a28.3.
b35.21.
c36.6. 35.24.
d35.29.
e2 Kor.8.2,3.
f26.19; 26.1-14.
g26.34; 26.15-29.
h26.17.
i36.20. 25.28. 30.5.
j36.38; 26.31-37.
k38.17,19,28.

Exodus 36

Ukwakhiwa kwethabhanekele

UBhezaleli loOholiyaba basebesenza, lawo wonke amadoda ahlakaniphileyo ngenhliziyo a  okukuwo i Nkosi ifake ukuhlakanipha lokuqedisisa ukwazi ukwenza wonke umsebenzi wenkonzo yendawo engcwele, njengakho konke i Nkosi eyayikulayile. UMozisi wasebiza uBhezaleli loOholiyaba layo yonke indoda ehlakaniphileyo ngenhliziyo i Nkosi ifake inhlakanipho enhliziyweni yayo, wonke onhliziyo yakhe eyamvusela ukusondela emsebenzini ukuwenza b ; basebesemukela kuMozisi wonke umnikelo c , abantwana bakoIsrayeli ababewulethele umsebenzi wenkonzo yendlu engcwele ukuwenza. Bona-ke babesaletha kuye iminikelo yesihle ukusa ngokusa d . Bonke abahlakaniphileyo ababesenza wonke umsebenzi wendlu engcwele basebesiza, ngulowo lalowo evela emsebenzini wakhe, abawenzayo.

Basebekhuluma kuMozisi besithi: Abantu baletha okunengi kakhulu okwedlula okwanele ukusetshenzwa e  komsebenzi i Nkosi elaye ukuthi wenziwe. UMozisi waselaya ukuthi bedlulise ilizwi enkambeni lisithi: Kakungabi lendoda kumbe umfazi owenza futhi umsebenzi ngomnikelo wendlu engcwele. Ngalokhu abantu banqatshelwa ukuthi balethe; ngoba okokusetshenziswa kwakwanele kubo, ukuwenza umsebenzi wonke, kwaze kwasala.

Labo bonke abahlakaniphileyo ngenhliziyo f  phakathi kwalabo ababesenza umsebenzi wethabhanekele benza amakhetheni alitshumi; ngelembu elicolekileyo kakhulu lentambo ephothiweyo lokuluhlaza okwesibhakabhaka lokuyibubende lokubomvu, ngamakherubi* wawenza, umsebenzi wengcitshi. Ubude bekhetheni elilodwa babuzingalo ezingamatshumi amabili lesificaminwembili, lobubanzi bekhetheni elilodwa babuzingalo ezine; wonke amakhetheni ayelesilinganiso sinye. 10 Wasehlanganisa amakhetheni amahlanu elinye lelinye, wahlanganisa amanye amakhetheni amahlanu elinye lelinye. 11 Wenza izihitshela ngokuluhlaza okwesibhakabhaka emphethweni wekhetheni elinye, ekucineni ekuhlanganeni; wenze njalo emphethweni wekhetheni elisekucineni, ekuhlanganeni kwelesibili. 12 Wenza izihitshela ezingamatshumi amahlanu kwelinye ikhetheni, wenza lezihitshela ezingamatshumi amahlanu emphethweni wekhetheni, elisekuhlanganeni kwelesibili; izihitshela zazikhangelene, esinye lesinye. 13 Wenza ingwegwe zegolide ezingamatshumi amahlanu, wahlanganisa amakhetheni, elinye lelinye ngengwegwe; ngalokhu kwaba lithabhanekele linye.

