aNani 18.7. Heb. 5.4.
b6.23; 24.1.
c28.40.29.5,29; 31.10; 39.1,2. Levi 8.7,30. Nani 20.26,28.
d31.6; 35.10,25; 36.1.
e31.3; 35.30,31.
f28.15.
g28.6.
h28.31.
i28.39.
j28.39.
k28.39.
l25.4; 28.6,8,15,39.
m28.14; 39.2-7.
n25.4; 28.6,8,15,39.
o26.1,31; 28.15.
p25.4; 28.6,8,15,39.
qGen. 2.12.
r28.21.
s28.29,30.
tNani 16.40. Josh. 4.7. Zek. 6.14.
u28.22,24,25; 39.15.
v28.28; 39.8-21.
w26.1.
x25.4; 28.6,8,15,39.
yHez. 28.13. Isam. 21.19,20.
z24.10.
aa28.8.
ab28.8.
ac28.12,30.
adLevi 8.8. Nani 27.21. Dute. 33.8. 1 Sam. 28.6. Ezra 2.63. Neh. 7.65. Levi 8.8. Nani 27.21. Dute. 33.8. 1 Sam. 28.6. Ezra 2.63. Neh. 7.65. 1 Sam. 23.9; 30.7.
ae28.29.
af28.37; 39.22-31.28.4.
agJoha. 19.23.
ahLevi 8.9. Zek. 14.20.
ai28.21.
aj15.11.
ak28.4.
alLevi 10.17. Nani 18.1. Levi 22.9. Isa. 53.11. Hez. 4.4,5,6. Joha. 1.29. Heb. 9.28. 1 Pet. 2.24.28.43.
amLevi 1.4; 22.27; 23.11; Isa. 56.7.
an28.4,5.
ao26.36.
ap39.27,28,29,41; Hez. 44.17,18.
aq28.4,5.
ar28.2.
as29.7; 30.30; 40.15. Levi 10.7.
at39.28. Levi 6.10; 16.4. Hez. 44.18.
au20.26.
avLevi 5.1,17; 20.19.
aw27.21.

Exodus 28

Izembatho zabapristi

Wena-ke sondeza kuwe uAroni umnewenu lamadodana akhe kanye laye a , phakathi kwabantwana bakoIsrayeli, ukuze bangisebenzele njengabapristi, uAroni, uNadabi loAbihu, uEleyazare loIthamari, amadodana kaAroni b . Umenzele-ke uAroni umnewenu izembatho ezingcwele c , ezobukhosi lezokucecisa. Wena-ke khuluma labo bonke abahlakaniphileyo ngenhliziyo d , engibagcwalise ngomoya wenhlakanipho e , ukuze benze izembatho zikaAroni zokumehlukanisela ukungisebenzela njengompristi. Lalezi yizembatho abazazenza; isembatho sesifuba f  le-efodi* g , lebhatshi h , lesigqoko esilamabala i , iqhiye j , lebhanti k ; bamenzele uAroni umnewenu izembatho ezingcwele, lezamadodana akhe, ukuze angisebenzele njengompristi. Bona-ke kabathathe igolide lokuluhlaza okwesibhakabhaka l  lokuyibubende lokubomvu lelembu elicolekileyo kakhulu.

Basebesenza i-efodi ngegolide m , okuluhlaza okwesibhakabhaka n , lokuyibubende, okubomvu, lelembu elicolekileyo lentambo ephothiweyo, umsebenzi wengcitshi o . Sizakuba lezichibi ezimbili zamahlombe, zihlangane emaceleni aso womabili, ukuze sihlanganiswe. Ibhanti elelukwe ngobungcitshi le-efodi lakhe, esikulo, lizakuba njengomsebenzi walo, liyinto yinye, ngegolide, okuluhlaza okwesibhakabhaka p , lokuyibubende, lokubomvu, lelembu elicolekileyo lentambo ephothiweyo. Njalo uzathatha amatshe amabili ama-onikse* q , ubaze kuwo amabizo amadodana kaIsrayeli, 10 ayisithupha kumabizo awo phezu kwelinye ilitshe, lamabizo ayisithupha aseleyo phezu kwelinye ilitshe, njengokuzalwa kwawo. 11 Njengomsebenzi wombazi wamatshe r , njengokubazwa kwendandatho elophawu, uzawabaza amatshe womabili, ngamabizo amadodana kaIsrayeli, uwenze amiswe ezisekelweni zegolide ezitshiliweyo. 12 Njalo uzabeka amatshe womabili ezichibini zamahlombe ze-efodi*, amatshe esikhumbuzo ebantwaneni bakoIsrayeli; loAroni uzathwala amabizo abo emahlombe akhe womabili phambi kwe Nkosi s , kube yisikhumbuzo t .

13 Wenze lezisekelo ezitshiliweyo zegolide, 14 lamaketane amabili egolide elicwengekileyo u , uwenze ukuthi abe njengamagoda, umsebenzi ophothiweyo, amaketane aphothiweyo uwabophele ezisekelweni ezitshiliweyo zegolide.

