aLevi 8.2; 9.2.
bLevi 2.4; 6.20,21,22.
c40.12; Levi 8.6; Heb. 10.22.
d28.2,4.
e28.8.
f28.36,37; Levi 8.9; 21.12; Nani 6.7.
g28.21; 28.41. 30.25,30. Levi 8.12,30. 10.7. 21.10. Nani 35.25.
hLevi 8.13.
i29.15,19. Levi 1.4.
j27.21. Nani 18.7.
k29.15,19. Levi 1.4.
lLevi 8.15.
m27.2; 30.2.
n29.22. Levi 3.3.
oLevi 4.11,12,21. Nani 19.3,5. Heb. 13.11.
p29.1. Levi 8.18.
q29.10,19.
rGen. 8.21; Eks.29.25,41.
s29.1. Levi 8.22.
t29.10,15.
u29.7.
v29.13.
w29.13.
x29.26,27,31,34. Levi 7.37. 8.28,31,33.
y29.2,3. Levi 8.26.
z28.41.
aa29.18,41. Levi 6.22. 8.28.
abLevi 7.31,34. 8.29.10.14,15. Nani 18.11,18.
ac29.28.25.2,3. Levi 7.32,34. 10.15. Nani 18.11.
ad27.21.
aeNani 18.8.
af29.9.
agLevi 8.35.
ahNani 20.28.
aiLevi 8.31.
ajLevi 8.31.
akMat. 12.4.
alLevi 22.10.
amLevi 8.32.
anLevi 8.33,34,35.
ao29.14; 30.10.
ap30.26,28,29; 40.10.
aq40.10.
ar30.29. Mat. 23.19.
asNani 28.3. 1 Lan. 16.40. 2 Lan. 2.4.13.11. 31.3. Ezra 3.3.
atDan. 8.11-13. 9.27. 12.11. Heb. 10.11.
au2 Kho. 16.15. Hez. 46.13,14,15.
av1 Kho. 18.29,36. 2 Kho. 16.15. Ezra 9.4,5. Hlab. 141.2. Dan. 9.21.
aw1 Kho. 18.29,36. 2 Kho. 16.15. Ezra 9.4,5. Hlab. 141.2. Dan. 9.21.
ax29.18,25.
ayNani 28.6. Eks. 30.8.
az25.22. 30.6,36. Nani 17.4.
ba40.34. 1 Kho. 8.11. 2 Lan. 5.14. 7.1,2,3. Hez. 43.5. Hag. 2.7,9. Mal. 3.1.
bbLevi 21.15. 22.9,16.
bcEks. 25.8. Zek. 2.10. So Levi 26.12. 2 Kor. 6.16. Isam. 21.3.
bd20.2.

Exodus 29

Ukugcotshwa kukaAroni lamadodana akhe

Yile-ke into ozayenza kubo ukubehlukanisa ukuthi bangisebenzele njengabapristi. Thatha ijongosi elilodwa ithole lenkomo a , lenqama ezimbili ezingelasici, lesinkwa esingelamvubelo b , lamaqebelengwana angelamvubelo ahlanganiswe lamafutha, lezinkwana eziyizipatalala ezingelamvubelo ezinindwe ngamafutha, uzenze ngempuphu ecolekileyo yengqoloyi; ukufake esitsheni esisodwa, ukusondeze ngesitsha, kanye lejongosi lenqama ezimbili. Usondeze uAroni lamadodana akhe emnyango wethente lenhlangano, ubagezise ngamanzi c ; uthathe izembatho d , ugqokise uAroni isigqoko, lebhatshi le-efodi*, le-efodi, lesembatho sesifuba, umbophe ngebhanti elelukwe ngobungcitshi le-efodi e , umthwalise iqhiye ekhanda lakhe f , umthwalise umqhele ongcwele phezu kweqhiye. Uthathe amafutha okugcoba g , uwathele ekhanda lakhe, umgcobe. Usondeze lamadodana akhe h , uwagqokise izigqoko. Ubabophe ngamabhanti i , uAroni lamadodana akhe, ubabophele izingowane, lobupristi bube ngobabo ngesimiso saphakade j . Ubehlukanise-ke uAroni lamadodana akhe. 10 Uzasondeza ijongosi phambi kwethente lenhlangano; njalo uAroni lamadodana akhe babeke izandla zabo enhlokweni yejongosi k ; 11 ubusulihlaba ijongosi phambi kwe Nkosi emnyango wethente lenhlangano, 12 uthathe okwegazi lejongosi l , ulifake empondweni zelathi m  ngomunwe wakho, uthululele lonke igazi esisekelweni selathi. 13 Uzathatha idanga lonke n , lamahwahwa aphezu kwesibindi, lezinso zombili, lamahwahwa aphezu kwazo, ukutshise elathini. 14 Kodwa inyama yejongosi lesikhumba salo lomswane walo ukutshise ngomlilo ngaphandle kwenkamba o ; kungumnikelo wesono.

