a4.16.
bGen. 20.7. 1 Sam. 9.9.
c4.15; 6.29.
d4.21.
e11.9.
f10.1.
g11.9.
h6.6,26.
i7.17; 8.10,22; 14.4,18.
jDute. 29.5; 31.2; 34.7. Seb. 7.23,30.
kIsa. 7.11. Joha. 2.18; 6.30.
l4.3; 7.7.10,12,15. Gen. 1.21. Isa. 51.9.
mGen. 41.8.
n7.22; 8.7,18,19; 8.7,18; 9.11. Dute. 18.10. 2 Thes. 2.9. 2 Tim. 3.8.
oGen. 41.8.
p7.22; 8.19; 9.35; 4.21; 9.12; 10.20,27; 11.10; 14.4,8,17.
q4.2,3,17; 17.5.
r3.18; 5.3; 9.1,13.
s3.12,18.
t5.2,4; 7.5.
u4.9. Isam. 16.4,6.
v7.21,24.
w8.5,6,16,17; 9.22; 10.12,21; 14.16,21,26.
x17.5.
yHlab. 78.44; 105.29.
z7.18,23.
aa7.11.
ab7.13.
ac7.3,4.

Exodus 7

1I Nkosi yasisithi kuMozisi: Bona, ngikwenze waba njengoNkulunkulu kuFaro a  ; loAroni umnewenu uzakuba ngumprofethi wakho b  . 2Wena uzakhuluma konke engikulaya khona c  ; loAroni umnewenu uzakhuluma kuFaro ukuthi ayekele abantwana bakoIsrayeli baphume elizweni lakhe. 3Kodwa mina ngizakwenza inhliziyo kaFaro ibe lukhuni d  , ngandise e  izibonakaliso f  zami lezimangaliso g  zami elizweni leGibhithe. 4Kodwa uFaro kayikulilalela; njalo ngizabeka isandla sami phezu kweGibhithe, ngikhuphe amabutho ami, isizwe sami, abantwana bakoIsrayeli, elizweni leGibhithe, ngezigwebo ezinkulu h  . 5Njalo amaGibhithe azakwazi ukuthi ngiyi Nkosi i  , mhla ngiselula isandla sami phezu kweGibhithe, ngikhuphe abantwana bakoIsrayeli phakathi kwawo. 6OMozisi loAroni basebesenza njengoba i Nkosi yabalaya; benza njalo. 7UMozisi wayeseleminyaka engamatshumi ayisificaminwembili j  , loAroni wayeleminyaka engamatshumi ayisificaminwembili lantathu mhla bekhuluma kuFaro.

Isimangaliso esenziwa ngentonga kaAroni

8I Nkosi yasikhuluma kuMozisi lakuAroni, isithi: 9Nxa uFaro ekhuluma lani esithi: Zenzeleni isimangaliso k  ; uzakuthi kuAroni: Thatha intonga yakho, uyiphosele phansi phambi kukaFaro, izaba yinyoka l  .

10UMozisi loAroni basebengena kuFaro, benza njalo njengoba i Nkosi ilayile; uAroni wasephosela phansi intonga yakhe phambi kukaFaro laphambi kwenceku zakhe, yasisiba yinyoka. 11UFaro wasebiza laye izazi m  labathakathi n  ; labalumbi beGibhithe o  labo benza njalo ngamalumbo abo. 12Ngoba ngulowo lalowo waphosela phansi intonga yakhe, zaba zinyoka; kodwa intonga kaAroni yaginya intonga zabo. 13Kodwa inhliziyo kaFaro yaba lukhuni p  , okokuthi kabalalelanga, njengokutsho kwe Nkosi.

Inhlupheko yokuqala: Amanzi aphenduka abe ligazi

14I Nkosi yasisithi kuMozisi: Inhliziyo kaFaro inzima, uyala ukuyekela isizwe sihambe. 15Yana kuFaro ekuseni; khangela, uzaphuma esiya emanzini, ume uqondane laye ekhunjini lomfula, lentonga eyaphenduka yaba yinyoka ithathe esandleni sakho q  . 16Uzakuthi kuye: I Nkosi uNkulunkulu wamaHebheru ingithume kuwe isithi r  : Yekela isizwe sami sihambe, singikhonze enkangala s  ; kodwa khangela, kawulalelanga kuze kube khathesi. 17Itsho njalo i Nkosi: Ngalokhu uzakwazi ukuthi ngiyi Nkosi t  ; khangela, ngizatshaya ngentonga esesandleni sami phezu kwamanzi asemfuleni, njalo azaphenduka abe ligazi u  . 18Lenhlanzi ezisemfuleni zizakufa, lomfula ube levumba; lamaGibhithe azadinwa yikunatha amanzi emfuleni v  .

19I Nkosi yasisithi kuMozisi: Tshono kuAroni uthi: Thatha intonga yakho, welule isandla sakho w  phezu kwamanzi eGibhithe, phezu kwemifula yabo, phezu kwezifula zabo, laphezu kweziziba zabo, laphezu kwamachibi wonke amanzi abo, ukuze abe ligazi. Kuzakuba legazi elizweni lonke leGibhithe, lezitsheni zezihlahla lezamatshe. 20UMozisi loAroni basebesenza njalo, njengokulaya kwe Nkosi; wasephakamisa intonga, watshaya amanzi ayesemfuleni x  phambi kwamehlo kaFaro laphambi kwamehlo ezinceku zakhe; lawo wonke amanzi ayesemfuleni aphendulwa aba ligazi y  . 21Lenhlanzi ezisemfuleni zafa; lomfula waba levumba, kwaze kwathi amaGibhithe ehluleka ukuwanatha amanzi emfuleni z  ; njalo kwakulegazi elizweni lonke leGibhithe. 22Labalumbi beGibhithe benza njalo ngamalumbo abo aa  , kwaze kwathi inhliziyo kaFaro yaba lukhuni ab  , njalo kabalalelanga, njengokutsho kwe Nkosi ac  . 23UFaro wasetshibilika waya endlini yakhe njalo kayibekanga inhliziyo yakhe lakulokhu. 24LamaGibhithe wonke agebha amanzi okunatha inhlangothi zonke zomfula, ngoba babengelakunatha emanzini omfula. 25Lensuku eziyisikhombisa zagcwaliseka emva kokuthi i Nkosi isitshaye umfula.

Copyright information for Ndebele