a4.17,20.
b19.9.
c3.6.
dNani 12.10. 2 Kho. 5.27.
e2 Kho. 5.14.
f7.19.
i6.12. Jer. 1.6.
jIsa. 50.4. Jer. 1.9. Mat. 10.19. Mark. 13.11. Luka 12.11,12; 21.14,15.
kJer. 51.3.
l7.1,2.
mNani 22.38; 23.5,12,16. 2 Sam. 14.3,19. Isa. 51.16.
n7.1; 18.19.
o4.2; 7.15.
p2.15,23. Mat. 2.20.
q17.9. Nani 20.8,9.
r3.20.
s7.3,13,14,22; 8.14,15; 9.12,35; 10.1; 14.8. Josh. 11.20. Dute. 2.30. Isa. 63.17. Roma 9.18.
tHos. 11.1.
uJer. 31.9.
v11.5; 12.29.
wGen. 42.27; 43.21.
xNani 22.22. Gen. 17.14.
yHlu. 11.37. Ngoma 3.4. Neh. 6.9.
z4.14.
aa3.1; 18.5. 1 Kho. 19.8.
ab4.15,16.
ac3.16.
ad4.16.
ae3.18. 4.8,9.
af3.16.
ag2.25; 3.7.
ahGen. 24.26. Eks. 12.27. 1 Kho. 1.16,31. 1 Lan. 29.20.

Exodus 4

UMozisi wasephendula wathi: Kodwa khangela, kabayikungikholwa, kabayikulilalela ilizwi lami; ngoba bazakuthi: I Nkosi kayibonakalanga kuwe. I Nkosi yasisithi kuye: Kuyini lokho okusesandleni sakho? Wasesithi: Yintonga a . Yasisithi: Iphosele emhlabathini. Waseyiphosela emhlabathini, yasisiba yinyoka. UMozisi waseyibalekela. I Nkosi yasisithi kuMozisi: Yelula isandla sakho, uyibambe ngomsila. Waselula isandla sakhe, wayithi xhaka; yasisiba yintonga esandleni sakhe, ukuze bakholwe b  ukuthi ibonakele kuwe i Nkosi, uNkulunkulu waboyise, uNkulunkulu kaAbrahama, uNkulunkulu kaIsaka, loNkulunkulu kaJakobe c . I Nkosi yasisithi njalo kuye: Ake ufake isandla sakho esifubeni sakho. Wasesifaka isandla sakhe esifubeni sakhe; esesikhuphile, khangela-ke, isandla sakhe sasesilobulephero njengeliqhwa elikhithikayo d . Yasisithi: Buyisela isandla sakho esifubeni sakho. Wasesibuyisela isandla sakhe esifubeni sakhe; esesikhuphile esifubeni sakhe, khangela-ke, sasesiphenduke saba njengenyama yakhe e . Njalo kuzakuthi uba bengakukholwa, bengalaleli ilizwi lesibonakaliso sokuqala, bazakholwa ilizwi lesibonakaliso sokucina. Kuzakuthi-ke, uba bengakholwa lalezizibonakaliso ezimbili, bengalaleli ilizwi lakho, uzakukha okwamanzi omfula, uwathele emhlabathini owomileyo; njalo kuzakuthi amanzi ozawakha emfuleni azakuba ligazi f  emhlabathini owomileyo.

