a35.23.
b39.41; 31.10; 35.19.
c28.4.
d28.29. 28.6-35.
eNani 16.39.
f39.21,31. Gen. 38.18,25. Eks. 28.28,37.
g28.12.
h28.12.
i28.34.
j28.4,39,40,42.
k28.36,37. 29.6.
l39.42,43. 25.40.
m35.12.
n25.31.
o30.3; 37.26; 40.5,26.
p26.36. 36.37.
q27.9-15. 38.9-17.
r27.16; 38.18.
s35.18.
t35.10.
uLevi 9.22,23. Nani 6.23-27. Josh. 22.6. 2 Sam. 6.18. 1 Kho. 8.14. 2 Lan. 30. 2.

Exodus 39

Ukwenziwa kwezembatho zabapristi

Langokuluhlaza okwesibhakabhaka lokuyibubende lokubomvu a  benza izembatho zomsebenzi zokusebenza endaweni engcwele b ; benza njalo izembatho ezingcwele ezazingezikaAroni, njengalokhu i Nkosi ibimlayile uMozisi c . Wasesenza i-efodi* ngegolide, ngokuluhlaza okwesibhakabhaka, lokuyibubende, lokubomvu, langelembu elicolekileyo lentambo ephothiweyo d . Basebekhanda izicantalala zegolide e , bazisika zaba yizincingwana f  ukuzisebenzisa phakathi kokuluhlaza okwesibhakabhaka laphakathi kokuyibubende laphakathi kokubomvu laphakathi kwelembu elicolekileyo kakhulu; umsebenzi wengcitshi. Basenzela izichibi zamahlombe ukusihlanganisa; sahlanganiswa emaceleni aso womabili. Lebhanti le-efodi lakhe elelukwe ngobungcitshi elikulo, liyinto yinye, njengomsebenzi walo, ngegolide, ngokuluhlaza okwesibhakabhaka langokuyibubende lokubomvu langelembu elicolekileyo kakhulu lentambo ephothiweyo, njengalokhu i Nkosi ibimlayile uMozisi. Balungisa njalo amatshe e-onikse*, bawabeka ukuze azingelezelwe ngezinto ezitshiliweyo zegolide, abazwa njengokubazwa kwendandatho elophawu, ngamabizo abantwana bakoIsrayeli. Wasewabeka phezu kwezichibi ze-efodi, abe ngamatshe esikhumbuzo ebantwaneni bakoIsrayeli, njengokulaya kwe Nkosi kuMozisi g .

Wenza isembatho sesifuba ngomsebenzi wengcitshi, njengomsebenzi we-efodi, ngegolide, ngokuluhlaza okwesibhakabhaka lokuyibubende lokubomvu lelembu elicolekileyo kakhulu lentambo ephothiweyo. Sasilingana inhlangothi zozine, benza isembatho sesifuba saphindwa, ubude baso babungangokwelulwa kweminwe, lobubanzi baso babungangokwelulwa kweminwe, siphindiwe. 10 Basebefaka kuso imizila emine yamatshe; umzila wesardikisi*, itopazi* le-emeraldi*; umzila wokuqala; 11 lomzila wesibili, i-emeraldi*, isafire* lendayimana; 12 lomzila wesithathu, ijasinte*, i-agate* le-ametiste*; 13 lomzila wesine, ibherule*, i-onikse* lejaspi*; ayezingelezelwe ngezinto ezitshiliweyo zegolide lapho afakwe khona. 14 Lalawomatshe ayengokwamabizo amadodana kaIsrayeli, alitshumi lambili, njengamabizo awo, njengokubazwa kwendandatho elophawu, ilelo lalelo ngokwebizo lawo, ngokwezizwe ezilitshumi lambili. 15 Benza njalo esembathweni sesifuba amaketane, umsebenzi ophothiweyo, ngegolide elicwengekileyo. 16 Benza izinto ezimbili ezitshiliweyo ngegolide lamasongo amabili egolide, bafaka amasongo amabili emaceleni womabili esembatho sesifuba, 17 bafaka amaketane amabili egolide emasongweni amabili emaceleni esembatho sesifuba. 18 Izihloko ezimbili zamaketane womabili bazifaka ezintweni ezimbili ezitshiliweyo zegolide, bazifaka ezichibini ze-efodi ngaphambili kwaso kanye. 19 Benza lamasongo amabili egolide, bawafaka emaceleni womabili esembatho sesifuba, emphethweni waso, oseceleni kwe-efodi ngaphakathi. 20 Benza njalo amasongo amabili egolide, bawafaka ezichibini ezimbili ze-efodi, ngaphansi, ngaphambili kwaso, maqondana lekuhlanganeni kwaso, phezu kwebhanti elelukwe ngobungcitshi le-efodi. 21 Basebebophela isembatho sesifuba ngamasongo aso emasongweni e-efodi ngentambo eluhlaza okwesibhakabhaka, ukuze sibe phezu kwebhanti elelukwe ngobungcitshi le-efodi, ukuze isembatho sesifuba singakhumuki e-efodini; njengokulaya kwe Nkosi kuMozisi h .

