a10.9; 12.9,14.
b2 Kho. 18.35. Jobe 21.15.
c3.18; 7.16.
dHlu. 15.12. 1 Kho. 2.25,32.
e1.11.
f5.10,13,14; 1.11; 3.7.
g5.14,15,19.
h4.10; 5.8,14. Gen. 31.2. 1 Sam. 19.7.
i6.9.

Exodus 5

UMozisi loAroni baphambi kukaFaro

1 Emva kwalokho-ke uMozisi loAroni bahamba bathi kuFaro: Itsho njalo i Nkosi uNkulunkulu wakoIsrayeli: Bayekele abantu bami bahambe, bangigcinele umkhosi enkangala a  . 2Kodwa uFaro wathi: Ingubani i Nkosi b  ukuthi ngilalele ilizwi layo, ngiyekele uIsrayeli ahambe? Kangiyazi i Nkosi, futhi kangiyikumyekela uIsrayeli ahambe. 3Basebesithi: UNkulunkulu wamaHebheru c  uhlangane lathi; ake usiyekele sihambe uhambo lwensuku ezintathu enkangala, siyihlabele i Nkosi uNkulunkulu wethu, hlezi isehlele d  ngomatshayabhuqe wesifo kumbe ngenkemba. 4Kodwa inkosi yeGibhithe yathi kubo: Kungani, Mozisi loAroni, lisusa abantu emisebenzini yabo? Yanini emithwalweni yenu! 5UFaro wasesithi: Khangelani, abantu belizwe sebebanengi, kanti liyabaphumuza emithwalweni yabo e  .

6Ngalolosuku uFaro waselaya abaqhubi besibhalo f  besizwe lezinduna g  zaso, esithi: 7Lingabe lisabanika abantu amahlanga okwenza izitina njengamandulo h  ; kabahambe bona bayezibuthela amahlanga; 8lenani lezitina abalenze mandulo lizabamisela lona, lingaphunguli kulo; ngoba bayavilapha; yikho bekhala besithi: Siyekeleni siyehlabela uNkulunkulu wethu. 9Yenzani umsebenzi ube nzima kakhulu phezu kwamadoda, ukuze basebenze kuwo, bangalaleli amazwi enkohliso.

10Abaqhubi besibhalo babantu baphuma, lezinduna zabo, bakhuluma ebantwini besithi: Utsho njalo uFaro: Kangiyikulinika amahlanga; 11hambani lina, lizithathele amahlanga lapho elingawathola khona; kodwa umsebenzi wenu kakuyikuphungulwa lutho kuwo. 12Abantu basebehlakazeka elizweni lonke leGibhithe ukuze babuthe izidindi zibe ngamahlanga. 13Abaqhubi besibhalo babahaluzelisa besithi: Qedani imisebenzi yenu, umlandu wosuku ngosuku lwawo, njengamhla kulamahlanga. 14Njalo izinduna zabantwana bakoIsrayeli, abaqhubi besibhalo bakaFaro abababekela zona, zatshaywa, kuthiwa: Kaliqedanga ngani umsebenzi wenu omisiweyo wokwenza izitina njengamandulo, layizolo lalamuhla?

15Izinduna zabantwana bakoIsrayeli zasezisiza, zakhala kuFaro zathi: Wenzelani kanje ezincekwini zakho? 16Amahlanga kawanikwa inceku zakho, kanti bathi kithi: Yenzani izitina. Khangela-ke, inceku zakho ziyatshaywa; kodwa icala ngelabantu bakho. 17Kodwa wathi: Lina lingamavila, lingamavila; ngalokhu lithi: Siyekeleni siyehlabela i Nkosi. 18Khathesi-ke hambani, lisebenze; kodwa amahlanga kaliyikuwanikwa, kanti lizaletha inani lezitina. 19Izinduna zabantwana bakoIsrayeli zasezibona ukuthi zazisebubini, nxa kuthiwa: Kaliyikuphungula ezitineni zenu, umlandu wosuku ngosuku lwawo.

20Zasezihlangana loMozisi loAroni ababemi ukubahlangabeza ekuphumeni kwabo kuFaro; 21zasezisithi kubo: I Nkosi ilibone yahlulele; ngoba lenze iphunga lethu libe livumba emehlweni kaFaro lemehlweni enceku zakhe; linike inkemba esandleni sabo ukuze basibulale i  . 22UMozisi wasebuyela e Nkosini wathi: Nkosi, wenzeleni okubi kulesisizwe? Kungani ungithumile? 23Ngoba selokhu ngaya kuFaro ukukhuluma ebizweni lakho, wenzile okubi kulesisizwe; futhi kawusikhululanga lokusikhulula isizwe sakho.

Copyright information for Ndebele