10 UMozisi wasesithi e Nkosini: Uxolo, Nkosi yami, kangisiso sikhulumi
 isikhulumi: Heb.  indoda yamazwi.
, ngitsho lamandulo
 mandulo: Heb.  izolo lakuthangi.
, ngitsho lamuhla ukhulume encekwini yakho; ngoba kunzima emlonyeni wami njalo kunzima olimini i .
11 I Nkosi yasisithi kuye: Ngubani owenzela umuntu umlomo? Ngubani owenza isimungulu, kumbe isacuthe, kumbe obonayo, kumbe isiphofu? Kakusimi yini i Nkosi? 12 Khathesi-ke hamba, njalo mina ngizakuba lomlomo wakho, ngikufundise lokho ozakukhuluma j . 13 Kodwa wathi: Uxolo, Nkosi yami, akuthume ngesandla salowo ozamthuma k . 14 Lwaseluvutha ulaka lwe Nkosi kuMozisi, yasisithi: Angithi uAroni umLevi ngumnewenu? Ngiyazi ukuthi angakhuluma kuhle. Njalo khangela-ke, uzaphuma ukukuhlangabeza; nxa ekubona, uzathaba enhliziyweni yakhe. 15 Njalo uzakhuluma kuye l , ufake amazwi emlonyeni wakhe m ; mina-ke ngizakuba lomlomo wakho lomlomo wakhe, ngizalifundisa lokho elizakwenza. 16 Yena-ke uzakhuluma esizweni esikhundleni sakho, kuzakuthi abe ngumlomo kuwe, wena ube njengoNkulunkulu kuye n . 17 Njalo uzathatha lintonga esandleni sakho, ozakwenza izibonakaliso ngayo o .

UMozisi ubuyela eGibhithe

18 UMozisi wasehamba wabuyela kuJetro uyisezala, wathi kuye: Ake ungiyekele ngihambe, ngibuyele kubafowethu abaseGibhithe, ngibone ukuthi basaphila yini. UJetro wasesithi kuMozisi: Hamba ngokuthula. 19 I Nkosi yasisithi kuMozisi eMidiyani: Hamba, ubuyele eGibhithe; ngoba wonke amadoda asafa, ayedinga umphefumulo wakho p . 20 UMozisi wasethatha umkakhe lamadodana akhe, wabakhwelisa phezu kukababhemi, wabuyela elizweni leGibhithe. UMozisi wasethatha intonga kaNkulunkulu esandleni sakhe q . 21 I Nkosi yasisithi kuMozisi: Ekuhambeni kwakho ubuyela eGibhithe, bona ukuthi, zonke izimangaliso r  engizibeke esandleni sakho, uzenze phambi kukaFaro. Kodwa ngizakwenza inhliziyo yakhe ibe lukhuni s  ukuze angasiyekeli isizwe sihambe. 22 Njalo uzakuthi kuFaro: Itsho njalo i Nkosi: Indodana yami t , izibulo lami u , nguIsrayeli; 23 njalo sengithe kuwe: Yekela indodana yami ihambe ukuthi ingikhonze; kodwa walile ukuyiyekela ihambe, khangela, ngizabulala indodana yakho, izibulo lakho v .

24 Kwasekusithi esendleleni, endlini yezihambi w , i Nkosi yahlangana laye x , yadinga ukumbulala. 25 UZipora wasethatha insengetshe, waquma ijwabu lendodana yakhe, walithintisa inyawo zakhe wathi: Isibili ungumyeni wegazi kimi. 26 Yasimyekela y . Ngalesosikhathi wathi: Umyeni wegazi, ngenxa yokusoka.

27 I Nkosi yasisithi kuAroni: Hamba, uyehlangabeza uMozisi enkangala z . Wahamba-ke, wahlangana laye entabeni kaNkulunkulu aa , wamanga. 28 UMozisi wasemtshela uAroni ab  wonke amazwi e Nkosi eyayimthumile, lazo zonke izibonakaliso eyayimlaye zona.

29 OMozisi loAroni basebehamba, babuthanisa bonke abadala babantwana bakoIsrayeli ac . 30 UAroni wasekhuluma amazwi wonke i Nkosi eyayiwakhulume kuMozisi ad , wenza izibonakaliso phambi kwamehlo abantu. 31 Abantu basebekholwa ae ; bezwa ukuthi i Nkosi ihambele af  abantwana bakoIsrayeli, lokuthi ibonile inhlupheko yabo ag , bakhothama, bakhonza ah .

Copyright information for Ndebele