a37.25. 40.5. Levi 4.7. Isam. 8.3. Eks.29.7,8.
b30.4. 25.11.
c27.2.
d25.27.
e25.21,22.
f27.21.
gLevi 10.1.
hLevi 16.18. 23.27.
i29.36.
j38.25. Nani 1.2. 26.2. 2 Sam. 24.2.
k30.15,16. Nani 31.50. Jobe 33.24. 36.18. Hlab. 49.7.
l12.13. 2 Sam. 24.15.
mLevi 27.25. Nani 3.47; 18.16. Hez. 45.12.
n38.26. Mat. 17.24.
o30.16. 30.12.
p38.25-31.
q28.12. 39.7. Nani 16.40.
r38.8. 1 Kho. 7.38.
s38.8. 1 Kho. 7.38.
t40.31,32. Hlab. 26.6.
u27.21.
vNgoma 4.14. Hez. 27.22.
wHlab. 45.8. Zaga 7.17.
xZaga 7.17. Ngoma 4.14.
yZaga 7.17. Ngoma 4.14.
zNgoma 4.14. Jer. 6.20; Hez. 27.19.
aa29.40.
ab37.29. Nani 35.25. Hlab. 89.20. 133.2.
ac40.9. Levi 8.10. Nani 7.1.
ad29.37.
ae29.7.
af30.25,37.
ag30.38.
ah30.38. Gen. 17.14. Eks. 12.15; 31.14. Levi 7.20,21,25,27; 17.4,9,10; 18.29; 19.8; 20.3,5,6,18; 22.3; 23.29.
ai30.7; 25.6; 37.29.
aj30.25.
ak29.42.
al30.10,29; 40.10.
am30.32.
an30.33.

Exodus 30

Ilathi lokutshisela impepha

Uzakwenza lelathi lokutshisela impepha a , ulenze ngesihlahla b sesinga. Ubude balo bube yingalo, lobubanzi balo ingalo, lilingane inhlangothi zozine; lokuphakama kwalo kube zingalo ezimbili; impondo zalo zizavela kulo c . Njalo ulihuqe ngegolide elicwengekileyo, ingaphezulu yalo, lenhlangothi zalo ezilizingelezeleyo, lempondo zalo; wenze kulo umqolo wegolide olizingelezeleyo. Wenze njalo amasongo amabili egolide, ngaphansi komqolo walo, enhlangothini ezimbili zalo; wenze enhlangothini zalo zombili; azakuba zindawo zemijabo ezokulithwala ngayo d . Njalo wenze imijabo ngesihlahla sesinga, uyihuqe ngegolide. Uzalibeka phambi kweveyili elingasemtshokotshweni wobufakazi, phambi kwesihlalo somusa e  esiphezu kobufakazi, lapho engizahlangana khona lawe. Njalo uAroni atshisele kulo impepha elephunga elimnandi ukusa ngokusa, eselungise izibane f  uzayitshisa; lapho uAroni elumathisa izibane kusihlwa, ayitshise; yimpepha eqhubekayo phambi kwe Nkosi ezizukulwaneni zenu. Linganikeleli kulo impepha engejwayelekanga g  kumbe umnikelo wokutshiswa kumbe umnikelo wokudla; njalo lingatheli kulo umnikelo wokunathwayo. 10 UAroni uzakwenza inhlawulo yokuthula empondweni zalo h  kanye ngomnyaka, ngegazi lomnikelo wesono wezinhlawulo zokuthula i ; kanye ngomnyaka uzakwenza inhlawulo yokuthula kulo ezizukulwaneni zenu; liyingcwelengcwele e Nkosini.

Imali yenhlawulo yokuthula

11 I Nkosi yasikhuluma kuMozisi yathi: 12 Lapho uthatha inani lonke labantwana bakoIsrayeli j , njengokubalwa kwabo, bazanika ngulowo lalowo ihlawulo ngomphefumulo wakhe e Nkosini k , nxa ubabala; ukuze kungabi lenhlupheko phakathi kwabo l , nxa ubabala. 13 Bazanika lokhu, wonke odlulela kwababaliweyo, ingxenye yeshekeli*, njengokweshekeli lendlu engcwele - ishekeli lingamagera* angamatshumi amabili m  - ingxenye yeshekeli n  ngumnikelo e Nkosini. 14 Wonke odlulela kwababaliweyo, kusukela koleminyaka engamatshumi amabili langaphezulu, anikele umnikelo we Nkosi. 15 Abanothileyo bangadlulisi, labayanga banganciphisi ingxenye yeshekeli, lapho linikela umnikelo we Nkosi, ukwenzela imiphefumulo yenu inhlawulo yokuthula o . 16 Uzathatha imali yenhlawulo zokuthula ebantwaneni bakoIsrayeli, uyinikele inkonzo yethente lenhlangano p , ukuthi ibe yisikhumbuzo q  sabantwana bakoIsrayeli phambi kwe Nkosi, ukwenzela imiphefumulo yenu inhlawulo yokuthula.

