a28.3.
b35.21.
c36.6. 35.24.
d35.29.
e2 Kor.8.2,3.
f26.19; 26.1-14.
g26.34; 26.15-29.
h26.17.
i36.20. 25.28. 30.5.
j36.38; 26.31-37.
k38.17,19,28.

Exodus 36

Ukwakhiwa kwethabhanekele

1 UBhezaleli loOholiyaba basebesenza, lawo wonke amadoda ahlakaniphileyo ngenhliziyo a  okukuwo i Nkosi ifake ukuhlakanipha lokuqedisisa ukwazi ukwenza wonke umsebenzi wenkonzo yendawo engcwele, njengakho konke i Nkosi eyayikulayile. 2UMozisi wasebiza uBhezaleli loOholiyaba layo yonke indoda ehlakaniphileyo ngenhliziyo i Nkosi ifake inhlakanipho enhliziyweni yayo, wonke onhliziyo yakhe eyamvusela ukusondela emsebenzini ukuwenza b  ; 3basebesemukela kuMozisi wonke umnikelo c  , abantwana bakoIsrayeli ababewulethele umsebenzi wenkonzo yendlu engcwele ukuwenza. Bona-ke babesaletha kuye iminikelo yesihle ukusa ngokusa d  . 4Bonke abahlakaniphileyo ababesenza wonke umsebenzi wendlu engcwele basebesiza, ngulowo lalowo evela emsebenzini wakhe, abawenzayo.

5Basebekhuluma kuMozisi besithi: Abantu baletha okunengi kakhulu okwedlula okwanele ukusetshenzwa e  komsebenzi i Nkosi elaye ukuthi wenziwe. 6UMozisi waselaya ukuthi bedlulise ilizwi enkambeni lisithi: Kakungabi lendoda kumbe umfazi owenza futhi umsebenzi ngomnikelo wendlu engcwele. Ngalokhu abantu banqatshelwa ukuthi balethe; 7ngoba okokusetshenziswa kwakwanele kubo, ukuwenza umsebenzi wonke, kwaze kwasala.

8Labo bonke abahlakaniphileyo ngenhliziyo f  phakathi kwalabo ababesenza umsebenzi wethabhanekele benza amakhetheni alitshumi; ngelembu elicolekileyo kakhulu lentambo ephothiweyo lokuluhlaza okwesibhakabhaka lokuyibubende lokubomvu, ngamakherubi* wawenza, umsebenzi wengcitshi. 9Ubude bekhetheni elilodwa babuzingalo ezingamatshumi amabili lesificaminwembili, lobubanzi bekhetheni elilodwa babuzingalo ezine; wonke amakhetheni ayelesilinganiso sinye. 10Wasehlanganisa amakhetheni amahlanu elinye lelinye, wahlanganisa amanye amakhetheni amahlanu elinye lelinye. 11Wenza izihitshela ngokuluhlaza okwesibhakabhaka emphethweni wekhetheni elinye, ekucineni ekuhlanganeni; wenze njalo emphethweni wekhetheni elisekucineni, ekuhlanganeni kwelesibili. 12Wenza izihitshela ezingamatshumi amahlanu kwelinye ikhetheni, wenza lezihitshela ezingamatshumi amahlanu emphethweni wekhetheni, elisekuhlanganeni kwelesibili; izihitshela zazikhangelene, esinye lesinye. 13Wenza ingwegwe zegolide ezingamatshumi amahlanu, wahlanganisa amakhetheni, elinye lelinye ngengwegwe; ngalokhu kwaba lithabhanekele linye.

