhe imenza avume b  . 3Njalo yilo umnikelo ozawuthatha kubo: Igolide, lesiliva, lethusi, 4lokuluhlaza okwesibhakabhaka, lokuyibubende, lokubomvu, lelembu elicolekileyo kakhulu, loboya bembuzi, 5lezikhumba eziphendulwe zababomvu zezinqama, lezikhumba zikamantswane, lesihlahla sesinga, 6amafutha esibane c  , amakha amafutha okugcoba d  , lawempepha ethunqayo elephunga elimnandi e  , 7amatshe athiwa ngama-onikse* f  , lamatshe okubekwa e-efodini* g  lesembathweni sesifuba h  . 8Njalo kabangenzele indlu engcwele i  ukuze ngihlale phakathi kwabo j  . 9Njengakho konke engizakutshengisa khona k  , isibonelo sethabhanekele, lesibonelo sempahla yalo yonke, lenze njalo-ke.

Umtshokotsho wesivumelwano

10Njalo bazakwenza umtshokotsho ngesihlahla sesinga l  ; ubude bawo bube zingalo ezimbili lengxenye eyodwa kwezimbili, lobubanzi bawo yingalo lengxenye eyodwa kwezimbili, lokuphakama kwawo yingalo lengxenye eyodwa kwezimbili. 11Uwuhuqe-ke ngegolide elicwengekileyo, uwuhuqe ngaphakathi langaphandle m  , wenze phezu kwawo umqolo wegolide inhlangothi zonke n  . 12Uwubumbele ngokuncibilikisa futhi amasongo amane egolide, uwafake emagumbini omane awo o  , ukuze amasongo amabili abe kolunye uhlangothi lwawo, lamasongo amabili abe kolunye uhlangothi lwawo. 13Njalo uzakwenza imijabo ngesihlahla sesinga, uyihuqe ngegolide, 14uyifake imijabo emasongweni enhlangothini zomtshokotsho, ukuthwala umtshokotsho ngayo. 15Imijabo izakuba semasongweni omtshokotsho p  , ayiyikukhutshwa kuwo. 16Ubusufaka emtshokotshweni ubufakazi engizakunika bona q  . 17Njalo uzakwenza isihlalo somusa ngegolide elicwengekileyo r  , ubude baso bube zingalo ezimbili lengxenye eyodwa kwezimbili, ububanzi baso yingalo lengxenye eyodwa kwezimbili. 18Ubususenza amakherubi* amabili ngegolide, uzawenza ngomsebenzi okhandiweyo s  , avele emaphethelweni womabili esihlalo somusa. 19Wenze elinye ikherubhi livele ephethelweni lwaloluhlangothi, lelinye ikherubhi livele ephethelweni lolunye uhlangothi, uzakwenza amakherubi evela esihlalweni somusa emaphethelweni womabili aso. 20Lamakherubi azakwelula impiko zawo ngaphezulu t  , ambomboze isihlalo somusa ngempiko zawo, lobuso bawo bukhangelane; ubuso bamakherubi buzakhangela isihlalo somusa. 21Njalo uzasibeka isihlalo somusa ngaphezulu u  , phezu komtshokotsho, ufake emtshokotshweni ubufakazi engizakunika bona v  . 22Ngizahlangana-ke lawe lapho w  , ngikhulume lawe ngingaphezu kwesihlalo somusa, ngiphakathi kwamakherubi amabili x  aphezu komtshokotsho wobufakazi, konke engizakulaya khona kubantwana bakoIsrayeli.

Itafula lezinkwa zokubukiswa

23Uzakwenza futhi itafula ngesihlahla sesinga y  ; ubude balo bube zingalo ezimbili, lobubanzi balo yingalo, lokuphakama kwalo yingalo lengxenye eyodwa kwezimbili. 24Uzalihuqa-ke ngegolide elicwengekileyo, wenze kulo umqolo wegolide inhlangothi zonke z  . 25Uzakwenza kulo inhlangothi zonke ibhanti elingangobubanzi besandla, ulenzele ibhanti lalo umqolo wegolide inhlangothi zonke aa  . 26Ulenzele futhi amasongo amane egolide, uwafake amasongo emagunjini amane asenyaweni zalo zozine. 27Amasongo azakuba ngasebhantini ukuze abe zindawo zemijabo ab  , ukuthwala itafula. 28Njalo uzakwenza imijabo ngesihlahla sesinga, uyihuqe ngegolide, ukuze itafula lithwalwe ngayo; 29wenze futhi imiganu yalo lenkezo zalo lezitsha zalo lenditshi zalo abathela ngazo ac  , uzenze ngegolide elicwengekileyo. 30Uzabeka-ke etafuleni izinkwa zokubukiswa ad  phambi kwami njalonjalo.

Uluthi lwesibane lwegolide

31Uzakwenza njalo uluthi lwesibane ngegolide elicwengekileyo ae  ; uluthi lwesibane luzakwenziwa ngomsebenzi okhandiweyo, isidindi salo, lezinti zalo, imbizana zalo, induku zalo, lamaluba alo, kuvele kulo. 32Njalo izinti eziyisithupha zizaphuma enhlangothini zalo; izinti ezintathu zoluthi lwesibane kolunye uhlangothi, lezinti ezintathu zoluthi lwesibane kolunye uhlangothi. 33Imbizana ezintathu ezenziwe zafanana lamaluba esihlahla se-alimondi* kolunye uluthi, isiduku leluba; lembizana ezintathu ezenziwe zafanana lamaluba esihlahla se-alimondi kolunye uluthi, isiduku leluba; kube njalo ezintini eziyisithupha eziphuma oluthini lwesibane. 34Oluthini lwesibane kube khona imbizana ezine ezenziwe zafanana lamaluba esihlahla se-alimondi*, iziduku zalo lamaluba alo; 35kube lesiduku ngaphansi kwezinti ezimbili ezivela kulo, lesiduku ngaphansi kwezinti ezimbili ezivela kulo, futhi isiduku ngaphansi kwezinti ezimbili ezivela kulo, njengezinti eziyisithupha eziphuma oluthini lwesibane. 36Iziduku zazo lezinti zazo zizavela kulo, lonke lube ngumsebenzi munye okhandiweyo wegolide elicwengekileyo. 37Uzakwenza futhi izibane zalo eziyisikhombisa, njalo bazalumathisa izibane zalo af  , bazazenza zikhanyise ehlangothini oluphambi kwalo ag  . 38Njalo indlawu zalo lemiganu yalo yomlotha kuzakuba ligolide elicwengekileyo. 39Kalwenziwe ngethalenta* legolide elicwengekileyo, kanye lazo zonke lezizinto. 40Nanzelela-ke ukuthi uzenze njengomfanekiso wazo ah  , owatshengiswa wona entabeni.

Copyright information for Ndebele