22 Wasesenza ibhatshi le-efodi ngomsebenzi owelukiweyo, lonke ngokuluhlaza okwesibhakabhaka; 23 lesikhala sebhatshi sasiphakathi laphakathi kwaso, njengesikhala sebhatshi lensimbi; isikhala sasilomphetho osizingelezeleyo ukuze singadabuki. 24 Lemiphethweni yebhatshi benza amapomegranati* ngokuluhlaza okwesibhakabhaka lokuyibubende lokubomvu, kuphothiwe. 25 Benza lamabhera egolide elicwengekileyo, bafaka amabhera phakathi laphakathi kwamapomegranati emiphethweni yebhatshi inhlangothi zonke, phakathi laphakathi kwamapomegranati, 26 ibhera lepomegranati, ibhera lepomegranati, emiphethweni yebhatshi kuzingeleze, ukusebenza, njengokulaya kwe Nkosi kuMozisi i .

27 Basebebenzela oAroni lamadodana akhe izigqoko j  ngelembu elicolekileyo kakhulu lomsebenzi owelukiweyo, 28 leqhiye yelembu elicolekileyo kakhulu, lezingowane ezinhle zelembu elicolekileyo kakhulu, labokabhudula bangaphansi belembu elicolekileyo kakhulu lentambo ephothiweyo, 29 lebhanti lelembu elicolekileyo kakhulu lentambo ephothiweyo lokuluhlaza okwesibhakabhaka lokuyibubende lokubomvu, umsebenzi womfekethisi ngenalithi, njengokulaya kwe Nkosi kuMozisi.

30 Benza lencence yomqhele ongcwele ngegolide elicwengekileyo k , babhala phezu kwayo umbhalo, ngokubazwa kwendandatho elophawu ukuthi: UBUNGCWELE ENKOSINI. 31 Babophela kuyo intambo eluhlaza okwesibhakabhaka ukuze ibotshelwe eqhiyeni ngaphezulu; njengokulaya kwe Nkosi kuMozisi.

Izinto zethabhanekele ziyalethwa

32 Waphela-ke umsebenzi wonke wethabhanekele lethente lenhlangano; njalo abantwana bakoIsrayeli bakwenza njengakho konke i Nkosi eyakulaya kuMozisi l ; benza njalo.

33 Basebeletha ithabhanekele kuMozisi, ithente, lazo zonke impahla zalo, ingwegwe zalo, amapulanka alo, imithando yalo, lensika zalo, lezisekelo zalo, 34 lesifulelo sezikhumba eziphendulwe zababomvu zezinqama, lesifulelo sezikhumba zikamantswane, leveyili lesembeso m , 35 umtshokotsho wobufakazi lemijabo yawo lesihlalo somusa, 36 itafula, zonke izitsha zalo, lezinkwa zokubukiswa, 37 uluthi lwesibane olucwengekileyo n , izibane zalo, izibane ezihleliweyo, lezitsha zalo zonke, lamafutha esibane, 38 lelathi legolide o , lamafutha okugcoba, lempepha elephunga elimnandi, lesilenge somnyango wethente p , 39 ilathi lethusi, lesihlengo sethusi elalilaso, imijabo yalo, lazo zonke izitsha zalo, inditshi yokugezela lonyawo lwayo, 40 amakhetheni eguma q , insika zalo, lezisekelo zalo, lesilenge sesango leguma r , intambo zalo s , lezikhonkwane zalo, lempahla yonke yomsebenzi wethabhanekele, wethente lenhlangano, 41 izembatho zomsebenzi zokusebenza endaweni engcwele, izembatho ezingcwele zikaAroni umpristi, lezembatho zamadodana akhe ukuze basebenze njengabapristi. 42 Njengakho konke i Nkosi eyakulaya uMozisi, ngokunjalo abantwana bakoIsrayeli benza umsebenzi wonke t . 43 UMozisi wasebona umsebenzi wonke, khangela-ke babewenze njengokulaya kwe Nkosi, babenze njalo; uMozisi wasebabusisa u .

Copyright information for Ndebele