14Wenza amakhetheni ngoboya bembuzi abe lithente phezu kwethabhanekele; wawenza amakhetheni alitshumi lanye. 15Ubude bekhetheni elilodwa babuzingalo ezingamatshumi amathathu, lobubanzi bekhetheni elilodwa babuzingalo ezine; amakhetheni alitshumi lanye ayeyisilinganiso sinye. 16Wahlanganisa amakhetheni amahlanu wodwa, lamakhetheni ayisithupha wodwa. 17Wenza izihitshela ezingamatshumi amahlanu emphethweni wekhetheni elisekucineni ekuhlanganeni, lezihitshela ezingamatshumi amahlanu wazenza emphethweni wekhetheni elihlanganisa elesibili. 18Wenza ingwegwe zethusi ezingamatshumi amahlanu, ukuhlanganisa ithente, ukuze libe linye. 19Wenza isifulelo sethente ngezikhumba eziphendulwe zababomvu zenqama, lesifulelo ngezikhumba zikamantswane phezulu.

20Wenza amapulanka ethabhanekele ngesihlahla sesinga, amiyo g  ; 21ubude bepulanka babuzingalo ezilitshumi, lobubanzi bepulanka ngalinye babuyingalo lengxenye eyodwa kwezimbili. 22Ipulanka elilodwa lalilemisuka emibili, ihlangana omunye komunye h  ; wenze njalo kuwo wonke amapulanka ethabhanekele. 23Wenza amapulanka ethabhanekele, amapulanka angamatshumi amabili ehlangothini lweningizimu ngaseningizimu; 24wenza izisekelo ezingamatshumi amane zesiliva ngaphansi kwamapulanka angamatshumi amabili, izisekelo ezimbili ngaphansi kwepulanka linye zibe ngezemisuka yalo yomibili, lezisekelo ezimbili ngaphansi kwelinye ipulanka zibe ngezemisuka yalo yomibili; 25wenza amapulanka angamatshumi amabili ehlangothini lwesibili lwethabhanekele, ehlangothini lwenyakatho, 26lezisekelo zawo ezingamatshumi amane zesiliva, izisekelo ezimbili ngaphansi kwepulanka linye, lezisekelo ezimbili ngaphansi kwelinye ipulanka. 27Wenza amapulanka ayisithupha ehlangothini lwethabhanekele ngentshonalanga, 28lamapulanka amabili wawenzela izingonsi zethabhanekele ngasemuva; 29ayengamaphahla ngaphansi ehlangene, ephelele phezulu, ngesongo linye; wenze njalo kuwo womabili, ezingonsini zombili. 30Njalo kwakulamapulanka ayisificaminwembili lezisekelo zawo zesiliva, izisekelo ezilitshumi lesithupha, izisekelo ezimbili, izisekelo ezimbili ngaphansi kwepulanka linye.

31Wenza imithando ngesihlahla sesinga i  , emihlanu eyamapulanka ehlangothini olunye lwethabhanekele 32lemithando emihlanu eyamapulanka kolunye uhlangothi lwethabhanekele, lemithando emihlanu eyamapulanka ethabhanekele, ehlangothini olungemuva ngasentshonalanga. 33Wenza umthando waphakathi udabule phakathi kwamapulanka, kusukela ekucineni kusiya ekucineni. 34Wahuqa amapulanka ngegolide, wenza amasongo awo ngegolide, azindawo zemithando, wayihuqa imithando ngegolide.

35Wenza iveyili ngokuluhlaza okwesibhakabhaka langokuyibubende langokubomvu langelembu elicolekileyo kakhulu lentambo ephothiweyo j  , walenza laba ngumsebenzi wengcitshi lamakherubi*. 36Walenzela insika ezine ngesinga, wazihuqa ngegolide; ingwegwe zazo zazingezegolide; wazibumbela ngokuncibilikisa izisekelo ezine zesiliva.

37Wenza isilenge somnyango wethente ngokuluhlaza okwesibhakabhaka lokuyibubende lokubomvu, lelembu elicolekileyo kakhulu lentambo ephothiweyo, umsebenzi womfekethisi ngenalithi; 38lensika zalo ezinhlanu lengwegwe zazo; wazihuqa izihloko zazo lezibopho zazo ngegolide; lezisekelo zazo ezinhlanu zazingezethusi k  .

Copyright information for Ndebele