a12.2; 13.4.
b40.17; 26.1-30.
c40.21; 35.12.
d40.22; 26.35.
e40.24,25.
f40.26; 39.38.
g40.29.
h40.30; 30.18.
i30.26.
j30.28.
k30.28.
lLevi 8.1-13.
m28.41.
nNani 25.13.
o40.1,2. Nani 7.1.
p25.16; 16.34.
q40.3; 35.12.
r40.4; 26.35.
s40.4.
t26.35.
u40.4; 25.37.
v40.5; 30.6.
w30.7.
x40.5; 26.36.
y40.6.
z29.41; 30.9.
aa40.7.
ab30.19-21.
ac40.8; 27.9,16.
ad13.21.
ae29.43. Levi 16.2. Nani 9.15. So 1 Kho. 8.10,11. 2 Lan. 5.13,14; 7.2. Isa. 6.4. Hag. 2.7,9. Isam. 15.8.
af29.43. Levi 16.2. Nani 9.15. So 1 Kho. 8.10,11. 2 Lan. 5.13,14; 7.2. Isa. 6.4. Hag. 2.7,9. Isam. 15.8.
agNani 9.17. 10.11. Neh. 9.19.
ahNani 9.19-22.

Exodus 40

Ukumiswa kwethabhanekele lokungcweliswa kwalo

I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: Ngosuku lwenyanga yokuqala a , ngolokuqala lwenyanga, uzamisa ithabhanekele, ithente lenhlangano b , ubusufaka lapho umtshokotsho wobufakazi, umbomboze umtshokotsho ngeveyili c . Ungenise itafula d , uhlele okuhlelwayo phezu kwalo; ungenise uluthi lwesibane, ulumathise izibane zalo e . Ubeke ilathi legolide lempepha phambi komtshokotsho wobufakazi f , ulengise isilenge somnyango wethabhanekele. Ubeke ilathi lomnikelo wokutshiswa phambi komnyango wethabhanekele wethente lenhlangano g , ubeke inditshi yokugezela phakathi kwethente lenhlangano lelathi h , uthele amanzi lapho. Umise iguma inhlangothi zonke, ulengise isilenge sesango leguma. Uthathe amafutha okugcoba, ugcobe ithabhanekele lakho konke okukulo i , ulingcwelise lempahla yalo yonke, njalo lizakuba ngcwele. 10 Njalo ugcobe ilathi lomnikelo wokutshiswa j  lezitsha zalo zonke, ulingcwelise ilathi, njalo ilathi lizakuba yingcwelengcwele. 11 Njalo ugcobe inditshi yokugezela lonyawo lwayo k , uyingcwelise. 12 Usondeze uAroni lamadodana akhe emnyango wethente lenhlangano l , ubagezise ngamanzi. 13 Ugqokise uAroni izembatho ezingcwele, umgcobe, umngcwelise, ukuze angisebenzele njengompristi m . 14 Usondeze amadodana akhe, uwagqokise izigqoko, 15 uwagcobe njengalokhu ugcobe uyise, ukuze angisebenzele njengabapristi; kuzakuthi-ke ukugcotshwa kwabo kuzakuba kubo yibupristi obuphakade kuzizukulwana zabo n . 16 UMozisi wenza njengakho konke i Nkosi eyayimlaye khona; wenza njalo.

17 Kwasekusithi ngenyanga yokuqala ngomnyaka wesibili ngolokuqala lwenyanga ithabhanekele lamiswa o . 18 UMozisi wasemisa ithabhanekele; wabeka phansi izisekelo zalo, wamisa amapulanka alo, wafaka imithando yalo, wamisa insika zalo. 19 Wendlala ithente phezu kwethabhanekele, wabeka isifulelo sethente phezu kwalo phezulu, njengokulaya kwe Nkosi kuMozisi.

20 Wathatha wafaka ubufakazi emtshokotshweni, wafaka imijabo emtshokotshweni, wafaka isihlalo somusa ngaphezu komtshokotsho phezulu p . 21 Wangenisa umtshokotsho ethabhanekeleni, wamisa iveyili lesembeso wambomboza umtshokotsho wobufakazi q , njengokulaya kwe Nkosi kuMozisi.

22 Wasefaka itafula ethenteni lenhlangano r , eceleni kwethabhanekele ngenyakatho ngaphandle kweveyili, 23 wahlela isinkwa ngohlelo phezu kwalo phambi kwe Nkosi s , njengokulaya kwe Nkosi kuMozisi.

24 Wafaka uluthi lwesibane ethenteni lenhlangano t , maqondana letafula, eceleni kwethabhanekele ngeningizimu. 25 Walumathisa izibane phambi kwe Nkosi u , njengokulaya kwe Nkosi kuMozisi.

26 Wafaka ilathi legolide ethenteni lenhlangano phambi kweveyili v , 27 watshisa kulo impepha elephunga elimnandi w , njengokulaya kwe Nkosi kuMozisi.

28 Walengisa isilenge somnyango wethabhanekele x . 29 Wabeka ilathi lomnikelo wokutshiswa emnyango wethabhanekele lethente lenhlangano y , wanikela kulo umnikelo wokutshiswa lomnikelo wokudla z , njengokulaya kwe Nkosi kuMozisi.

30 Wabeka inditshi yokugezela phakathi kwethente lenhlangano lelathi aa , wathela lapho amanzi okugeza. 31 UMozisi loAroni lamadodana akhe bagezela kuyo izandla zabo lenyawo zabo; 32 ekungeneni kwabo ethenteni lenhlangano lekusondeleni kwabo elathini bageza, njengokulaya kwe Nkosi kuMozisi ab . 33 Wasemisa iguma lazingelezela ithabhanekele lelathi ac , walengisa isilenge sesango leguma. UMozisi wasewuqeda umsebenzi.

Iyezi laliphezu kwethabhanekele

34 Iyezi laselisibekela ithente lenhlangano ad , lenkazimulo ye Nkosi yagcwalisa ithabhanekele ae . 35 Ngakho uMozisi wayengelakungena ethenteni lenhlangano, ngoba iyezi lahlala phezu kwalo lenkazimulo ye Nkosi yagcwalisa ithabhanekele af . 36 Lalapho iyezi lisenyuswa lisuka ethabhanekeleni, abantwana bakoIsrayeli baqhubekela phambili enhambeni zabo zonke ag , 37 kodwa lapho iyezi lingenyuswanga kabahambanga kuze kufike usuku lokwenyuswa kwalo ah . 38 Ngoba iyezi le Nkosi laliphezu kwethabhanekele emini, lomlilo wawuphezu kwalo ebusuku, phambi kwamehlo endlu yonke yakoIsrayeli, enhambeni zabo zonke.

Copyright information for Ndebele