aHlab. 139.9.
b4.27; 18.5; 24.13. Nani 10.33. 1 Kho. 19.8.
cIsa. 63.9. Mal. 3.1. Seb. 7.30,31. Gen. 18.2.
dDute. 33.16.
eJosh. 5.15. Seb. 7.33.
fGen. 28.13. 3.15; 4.5. Seb. 7.32. Mat. 22.32. Mark. 12.26. Luka 20.37.
g1 Kho. 19.13. Isa. 6.1,2,5.
h2.23,24,25. Neh. 9.9. Hlab. 106.44. Seb. 7.34.
i5.6,10,13,14.
jGen. 11.5,7; 18.21.
k6.6.
lDute. 1.25; 8.7,8,9.
m3.17; 13.5; 33.3. Levi 20.24. Nani 13.27. Dute. 26.9,15. Jer. 11.5; 32.22. Hez. 20.6.
nGen. 15.18-21.
o2.23.
p1 Sam. 18.18. 6.12. Jer. 1.6.
qGen. 31.3. Dute. 31.8,23. Josh. 1.5.
r19.3-5.
s6.3. Joha. 8.58. Heb. 13.8. Isam. 1.4; 4.8.
t3.6.
uHos. 12.5. Hlab. 135.13.
v4.29.
wGen. 50.24. Eks. 4.31. Luka 1.68.
x3.8.
y4.31.
z5.1.
aaNani 23.3,4,15,16.
ab5.2; 7.4.
ac7.1-13.21. Seb. 7.36.
ad12.31.
aeGen. 15.14. Eks. 11.2,3; 12.35,36.
afEks. 33.6. 2 Lan. 20.25.

Exodus 3

Ukubizwa kukaMozisi

1 UMozisi wayeselusa-ke umhlambi kaJetro uyisezala, umpristi weMidiyani; waqhuba umhlambi waya ngaphambili kwenkangala a  waze wafika entabeni kaNkulunkulu b  , eHorebe. 2Njalo ingilosi ye Nkosi yabonakala kuye c  elangabini lomlilo liphuma phakathi kwesihlahla d  ; wasebona, khangela-ke, isihlahla sivutha umlilo, kodwa isihlahla sasingapheli. 3UMozisi wasesithi: Ngizaphambuka-ke ngibone lo umbono omkhulu, ukuthi kungani isihlahla singatshi. 4Kwathi i Nkosi isibonile ukuthi uphambukile ukuyabona, uNkulunkulu wambiza ephakathi kwesihlahla, wathi: Mozisi, Mozisi! Wasesithi: Khangela ngilapha. 5Wasesithi: Ungasondeli lapha; khupha amanyathela akho enyaweni zakho, ngoba indawo omi kuyo ingumhlabathi ongcwele e  . 6Wathi futhi: NginguNkulunkulu kayihlo, uNkulunkulu kaAbrahama, uNkulunkulu kaIsaka, loNkulunkulu kaJakobe f  . UMozisi wasefihla ubuso bakhe, ngoba esesaba ukukhangela uNkulunkulu g  .

7I Nkosi yasisithi: Isibili ngibonile ukuhlupheka kwesizwe sami esiseGibhithe h  , ngizwile ukukhala kwabo ngenxa yabaqhubi besibhalo babo i  ; ngoba ngiyazazi insizi zabo; 8njalo ngehlile j  ukusikhulula ezandleni zamaGibhithe k  , lokusenyusa kulelolizwe, ngisise elizweni elihle elibanzi l  , siye elizweni eligeleza uchago loluju m  , siye endaweni yamaKhanani lamaHethi lamaAmori lamaPerizi lamaHivi lamaJebusi n  . 9Khathesi-ke, khangela, ukukhala kwabantwana bakoIsrayeli sekufikile kimi o  ; njalo lami ngibonile ucindezelo amaGibhithe abacindezela ngalo. 10Khathesi-ke, woza, ngizakuthuma kuFaro ukuze ukhuphe isizwe sami, abantwana bakoIsrayeli, eGibhithe.

11Kodwa uMozisi wathi kuNkulunkulu: Ngingubani mina p  ukuthi ngiye kuFaro, lokuthi ngikhuphe abantwana bakoIsrayeli eGibhithe? 12Wasesithi: Isibili ngizakuba lawe q  ; lalokhu kuzakuba yisibonakaliso kuwe sokuthi mina ngikuthumile; lapho ususikhuphile isizwe eGibhithe, lizamkhonza uNkulunkulu kulintaba r  . 13UMozisi wasesithi kuNkulunkulu: Khangela, nxa ngifika kubantwana bakoIsrayeli ngisithi kubo: UNkulunkulu waboyihlo ungithumile kini; bazakuthi kimi: Ungubani ibizo lakhe? Ngizathini kubo? 14UNkulunkulu wasesithi kuMozisi: NGINGUYE ENGINGUYE. Wathi futhi: Uzakutsho njalo kubantwana bakoIsrayeli ukuthi: UNGINGUYE s  ungithumile kini. 15UNkulunkulu wasesithi njalo kuMozisi: Uzakutsho njalo kubantwana bakoIsrayeli ukuthi: I Nkosi uNkulunkulu waboyihlo, uNkulunkulu kaAbrahama, uNkulunkulu kaIsaka, loNkulunkulu kaJakobe t  ungithumile kini; leli libizo lami kuze kube nininini u  , njalo lesi yisikhumbuzo sami kusizukulwana kusiya kusizukulwana. 16Hamba, ubuthanise abadala bakoIsrayeli v  , uthi kubo: I Nkosi uNkulunkulu waboyihlo ibonakele kimi, uNkulunkulu kaAbrahama, kaIsaka, lokaJakobe, isithi: Ngokulihambela ngilihambele w  , lalokho elikwenziwe eGibhithe; 17futhi ngathi ngizalenyusa enhluphekweni yeGibhithe, ngilise elizweni lamaKhanani lelamaHethi lelamaAmori lelamaPerizi lelamaHivi lelamaJebusi x  , liye elizweni eligeleza uchago loluju. 18Njalo bazalalela ilizwi lakho y  . Futhi uzakuya, wena z  labadala bakoIsrayeli, enkosini yeGibhithe, lithi kuyo: I Nkosi, uNkulunkulu wamaHebheru, ihlangene lathi aa  ; khathesi-ke, ake usiyekele sihambe ummango wensuku ezintathu siye enkangala ukuze sihlabele i Nkosi uNkulunkulu wethu. 19Kodwa mina ngiyazi ukuthi inkosi yeGibhithe kayiyikuliyekela lihambe ab  , ngitsho langesandla esilamandla. 20Ngakho ngizakwelula isandla sami ac  ngilitshaye iGibhithe ngezimangaliso zami zonke engizazenza phakathi kwalo; njalo emva kwalokho izaliyekela lihambe ad  . 21Njalo ngizanika lesisizwe umusa emehlweni amaGibhithe ae  . Kuzakuthi-ke mhla lisukayo, kaliyikusuka lingelalutho, 22kodwa wonke owesifazana uzacela kumakhelwane wakhe, lakuye ohlezihleziyo endlini yakhe, izinto zesiliva, lezinto zegolide, lemvunulo; lizazifaka emadodaneni enu lemadodakazini enu; lizawaphanga af  amaGibhithe
 amaGibhithe: kumbe,  iGibhithe.
.

Copyright information for Ndebele