a25.9; 25.10-20.
b25.19.
c25.16; 25.23-29.
d25.24; 25.31-39.
e30.28; 30.1-5.
f30.23,35.
g30.7.

Exodus 37

Ukwenziwa komtshokotsho wesivumelwano

1 UBhezaleli wasewenza umtshokotsho ngesihlahla sesinga a  , ubude bawo babuzingalo ezimbili lengxenye eyodwa kwezimbili, lobubanzi bawo babuyingalo lengxenye eyodwa kwezimbili, lokuphakama kwawo kwakuyingalo lengxenye eyodwa kwezimbili. 2Wawuhuqa ngegolide elicwengekileyo ngaphakathi langaphandle, wawenzela umqolo wegolide inhlangothi zonke. 3Wawubumbela ngokuncibilikisa futhi amasongo amane egolide enyaweni zawo zozine, kuze kuthi amasongo amabili ayekolunye uhlangothi lamasongo amabili kolunye uhlangothi. 4Wenza imijabo ngesihlahla sesinga, wayihuqa ngegolide. 5Wayifaka imijabo emasongweni enhlangothini zomtshokotsho ukuthwala umtshokotsho.

6Wenza isihlalo somusa ngegolide elicwengekileyo, ubude baso babuzingalo ezimbili lengxenye eyodwa kwezimbili, lobubanzi baso babuyingalo lengxenye eyodwa kwezimbili. 7Wenza amakherubi* amabili ngegolide, wawenza ngomsebenzi okhandiweyo, avela emaphethelweni womabili esihlalo somusa b  , 8elinye ikherubhi livela ephethelweni lwaloluhlangothi, lelinye ikherubhi* livela ephethelweni lolunye uhlangothi; wawenza amakherubi amabili evela esihlalweni somusa evela emaphethelweni womabili aso. 9Amakherubi* elula impiko ezimbili ngaphezulu, embomboza isihlalo somusa ngempiko zawo, lobuso bawo babukhangelene; ubuso bamakherubi babukhangele isihlalo somusa.

Ukwenziwa kwetafula

10Njalo wenza itafula ngesihlahla sesinga c  , ubude balo babuzingalo ezimbili, lobubanzi balo babuyingalo, lokuphakama kwalo kwakuyingalo lengxenye eyodwa kwezimbili. 11Walihuqa ngegolide elicwengekileyo, walenzela umqolo wegolide inhlangothi zonke. 12Walenzela ibhanti elilingana lobubanzi besandla inhlangothi zonke, wenzela ibhanti lalo umqolo wegolide inhlangothi zonke. 13Walibumbela ngokuncibilikisa amasongo amane egolide, wawafaka amasongo ezingonsini ezine ezazisenyaweni zozine zalo. 14Eduze lebhanti kwakulamasongo, indawo zemijabo yokuthwala itafula. 15Wenza lemijabo ngesihlahla sesinga, wayihuqa ngegolide, ukuthwala itafula 16Wazenza izitsha ezaziphezu kwetafula, imiganu yalo lenkezo zalo lenditshi zalo lezitsha zokuthulula, ngegolide elicwengekileyo.

Ukwenziwa koluthi lwesibane

17Wenza uluthi lwesibane ngegolide elicwengekileyo d  ; ngomsebenzi okhandiweyo walwenza uluthi lwesibane, isisekelo salo, lesiqu salo, imbizana zalo, iziduku zalo, lamaluba alo, kwakuvela kulo. 18Lengatsha eziyisithupha ziphuma enhlangothini zalo, ingatsha ezintathu zoluthi lwesibane kolunye uhlangothi lwalo lengatsha ezintathu zoluthi lwesibane kolunye uhlangothi lwalo. 19Egatsheni olunye kwakulembizana ezintathu ezenziwe zafanana lamaluba e-alimondi*, isiduku leluba; lembizana ezintathu ezenziwe zafanana lamaluba e-alimondi kolunye ugatsha, isiduku leluba; kwakunjalo ngengatsha eziyisithupha eziphuma eluthini lwesibane. 20Njalo kwakukhona eluthini lwesibane imbizana ezine ezenziwe zafanana lamaluba e-alimondi, iziduku zalo lamaluba alo; 21kwakukhona-ke isiduku ngaphansi kwengatsha ezimbili ezivela kulo, lesiduku ngaphansi kwengatsha ezimbili ezivela kulo, lesiduku ngaphansi kwengatsha ezimbili ezivela kulo, kuzo ingatsha eziyisithupha eziphuma kulo. 22Iziduku zazo lezingatsha zazo zazivela kulo; konke okwalo kwakungumsebenzi munye okhandiweyo wegolide elicwengekileyo. 23Wasesenza izibane zalo eziyisikhombisa, lezindlawu zalo, lemiganu yalo yomlotha, ngegolide elicwengekileyo. 24Walenza ngethalenta* legolide elicwengekileyo, lazo zonke izitsha zalo.

Ukwenziwa kwelathi lempepha

25Njalo wenza ilathi lempepha ngesihlahla sesinga e  ; ubude balo babuyingalo lobubanzi balo babuyingalo, lilingana inhlangothi zozine; lokuphakama kwalo kwakuzingalo ezimbili; impondo zalo zazivela kulo. 26Walihuqa ngegolide elicwengekileyo, ingaphezulu lemiduli yalo inhlangothi zonke lempondo zalo; walenzela-ke umqolo wegolide inhlangothi zonke. 27Waselenzela amasongo amabili egolide, ngaphansi komqolo walo, ezingonsini ezimbili zalo, enhlangothini ezimbili zalo, ukuba yindawo yemijabo yokulithwala. 28Wayenza imijabo ngesihlahla sesinga, wayihuqa ngegolide.

29Wenza amafutha angcwele okugcoba f  , lempepha ecwengekileyo yamakha alephunga elimnandi g  , njengokwenza komenzi wamakha.

Copyright information for Ndebele