a38.1-7; Hez. 43.13.
bNani 16.38.
c25.38; 37.23; Levi 10.1.
d25.40.
e27.19; 38.9-20.
fHez. 41.2,26.
g26.36.
hLevi 24.2.
i26.31,33.
j30.8; 1 Sam. 3.3; 2 Lan. 13.11.
k28.43; 29.9,28; 30.21. Levi 3.17; 10.15; 16.34; 17.7; 24.9. Nani 18. 8; 27.23; 19.21.

Exodus 27

Ilathi eleminikelo yokutshiswa

1 Uzakwenza-ke ilathi ngesihlahla sesinga a  , ubude bube zingalo ezinhlanu, ububanzi bube zingalo ezinhlanu, ilathi lilingane inhlangothi zozine, ukuphakama kwalo kube zingalo ezintathu. 2Njalo uzakwenza impondo zalo phezu kwengonsi zalo zozine, impondo zalo zizavela kulo; ubusulihuqa ngethusi b  . 3Njalo wenze izimbiza zokususa umlotha walo, lamafotsholo alo, lemiganu yalo yokufafaza, lamafologwe alo enyama, lezitsha zalo zokuthwala umlilo c  , uzenze zonke izinto zalo ngethusi. 4Ulenzele-ke iziko lethusi elenziwe njengembule, wenze phezu kwembule amasongo amane ethusi engonsini zalo zozine; 5usibeke ngaphansi komphetho welathi phansi, ukuze imbule lifinyelele phakathi kwelathi. 6Ulenzele ilathi imijabo, imijabo yesihlahla sesinga, uyihuqe ngethusi; 7lemijabo ifakwe emasongweni, imijabo izakuba-ke enhlangothini zombili zelathi, ekulithwaleni. 8Ulenze ngamapulanka ligubheke, njengalokho wakutshengisa entabeni d  , bazalenza njalo.

Iguma lethabhanekele

9Njalo uzakwenza iguma lethabhanekele e  , libe sehlangothini olungeningizimu lamakhetheni elembu elicolekileyo lentambo ephothiweyo, ubude bohlangothi lunye bube zingalo ezilikhulu; 10lensika zawo ezingamatshumi amabili lezisekelo zazo ezingamatshumi amabili zibe ngezethusi, ingwegwe zezinsika lezibopho zazo zibe ngezesiliva. 11Ngokunjalo-ke ehlangothini olungenyakatho ebudeni, amakhetheni azakuba zingalo ezilikhulu ebudeni, lensika zawo ezingamatshumi amabili lezisekelo zazo ezingamatshumi amabili zibe ngezethusi, ingwegwe zezinsika lezibopho zazo zibe ngezesiliva. 12Lebubanzini beguma, ehlangothini olusentshonalanga, kuzakuba khona amakhetheni azingalo ezingamatshumi amahlanu, insika zawo zibe litshumi lezisekelo zazo zibe litshumi. 13Lobubanzi beguma ehlangothini olungempumalanga ngasempumalanga bube zingalo ezingamatshumi amahlanu. 14Lamakhetheni olunye uhlangothi azakuba zingalo ezilitshumi lanhlanu f  , insika zawo zibentathu, lezisekelo zazo zibentathu; 15lakolunye uhlangothi amakhetheni abe zingalo ezilitshumi lanhlanu, insika zawo zibentathu lezisekelo zazo zibentathu.

16Emnyango weguma kuzakuba-ke lesilenge esizingalo ezingamatshumi amabili g  , esilokuluhlaza okwesibhakabhaka lokuyibubende lokubomvu lelembu elicolekileyo lentambo ephothiweyo, kube ngumsebenzi womfekethisi ngenalithi; insika zaso zibe zine lezisekelo zazo zibe zine. 17Zonke insika ezizingelezele iguma zizabotshwa ngesiliva, ingwegwe zazo zibe ngezesiliva lezisekelo zazo zibe ngezethusi.

18Ubude beguma bube zingalo ezilikhulu, lobubanzi bube zingalo ezingamatshumi amahlanu inhlangothi zombili, lokuphakama kube zingalo ezinhlanu zelembu elicolekileyo lentambo ephothiweyo, lezisekelo zazo ngezethusi. 19Zonke izinto zethabhanekele emsebenzini walo wonke, lezikhonkwane zalo zonke, lazo zonke izikhonkwane zeguma zizakuba ngezethusi.

20Wena uzabalaya-ke abantwana bakoIsrayeli h  ukuze bakulethele amafutha acengekileyo emihlwathi agigelwe isibane, ukuze enze isibane sivuthe njalonjalo. 21Ethenteni lenhlangano ngaphandle kweveyili eliphambi kobufakazi i  , uAroni lamadodana akhe j  bazasilondoloza kusukela kusihlwa kuze kube sekuseni phambi kwe Nkosi; kuzakuba yisimiso saphakade ezizukulwaneni zabo k  , ngenxa yabantwana bakoIsrayeli.

Copyright information for Ndebele