a12.2; 13.4.
b40.17; 26.1-30.
c40.21; 35.12.
d40.22; 26.35.
e40.24,25.
f40.26; 39.38.
g40.29.
h40.30; 30.18.
i30.26.
j30.28.
k30.28.
lLevi 8.1-13.
m28.41.
nNani 25.13.
o40.1,2. Nani 7.1.
p25.16; 16.34.
q40.3; 35.12.
r40.4; 26.35.
s40.4.
t26.35.
u40.4; 25.37.
v40.5; 30.6.
w30.7.
x40.5; 26.36.
y40.6.
z29.41; 30.9.
aa40.7.
ab30.19-21.
ac40.8; 27.9,16.
ad13.21.
ae29.43. Levi 16.2. Nani 9.15. So 1 Kho. 8.10,11. 2 Lan. 5.13,14; 7.2. Isa. 6.4. Hag. 2.7,9. Isam. 15.8.
af29.43. Levi 16.2. Nani 9.15. So 1 Kho. 8.10,11. 2 Lan. 5.13,14; 7.2. Isa. 6.4. Hag. 2.7,9. Isam. 15.8.
agNani 9.17. 10.11. Neh. 9.19.
ahNani 9.19-22.

Exodus 40

Ukumiswa kwethabhanekele lokungcweliswa kwalo

1 I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 2Ngosuku lwenyanga yokuqala a  , ngolokuqala lwenyanga, uzamisa ithabhanekele, ithente lenhlangano b  , 3ubusufaka lapho umtshokotsho wobufakazi, umbomboze umtshokotsho ngeveyili c  . 4Ungenise itafula d  , uhlele okuhlelwayo phezu kwalo; ungenise uluthi lwesibane, ulumathise izibane zalo e  . 5Ubeke ilathi legolide lempepha phambi komtshokotsho wobufakazi f  , ulengise isilenge somnyango wethabhanekele. 6Ubeke ilathi lomnikelo wokutshiswa phambi komnyango wethabhanekele wethente lenhlangano g  , 7ubeke inditshi yokugezela phakathi kwethente lenhlangano lelathi h  , uthele amanzi lapho. 8Umise iguma inhlangothi zonke, ulengise isilenge sesango leguma. 9Uthathe amafutha okugcoba, ugcobe ithabhanekele lakho konke okukulo i  , ulingcwelise lempahla yalo yonke, njalo lizakuba ngcwele. 10Njalo ugcobe ilathi lomnikelo wokutshiswa j  lezitsha zalo zonke, ulingcwelise ilathi, njalo ilathi lizakuba yingcwelengcwele. 11Njalo ugcobe inditshi yokugezela lonyawo lwayo k  , uyingcwelise. 12Usondeze uAroni lamadodana akhe emnyango wethente lenhlangano l  , ubagezise ngamanzi. 13Ugqokise uAroni izembatho ezingcwele, umgcobe, umngcwelise, ukuze angisebenzele njengompristi m  . 14Usondeze amadodana akhe, uwagqokise izigqoko, 15uwagcobe njengalokhu ugcobe uyise, ukuze angisebenzele njengabapristi; kuzakuthi-ke ukugcotshwa kwabo kuzakuba kubo yibupristi obuphakade kuzizukulwana zabo n  . 16UMozisi wenza njengakho konke i Nkosi eyayimlaye khona; wenza njalo.

17Kwasekusithi ngenyanga yokuqala ngomnyaka wesibili ngolokuqala lwenyanga ithabhanekele lamiswa o  . 18UMozisi wasemisa ithabhanekele; wabeka phansi izisekelo zalo, wamisa amapulanka alo, wafaka imithando yalo, wamisa insika zalo. 19Wendlala ithente phezu kwethabhanekele, wabeka isifulelo sethente phezu kwalo phezulu, njengokulaya kwe Nkosi kuMozisi.

20Wathatha wafaka ubufakazi emtshokotshweni, wafaka imijabo emtshokotshweni, wafaka isihlalo somusa ngaphezu komtshokotsho phezulu p  . 21Wangenisa umtshokotsho ethabhanekeleni, wamisa iveyili lesembeso wambomboza umtshokotsho wobufakazi q  , njengokulaya kwe Nkosi kuMozisi.

22Wasefaka itafula ethenteni lenhlangano r  , eceleni kwethabhanekele ngenyakatho ngaphandle kweveyili, 23wahlela isinkwa ngohlelo phezu kwalo phambi kwe Nkosi s  , njengokulaya kwe Nkosi kuMozisi.

24Wafaka uluthi lwesibane ethenteni lenhlangano t  , maqondana letafula, eceleni kwethabhanekele ngeningizimu. 25Walumathisa izibane phambi kwe Nkosi u  , njengokulaya kwe Nkosi kuMozisi.

26Wafaka ilathi legolide ethenteni lenhlangano phambi kweveyili v  , 27watshisa kulo impepha elephunga elimnandi w  , njengokulaya kwe Nkosi kuMozisi.

28Walengisa isilenge somnyango wethabhanekele x  . 29Wabeka ilathi lomnikelo wokutshiswa emnyango wethabhanekele lethente lenhlangano y  , wanikela kulo umnikelo wokutshiswa lomnikelo wokudla z  , njengokulaya kwe Nkosi kuMozisi.

30Wabeka inditshi yokugezela phakathi kwethente lenhlangano lelathi aa  , wathela lapho amanzi okugeza. 31UMozisi loAroni lamadodana akhe bagezela kuyo izandla zabo lenyawo zabo; 32ekungeneni kwabo ethenteni lenhlangano lekusondeleni kwabo elathini bageza, njengokulaya kwe Nkosi kuMozisi ab  . 33Wasemisa iguma lazingelezela ithabhanekele lelathi ac  , walengisa isilenge sesango leguma. UMozisi wasewuqeda umsebenzi.

Iyezi laliphezu kwethabhanekele

34Iyezi laselisibekela ithente lenhlangano ad  , lenkazimulo ye Nkosi yagcwalisa ithabhanekele ae  . 35Ngakho uMozisi wayengelakungena ethenteni lenhlangano, ngoba iyezi lahlala phezu kwalo lenkazimulo ye Nkosi yagcwalisa ithabhanekele af  . 36Lalapho iyezi lisenyuswa lisuka ethabhanekeleni, abantwana bakoIsrayeli baqhubekela phambili enhambeni zabo zonke ag  , 37kodwa lapho iyezi lingenyuswanga kabahambanga kuze kufike usuku lokwenyuswa kwalo ah  . 38Ngoba iyezi le Nkosi laliphezu kwethabhanekele emini, lomlilo wawuphezu kwalo ebusuku, phambi kwamehlo endlu yonke yakoIsrayeli, enhambeni zabo zonke.

Copyright information for Ndebele