a25.8; 35.4-9.
b35.5,21,29; 36.2. Hlu. 5.2. 1 Lan. 29.5,6,9,14,17. Ezra 1.6; 2.68; 3.5; 7.16. Neh. 11.2. 2 Kor. 8.12; 9.7.
c27.20.
d30.23.
e30.7; 31.11.
fGen. 2.12.
g28.4,6,15.
h28.4,6,15.
iLevi 21.12; Eks. 36.1,3,4; Levi 4.6; 10.4; Heb. 9.1,2.
j29.45. 1 Kho. 6.13. 2 Kor. 6.16. Isam. 21.3.
k25.40.
l37.1. Dute. 10.3. Heb. 9.4.
mGen. 6.14.
n25.24,25; 30.3,4.
o37.3; 1 Kho. 7.30,
p1 Kho. 8.8.
q16.34.
r37.6. Heb. 9.5.
s25.31. 37.7,17,22. Nani 8.4. 10. 2; Jer. 10.5.
t1 Kho. 8.7. 1 Lan. 28.18. Heb. 9.5.
u40.20; 26.34.
v25.16. Dute. 31.26. 1 Kho. 8.9.
w29.42,43. 30.6,36. Nani 17.4.
xNani 7.89. 1 Sam. 4.4. 2 Sam. 6.2. 2 Kho. 19.15. Hlab. 80.1. Isa. 37.16.
y25.29, 37.10-16. 1 Kho. 7.48. 2 Lan. 4.8. Heb. 9.2.
z25.11.
aa25.11.
ab26.29. 30.4. 36.34. 37.14,27. 38.5.
acNani 4.7.
adLevi 24.5,6.
ae25.39; 37.17-24. 1 Kho. 7.49. Zek. 4.2. Heb. 9.2. Isam. 1.12.
afLevi 24.3,4. 2 Lan. 13.11.
agNani 8.2.
ah25.9. 26.30. 27.8. Nani 8.4. 1 Lan. 28.11,19. Seb. 7.44. Heb. 8.5.

Exodus 25

Ukunikela umnikelo eNkosini

I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: Khuluma kubantwana bakoIsrayeli a  ukuthi bangithathele umnikelo; uzathatha umnikelo wami kuye wonke umuntu, onhliziyo yakhe imenza avume b . Njalo yilo umnikelo ozawuthatha kubo: Igolide, lesiliva, lethusi, lokuluhlaza okwesibhakabhaka, lokuyibubende, lokubomvu, lelembu elicolekileyo kakhulu, loboya bembuzi, lezikhumba eziphendulwe zababomvu zezinqama, lezikhumba zikamantswane, lesihlahla sesinga, amafutha esibane c , amakha amafutha okugcoba d , lawempepha ethunqayo elephunga elimnandi e , amatshe athiwa ngama-onikse* f , lamatshe okubekwa e-efodini* g  lesembathweni sesifuba h . Njalo kabangenzele indlu engcwele i  ukuze ngihlale phakathi kwabo j . Njengakho konke engizakutshengisa khona k , isibonelo sethabhanekele, lesibonelo sempahla yalo yonke, lenze njalo-ke.

Umtshokotsho wesivumelwano

10 Njalo bazakwenza umtshokotsho ngesihlahla sesinga l ; ubude bawo bube zingalo ezimbili lengxenye eyodwa kwezimbili, lobubanzi bawo yingalo lengxenye eyodwa kwezimbili, lokuphakama kwawo yingalo lengxenye eyodwa kwezimbili. 11 Uwuhuqe-ke ngegolide elicwengekileyo, uwuhuqe ngaphakathi langaphandle m , wenze phezu kwawo umqolo wegolide inhlangothi zonke n . 12 Uwubumbele ngokuncibilikisa futhi amasongo amane egolide, uwafake emagumbini omane awo o , ukuze amasongo amabili abe kolunye uhlangothi lwawo, lamasongo amabili abe kolunye uhlangothi lwawo. 13 Njalo uzakwenza imijabo ngesihlahla sesinga, uyihuqe ngegolide, 14 uyifake imijabo emasongweni enhlangothini zomtshokotsho, ukuthwala umtshokotsho ngayo. 15 Imijabo izakuba semasongweni omtshokotsho p , ayiyikukhutshwa kuwo. 16 Ubusufaka emtshokotshweni ubufakazi engizakunika bona q . 17 Njalo uzakwenza isihlalo somusa ngegolide elicwengekileyo r , ubude baso bube zingalo ezimbili lengxenye eyodwa kwezimbili, ububanzi baso yingalo lengxenye eyodwa kwezimbili. 18 Ubususenza amakherubi* amabili ngegolide, uzawenza ngomsebenzi okhandiweyo s , avele emaphethelweni womabili esihlalo somusa. 19 Wenze elinye ikherubhi livele ephethelweni lwaloluhlangothi, lelinye ikherubhi livele ephethelweni lolunye uhlangothi, uzakwenza amakherubi evela esihlalweni somusa emaphethelweni womabili aso. 20 Lamakherubi azakwelula impiko zawo ngaphezulu t , ambomboze isihlalo somusa ngempiko zawo, lobuso bawo bukhangelane; ubuso bamakherubi buzakhangela isihlalo somusa. 21 Njalo uzasibeka isihlalo somusa ngaphezulu u , phezu komtshokotsho, ufake emtshokotshweni ubufakazi engizakunika bona v . 22 Ngizahlangana-ke lawe lapho w , ngikhulume lawe ngingaphezu kwesihlalo somusa, ngiphakathi kwamakherubi amabili x  aphezu komtshokotsho wobufakazi, konke engizakulaya khona kubantwana bakoIsrayeli.

