a27.7; 27.1-8.
b30.18.
c27.20; 27.9-19.
d27.11.
eNani 1.50,53; 10.11. Nani 9.15; 17.7,8; 18.2. 2 Lan. 24.6. Seb. 7.44. 16.34.
f6.23. 28.1. Nani 4.28,33.
g31.2,6.
h26.36.
i38.29. 35.22.
j38.25,26. 30.13,24. Levi 5.15. 27.3,25. Nani 3.47,50. 7.13,19,25,31,37. 18.16.
kGen. 24.22. 30.13,15.
lNani 1.46.
m26.19,21,25,32.
n26.37.
o27.2-4.
p27.10-12.
q27.16,17.
r27.19.

Exodus 38

Ukwenziwa kwelathi lomnikelo wokutshiswa

1 Wenza-ke ilathi lomnikelo wokutshiswa ngesihlahla sesinga a  ; ubude balo babuzingalo ezinhlanu, lobubanzi balo babuzingalo ezinhlanu, lilingana inhlangothi zozine, lokuphakama kwalo kwakuzingalo ezintathu. 2Wenza impondo zalo engonsini zalo zozine; impondo zalo zazivela kulo; walihuqa ngethusi. 3Wenza zonke izinto zelathi, izimbiza lamafotsholo lemiganu yokufafaza lamafologwe lezitsha zokuthwala umlilo; zonke izinto zalo wazenza ngethusi. 4Walenzela ilathi isihlengo sethusi esenziwe njengembule, ngaphansi komphetho walo, sehla saze safinyelela phakathi kwalo. 5Wabumba ngokuncibilikisa amasongo amane engonsini zozine zesihlengo sethusi, abe zindawo zemijabo. 6Wayenza imijabo ngesihlahla sesinga, wayihuqa ngethusi. 7Wayifaka imijabo emasongweni enhlangothini zelathi ukuze lithwalwe ngayo; walenza lagubheka ngamapulanka.

8Wenza inditshi yokugezela ngethusi, lonyawo lwayo ngethusi b  , ngezibuko zabesifazana abasebenzayo, abasebenza emnyango wethente lenhlangano.

Ukwenziwa kweguma lethabhanekele

9Wenza leguma; ehlangothini oluseningizimu ngaseningizimu kwakukhona amakhetheni eguma c  ayengawelembu elicolekileyo kakhulu lentambo ephothiweyo, izingalo ezilikhulu; 10insika zawo ezingamatshumi amabili lezisekelo zawo ezingamatshumi amabili zazingezethusi, ingwegwe zensika lezibopho zazo zazingezesiliva. 11Lehlangothini olungenyakatho ingalo ezilikhulu d  ; insika zawo ezingamatshumi amabili lezisekelo zawo ezingamatshumi amabili zazingezethusi; ingwegwe zezinsika lezibopho zazo zazingezesiliva. 12Lehlangothini olusentshonalanga kwakukhona amakhetheni azingalo ezingamatshumi amahlanu, lensika zawo ezilitshumi lezisekelo zawo ezilitshumi; ingwegwe zezinsika lezibopho zazo zazingezesiliva. 13Lehlangothini olusempumalanga ngasempumalanga ingalo ezingamatshumi amahlanu. 14Amakhetheni kwelinye icele ayezingalo ezilitshumi lanhlanu, insika zawo ezintathu lezisekelo zawo ezintathu. 15Lakwelinye icele, kwakukhona ngapha langapha komnyango weguma amakhetheni azingalo ezilitshumi lanhlanu, insika zawo ezintathu lezisekelo zawo ezintathu. 16Wonke amakhetheni eguma inhlangothi zonke ayengawelembu elicolekileyo kakhulu lentambo ephothiweyo. 17Lezisekelo zensika zazingezethusi, ingwegwe zezinsika lezibopho zazo zingezesiliva; ukuhuqwa kwezihloko zazo kwakungesiliva, lazo zonke insika zeguma zazilesibopho sesiliva. 18Lesilenge somnyango weguma sasingumsebenzi womfekethisi ngenalithi, ngokuluhlaza okwesibhakabhaka lokuyibubende lokubomvu lelembu elicolekileyo kakhulu lentambo ephothiweyo; ubude babuzingalo ezingamatshumi amabili, lokuphakama ebubanzini kwakuzingalo ezinhlanu, kuvumelane lamakhetheni eguma. 19Insika zawo ezine lezisekelo zawo ezine zingezethusi, ingwegwe zawo zingezesiliva, lokuhuqwa kwezihloko zawo lezibopho zawo kungesiliva. 20Lazo zonke izikhonkwane zethabhanekele lezeguma inhlangothi zonke zazingezethusi.

Impahla eyachithwayo ngomsebenzi wonke

21Leli linani lezinto zethabhanekele, ithabhanekele lobufakazi e  , ezabalwayo njengokulaya kukaMozisi, umsebenzi wamaLevi, ngesandla sikaIthamari indodana kaAroni umpristi f  . 22UBhezaleli indodana kaUri g  indodana kaHuri owesizwe sakoJuda wasekwenza konke njengalokho i Nkosi ibimlayile uMozisi; 23njalo kanye laye kwakuloOholiyaba indodana kaAhisamaki owesizwe sakoDani, umbazi wamatshe, lengcitshi, lomfeketishi ngenalithi ngokuluhlaza okwesibhakabhaka h  lokuyibubende lokubomvu lelembu elicolekileyo kakhulu.

24Lonke igolide elasetshenziswa emsebenzini, kuwo wonke umsebenzi wendlu engcwele, ngitsho igolide lomnikelo wokuzunguzwa i  , lalingamathalenta angamatshumi amabili lesificamunwemunye lamashekeli angamakhulu ayisikhombisa lamatshumi amathathu, ngokweshekeli lendlu engcwele j  . 25Lesiliva sababalwayo benhlangano sasingamathalenta alikhulu lamashekeli ayinkulungwane lamakhulu ayisikhombisa lamatshumi ayisikhombisa lanhlanu ngokweshekeli lendlu engcwele; 26kwaba libheka* ngekhanda linye k  , ingxenye yeshekeli, njengokweshekeli lendlu engcwele, kuye wonke odlulela kwababaliweyo, kusukela kwabaleminyaka engamatshumi amabili langaphezulu; abazinkulungwane ezingamakhulu eziyisithupha lantathu lamakhulu amahlanu lamatshumi amahlanu l  . 27Njalo kwakulamathalenta alikhulu esiliva ukubumba ngokuncibilikisa izisekelo zendlu engcwele lezisekelo zeveyili, izisekelo ezilikhulu ngamathalenta alikhulu, ithalenta ngesisekelo m  . 28Lokwamashekeli ayinkulungwane lamakhulu ayisikhombisa lamatshumi ayisikhombisa lanhlanu wenza ingwegwe zensika, wahuqa inhloko zazo wazenzela izibopho. 29Lethusi lomnikelo wokuzunguzwa lalingamathalenta angamatshumi ayisikhombisa lamashekeli azinkulungwane ezimbili lamakhulu amane. 30Wenza ngalo izisekelo n  zomnyango wethente lenhlangano, lelathi lethusi, lesihlengo sethusi elalilaso o  , lezinto zonke zelathi, 31lezisekelo zeguma inhlangothi zonke p  , lezisekelo zesango leguma q  , lazo zonke izikhonkwane zethabhanekele r  , lezikhonkwane zonke zeguma inhlangothi zonke.

Copyright information for Ndebele