a34.32.
b20.9.
c16.23.
d25.9. 25.1-7.
e28.3.
f26.1-30
g25.10-16.
h26.31,33. 39.34. 40.3,21. Nani 4.5.
i25.23-29.
j25.30.
k25.31-39.
l27.20.
m30.1-10.
n30.23-33.
o30.34-38.
p26.36
q27.1-8.
r30.18-21.
s27.9-17.
t27.19.
u39.40.
v31.10. 39.1,41.
w35.26. 36.2. 25.2. 35.5,22,29.
x2 Kho. 19.28. Isa. 37.29. Hez. 19.4,9; 29.4.
yGen. 24.22.
zNani 31.50.
aa35.24. 1 Lan. 29.8.
ab25.4,5. 35.6,7.
ac28.3.
ad2 Kho. 23.7. Zaga 31.19,22,24.
ae35.21.
af2 Kho. 23.7. Zaga 31.19,22,24.
ag1 Lan. 29.6. Ezra 2.68.
ahGen. 2.12.
ai30.23.
aj35.8.
ak35.21. 36.3. 1 Lan. 29.9.
al35.34; 31.2-6.
am35.31; 31.3,6. 1 Kho. 7.14. 2 Lan. 2.14.
an26.36.
ao28.32.

Exodus 35

Umthetho wesabatha

UMozisi wasebuthanisa inhlangano yonke yabantwana bakoIsrayeli, wathi kubo: La ngamazwi i Nkosi ewalayileyo ukuthi liwenze a . Insuku eziyisithupha kuzakwenziwa umsebenzi b , kodwa ngosuku lwesikhombisa kuzakuba yibungcwele kini, isabatha lokuphumula e Nkosini; loba ngubani owenza umsebenzi ngalo uzabulawa. Lingabasi umlilo ngosuku lwesabatha kuyo yonke imizi yenu c .

Ukunikela umnikelo e Nkosini

UMozisi wasekhuluma kunhlangano yonke yabantwana bakoIsrayeli esithi: Yile into i Nkosi eyilayileyo isithi d : Thathani phakathi kwenu umnikelo ube ngowe Nkosi; loba ngubani olenhliziyo evumayo kawulethe, umnikelo we Nkosi, igolide lesiliva lethusi, lokuluhlaza okwesibhakabhaka lokuyibubende lokubomvu, lelembu elicolekileyo kakhulu, loboya bembuzi, lezikhumba eziphendulwe zababomvu zezinqama, lezikhumba zikamantswane, lezihlahla zesinga, lamafutha ezibane, lamakha amafutha okugcoba lempepha elephunga elimnandi, lamatshe ama-onikse*, lamatshe okubekwa awe-efodi lawesembatho sesifuba. 10 Labo bonke abalenhliziyo ehlakaniphileyo phakathi kwenu e  kabeze benze konke i Nkosi ekulayileyo; 11 ithabhanekele f , ithente lalo, lesifulelo salo, ingwegwe zalo, lamapulanka alo, imithando yalo, insika zalo, lezisekelo zalo; 12 umtshokotsho, lemijabo yawo, isihlalo somusa g , leveyili lesembeso h ; 13 itafula, lemijabo yalo, lezitsha zalo zonke i , lezinkwa zokubukiswa j ; 14 loluthi lwesibane sesikhanyiso, lezitsha zalo, lezibane zalo k , lamafutha esikhanyiso l ; 15 lelathi lempepha, lemijabo yalo m , lamafutha okugcoba n , lempepha elephunga elimnandi o , lesilenge somnyango emnyango wethabhanekele p ; 16 ilathi lomnikelo wokutshiswa q , lesihlengo sethusi elilaso, imijabo yalo, lazo zonke izitsha zalo, inditshi yokugezela lonyawo lwayo r ; 17 amakhetheni eguma, insika zalo, lezisekelo zazo, lesilenge sesango leguma s ; 18 izikhonkwane zethabhanekele, lezikhonkwane zeguma t , lentambo zazo u ; 19 izembatho ezifekethisiweyo zokukhonza endaweni engcwele, izembatho ezingcwele zikaAroni umpristi v , lezembatho zamadodana akhe, ukusebenza njengabapristi.

Abantu banikela umnikelo wabo

20 Lenhlangano yonke yabantwana bakoIsrayeli yaphuma phambi kukaMozisi. 21 Beza-ke, wonke onhliziyo yakhe eyamvusayo w , laye wonke omoya wakhe owamenza wavuma, baletha umnikelo e Nkosini emsebenzini wethente lenhlangano lowenkonzo yonke yalo lowezembatho ezingcwele. 22 Beza-ke abesilisa kanye labesifazana, bonke abavumayo ngenhliziyo, baletha iziceco x  lamacici y  lendandatho lamasongo z , zonke izinto zegolide; laye wonke owazunguza umnikelo wokuzunguzwa wegolide e Nkosini. 23 Laye wonke okwatholakala kuye aa  okuluhlaza okwesibhakabhaka lokuyibubende lokubomvu ab  lelembu elicolekileyo kakhulu loboya bembuzi lezikhumba eziphendulwe zababomvu zenqama lezikhumba zikamantswane bakuletha. 24 Wonke owanikela umnikelo wesiliva lowethusi bakuletha kungumnikelo we Nkosi; laye wonke okwatholakala kuye izihlahla zesinga ezawo wonke umsebenzi wenkonzo baziletha. 25 Labo bonke abesifazana ababehlakaniphile ac  ngenhliziyo baphotha ngezandla zabo, baletha okuphothiweyo ad , okuluhlaza okwesibhakabhaka, lokuyibubende, okubomvu, lelembu elicolekileyo kakhulu. 26 Labo bonke abesifazana abanhliziyo zabo zabavusa ae  enhlakaniphweni baphotha uboya bembuzi af . 27 Lezinduna zaletha ag  amatshe ama-onikse* ah  lamatshe okubekwa, awe-efodi lawesembatho sesifuba, 28 la ai makha aj  lamafutha awesibane, lawamafutha okugcoba, lawempepha elephunga elimnandi. 29 Abantwana bakoIsrayeli bawuletha umnikelo wesihle e Nkosini ak . Bonke abesilisa labesifazana abanhliziyo zabo zabenza bavuma ukulethela wonke umsebenzi i Nkosi eyayiwulayile ukuthi wenziwe ngesandla sikaMozisi.

Ukubizwa kukaBhezaleli loOholiyaba

30 UMozisi wasesithi ebantwaneni bakoIsrayeli: Bonani, i Nkosi imbizile ngebizo uBhezaleli indodana kaUri, indodana kaHuri owesizwe sakoJuda al ; 31 imgcwalisile ngoMoya kaNkulunkulu enhlakaniphweni, ekuqedisiseni, lelwazini, lemisebenzini yobungcitshi yonke, 32 lokuthi acebe ubungcitshi ukusebenza ngegolide langesiliva langethusi, 33 lekubazeni amatshe okufakwa, lekubazeni izigodo, ukusebenza emisebenzini yonke yeminwe ngobungcitshi. 34 Ifakile laye enhliziyweni yakhe ukufundisa, yena loOholiyaba indodana kaAhisamaki owesizwe sakoDani. 35 Ibagcwalisile ngokuhlakanipha kwenhliziyo am , ukwenza wonke umsebenzi wombazi, lowengcitshi, lowomfeketisi ngenalithi an , ngokuluhlaza okwesibhakabhaka langokuyibubende, ngokubomvu langelembu elicolekileyo kakhulu, lowomeluki ao ; besenza wonke umsebenzi beceba ubungcitshi.

Copyright information for Ndebele