a24.18. Dute. 9.9.
bSeb. 7.40.
c13.21.
dHlu. 8.24-27.
e32.8. Dute. 9.16. Neh. 9.18. Hlab. 106.19. Seb. 7.41. Hlu. 17.3,4. 1 Kho. 12.28.
f32.8. Dute. 9.16. Neh. 9.18. Hlab. 106.19. Seb. 7.41. Hlu. 17.3,4. 1 Kho. 12.28.
gLevi 23.2,4,21,37. 2 Kho. 10.20.
h1 Kor. 10.7.
iGen. 26.8. 39.14,17.
jDute. 9.8,12.
kGen. 6.11,12. Dute. 4.16. 32.5. Hlu. 2.19. Hos. 9.9.
l20.3,4,23. Dute. 9.16.
m32.4.
n33.3,5. 34.9. Dute. 9.6,13. 31.27. 2 Lan. 30.8. Seb. 7.51. Isa. 48.4.
oDute. 9.14.
p22.24.
qNani 14.12.
rDute. 9.18,26-29. Hlab. 74.1,2. 106.23.
sNani 14.13. Dute. 32.27.
t32.14. Gen. 6.6.
uGen. 22.16. Heb. 6.13.
vGen. 12.7. 13.15. 15.7,18. 26.4. 28.13. 35.11,12. 48.16.
w32.12. Hlab. 106.45. 1 Lan. 21.15. Jer. 18.8. 26.13,19. Jona 3.10. 4.2.
xDute. 9.15.
y31.18.
z17.9. 24.13. 33.11.
aaJer. 51.14.
abDute. 9.16,17,21.
acGen. 20.9.
ad14.11. 15.24. 16.2,20. 17.2,4.
ae32.1.
af32.2-4.
ag2 Lan. 28.19.
ahNani 25.5. Dute. 33.9.
aiNani 25.11,12,13. Dute. 13.6-11. Zek. 13.3. Mat. 10.37.
aj32.21,32. 1 Sam. 12.20.
ak2 Sam. 16.12. Amos 5.15.
alNani 25.13.
amDute. 9.18.
an20.23.
aoGen. 30.27.
apRoma 9.3.
aqHlab. 56.8. 69.28. 139.16. Dan. 12.1. Fil. 4.3. Isam. 3.5. 13.8. 17.8. 20.12,15. 21.27.22.19.
arHez. 18.4,20.
as33.2,3. 14.19.

Exodus 32

Ithole legolide

Abantu sebebonile ukuthi uMozisi uphuzile ukwehla entabeni a , abantu babuthana kuAroni bathi kuye: Sukuma, usenzele onkulunkulu b  abazahamba phambi kwethu c ; ngoba uMozisi lo, indoda eyasikhuphula elizweni leGibhithe, kasazi ukuthi yehlelwe yini. UAroni wasesithi kubo: Qamulani amacici egolide d  asendlebeni zabomkenu, zamadodana enu, lezamadodakazi enu, liwalethe kimi. Bonke abantu basebeqamula amacici egolide ayesendlebeni zabo, bawaletha kuAroni. Wawemukela ezandleni zabo e , walibumba ngesikhali sokukhanda, wawenza aba lithole elibunjwe ngokuncibilikisa. Basebesithi: Laba ngonkulunkulu bakho, Israyeli, abakukhuphule elizweni leGibhithe f . UAroni eselibonile wakha ilathi phambi kwalo; uAroni wamemezela wathi: Kusasa kuzakuba khona umkhosi we Nkosi g . Basebevuka ekuseni kakhulu, banikela iminikelo yokutshiswa, basondeza iminikelo yokuthula; abantu bahlala phansi ukudla lokunatha h , basebesukuma ukudlala i .

I Nkosi yasisithi kuMozisi: Hamba wehle, ngoba abantu bakho owabakhuphula elizweni leGibhithe j  bonakalisile k ; baphambukile masinyane endleleni engabalaya ngayo l ; bazenzele ithole elibunjwe ngokuncibilikisa, balikhonza, balihlabela, bathi: Laba ngonkulunkulu bakho, Israyeli, abakukhuphule elizweni leGibhithe m . I Nkosi yasisithi kuMozisi: Ngibabonile lababantu, khangela-ke, bangabantu abantamo zilukhuni n . 10 Khathesi-ke ngiyekela o  ukuze ulaka lwami lubavuthele, ngibaqede p ; kodwa wena ngizakwenza ube yisizwe esikhulu q . 11 Kodwa uMozisi wancenga ubuso be Nkosi uNkulunkulu wakhe r  wathi: Kungani,  Nkosi, ulaka lwakho lubavuthela abantu bakho owabakhupha elizweni leGibhithe ngamandla amakhulu langesandla esiqinileyo? 12 Kungani amaGibhithe ezakhuluma athi: Wabakhuphela ububi ukubabulala ezintabeni, lokubaqeda ebusweni bomhlaba? s  Phenduka ekuvutheni kolaka lwakho, uzisole ngobubi obumelene labantu bakho t . 13 Khumbula uAbrahama, uIsaka loIsrayeli, inceku zakho, owazifunga wena kizo wathi kuzo u : Ngizakwandisa inzalo yenu njengezinkanyezi zamazulu v , lalelilizwe lonke engikhulume ngalo, ngizalipha inzalo yenu, njalo bazalidla ilifa lalo kuze kube nininini. 14 I Nkosi yasizisola ebubini eyayisithi izabenza ebantwini bayo w .

