a35.30; 36.1. 1 Lan. 2.20.
b17.10,12.
c35.31. 1 Kho. 7.14.
d35.34.
e28.3.
f36.8-38.
g37.1-5.
h37.6-9.
i37.10-16.
j37.17-24.
k37.25-28.
l38.1-7.
m38.8.
n35.19; 39.1,41. Nani. 4.5,6.
o30.25,31; 37.29.
p30.7,34.
q20.8. 23.12. 35.2. Levi 19.3,30. 26.2. Dute. 5.12. Jer. 17.22. Hez. 20.12,20. 44.24.
r35.2. Nani 15.35.
s20.9.
tGen. 2.2; Eks. 16.23; 20.10.
u31.13. Hez. 20.12,20.
vGen. 1.31; 2.2.
w24.12. 32.15,16. Dute. 4.13. 5.22. 9.10,11. 2 Kor. 3.3.

Exodus 31

Ukubizwa kukaBhezaleli loOholiyaba

1 I Nkosi yasikhuluma kuMozisi yathi: 2Bona, ngibizile ngebizo uBhezaleli indodana kaUri indodana kaHuri a  owesizwe sakoJuda b  ; 3ngimgcwalisile ngoMoya kaNkulunkulu, ekuhlakanipheni lekuqedisiseni lelwazini lakuyo yonke imisebenzi yobungcitshi c  , 4ukuthi aqambe imisebenzi yobungcitshi, asebenze ngegolide langesiliva langethusi, 5ekubazeni amatshe ukuwafaka, lekubazeni izigodo, ukwenza yonke imisebenzi yobungcitshi. 6Mina-ke, khangela, nginike uOholiyaba indodana kaAhisamaki d  owesizwe sakoDani kanye laye; lenhliziyweni yakhe wonke ohlakaniphileyo ngenhliziyo ngifake inhlakanipho e  , ukuthi benze konke engikulaye khona, 7ithente lenhlangano f  , lomtshokotsho wobufakazi g  , lesihlalo somusa esiphezu kwawo h  , lempahla yonke yethente, 8letafula lezitsha zalo i  , loluthi lwesibane olucwengekileyo j  lezitsha zalo zonke, lelathi lempepha k  , 9lelathi lomnikelo wokutshiswa l  lezitsha zalo zonke, lenditshi yokugezela lonyawo lwayo m  , 10lezembatho ezifekethisiweyo, lezembatho ezingcwele zikaAroni umpristi, lezembatho zamadodana akhe, ukusebenza njengabapristi n  , 11lamafutha okugcoba o  , lempepha emnandi yendawo engcwele p  ; benze njengakho konke engikulaye khona.

Ukugcinwa kwamasabatha

12I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 13Wena-ke, tshela abantwana bakoIsrayeli uthi: Isibili lizagcina amasabatha ami q  ; ngoba lokhu kuyisibonakaliso phakathi kwami lani ezizukulwaneni zenu, ukwazi ukuthi ngiyi Nkosi elingcwelisayo. 14Ngakho gcinani isabatha, ngoba lingcwele kini; olonayo uzabulawa lokubulawa; ngoba wonke owenza umsebenzi ngalo, lowomphefumulo uzaqunywa usuke ebantwini bawo r  . 15Insuku eziyisithupha kwenziwe umsebenzi s  , kodwa ngosuku lwesikhombisa kulisabatha lokuphumula t  , lingcwele e Nkosini; wonke owenza umsebenzi ngesabatha uzabulawa lokubulawa. 16Ngakho abantwana bakoIsrayeli bazagcina isabatha, balilondoloze isabatha ezizukulwaneni zabo, libe yisivumelwano esilaphakade. 17Liyisibonakaliso phakathi kwami labantwana bakoIsrayeli kuze kube nini lanini u  ; ngoba ngensuku eziyisithupha i Nkosi yenza amazulu lomhlaba v  , kodwa ngosuku lwesikhombisa yaphumula, yavuselelwa.

18Wasemnika uMozisi, eseqedile ukukhuluma laye entabeni yeSinayi, izibhebhe ezimbili zobufakazi, izibhebhe zamatshe, zibhalwe ngomunwe kaNkulunkulu w  .

Copyright information for Ndebele