15 Ubususenza isembatho sesifuba sokwahlulela v , kube ngumsebenzi wengcitshi w , uyenze njengomsebenzi we-efodi, ngegolide, okuluhlaza okwesibhakabhaka x , lokuyibubende, lokubomvu, langelembu elicolekileyo lentambo ephothiweyo uzasenza. 16 Kasilingane inhlangothi zozine, siphindwe kabili, ubude baso bube yikwelulwa kweminwe, lobubanzi baso bube yikwelulwa kweminwe. 17 Njalo uhlele kuso inhlelo zamatshe y , imizila emine yamatshe; umzila wesardikisi*, itopazi* le-emeraldi*, umzila wokuqala. 18 lomzila wesibili ube lerubi*, isafire*, lendayimana z , 19 lomzila wesithathu ube lejasinte*, i-agate*, le-ametiste*, 20 lomzila wesine ube lebherule*, le-onikse*, lejaspi*; amatshe la azasekelwa ngegolide ezisekelweni zawo ezitshiliweyo. 21 Lamatshe azakuba lamabizo amadodana kaIsrayeli, alitshumi lambili, lamabizo awo; njengokubazwa kwendandatho elophawu, yilelo lalelo lebizo lalo; azakuba ngawezizwe ezilitshumi lambili.

22 Wenze-ke esembathweni sesifuba amaketane aphothiweyo omsebenzi wegoda egolide elicwengekileyo, 23 wenze futhi phezu kwesembatho sesifuba amasongo amabili egolide, uwafake amasongo amabili emaceleni womabili esembatho sesifuba. 24 Ufake amaketane amabili egolide aphothiweyo emasongweni amabili emaceleni esembatho sesifuba; 25 kodwa izihloko zombili zamaketane womabili aphothiweyo uzifake ezisekelweni ezimbili ezitshiliweyo, uzibeke ezichibini ze-efodi, phambili kwayo kanye.

26 Uzakwenza njalo amasongo amabili egolide, uwafake emaceleni womabili esembatho sesifuba, emphethweni waso ongaphakathi kwe-efodi. 27 Wenze futhi amasongo amabili egolide, uwafake ezichibini ezimbili ze-efodi, ngaphansi ngaphambili kwaso, eduze kokuhlangana kwazo, phezu kwebhanti elelukwe ngobungcitshi le-efodi aa . 28 Bazabophela-ke isembatho sesifuba ngamasongo aso emasongweni e-efodi ngentambo eluhlaza okwesibhakabhaka, ukuze sibe phezu kwebhanti elelukwe ngobungcitshi ab , njalo isembatho sesifuba singakhumuki e-efodini. 29 Njalo uAroni uzathwala amabizo abantwana bakoIsrayeli ac  esembathweni sesifuba sokwahlulela phezu kwenhliziyo yakhe, nxa engena endaweni engcwele, kube yisikhumbuzo phambi kwe Nkosi njalonjalo.

30 Uzafaka-ke esembathweni sesifuba sokwahlulela iUrimi leThumimi* ad , njalo kube phezu kwenhliziyo kaAroni, nxa engena phambi kwe Nkosi; ngakho uAroni uzakuthwala ukwahlulelwa kwabantwana bakoIsrayeli phezu kwenhliziyo yakhe phambi kwe Nkosi njalonjalo ae .

31 Uzakwenza ibhatshi lonke le-efodi ngokuluhlaza okwesibhakabhaka af ; 32 njalo sibe lesikhala sekhanda ngaphakathi kwaso, isikhala sibe lomphetho osizingelezeleyo, umsebenzi owelukiweyo, sibe njengesikhala sebhatshi lensimbi, ukuze singadabuki ag .

33 Lemiphethweni yaso wenze amapomegranati* ngokuluhlaza okwesibhakabhaka lokuyibubende lokubomvu, emiphethweni yaso osizingelezeleyo, lamabhera egolide phakathi kwawo asizingelezeleyo, 34 ibhera legolide lepomegranati, ibhera legolide lepomegranati, emiphethweni yebhatshi kuzingelezele. 35 UAroni kasembathele-ke ukukhonza, lokukhenceza kwaso kuzwakale lapho engena endaweni engcwele phambi kwe Nkosi, lalapho ephuma, ukuze angafi.

36 Uzakwenza njalo incence ngegolide elicwengekileyo ah , ubaze kuyo ukubazwa kwendandatho elophawu ai : Ubungcwele e Nkosini aj . 37 Uyifake phezu kwentambo eluhlaza okwesibhakabhaka, ukuze ibe phezu kweqhiye ak , ibe ngaphambili kweqhiye. 38 Izakuba sebunzini likaAroni, ukuze uAroni athwale ububi bezinto ezingcwele al , abantwana bakoIsrayeli abazazingcwelisa, kuzo zonke izipho zabo ezingcwele; njalo izahlala isebunzini lakhe, ukuze bemukeleke phambi kwe Nkosi am .

39 Uzakweluka njalo isigqoko ngelembu elicolekileyo kakhulu elilamabala an , wenze leqhiye ngelembu elicolekileyo kakhulu, lebhanti, umsebenzi womfekethisi ngenalithi ao .

40 Wenzele-ke amadodana kaAroni ap  izigqoko, uwenzele amabhanti aq , lezingowane uwenzele, kube ngokobukhosi lokuceca ar . 41 Umgqokise zona uAroni umnewenu lamadodana akhe kanye laye, ubagcobe as , ubehlukanise, ubangcwelise ukuze bangisebenzele njengabapristi. 42 Ubenzele labokabhudula bangaphansi belembu elicolekileyo at  okusibekela inyama yobunqunu, aqale ekhalweni afike emathangazini; 43 njalo uAroni lamadodana akhe bawagqoke lapho bengena ethenteni lenhlangano kumbe lapho besondela elathini ukukhonza endaweni engcwele au , hlezi bathwale ububi av , bafe. Kuzakuba yisimiso esilaphakade aw  kuye lakuyo inzalo yakhe emva kwakhe.

Copyright information for Ndebele