a3.19.
b11.1; 12.39.
cGen. 17.1.
d3.14; 15.2. Hlab. 68.4; 83.18. Joha. 8.58. Isam. 1.4,8.
eGen. 15.18; 17.4,7.
fGen. 17.8; 28.4.
g2.24.
h6.2.
i7.4. Dute. 26.8. Hlab. 136.11,12.
j15.13. Gen. 48.16.
kDute. 4.20.
l29.45,46. Gen. 17.8. Dute. 29.13. Isam. 21.7.
m6.6; 5.4,5. Hlab. 81.6.
nGen. 26.3.
o5.21.
p6.9.
q4.10; 6.30. Levi 26.41. Jer. 6.10; 9.26. Hez. 44.7. Seb. 7.51. Levi 19.23. Jer. 1.6. Roma 2.29. Kol. 2.11.
rGen. 46.9. 1 Lan. 5.3.
sGen. 46.10. 1 Lan. 4.24.
tGen. 46.11. Nani 3.17. 1 Lan. 6.1,16.
u6.18,20. Gen. 47.28; 50.22.
vNani 3.18. 1 Lan. 6.17; 23.7.
wNani 3.19; 26.57. 1 Lan. 6.2,18.
xNani 3.20. 1 Lan. 6.19; 23.21.
y2.1,2. Nani 26.59.
zNani 16.1. 1 Lan. 6.37,38.
aaLevi 10.4. Nani 3.30.
abRuthe 4.19,20. 1 Lan. 2.10. Mat. 1.4. Luka 3.33.
acNani 1.7; 2.3; 7.12,17; 10.14. Mat. 1.4. Luka 3.32.
adLevi 10.1. Nani 3.2; 26.60. 1 Lan. 6.3; 24.1.
ae1 Lan. 6.22.
afNani 25.7,11. Josh. 24.33. Hlab. 106.30.
ag6.13.
ah7.4; 12.17,41,51. Nani 33.1.
ai5.1,3; 7.10.
aj6.2.
ak6.11; 7.2.
al6.12.

Exodus 6

I Nkosi yasisithi kuMozisi: Khathesi uzabona engizakwenza kuFaro; ngoba ngesandla esilamandla uzabayekela bahambe a , langesandla esilamandla uzabaxotsha elizweni lakhe b .

UMozisi ubizwa ngokwesibili

UNkulunkulu wasekhuluma kuMozisi wathi kuye: Ngiyi Nkosi; njalo ngabonakala kuAbrahama, kuIsaka, lakuJakobe njengoNkulunkulu uSomandla c ; kodwa ngebizo lami lokuthi uJehova ngangingaziwa kubo d . Njalo lami ngamisa isivumelwano sami labo e  ukubapha ilizwe leKhanani f , ilizwe lobuhambuma babo, ababehlala kulo njengabezizwe. Futhi lami ngizwile ukububula kwabantwana bakoIsrayeli, amaGibhithe abagcine ebugqilini; njalo ngikhumbule isivumelwano sami g . Ngakho-ke tshono kubantwana bakoIsrayeli ukuthi: Ngiyi Nkosi h ; njalo ngizalikhupha lisuke ngaphansi kwemithwalo yamaGibhithe i ; ngilikhulule ebugqilini bawo, ngilihlenge ngengalo eyeluliweyo langezigwebo ezinkulu j . Njalo ngizazithathela lina libe yisizwe k , ngizakuba kini nguNkulunkulu l ; njalo lizakwazi ukuthi ngiyi Nkosi uNkulunkulu wenu, olikhupha lisuke ngaphansi kwemithwalo yamaGibhithe m ; njalo ngizalingenisa elizweni engaphakamisa isandla sami ngalo ukulinika uAbrahama, uIsaka loJakobe, ngilinike lona libe yilifa n ; mina, i Nkosi. UMozisi wasekhuluma ngokunjalo kubantwana bakoIsrayeli; kodwa kabamlalelanga uMozisi o  ngenxa yokukhathazeka komoya langenxa yobugqili obunzima.

