a26.37; 36.8-38.
b25.4; 26.31,36.
c25.5.
d25.5.
e25.27.
f25.40.
g26.1,35; 36.35; Levi 16.2. 2 Lan. 3.14. Mat. 27.51. Heb. 9.2,3.
h16.34.
i25.21.
j40.22. Heb. 9.2.
k40.24.
l27.16.
m25.4; 25.1,31.
n27.16; 28.39; 38.18; 39.29. 35.35; 38.23. Hlu. 5.30.

Exodus 26

Ithabhanekele

1 Uzakwenza-ke ithabhanekele a  ngamakhetheni alitshumi elembu elicolekileyo b  elenziwe ngentambo ephothiweyo lokuluhlaza okwesibhakabhaka lokuyibubende lokubomvu, ngamakherubi*; uzawenza enziwe ngumuntu oyingcitshi. 2Ubude bekhetheni elilodwa bube zingalo ezingamatshumi amabili lesificaminwembili, lobubanzi bekhetheni elilodwa zingalo ezine; wonke amakhetheni alingane. 3Amakhetheni amahlanu azahlanganiswa, elinye lelinye; lamakhetheni amahlanu azahlanganiswa, elinye lelinye. 4Uzakwenza-ke izihitshela ngokuluhlaza okwesibhakabhaka emphethweni welinye ikhetheni, ekucineni kwenhlangano, njalo ngokufananayo wenze emphethweni wekhetheni ekucineni, kunhlangano yesibili. 5Wenze izihitshela ezingamatshumi amahlanu kwelinye ikhetheni, lezihitshela ezingamatshumi amahlanu uzazenza emphethweni wekhetheni elikunhlangano yeyesibili; izihitshela zikhangelane. 6Njalo wenze ingwegwe zegolide ezingamatshumi amahlanu, uhlanganise amakhetheni elinye lelinye ngengwegwe, ukuze kube lethabhanekele elilodwa.

7Wenze futhi amakhetheni ngoboya bembuzi abe lithente phezu kwethabhanekele; uzalenza ngamakhetheni alitshumi lanye. 8Ubude bekhetheni elilodwa zingalo ezingamatshumi amathathu, lobubanzi bekhetheni elilodwa zingalo ezine; amakhetheni alitshumi lanye alingane. 9Njalo uzahlanganisa amakhetheni amahlanu abe wodwa, lamakhetheni ayisithupha abe wodwa; lekhetheni lesithupha uzalipheqa phambi kwethente ngaphambili. 10Wenze-ke izihitshela ezingamatshumi amahlanu emphethweni wekhetheni, ekucineni kwenhlangano, lezihitshela ezingamatshumi amahlanu emphethweni wekhetheni elihlanganisa elesibili. 11Wenze futhi ingwegwe zethusi ezingamatshumi amahlanu, uzifake ingwegwe ezihitsheleni, uhlanganise ithente libe linye. 12Njalo okuseleyo okwedluleleyo kwamakhetheni ethente, ingxenye eyodwa kwezimbili yekhetheni eseleyo, izalengela ehlangothini olungemuva kwethabhanekele. 13Njalo ingalo ngapha lengalo langapha kulokho okuseleyo ebudeni bamakhetheni ethente, izalengela emaceleni ethabhanekele ngapha langapha ukulisibekela. 14Uzalenzela ithente isembeso sezikhumba eziphendulwe zababomvu zezinqama c  , lesembeso sezikhumba zikamantswane phezulu.

