aLevi 8.2; 9.2.
bLevi 2.4; 6.20,21,22.
c40.12; Levi 8.6; Heb. 10.22.
d28.2,4.
e28.8.
f28.36,37; Levi 8.9; 21.12; Nani 6.7.
g28.21; 28.41. 30.25,30. Levi 8.12,30. 10.7. 21.10. Nani 35.25.
hLevi 8.13.
i29.15,19. Levi 1.4.
j27.21. Nani 18.7.
k29.15,19. Levi 1.4.
lLevi 8.15.
m27.2; 30.2.
n29.22. Levi 3.3.
oLevi 4.11,12,21. Nani 19.3,5. Heb. 13.11.
p29.1. Levi 8.18.
q29.10,19.
rGen. 8.21; Eks.29.25,41.
s29.1. Levi 8.22.
t29.10,15.
u29.7.
v29.13.
w29.13.
x29.26,27,31,34. Levi 7.37. 8.28,31,33.
y29.2,3. Levi 8.26.
z28.41.
aa29.18,41. Levi 6.22. 8.28.
abLevi 7.31,34. 8.29.10.14,15. Nani 18.11,18.
ac29.28.25.2,3. Levi 7.32,34. 10.15. Nani 18.11.
ad27.21.
aeNani 18.8.
af29.9.
agLevi 8.35.
ahNani 20.28.
aiLevi 8.31.
ajLevi 8.31.
akMat. 12.4.
alLevi 22.10.
amLevi 8.32.
anLevi 8.33,34,35.
ao29.14; 30.10.
ap30.26,28,29; 40.10.
aq40.10.
ar30.29. Mat. 23.19.
asNani 28.3. 1 Lan. 16.40. 2 Lan. 2.4.13.11. 31.3. Ezra 3.3.
atDan. 8.11-13. 9.27. 12.11. Heb. 10.11.
au2 Kho. 16.15. Hez. 46.13,14,15.
av1 Kho. 18.29,36. 2 Kho. 16.15. Ezra 9.4,5. Hlab. 141.2. Dan. 9.21.
aw1 Kho. 18.29,36. 2 Kho. 16.15. Ezra 9.4,5. Hlab. 141.2. Dan. 9.21.
ax29.18,25.
ayNani 28.6. Eks. 30.8.
az25.22. 30.6,36. Nani 17.4.
ba40.34. 1 Kho. 8.11. 2 Lan. 5.14. 7.1,2,3. Hez. 43.5. Hag. 2.7,9. Mal. 3.1.
bbLevi 21.15. 22.9,16.
bcEks. 25.8. Zek. 2.10. So Levi 26.12. 2 Kor. 6.16. Isam. 21.3.
bd20.2.

Exodus 29

Ukugcotshwa kukaAroni lamadodana akhe

1 Yile-ke into ozayenza kubo ukubehlukanisa ukuthi bangisebenzele njengabapristi. Thatha ijongosi elilodwa ithole lenkomo a  , lenqama ezimbili ezingelasici, 2lesinkwa esingelamvubelo b  , lamaqebelengwana angelamvubelo ahlanganiswe lamafutha, lezinkwana eziyizipatalala ezingelamvubelo ezinindwe ngamafutha, uzenze ngempuphu ecolekileyo yengqoloyi; 3ukufake esitsheni esisodwa, ukusondeze ngesitsha, kanye lejongosi lenqama ezimbili. 4Usondeze uAroni lamadodana akhe emnyango wethente lenhlangano, ubagezise ngamanzi c  ; 5uthathe izembatho d  , ugqokise uAroni isigqoko, lebhatshi le-efodi*, le-efodi, lesembatho sesifuba, umbophe ngebhanti elelukwe ngobungcitshi le-efodi e  , 6umthwalise iqhiye ekhanda lakhe f  , umthwalise umqhele ongcwele phezu kweqhiye. 7Uthathe amafutha okugcoba g  , uwathele ekhanda lakhe, umgcobe. 8Usondeze lamadodana akhe h  , uwagqokise izigqoko. 9Ubabophe ngamabhanti i  , uAroni lamadodana akhe, ubabophele izingowane, lobupristi bube ngobabo ngesimiso saphakade j  . Ubehlukanise-ke uAroni lamadodana akhe. 10Uzasondeza ijongosi phambi kwethente lenhlangano; njalo uAroni lamadodana akhe babeke izandla zabo enhlokweni yejongosi k  ; 11ubusulihlaba ijongosi phambi kwe Nkosi emnyango wethente lenhlangano, 12uthathe okwegazi lejongosi l  , ulifake empondweni zelathi m  ngomunwe wakho, uthululele lonke igazi esisekelweni selathi. 13Uzathatha idanga lonke n  , lamahwahwa aphezu kwesibindi, lezinso zombili, lamahwahwa aphezu kwazo, ukutshise elathini. 14Kodwa inyama yejongosi lesikhumba salo lomswane walo ukutshise ngomlilo ngaphandle kwenkamba o  ; kungumnikelo wesono.

