a25.9; 25.10-20.
b25.19.
c25.16; 25.23-29.
d25.24; 25.31-39.
e30.28; 30.1-5.
f30.23,35.
g30.7.

Exodus 37

Ukwenziwa komtshokotsho wesivumelwano

UBhezaleli wasewenza umtshokotsho ngesihlahla sesinga a , ubude bawo babuzingalo ezimbili lengxenye eyodwa kwezimbili, lobubanzi bawo babuyingalo lengxenye eyodwa kwezimbili, lokuphakama kwawo kwakuyingalo lengxenye eyodwa kwezimbili. Wawuhuqa ngegolide elicwengekileyo ngaphakathi langaphandle, wawenzela umqolo wegolide inhlangothi zonke. Wawubumbela ngokuncibilikisa futhi amasongo amane egolide enyaweni zawo zozine, kuze kuthi amasongo amabili ayekolunye uhlangothi lamasongo amabili kolunye uhlangothi. Wenza imijabo ngesihlahla sesinga, wayihuqa ngegolide. Wayifaka imijabo emasongweni enhlangothini zomtshokotsho ukuthwala umtshokotsho.

Wenza isihlalo somusa ngegolide elicwengekileyo, ubude baso babuzingalo ezimbili lengxenye eyodwa kwezimbili, lobubanzi baso babuyingalo lengxenye eyodwa kwezimbili. Wenza amakherubi* amabili ngegolide, wawenza ngomsebenzi okhandiweyo, avela emaphethelweni womabili esihlalo somusa b , elinye ikherubhi livela ephethelweni lwaloluhlangothi, lelinye ikherubhi* livela ephethelweni lolunye uhlangothi; wawenza amakherubi amabili evela esihlalweni somusa evela emaphethelweni womabili aso. Amakherubi* elula impiko ezimbili ngaphezulu, embomboza isihlalo somusa ngempiko zawo, lobuso bawo babukhangelene; ubuso bamakherubi babukhangele isihlalo somusa.

Ukwenziwa kwetafula

10 Njalo wenza itafula ngesihlahla sesinga c , ubude balo babuzingalo ezimbili, lobubanzi balo babuyingalo, lokuphakama kwalo kwakuyingalo lengxenye eyodwa kwezimbili. 11 Walihuqa ngegolide elicwengekileyo, walenzela umqolo wegolide inhlangothi zonke. 12 Walenzela ibhanti elilingana lobubanzi besandla inhlangothi zonke, wenzela ibhanti lalo umqolo wegolide inhlangothi zonke. 13 Walibumbela ngokuncibilikisa amasongo amane egolide, wawafaka amasongo ezingonsini ezine ezazisenyaweni zozine zalo. 14 Eduze lebhanti kwakulamasongo, indawo zemijabo yokuthwala itafula. 15 Wenza lemijabo ngesihlahla sesinga, wayihuqa ngegolide, ukuthwala itafula 16 Wazenza izitsha ezaziphezu kwetafula, imiganu yalo lenkezo zalo lenditshi zalo lezitsha zokuthulula, ngegolide elicwengekileyo.

Ukwenziwa koluthi lwesibane

17 Wenza uluthi lwesibane ngegolide elicwengekileyo d ; ngomsebenzi okhandiweyo walwenza uluthi lwesibane, isisekelo salo, lesiqu salo, imbizana zalo, iziduku zalo, lamaluba alo, kwakuvela kulo. 18 Lengatsha eziyisithupha ziphuma enhlangothini zalo, ingatsha ezintathu zoluthi lwesibane kolunye uhlangothi lwalo lengatsha ezintathu zoluthi lwesibane kolunye uhlangothi lwalo. 19 Egatsheni olunye kwakulembizana ezintathu ezenziwe zafanana lamaluba e-alimondi*, isiduku leluba; lembizana ezintathu ezenziwe zafanana lamaluba e-alimondi kolunye ugatsha, isiduku leluba; kwakunjalo ngengatsha eziyisithupha eziphuma eluthini lwesibane. 20 Njalo kwakukhona eluthini lwesibane imbizana ezine ezenziwe zafanana lamaluba e-alimondi, iziduku zalo lamaluba alo; 21 kwakukhona-ke isiduku ngaphansi kwengatsha ezimbili ezivela kulo, lesiduku ngaphansi kwengatsha ezimbili ezivela kulo, lesiduku ngaphansi kwengatsha ezimbili ezivela kulo, kuzo ingatsha eziyisithupha eziphuma kulo. 22 Iziduku zazo lezingatsha zazo zazivela kulo; konke okwalo kwakungumsebenzi munye okhandiweyo wegolide elicwengekileyo. 23 Wasesenza izibane zalo eziyisikhombisa, lezindlawu zalo, lemiganu yalo yomlotha, ngegolide elicwengekileyo. 24 Walenza ngethalenta* legolide elicwengekileyo, lazo zonke izitsha zalo.

Ukwenziwa kwelathi lempepha

25 Njalo wenza ilathi lempepha ngesihlahla sesinga e ; ubude balo babuyingalo lobubanzi balo babuyingalo, lilingana inhlangothi zozine; lokuphakama kwalo kwakuzingalo ezimbili; impondo zalo zazivela kulo. 26 Walihuqa ngegolide elicwengekileyo, ingaphezulu lemiduli yalo inhlangothi zonke lempondo zalo; walenzela-ke umqolo wegolide inhlangothi zonke. 27 Waselenzela amasongo amabili egolide, ngaphansi komqolo walo, ezingonsini ezimbili zalo, enhlangothini ezimbili zalo, ukuba yindawo yemijabo yokulithwala. 28 Wayenza imijabo ngesihlahla sesinga, wayihuqa ngegolide.

29 Wenza amafutha angcwele okugcoba f , lempepha ecwengekileyo yamakha alephunga elimnandi g , njengokwenza komenzi wamakha.

Copyright information for Ndebele