aDute. 10.1.
b34.28. Dute. 10.2,4.
c32.19.
d19.20.
e19.12,13,21.
f33.19.
gNani 14.18. 2 Lan. 30.9. Neh. 9.17. Hlab. 86.15. 103.8. 111.4. 112.4. 116.5. 145.8. Jow. 2.13.
h22.27.
iHlab. 57.10. 108.4.
j20.5,6. Dute. 5.9,10. Jer. 32.18. Dan. 9.4,9. Hlab. 103.3. 130.4. 1 Joha. 1.9.
kNah. 1.3; Eks. 23.21. Josh. 24.19. Jobe 10.14.
l4.31;12.27.
m33.15,16.
n32.9.
oZek. 2.12. Dute. 32.9. Hlab. 28.9. 33.12. 78.62. 94.14. Jer. 10.16.
p34.27. Dute. 5.2; 29.14.
qHlab. 77.14; 78.12. So Dute. 4.32. 2 Sam. 7.23. Hlab. 147.20.
rDute. 10.21. Hlab. 145.6. Isa. 64.3.
sDute. 5.32. 6.3,25. 12.28,32. 28.1.
t13.5.
u23.32. Dute. 7.2. Hlu. 2. 2.
v23.33.
wDute. 7.5. 12.3. Hlu. 2.2.
xDute. 7.5. Hlu. 6.25,26. 2 Kho. 18.4. 23.14. 2 Lan. 31.1. 34.3,4.
y20.3,5.
zIsa. 9.6. 57.15.
aa20.5.
ab34.12.
acLevi 17.7; 20.5. Dute. 31.16. Hlu. 2.17. Jer. 3.9. Hez. 6.9.
adNani 25.2. 1 Kor. 10.27.
aeHlab. 106.28. 1 Kor. 8.4,7,10.
afDute. 7.3,4. 1 Kho. 11.2. Ezra 9.2. Neh. 13.25.
agNani 25.1,2. 1 Kho. 11.4.
ah32.4,8. Levi 19.4. Dute. 27.15.
ai12.15. 23.15.
aj12.2. 13.4.
ak13.2,12,13. 22.29. Dute. 15.19. Hez. 44.30.
al13.13. Nani 18.15.
am23.15.
an20.9.
ao23.16. Dute. 16.10,13.
ap23.14,17. Dute. 16.16.
aq15.9; Dute. 4.38. Dute. 7.1. Hlab. 78.55. 80.8.
arDute. 12.20; 19.8.
asZaga 16.7.
at23.18.
au12.10.
av23.19.
aw23.19. Dute. 14.21.
ax34.10.
ay24.18. Dute. 9.9,18.
az34.1. Dute. 10.2,4.
ba32.15.
bb34.30,35. 2 Kor. 3.7. Mat. 17.2.
bc24.3.
bd34.34,35. 2 Kor. 3.13.
be2 Kor. 3.16.

Exodus 34

Ezinye izibhebhe zamatshe ezimbili

I Nkosi yasisithi kuMozisi: Zibazele izibhebhe ezimbili zamatshe njengezakuqala a ; ngibe sengibhala phezu kwezibhebhe amazwi ayesezibhebheni zakuqala b  owaziphahlazayo c . Ubusulungile ekuseni, wenyukele entabeni yeSinayi ekuseni, ume phambi kwami lapho engqongeni yentaba d . Njalo kungenyukeli muntu kanye lawe e , futhi kungabonakali lamuntu entabeni yonke; njalo izimvu lezinkomo zingadli phambi kwaleyontaba.

Wasebaza izibhebhe ezimbili zamatshe njengezakuqala; uMozisi wasevuka ekuseni kakhulu, wenyukela entabeni yeSinayi, njengoba i Nkosi imlayile, wathatha esandleni sakhe izibhebhe ezimbili zamatshe. I Nkosi yasisehla eyezini, yema laye lapho, yamemeza ibizo le Nkosi f . I Nkosi yasisedlula phambi kwakhe, yamemeza yathi: I Nkosi, I Nkosi, uNkulunkulu, elesihawu g  elomusa, ephuza ukuthukuthela h , levame ububele lobuqotho i , egcinela abayizinkulungwane umusa j , ethethelela ububi lesiphambeko lesono, engayikuyekela lokuyekela olecala k , ephindisela ububi baboyise phezu kwabantwana laphezu kwabantwana babantwana kuze kube sesizukulwaneni sesithathu lesesine. UMozisi wasephangisa, wakhothamela emhlabathini, wakhonza l . Wathi: Uba-ke ngithole umusa emehlweni akho, Nkosi, akuthi iNkosi ihambe phakathi kwethu, m  ngoba yisizwe esintamo lukhuni, n  uthethelele ububi bethu lesono sethu, usithathe sibe yilifa lakho o .