15 UMozisi wasetshibilika wehla entabeni x , lezibhebhe ezimbili zobufakazi esandleni sakhe; izibhebhe zazibhalwe inhlangothi zazo zombili; zibhalwe ngapha langapha. 16 Lezibhebhe zazingumsebenzi kaNkulunkulu, lombhalo wawungumbhalo kaNkulunkulu, ubazwe ezibhebheni y . 17 Kwathi uJoshuwa z  esezwile umsindo wabantu beklabalala, wathi kuMozisi: Kulomsindo wempi enkambeni. 18 Kodwa wathi: Kakusumsindo wokuklabalala kokunqoba, njalo kakusumsindo wokuklabalala kokunqotshwa; ngizwa umsindo wokuhlabelela aa .

19 Kwasekusithi esesondele enkambeni walibona ithole lokugida ab ; ulaka lukaMozisi lwaseluvutha, wasezilahla izibhebhe ezandleni zakhe, waziphahlazela phansi kwentaba. 20 Wathatha ithole ababelenzile, walitshisa emlilweni, walichola laze lacoleka, walivuvuzela emanzini, wabanathisa wona abantwana bakoIsrayeli. 21 UMozisi wasesithi kuAroni: Abantu laba benzeni kuwe ukuze ubehlisele isono esikhulu kangaka ac ? 22 UAroni wasesithi: Kalungavuthi ulaka lwenkosi yami; wena uyabazi abantu ukuthi batshekele ebubini. ad  23 Ngoba bathi kimi: Senzele onkulunkulu abazahamba phambi kwethu; ngoba uMozisi lo, indoda eyasikhuphula elizweni leGibhithe, kasazi ukuthi yehlelwe yini ae . 24 Ngasengisithi kubo: Loba ngubani olegolide, kabaliqamule af . Basebenginika lona. Ngasengiliphosela emlilweni, kwasekuphuma lelithole.

25 Kwathi uMozisi esebonile abantu ukuthi babengabambeki (ngoba uAroni wabayekela bangabambeki ukuze bayangeke kwababengabavukela ag ), 26 uMozisi wasesima esangweni lenkamba, wathi: Loba ngubani ongowe Nkosi, keze kimi! Kwasekubuthana kuye wonke amadodana kaLevi. 27 Wasesithi kuwo: Itsho njalo i Nkosi uNkulunkulu kaIsrayeli ithi: Ngulowo lalowo kahlome inkemba yakhe ethangazini lakhe, adabule aphenduke esuka esangweni esiya esangweni enkambeni, lalowo lalowo abulale umfowabo, lalowo lalowo umngane wakhe, lalowo lalowo umakhelwane wakhe ah . 28 Amadodana kaLevi asesenza njengelizwi likaMozisi; njalo kwawa ebantwini ngalolosuku abantu abangabazinkulungwane ezintathu. 29 UMozisi wasesithi: Lizehlukanisele i Nkosi lamuhla, ngoba ngulowo lalowo ubemelene lendodana yakhe amelane lomfowabo, ukuze aphe isibusiso phezu kwenu lamuhla ai .

30 Kwasekusithi kusisa uMozisi wathi ebantwini: Lina lenze isono esikhulu aj ; khathesi sengizakwenyukela e Nkosini; mhlawumbe ak  ngingenza inhlawulo yokuthula ngesono senu al . 31 UMozisi wasebuyela e Nkosini am  wathi: Maye! Lababantu bonile isono esikhulu, bazenzele onkulunkulu begolide an . 32 Khathesi-ke, uba uthethelela isono sabo - kodwa uba kungenjalo ao , ake ungesule ap  egwalweni lwakho olubhalileyo aq . 33 I Nkosi yasisithi kuMozisi: Owonileyo kimi ngizamesula egwalweni lwami ar . 34 Kodwa hamba-ke, ukhokhele abantu baye lapho engikhulume lawe ngakho; khangela, ingilosi yami izahamba phambi kwakho as . Kanti mhla ngiphindisela ngizaphindisela isono sabo phezu kwabo. 35 I Nkosi yasibatshaya abantu ngoba babenze ithole, uAroni ayelenzile.

Copyright information for Ndebele