15Njalo uzakwenza amapulanka ethabhanekele ngesihlahla sesinga d  , ame, 16ubude bamapulanka buzakuba zingalo ezilitshumi, lobubanzi bepulanka linye bube yingalo lengxenye eyodwa kwezimbili yengalo. 17Ipulanka elilodwa lizakuba lemisuka emibili, ihlanganisiwe omunye komunye; wenze njalo kuwo wonke amapulanka ethabhanekeleni. 18Uzalenzela-ke ithabhanekele amapulanka, amapulanka angamatshumi amabili ehlangothini lweningizimu olukhangele eningizimu; 19wenze njalo izisekelo ezingamatshumi amane zesiliva ngaphansi kwamapulanka angamatshumi amabili, izisekelo ezimbili ngaphansi kwepulanka linye zibe ngezemisuka yalo yomibili, lezisekelo ezimbili ngaphansi kwelinye ipulanka zibe ngezemisuka yalo yomibili, 20njalo amapulanka angamatshumi amabili ehlangothini lwesibili lwethabhanekele, uhlangothi lwenyakatho, 21lezisekelo zawo ezingamatshumi amane zesiliva, izisekelo ezimbili ngaphansi kwepulanka linye lezisekelo ezimbili ngaphansi kwelinye ipulanka. 22Njalo wenze amapulanka ayisithupha ehlangothini olungemuva kwethabhanekele ngentshonalanga, 23njalo uzakwenza lamapulanka amabili awengonsi zethabhanekele ehlangothini olungemuva, 24njalo abe mabili ngaphansi, azaphelela langaphezulu ndawonye, esongweni elilodwa; kuzakuba njalo ngawo womabili, abe ngawengonsi zombili. 25Njalo azakuba ngamapulanka ayisificaminwembili, lezisekelo zawo zesiliva, izisekelo ezilitshumi lesithupha, izisekelo ezimbili ngaphansi kwepulanka elinye, lezisekelo ezimbili ngaphansi kwelinye ipulanka.

26Uzakwenza njalo imithando ngesihlahla sesinga, emihlanu ibe ngeyamapulanka akolunye uhlangothi lwethabhanekele, 27lemithando emihlanu ibe ngeyamapulanka akolunye uhlangothi lwethabhanekele, lemithando emihlanu ibe ngeyamapulanka ehlangothini lwethabhanekele, ehlangothini olusemuva ngentshonalanga; 28lomthando waphakathi, phakathi kwamapulanka, uzadabula kusukela ekucineni kusiya ekucineni. 29Njalo uzawahuqa amapulanka ngegolide, uwenze amasongo awo ngegolide, abe zindawo zemithando e  ; uyihuqe imithando ngegolide. 30Uzalimisa-ke ithabhanekele njengomfanekiso walo f  owawutshengiswa entabeni.

31Uzakwenza leveyili ngokuluhlaza okwesibhakabhaka g  lokuyibubende lokubomvu, lelembu elicolekileyo elentambo ephothiweyo, kube ngumsebenzi wengcitshi, lamakherubi*; 32uzalilengisa-ke ensikeni ezine zesinga, ezihuqwe ngegolide, lengwegwe zalo zegolide, phezu kwezisekelo ezine zesiliva. 33Njalo uzalilengisa iveyili phansi kwezingwegwe, ukuze ungenise lapho, ngaphakathi kweveyili, umtshokotsho wobufakazi h  ; leliveyili lizalehlukanisela phakathi kwengcwele lengcwele yezingcwele. 34Uzabeka-ke isihlalo somusa phezu komtshokotsho wobufakazi i  engcweleni yezingcwele, 35njalo ubeke itafula ngaphandle kweveyili j  , loluthi lwesibane k  maqondana letafula ehlangothini lwethabhanekele ngaseningizimu, ubeke itafula ehlangothini lwenyakatho. 36Uzakwenza isilenge somnyango l  wethente ngokuluhlaza okwesibhakabhaka lokuyibubende lokubomvu langelembu elicolekileyo elilentambo ephothiweyo m  , umsebenzi womfekethisi ngenalithi n  . 37Usenzele-ke isilenge insika ezinhlanu zesinga, uzihuqe ngegolide; ingwegwe zazo zibe ngezegolide, uzibumbele ngokuncibilikisa izisekelo ezinhlanu zibe ngezethusi.

Copyright information for Ndebele