a34.32.
b20.9.
c16.23.
d25.9. 25.1-7.
e28.3.
f26.1-30
g25.10-16.
h26.31,33. 39.34. 40.3,21. Nani 4.5.
i25.23-29.
j25.30.
k25.31-39.
l27.20.
m30.1-10.
n30.23-33.
o30.34-38.
p26.36
q27.1-8.
r30.18-21.
s27.9-17.
t27.19.
u39.40.
v31.10. 39.1,41.
w35.26. 36.2. 25.2. 35.5,22,29.
x2 Kho. 19.28. Isa. 37.29. Hez. 19.4,9; 29.4.
yGen. 24.22.
zNani 31.50.
aa35.24. 1 Lan. 29.8.
ab25.4,5. 35.6,7.
ac28.3.
ad2 Kho. 23.7. Zaga 31.19,22,24.
ae35.21.
af2 Kho. 23.7. Zaga 31.19,22,24.
ag1 Lan. 29.6. Ezra 2.68.
ahGen. 2.12.
ai30.23.
aj35.8.
ak35.21. 36.3. 1 Lan. 29.9.
al35.34; 31.2-6.
am35.31; 31.3,6. 1 Kho. 7.14. 2 Lan. 2.14.
an26.36.
ao28.32.

Exodus 35

Umthetho wesabatha

1 UMozisi wasebuthanisa inhlangano yonke yabantwana bakoIsrayeli, wathi kubo: La ngamazwi i Nkosi ewalayileyo ukuthi liwenze a  . 2Insuku eziyisithupha kuzakwenziwa umsebenzi b  , kodwa ngosuku lwesikhombisa kuzakuba yibungcwele kini, isabatha lokuphumula e Nkosini; loba ngubani owenza umsebenzi ngalo uzabulawa. 3Lingabasi umlilo ngosuku lwesabatha kuyo yonke imizi yenu c  .

Ukunikela umnikelo e Nkosini

4UMozisi wasekhuluma kunhlangano yonke yabantwana bakoIsrayeli esithi: Yile into i Nkosi eyilayileyo isithi d  : 5Thathani phakathi kwenu umnikelo ube ngowe Nkosi; loba ngubani olenhliziyo evumayo kawulethe, umnikelo we Nkosi, igolide lesiliva lethusi, 6lokuluhlaza okwesibhakabhaka lokuyibubende lokubomvu, lelembu elicolekileyo kakhulu, loboya bembuzi, 7lezikhumba eziphendulwe zababomvu zezinqama, lezikhumba zikamantswane, lezihlahla zesinga, 8lamafutha ezibane, lamakha amafutha okugcoba lempepha elephunga elimnandi, 9lamatshe ama-onikse*, lamatshe okubekwa awe-efodi lawesembatho sesifuba. 10Labo bonke abalenhliziyo ehlakaniphileyo phakathi kwenu e  kabeze benze konke i Nkosi ekulayileyo; 11ithabhanekele f  , ithente lalo, lesifulelo salo, ingwegwe zalo, lamapulanka alo, imithando yalo, insika zalo, lezisekelo zalo; 12umtshokotsho, lemijabo yawo, isihlalo somusa g  , leveyili lesembeso h  ; 13itafula, lemijabo yalo, lezitsha zalo zonke i  , lezinkwa zokubukiswa j  ; 14loluthi lwesibane sesikhanyiso, lezitsha zalo, lezibane zalo k  , lamafutha esikhanyiso l  ; 15lelathi lempepha, lemijabo yalo m  , lamafutha okugcoba n  , lempepha elephunga elimnandi o  , lesilenge somnyango emnyango wethabhanekele p  ; 16ilathi lomnikelo wokutshiswa q  , lesihlengo sethusi elilaso, imijabo yalo, lazo zonke izitsha zalo, inditshi yokugezela lonyawo lwayo r  ; 17amakhetheni eguma, insika zalo, lezisekelo zazo, lesilenge sesango leguma s  ; 18izikhonkwane zethabhanekele, lezikhonkwane zeguma t  , lentambo zazo u  ; 19izembatho ezifekethisiweyo zokukhonza endaweni engcwele, izembatho ezingcwele zikaAroni umpristi v  , lezembatho zamadodana akhe, ukusebenza njengabapristi.