10 I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi, 11 Ngena ukhulume kuFaro, inkosi yeGibhithe, ukuthi ayekele abantwana bakoIsrayeli basuke elizweni lakhe. 12 Kodwa uMozisi wakhuluma phambi kwe Nkosi esithi: Khangela, abantwana bakoIsrayeli kabangilalelanga p ; pho-ke uFaro angangizwa njani, engingowendebe ezingasokanga q ?

13 I Nkosi yasikhuluma kuMozisi lakuAroni yabapha umlayo ngabantwana bakoIsrayeli langoFaro inkosi yeGibhithe ukukhupha abantwana bakoIsrayeli elizweni leGibhithe.

Inzalo kaMozisi lenzalo kaAroni

14 Laba bazinhloko zezindlu zaboyise; amadodana kaRubeni, izibulo likaIsrayeli: OHanoki loPalu, oHezironi loKarimi; laba bazinsapho zikaRubeni r . 15 Lamadodana kaSimeyoni: OJemuweli loJamini loOhadi loJakini loZohari loShawuli indodana yomKhananikazi; laba bazinsapho zikaSimeyoni s .

16 Njalo la ngamabizo amadodana kaLevi ngezizukulwana zawo t : OGerishoni loKohathi loMerari; leminyaka yempilo kaLevi yayiyiminyaka elikhulu lamatshumi amathathu lesikhombisa u . 17 Amadodana kaGerishoni v : OLibini loShimeyi ngezinsapho zawo. 18 Njalo amadodana kaKohathi w : OAmramu loIzihari loHebroni loUziyeli; leminyaka yempilo kaKohathi yayiyiminyaka elikhulu lamatshumi amathathu lantathu. 19 Njalo amadodana kaMerari x : OMahli loMushi. Laba bazinsapho zamaLevi ngezizukulwana zabo. 20 UAmramu wasethatha uJokebedi udadewaboyise, waba ngumkakhe. Wasemzalela uAroni loMozisi y . Leminyaka yempilo kaAmramu yayiyiminyaka elikhulu lamatshumi amathathu lesikhombisa. 21 Njalo amadodana kaIzihari: OKora loNefegi loZikiri z . 22 Lamadodana kaUziyeli: OMishayeli loElizafani loSithiri aa . 23 UAroni wasezithathela uElisheba indodakazi kaAminadaba ab , udadewabo kaNashoni ac , waba ngumkakhe. Wasemzalela uNadabi loAbihu, uEleyazare loIthamari ad . 24 Njalo amadodana kaKora: OAsiri loElkana loAbhiyasafa; laba bazinsapho zabakoKora ae . 25 UEleyazare indodana kaAroni wasezithathela enye yamadodakazi kaPutiyeli, yaba ngumkakhe. Yasimzalela uPhinehasi af . Yizo lezi inhloko zaboyise bamaLevi ngezinsapho zazo. 26 Lo nguAroni loMozisi i Nkosi eyathi kubo ag : Khuphani abantwana bakoIsrayeli elizweni leGibhithe ngamabutho abo ah . 27 Yibo labo ababekhuluma kuFaro inkosi yeGibhithe ai  ukukhupha abantwana bakoIsrayeli eGibhithe; lo nguMozisi loAroni.

INkosi iyabalaya oMozisi loAroni

28 Kwasekusithi mhla i Nkosi ikhuluma kuMozisi elizweni leGibhithe, 29 I Nkosi yakhuluma kuMozisi isithi: Mina ngiyi Nkosi aj ; khuluma kuFaro inkosi yeGibhithe konke engikukhuluma kuwe ak . 30 UMozisi wasesithi phambi kwe Nkosi: Khangela, ngingowendebe ezingasokanga al ; ngakho uFaro angangizwa njani?

Copyright information for Ndebele