15 Ubusuthatha inqama ibenye p ; njalo uAroni lamadodana akhe babeke izandla zabo phezu kwenhloko yenqama q . 16 Ubusuyihlaba inqama, uthathe igazi layo, ulifafaze elathini uligombolozele. 17 Uyiqume inqama ngeziqa zayo, ugezise imibilini yayo lemilenze yayo, ukubeke phezu kweziqa zayo laphezu kwenhloko yayo, 18 utshise inqama yonke elathini. Kungumnikelo wokutshiswa e Nkosini, kuluqhatshi olumnandi, umnikelo owenzelwe i Nkosi ngomlilo r .

19 Uzathatha inqama yesibili s ; uAroni lamadodana akhe babesebebeka izandla zabo phezu kwenhloko yenqama t . 20 Uyihlabe-ke inqama, uthathe okwegazi layo, ulifake eqwangeni lwendlebe kaAroni, leqwangeni lwendlebe yokunene yamadodana akhe, lesithupheni sesandla sabo sokunene, lezwaneni olukhulu lonyawo lwabo lokunene, ufafaze igazi elathini uligombolozele. 21 Uthathe okwegazi eliselathini lokwamafutha okugcoba u , ukufafaze phezu kukaAroni, laphezu kwezembatho zakhe, laphezu kwamadodana akhe, laphezu kwezembatho zamadodana akhe kanye laye, ukuze abe ngcwele lezembatho zakhe, lamadodana akhe lezembatho zamadodana akhe kanye laye. 22 Uthathe enqameni amahwahwa, lomsila ononileyo, ledanga v , lamahwahwa esibindi w , lezinso zombili, lamahwahwa aphezu kwazo, lomlenze wokunene, ngoba iyinqama yokwehlukaniswa x ; 23 lesinkwa esiyindilinga esisodwa y , leqebelengwana elilodwa elesinkwa esilamafutha, lesinkwana esiyisipatalala esisodwa, esitsheni sezinkwa ezingelamvubelo esiphambi kwe Nkosi, 24 ukubeke konke ezandleni zikaAroni lezandleni zamadodana akhe z , ukuzunguze ukuze kube ngumnikelo wokuzunguzwa phambi kwe Nkosi. 25 Ukuthathe ezandleni zabo aa , ukutshise phezu kwelathi phezu komnikelo wokutshiswa, ukuze kube luqhatshi olumnandi phambi kwe Nkosi; kungumnikelo owenzelwe i Nkosi ngomlilo. 26 Uzathatha isifuba senqama yokwehlukaniswa engekaAroni, usizunguze sibe ngumnikelo wokuzunguzwa phambi kwe Nkosi, njalo sibe yisabelo sakho. 27 Uzasingcwelisa isifuba somnikelo wokuzunguzwa ab  lomlenze womnikelo wokuphakanyiswa ozunguzwayo lophakanyiswayo ac , okwenqama yokwehlukaniswa, okwalokho okungokukaAroni lokwalokho okungokwamadodana akhe; 28 njalo kuzakuba ngokukaAroni lokwamadodana akhe, kube yisimiso saphakade kuvela kubantwana bakoIsrayeli ad ; ngoba kungumnikelo wokuphakanyiswa; kuzakuba ngumnikelo wokuphakanyiswa ovela kubantwana bakoIsrayeli, eminikelweni yabo yokuthula; umnikelo wabo wokuphakanyiswa e Nkosini.