15Ubusuthatha inqama ibenye p  ; njalo uAroni lamadodana akhe babeke izandla zabo phezu kwenhloko yenqama q  . 16Ubusuyihlaba inqama, uthathe igazi layo, ulifafaze elathini uligombolozele. 17Uyiqume inqama ngeziqa zayo, ugezise imibilini yayo lemilenze yayo, ukubeke phezu kweziqa zayo laphezu kwenhloko yayo, 18utshise inqama yonke elathini. Kungumnikelo wokutshiswa e Nkosini, kuluqhatshi olumnandi, umnikelo owenzelwe i Nkosi ngomlilo r  .

19Uzathatha inqama yesibili s  ; uAroni lamadodana akhe babesebebeka izandla zabo phezu kwenhloko yenqama t  . 20Uyihlabe-ke inqama, uthathe okwegazi layo, ulifake eqwangeni lwendlebe kaAroni, leqwangeni lwendlebe yokunene yamadodana akhe, lesithupheni sesandla sabo sokunene, lezwaneni olukhulu lonyawo lwabo lokunene, ufafaze igazi elathini uligombolozele. 21Uthathe okwegazi eliselathini lokwamafutha okugcoba u  , ukufafaze phezu kukaAroni, laphezu kwezembatho zakhe, laphezu kwamadodana akhe, laphezu kwezembatho zamadodana akhe kanye laye, ukuze abe ngcwele lezembatho zakhe, lamadodana akhe lezembatho zamadodana akhe kanye laye. 22Uthathe enqameni amahwahwa, lomsila ononileyo, ledanga v  , lamahwahwa esibindi w  , lezinso zombili, lamahwahwa aphezu kwazo, lomlenze wokunene, ngoba iyinqama yokwehlukaniswa x  ; 23lesinkwa esiyindilinga esisodwa y  , leqebelengwana elilodwa elesinkwa esilamafutha, lesinkwana esiyisipatalala esisodwa, esitsheni sezinkwa ezingelamvubelo esiphambi kwe Nkosi, 24ukubeke konke ezandleni zikaAroni lezandleni zamadodana akhe z  , ukuzunguze ukuze kube ngumnikelo wokuzunguzwa phambi kwe Nkosi. 25Ukuthathe ezandleni zabo aa  , ukutshise phezu kwelathi phezu komnikelo wokutshiswa, ukuze kube luqhatshi olumnandi phambi kwe Nkosi; kungumnikelo owenzelwe i Nkosi ngomlilo. 26Uzathatha isifuba senqama yokwehlukaniswa engekaAroni, usizunguze sibe ngumnikelo wokuzunguzwa phambi kwe Nkosi, njalo sibe yisabelo sakho. 27Uzasingcwelisa isifuba somnikelo wokuzunguzwa ab  lomlenze womnikelo wokuphakanyiswa ozunguzwayo lophakanyiswayo ac  , okwenqama yokwehlukaniswa, okwalokho okungokukaAroni lokwalokho okungokwamadodana akhe; 28njalo kuzakuba ngokukaAroni lokwamadodana akhe, kube yisimiso saphakade kuvela kubantwana bakoIsrayeli ad  ; ngoba kungumnikelo wokuphakanyiswa; kuzakuba ngumnikelo wokuphakanyiswa ovela kubantwana bakoIsrayeli, eminikelweni yabo yokuthula; umnikelo wabo wokuphakanyiswa e Nkosini.