14 Wenza amakhetheni ngoboya bembuzi abe lithente phezu kwethabhanekele; wawenza amakhetheni alitshumi lanye. 15 Ubude bekhetheni elilodwa babuzingalo ezingamatshumi amathathu, lobubanzi bekhetheni elilodwa babuzingalo ezine; amakhetheni alitshumi lanye ayeyisilinganiso sinye. 16 Wahlanganisa amakhetheni amahlanu wodwa, lamakhetheni ayisithupha wodwa. 17 Wenza izihitshela ezingamatshumi amahlanu emphethweni wekhetheni elisekucineni ekuhlanganeni, lezihitshela ezingamatshumi amahlanu wazenza emphethweni wekhetheni elihlanganisa elesibili. 18 Wenza ingwegwe zethusi ezingamatshumi amahlanu, ukuhlanganisa ithente, ukuze libe linye. 19 Wenza isifulelo sethente ngezikhumba eziphendulwe zababomvu zenqama, lesifulelo ngezikhumba zikamantswane phezulu.

20 Wenza amapulanka ethabhanekele ngesihlahla sesinga, amiyo g ; 21 ubude bepulanka babuzingalo ezilitshumi, lobubanzi bepulanka ngalinye babuyingalo lengxenye eyodwa kwezimbili. 22 Ipulanka elilodwa lalilemisuka emibili, ihlangana omunye komunye h ; wenze njalo kuwo wonke amapulanka ethabhanekele. 23 Wenza amapulanka ethabhanekele, amapulanka angamatshumi amabili ehlangothini lweningizimu ngaseningizimu; 24 wenza izisekelo ezingamatshumi amane zesiliva ngaphansi kwamapulanka angamatshumi amabili, izisekelo ezimbili ngaphansi kwepulanka linye zibe ngezemisuka yalo yomibili, lezisekelo ezimbili ngaphansi kwelinye ipulanka zibe ngezemisuka yalo yomibili; 25 wenza amapulanka angamatshumi amabili ehlangothini lwesibili lwethabhanekele, ehlangothini lwenyakatho, 26 lezisekelo zawo ezingamatshumi amane zesiliva, izisekelo ezimbili ngaphansi kwepulanka linye, lezisekelo ezimbili ngaphansi kwelinye ipulanka. 27 Wenza amapulanka ayisithupha ehlangothini lwethabhanekele ngentshonalanga, 28 lamapulanka amabili wawenzela izingonsi zethabhanekele ngasemuva; 29 ayengamaphahla ngaphansi ehlangene, ephelele phezulu, ngesongo linye; wenze njalo kuwo womabili, ezingonsini zombili. 30 Njalo kwakulamapulanka ayisificaminwembili lezisekelo zawo zesiliva, izisekelo ezilitshumi lesithupha, izisekelo ezimbili, izisekelo ezimbili ngaphansi kwepulanka linye.

31 Wenza imithando ngesihlahla sesinga i , emihlanu eyamapulanka ehlangothini olunye lwethabhanekele 32 lemithando emihlanu eyamapulanka kolunye uhlangothi lwethabhanekele, lemithando emihlanu eyamapulanka ethabhanekele, ehlangothini olungemuva ngasentshonalanga. 33 Wenza umthando waphakathi udabule phakathi kwamapulanka, kusukela ekucineni kusiya ekucineni. 34 Wahuqa amapulanka ngegolide, wenza amasongo awo ngegolide, azindawo zemithando, wayihuqa imithando ngegolide.

35 Wenza iveyili ngokuluhlaza okwesibhakabhaka langokuyibubende langokubomvu langelembu elicolekileyo kakhulu lentambo ephothiweyo j , walenza laba ngumsebenzi wengcitshi lamakherubi*. 36 Walenzela insika ezine ngesinga, wazihuqa ngegolide; ingwegwe zazo zazingezegolide; wazibumbela ngokuncibilikisa izisekelo ezine zesiliva.

37 Wenza isilenge somnyango wethente ngokuluhlaza okwesibhakabhaka lokuyibubende lokubomvu, lelembu elicolekileyo kakhulu lentambo ephothiweyo, umsebenzi womfekethisi ngenalithi; 38 lensika zalo ezinhlanu lengwegwe zazo; wazihuqa izihloko zazo lezibopho zazo ngegolide; lezisekelo zazo ezinhlanu zazingezethusi k .

Copyright information for Ndebele