Abantu banikela umnikelo wabo

20Lenhlangano yonke yabantwana bakoIsrayeli yaphuma phambi kukaMozisi. 21Beza-ke, wonke onhliziyo yakhe eyamvusayo w  , laye wonke omoya wakhe owamenza wavuma, baletha umnikelo e Nkosini emsebenzini wethente lenhlangano lowenkonzo yonke yalo lowezembatho ezingcwele. 22Beza-ke abesilisa kanye labesifazana, bonke abavumayo ngenhliziyo, baletha iziceco x  lamacici y  lendandatho lamasongo z  , zonke izinto zegolide; laye wonke owazunguza umnikelo wokuzunguzwa wegolide e Nkosini. 23Laye wonke okwatholakala kuye aa  okuluhlaza okwesibhakabhaka lokuyibubende lokubomvu ab  lelembu elicolekileyo kakhulu loboya bembuzi lezikhumba eziphendulwe zababomvu zenqama lezikhumba zikamantswane bakuletha. 24Wonke owanikela umnikelo wesiliva lowethusi bakuletha kungumnikelo we Nkosi; laye wonke okwatholakala kuye izihlahla zesinga ezawo wonke umsebenzi wenkonzo baziletha. 25Labo bonke abesifazana ababehlakaniphile ac  ngenhliziyo baphotha ngezandla zabo, baletha okuphothiweyo ad  , okuluhlaza okwesibhakabhaka, lokuyibubende, okubomvu, lelembu elicolekileyo kakhulu. 26Labo bonke abesifazana abanhliziyo zabo zabavusa ae  enhlakaniphweni baphotha uboya bembuzi af  . 27Lezinduna zaletha ag  amatshe ama-onikse* ah  lamatshe okubekwa, awe-efodi lawesembatho sesifuba, 28la ai  makha aj  lamafutha awesibane, lawamafutha okugcoba, lawempepha elephunga elimnandi. 29Abantwana bakoIsrayeli bawuletha umnikelo wesihle e Nkosini ak  . Bonke abesilisa labesifazana abanhliziyo zabo zabenza bavuma ukulethela wonke umsebenzi i Nkosi eyayiwulayile ukuthi wenziwe ngesandla sikaMozisi.

Ukubizwa kukaBhezaleli loOholiyaba

30UMozisi wasesithi ebantwaneni bakoIsrayeli: Bonani, i Nkosi imbizile ngebizo uBhezaleli indodana kaUri, indodana kaHuri owesizwe sakoJuda al  ; 31imgcwalisile ngoMoya kaNkulunkulu enhlakaniphweni, ekuqedisiseni, lelwazini, lemisebenzini yobungcitshi yonke, 32lokuthi acebe ubungcitshi ukusebenza ngegolide langesiliva langethusi, 33lekubazeni amatshe okufakwa, lekubazeni izigodo, ukusebenza emisebenzini yonke yeminwe ngobungcitshi. 34Ifakile laye enhliziyweni yakhe ukufundisa, yena loOholiyaba indodana kaAhisamaki owesizwe sakoDani. 35Ibagcwalisile ngokuhlakanipha kwenhliziyo am  , ukwenza wonke umsebenzi wombazi, lowengcitshi, lowomfeketisi ngenalithi an  , ngokuluhlaza okwesibhakabhaka langokuyibubende, ngokubomvu langelembu elicolekileyo kakhulu, lowomeluki ao  ; besenza wonke umsebenzi beceba ubungcitshi.

Copyright information for Ndebele