17 I Nkosi yasikhuluma kuMozisi yathi: 18 Uzakwenza lenditshi yethusi r  yokugezela elonyawo lwayo lwethusi, ukugezela kuyo; uyibeke phakathi laphakathi kwethente lenhlangano lelathi s , uthele kuyo amanzi, 19 njalo uAroni lamadodana akhe bagezele kuyo izandla zabo lenyawo zabo t . 20 Nxa bengena ethenteni lenhlangano bazageza ngamanzi, ukuze bangafi, loba besondela elathini ukukhonza, ukutshisa umnikelo owenzelwe i Nkosi ngomlilo. 21 Ngakho bazageza izandla zabo lenyawo zabo ukuze bangafi; njalo kuzakuba kubo yisimiso esilaphakade u , kuye lakunzalo yakhe ezizukulwaneni zabo.

Amagcobo lempepha

22 I Nkosi yakhuluma futhi kuMozisi yathi: 23 Wena-ke, zithathele amakha aqakathekileyo v , imure* elizigelezelayo w  elingamashekeli angamakhulu amahlanu, lekinamoni* elilephunga elimnandi x  ingxenye yalokho, elingamashekeli angamakhulu amabili lamatshumi amahlanu, lekalamu* elilephunga elimnandi y  elingamashekeli angamakhulu amabili lamatshumi amahlanu, 24 lekhasiya* elingamashekeli angamakhulu amahlanu ngokweshekeli lendlu engcwele z , lamafutha omhlwathi alihini* aa ; 25 wenze lokhu kube ngamafutha angcwele okugcoba, amakha axutshanisiweyo njengokwenza komenzi wamakha; azakuba ngamafutha angcwele okugcoba ab . 26 Uzagcoba ngawo ithente lenhlangano lomtshokotsho wobufakazi ac , 27 letafula lezitsha zalo zonke, loluthi lwesibane lezitsha zalo, lelathi lempepha, 28 lelathi lomnikelo wokutshiswa lezitsha zalo zonke, lenditshi yokugezela lonyawo lwayo; 29 ukungcwelise ukuze kube yingcwelengcwele; loba yini okukuthintayo kuzakuba ngcwele ad . 30 Ugcobe laye uAroni lamadodana akhe ae , ubangcwelise ukuze bangisebenzele njengabapristi. 31 Ukhulume kubantwana bakoIsrayeli uthi: Lokhu kuzakuba kimi ngamafutha angcwele okugcoba ezizukulwaneni zenu; 32 angabothelwa emzimbeni womuntu; njalo lingawenzi anjengawo ngokwenziwa kwawo; angcwele af , azakuba ngcwele kini. 33 Loba ngubani owenza anjengawo ag , loba ewafaka kowemzini, uzaqunywa asuke ebantwini bakibo ah .

34 I Nkosi yasisithi kuMozisi: Zithathele amakha amnandi, isitakete* leonika* legalibanu* ai , amakha amnandi lenhlaka ecengekileyo, kube yizabelo ezilinganayo; 35 wenze kube yimpepha, amakha axutshanisiweyo njengokwenza komenzi wamakha aj , itswayiwe, icengekile, ingcwele; 36 uchole okwayo kucolisiseke, ubeke okwayo phambi kobufakazi ethenteni lenhlangano, lapho engizahlangana khona lawe ak ; izakuba yingcwelengcwele kini al . 37 Kodwa impepha ozayenza, lingazenzeli yona njengokwenziwa kwayo am ; izakuba ngcwele kuwe, yenzelwe i Nkosi. 38 Loba ngubani ozakwenza enjengayo ukuyinuka an , uzaqunywa asuke ebantwini bakibo.

Copyright information for Ndebele