29Lezembatho ezingcwele zikaAroni zizakuba ngezamadodana akhe emva kwakhe, ukuze agcotshwe embethe zona ae  , lokuze ehlukaniswe embethe zona af  . 30Insuku eziyisikhombisa ag  umpristi endaweni yakhe, ovela kumadodana akhe ah  , uzazembatha, nxa engena ethenteni lenhlangano ukukhonza endaweni engcwele.

31Uzathatha-ke inqama yokwehlukaniswa, upheke inyama yayo endaweni engcwele ai  . 32Njalo uAroni lamadodana akhe bazakudla inyama yenqama lesinkwa esisesitsheni aj  emnyango wethente lenhlangano, 33badle lezozinto okwenziwa ngazo inhlawulo yokuthula ak  , ukubehlukanisa, ukubangcwelisa; kodwa owemzini angazidli ngoba zingcwele al  . 34Njalo uba kusala okwenyama yokwehlukaniswa kumbe okwesinkwa kuze kuse, tshisa okuseleyo ngomlilo am  ; kungadliwa, ngoba kungcwele.

35Uzakwenza njalo-ke kuAroni lakumadodana akhe njengakho konke engikulaya khona; insuku eziyisikhombisa uzabehlukanisa an  . 36Insuku ngensuku unikele ijongosi lomnikelo wesono ao  wenhlawulo yokuthula; uhlambulule ilathi lapho ulenzela inhlawulo yokuthula, uligcobe ukuze ulingcwelise ap  . 37Ulenzele ilathi inhlawulo yokuthula insuku eziyisikhombisa, ulingcwelise, lelathi lizakuba yingcwelengcwele aq  ; konke okulithintayo ilathi kuzakuba ngcwele ar  .

Iminikelo yensuku ngensuku

38Yilokhu-ke ozakunikela phezu kwelathi: Amawundlu amabili alomnyaka owodwa as  insuku ngensuku njalonjalo at  . 39Elinye iwundlu uzalinikela ekuseni au  , lelinye iwundlu ulinikele kusihlwa, 40lengxenye yetshumi yempuphu ecolekileyo kuxubene lengxenye yesine yehini* yamafutha agigiweyo, lengxenye yesine yehini* yewayini kube ngumnikelo wokunathwayo, welinye iwundlu. 41Lelinye iwundlu ulinikele kusihlwa av  , wenze kulo njengomnikelo wokudla wekuseni aw  , lanjengomnikelo wawo wokunathwayo, kube luqhatshi olumnandi ax  , umnikelo owenzelwe i Nkosi ngomlilo. 42Uzakuba ngumnikelo wokutshiswa njalonjalo ezizukulwaneni zenu ay  , emnyango wethente lenhlangano phambi kwe Nkosi, lapho engizahlangana khona lani az  , ukukhuluma lawe lapho. 43Lalapho ngizahlangana labantwana bakoIsrayeli, njalo kungcweliswe yinkazimulo yami ba  . 44Njalo ngizangcwelisa ithente lenhlangano lelathi bb  , ngizangcwelisa loAroni lamadodana akhe, ukuze bangisebenzele njengabapristi. 45Ngizahlala phakathi kwabantwana bakoIsrayeli bc  , ngibe nguNkulunkulu kubo. 46Bazakwazi-ke ukuthi ngiyi Nkosi uNkulunkulu wabo bd  , eyabakhupha elizweni leGibhithe ukuze ngihlale phakathi kwabo; ngiyi Nkosi uNkulunkulu wabo.

Copyright information for Ndebele