29 Lezembatho ezingcwele zikaAroni zizakuba ngezamadodana akhe emva kwakhe, ukuze agcotshwe embethe zona ae , lokuze ehlukaniswe embethe zona af . 30 Insuku eziyisikhombisa ag  umpristi endaweni yakhe, ovela kumadodana akhe ah , uzazembatha, nxa engena ethenteni lenhlangano ukukhonza endaweni engcwele.

31 Uzathatha-ke inqama yokwehlukaniswa, upheke inyama yayo endaweni engcwele ai . 32 Njalo uAroni lamadodana akhe bazakudla inyama yenqama lesinkwa esisesitsheni aj  emnyango wethente lenhlangano, 33 badle lezozinto okwenziwa ngazo inhlawulo yokuthula ak , ukubehlukanisa, ukubangcwelisa; kodwa owemzini angazidli ngoba zingcwele al . 34 Njalo uba kusala okwenyama yokwehlukaniswa kumbe okwesinkwa kuze kuse, tshisa okuseleyo ngomlilo am ; kungadliwa, ngoba kungcwele.

35 Uzakwenza njalo-ke kuAroni lakumadodana akhe njengakho konke engikulaya khona; insuku eziyisikhombisa uzabehlukanisa an . 36 Insuku ngensuku unikele ijongosi lomnikelo wesono ao  wenhlawulo yokuthula; uhlambulule ilathi lapho ulenzela inhlawulo yokuthula, uligcobe ukuze ulingcwelise ap . 37 Ulenzele ilathi inhlawulo yokuthula insuku eziyisikhombisa, ulingcwelise, lelathi lizakuba yingcwelengcwele aq ; konke okulithintayo ilathi kuzakuba ngcwele ar .

Iminikelo yensuku ngensuku

38 Yilokhu-ke ozakunikela phezu kwelathi: Amawundlu amabili alomnyaka owodwa as  insuku ngensuku njalonjalo at . 39 Elinye iwundlu uzalinikela ekuseni au , lelinye iwundlu ulinikele kusihlwa, 40 lengxenye yetshumi yempuphu ecolekileyo kuxubene lengxenye yesine yehini* yamafutha agigiweyo, lengxenye yesine yehini* yewayini kube ngumnikelo wokunathwayo, welinye iwundlu. 41 Lelinye iwundlu ulinikele kusihlwa av , wenze kulo njengomnikelo wokudla wekuseni aw , lanjengomnikelo wawo wokunathwayo, kube luqhatshi olumnandi ax , umnikelo owenzelwe i Nkosi ngomlilo. 42 Uzakuba ngumnikelo wokutshiswa njalonjalo ezizukulwaneni zenu ay , emnyango wethente lenhlangano phambi kwe Nkosi, lapho engizahlangana khona lani az , ukukhuluma lawe lapho. 43 Lalapho ngizahlangana labantwana bakoIsrayeli, njalo kungcweliswe yinkazimulo yami ba . 44 Njalo ngizangcwelisa ithente lenhlangano lelathi bb , ngizangcwelisa loAroni lamadodana akhe, ukuze bangisebenzele njengabapristi. 45 Ngizahlala phakathi kwabantwana bakoIsrayeli bc , ngibe nguNkulunkulu kubo. 46 Bazakwazi-ke ukuthi ngiyi Nkosi uNkulunkulu wabo bd , eyabakhupha elizweni leGibhithe ukuze ngihlale phakathi kwabo; ngiyi Nkosi uNkulunkulu wabo.

Copyright information for Ndebele