a32.7.
bGen. 12.7; Eks. 32.13.
c32.34.
d13.5.
e3.8.
f33.15-17.
g32.9.
h32.10. Nani 16.21,45.
iNani 14.39.
jHez. 24.17,23. 26.16.
k33.3.
lNani 16.21.
m32.12.
n29.42,43.
o1 Lan. 16.10. Hlab. 40.16.
pNani 16.27.
q13.21; Hlab. 99.7.
r13.21, Hlab. 99.7.
s4.31. 12.27. 34.8.
tNani 12.8. Dute. 34.10. Gen. 32.30.
u17.9. 24.13. 32.17.
v32.34.
w33.17.
x33.12,16,17. 34.9.
yHlab.25.4. 119.33.
zDute. 9.29. Jow. 2.17.
aa40.34-38. Isa. 63.9.
abDute. 3.20. Josh. 21.44. 22.4. 23.1. Hlab. 95.11.
ac33.1,2,3.
adNani 14.14.
ae1 Kho. 8.53.
af33.13.
ag33.12.
ah33.20.
aiHlab. 31.19. Jer. 31.14. 34.5-7.
ajRoma 9.15.
akRoma 4.4. 9.16,18.
alGen. 32.30. Dute. 5.24. Hlu. 6.22,23. 13.22. Isa. 6.5. Isam. 1.16,17. 24.10.
amIsa. 2.21.
anHlab. 91.4.
ao33.20. Joha. 1.18. 1 Tim. 6.16. 1 Joha. 4.12.

Exodus 33

Abantwana bakoIsrayeli balaywa ukuthi basuke eSinayi

I Nkosi yasisithi kuMozisi: Hamba wenyuke lapha wena labantu owabenyusa elizweni leGibhithe a , uye elizweni engalifungela uAbrahama, uIsaka loJakobe ngisithi: Inzalo yakho ngizayinika lona b . Njalo ngizathuma ingilosi phambi kwakho c , ngixotshe amaKhanani, amaAmori, lamaHethi, lamaPerizi, amaHivi, lamaJebusi d . Uye elizweni eligeleza uchago loluju e ; ngoba kangiyikwenyuka phakathi kwakho f , ngoba uyisizwe esintamo lukhuni g , hlezi ngikuqede endleleni h .

Kwathi abantu sebezwile lelilizwi elibi, balila i ; njalo kakulamuntu owafaka izigqizo zakhe j ; ngoba i Nkosi yayithe kuMozisi: Tshono ebantwaneni bakoIsrayeli uthi: Lingabantu abantamo zilukhuni k ; ngisenyuka ngiphakathi kwakho ngokucwayiza kwelihlo l , ngizakuqeda m . Ngakho-ke khupha izigqizo zakho kuwe ukuze ngazi engizakwenza kuwe. Abantwana bakoIsrayeli basebezihlubula izigqizo zabo kusukela entabeni yeHorebe.

Ithente lenhlangano

UMozisi wasethatha ithente walimisa ngaphandle kwenkamba, khatshana lenkamba; walibiza ngokuthi lithente lenhlangano. n  Kwasekusithi wonke odinga i Nkosi o  waphuma waya ethenteni lenhlangano elalingaphandle kwenkamba. Kwasekusithi lapho uMozisi ephuma ukuya ethenteni, bonke abantu basukume, beme kube ngulowo lalowo emnyango wethente lakhe p ; bakhangele emva kukaMozisi aze angene ethenteni; njalo kwakusithi lapho uMozisi esengene ethenteni, insika yeyezi yehle q , ime emnyango wethente; ibisikhuluma loMozisi r . 10 Lapho bonke abantu beyibona insika yeyezi imi emnyango wethente, bonke abantu basukume bakhonze s , kube ngulowo lalowo emnyango wethente lakhe. 11 I Nkosi yakhuluma-ke kuMozisi ubuso ngobuso t , njengomuntu ekhuluma lomngane wakhe. Wasebuyela enkambeni, kodwa uJoshuwa inceku yakhe u , indodana kaNuni, ijaha, kasukanga phakathi kwethente.

I Nkosi ithembisa ukuhamba loMozisi

12 UMozisi wasesithi e Nkosini: Khangela, uthi kimi: Yenyusa lababantu v ; kodwa wena kawungazisanga ozamthuma lami. Kanti wena uthe: Ngiyakwazi ngebizo w , futhi uthole umusa emehlweni ami x . 13 Ngakho-ke ngicela, uba ngithole umusa emehlweni akho, ake ungazise indlela yakho y , ukuze ngikwazi, ukuze ngithole umusa emehlweni akho; ukhumbule futhi ukuthi lesisizwe singabantu bakho z . 14 Wasesithi: Ubukhona bami buzahamba lawe aa , ngikuphumuze ab . 15 Wasesithi kuye: Uba ubukhona bakho bungahambi lami, ungasenyusi lapha ac . 16 Ngoba kuzakwaziwa-ke ngani ukuthi ngithole umusa emehlweni akho, mina labantu bakho? Kakusikho yini ekuhambeni kwakho lathi ad ? Ngakho sizakwehlukaniswa ae , mina labantu bakho, kubo bonke abantu abasebusweni bomhlaba. 17 I Nkosi yasisithi kuMozisi: Lale into oyitshoyo ngizayenza, ngoba uthole umusa emehlweni ami af , njalo ngiyakwazi ngebizo ag . 18 Wasesithi: Ake ungitshengise inkazimulo yakho ah . 19 Yasisithi: Mina ngizadlulisa bonke ubuhle bami phambi kwakho ai , ngimemezele ibizo le Nkosi phambi kwakho. Ngizahawukela lowo engizamhawukela, ngibe aj  lomusa kulowo engizakuba lomusa kuye ak . 20 Yathi futhi: Ungebone ubuso bami; ngoba kakho umuntu ongangibona, aphile al . 21 I Nkosi yasisithi: Khangela, kulendawo ngakimi lapho ozakuma khona edwaleni; 22 kuzakuthi-ke lapho inkazimulo yami isedlula, ngizakufaka esikhexeni sedwala, am  ngikusibekele ngesandla sami ngize ngidlule an ; 23 besengisusa isandla sami ubusubona ingemuva yami; kodwa ubuso bami kabuyikubonwa ao .

Copyright information for Ndebele