10 Yasisithi: Khangela, ngenza isivumelwano; phambi kwabantu bonke p  ngizakwenza izimangaliso ezingazange zidalwe emhlabeni wonke laphakathi kwezizwe zonke q ; labo bonke abantu ophakathi kwabo bazabona umsebenzi we Nkosi, ngoba kuyesabeka engizakwenza lawe r . 11 Zigcinele lokho engikulaya khona lamuhla s ; khangela ngizaxotsha phambi kwakho amaAmori lamaKhanani lamaHethi lamaPerizi lamaHivi lamaJebusi t . 12 Ziqaphelisele ukuthi ungenzi isivumelwano labakhileyo elizweni oya kulo u , hlezi kube ngumjibila phakathi kwakho. v  13 Kodwa amalathi abo lizawadiliza, lensika zabo eziyizithombe lizaziphahlaza w , lezixuku zabo lizazigamula x ; 14 ngoba kawuyikukhonza omunye unkulunkulu y ; ngoba i Nkosi, ebizo layo linguBukhwele z , inguNkulunkulu olobukhwele. aa  15 Hlezi wenze isivumelwano labakhileyo elizweni ab , nxa bephinga ngokulandela onkulunkulu babo ac , behlabele onkulunkulu babo, lomunye akunxuse ad , njalo udle okomhlatshelo wakhe ae ; 16 uwathathele amadodana akho kumadodakazi abo af ; nxa amadodakazi abo ephinga ngokulandela onkulunkulu bawo ag , enze lamadodana akho ukuthi aphinge ngokulandela onkulunkulu bawo.

17 Ungazenzeli onkulunkulu ababunjwe ngokuncibilikisa ah .

18 Umkhosi wesinkwa esingelamvubelo ai  uwugcine; insuku eziyisikhombisa udle isinkwa esingelamvubelo njengokukulaya kwami, ngesikhathi esimisiweyo senyanga kaAbhibhi aj , ngoba ngenyanga kaAbhibhi waphuma eGibhithe.

19 Konke okuvula isizalo kungokwami ak , lalo lonke izibulo eliduna elezifuyo, inkomo kumbe imvu. 20 Kodwa izibulo likababhemi al  ulihlenge ngezinyane; uba-ke ungalihlengi ulephule intamo. Lonke izibulo lamadodana akho uzalihlenga; njalo kungabonakali muntu phambi kwami engaphethe lutho am .

21 Uzasebenza insuku eziyisithupha an , kodwa ngosuku lwesikhombisa uphumule, ngesikhathi sokulima lekuvuneni uzaphumula.

22 Uzagcina umkhosi wamaviki ao , izithelo zokuqala zesivuno sengqoloyi, lomkhosi wokubuthelela ekuthwaseni komnyaka.

23 Kathathu ngomnyaka ap  wonke owesilisa uzabonakala phambi kweNkosi uJehova, uNkulunkulu kaIsrayeli. 24 Ngoba ngizaxotsha izizwe phambi kwakho aq , ngiqhelise imingcele yakho ar ; njalo kakuyikuba lamuntu ofisa ilizwe lakho as  nxa usenyuka ukuyabonakala phambi kwe Nkosi uNkulunkulu wakho, kathathu ngomnyaka.

25 Unganikeli igazi lomhlatshelo wami kanye lokulemvubelo at ; futhi kakungasali kuze kuse umhlatshelo womkhosi wephasika au .

26 Ikhethelo lezithelo zokuqala zensimu yakho av  ulilethe endlini ye Nkosi uNkulunkulu wakho. Ungapheki izinyane echagweni lukanina aw .

27 I Nkosi yasisithi kuMozisi: Zibhalele lamazwi, ngoba ngokutsho kwalamazwi ngenzile isivumelwano lawe loIsrayeli ax . 28 Njalo wayelapho le Nkosi insuku ezingamatshumi amane lobusuku obungamatshumi amane ay ; kadlanga sinkwa kanathanga manzi. Yabhala-ke ezibhebheni amazwi esivumelwano, imilayo elitshumi az .

UMozisi wehla entabeni

29 Kwasekusithi uMozisi esehla entabeni yeSinayi, lezibhebhe zombili zobufakazi ba  zazisesandleni sikaMozisi esehla entabeni, uMozisi wayengazi ukuthi isikhumba sobuso bakhe sasikhazimula bb  ekhuluma laye. 30 Kwathi uAroni labo bonke abantwana bakoIsrayeli bebona uMozisi, khangela-ke, isikhumba sobuso bakhe sakhazimula, basebesesaba ukusondela kuye. 31 UMozisi wasebabiza; loAroni lazo zonke induna zenhlangano babuyela kuye; uMozisi wasekhuluma labo. 32 Njalo emva kwalokho basondela bonke abantwana bakoIsrayeli; wasebalaya bc  konke i Nkosi eyayikukhulume laye entabeni yeSinayi. 33 Kwathi uMozisi eseqedile ukukhuluma labo, wafaka isimbombozo ebusweni bakhe bd . 34 Kodwa lapho uMozisi engena phambi kwe Nkosi ukukhuluma layo, wasisusa isimbombozo be  aze aphume; esephumile wakhuluma kubantwana bakoIsrayeli lokho akulayiweyo, 35 labantwana bakoIsrayeli babona ubuso bukaMozisi, ukuthi isikhumba sobuso bukaMozisi sakhazimula. UMozisi wabuyisela isimbombozo ebusweni bakhe, aze angene ukuyakhuluma laye.

Copyright information for Ndebele