Itafula lezinkwa zokubukiswa

23 Uzakwenza futhi itafula ngesihlahla sesinga y ; ubude balo bube zingalo ezimbili, lobubanzi balo yingalo, lokuphakama kwalo yingalo lengxenye eyodwa kwezimbili. 24 Uzalihuqa-ke ngegolide elicwengekileyo, wenze kulo umqolo wegolide inhlangothi zonke z . 25 Uzakwenza kulo inhlangothi zonke ibhanti elingangobubanzi besandla, ulenzele ibhanti lalo umqolo wegolide inhlangothi zonke aa . 26 Ulenzele futhi amasongo amane egolide, uwafake amasongo emagunjini amane asenyaweni zalo zozine. 27 Amasongo azakuba ngasebhantini ukuze abe zindawo zemijabo ab , ukuthwala itafula. 28 Njalo uzakwenza imijabo ngesihlahla sesinga, uyihuqe ngegolide, ukuze itafula lithwalwe ngayo; 29 wenze futhi imiganu yalo lenkezo zalo lezitsha zalo lenditshi zalo abathela ngazo ac , uzenze ngegolide elicwengekileyo. 30 Uzabeka-ke etafuleni izinkwa zokubukiswa ad  phambi kwami njalonjalo.

Uluthi lwesibane lwegolide

31 Uzakwenza njalo uluthi lwesibane ngegolide elicwengekileyo ae ; uluthi lwesibane luzakwenziwa ngomsebenzi okhandiweyo, isidindi salo, lezinti zalo, imbizana zalo, induku zalo, lamaluba alo, kuvele kulo. 32 Njalo izinti eziyisithupha zizaphuma enhlangothini zalo; izinti ezintathu zoluthi lwesibane kolunye uhlangothi, lezinti ezintathu zoluthi lwesibane kolunye uhlangothi. 33 Imbizana ezintathu ezenziwe zafanana lamaluba esihlahla se-alimondi* kolunye uluthi, isiduku leluba; lembizana ezintathu ezenziwe zafanana lamaluba esihlahla se-alimondi kolunye uluthi, isiduku leluba; kube njalo ezintini eziyisithupha eziphuma oluthini lwesibane. 34 Oluthini lwesibane kube khona imbizana ezine ezenziwe zafanana lamaluba esihlahla se-alimondi*, iziduku zalo lamaluba alo; 35 kube lesiduku ngaphansi kwezinti ezimbili ezivela kulo, lesiduku ngaphansi kwezinti ezimbili ezivela kulo, futhi isiduku ngaphansi kwezinti ezimbili ezivela kulo, njengezinti eziyisithupha eziphuma oluthini lwesibane. 36 Iziduku zazo lezinti zazo zizavela kulo, lonke lube ngumsebenzi munye okhandiweyo wegolide elicwengekileyo. 37 Uzakwenza futhi izibane zalo eziyisikhombisa, njalo bazalumathisa izibane zalo af , bazazenza zikhanyise ehlangothini oluphambi kwalo ag . 38 Njalo indlawu zalo lemiganu yalo yomlotha kuzakuba ligolide elicwengekileyo. 39 Kalwenziwe ngethalenta* legolide elicwengekileyo, kanye lazo zonke lezizinto. 40 Nanzelela-ke ukuthi uzenze njengomfanekiso wazo ah , owatshengiswa wona entabeni.

Copyright information for Ndebele