a8.20; 3.12,18.
b7.14; 9.2.
cIsam. 16.13.
dHlab. 105.30. Gen. 43.30.
e7.19.
fHlab. 78.45; 105.30.
g7.11,22.
h8.9,28,29,30; 9.28; 10.17,18.
i9.14. 2 Sam. 7.22. 1 Lan. 17.20. Hlab. 86.8. Isa. 46.9. Jer. 10.6,7.
jEsta 4.14. Tshu. 8.11.
k8.32; 7.14; 9.7,34; 10.1.
l7.19.
mHlab. 105.31.
n7.11.
oHlab. 8.3. Luka 11.20.
p7.13.
q7.15; 9.13.
r8.1.
s9.4; 11.7.
t8.10; 7.17.
uHlab. 78.45; 105.31.
vGen. 43.32; 46.34.
w17.4.
x3.18,12.
y8.8.
zGen. 31.7. Hlu. 16.10,15. Jobe 13.9.
aa8.15.

Exodus 8

Inhlupheko yesibili: Amaxoxo

I Nkosi yasisithi kuMozisi: Yana kuFaro uthi kuye: Itsho njalo i Nkosi: Yekela abantu bami bahambe ukuze bangikhonze a . Uba-ke usala ukubayekela bahambe b , khangela, ngizatshaya yonke imingcele yakho ngamaxoxo c . Njalo umfula uzanyakazela ngamaxoxo, azakhuphuka, angene endlini yakho, lekamelweni lakho lokulala d , laphezu kombheda wakho, lendlini yenceku zakho, laphezu kwesizwe sakho, lemaziko akho, lemiganwini yakho yokuxovela ukudla; lamaxoxo azakhuphukela kuwe, lesizweni sakho lezincekwini zakho zonke.

I Nkosi yasisithi kuMozisi: Tshono kuAroni uthi: Yelula isandla sakho e  ngentonga yakho phezu kwemifula, phezu kwezifula, laphezu kweziziba, wenze amaxoxo akhuphukele elizweni leGibhithe. UAroni waseselula isandla sakhe phezu kwamanzi eGibhithe; lamaxoxo akhuphuka, asibekela ilizwe leGibhithe f . Labalumbi benza njalo ngamalumbo abo g , benza amaxoxo akhuphukela elizweni leGibhithe.

UFaro wasebabiza oMozisi loAroni wathi: Ncengani i Nkosi h  ukuthi isuse amaxoxo kimi lesizweni sami; njalo ngizayekela isizwe sihambe ukuthi bahlabele i Nkosi. UMozisi wasesithi kuFaro: Woba lodumo ngaphezu kwami. Ngizakuncengela nini lenceku zakho, lesizwe sakho, ukuchitha amaxoxo asuke kuwe lendlini zakho, asale emfuleni kuphela? 10 Wasesithi: Kusasa. Wathi-ke: Njengelizwi lakho, ukuze wazi ukuthi kakho onjenge Nkosi uNkulunkulu wethu i . 11 Njalo amaxoxo azasuka kuwe lezindlini zakho lezincekwini zakho lesizweni sakho, asale emfuleni kuphela. 12 UMozisi loAroni basebephuma kuFaro. UMozisi wakhala e Nkosini ngenxa yamaxoxo eyayiwabekile phezu kukaFaro. 13 I Nkosi yenza-ke njengelizwi likaMozisi; amaxoxo asesifa ephuma ezindlini, emagumeni lemasimini. 14 Basebewabuthelela inqwaba ngenqwaba; lelizwe laba levumba. 15 Kodwa uFaro ebona ukuthi sekungcono j , wenza inhliziyo yakhe yaba nzima k , ukuthi kabalalelanga, njengokutsho kwe Nkosi.

Inhlupheko yesithathu: Imiyane

16 I Nkosi yasisithi kuMozisi: Tshono kuAroni uthi: Yelula intonga yakho, utshaye uthuli lomhlaba, ukuze lube yimiyane elizweni lonke leGibhithe. 17 Basebesenza njalo; ngoba uAroni welula isandla sakhe l  silentonga yakhe, watshaya uthuli lomhlaba; lemiyane yaba khona ebantwini lezifuyweni m ; lonke uthuli lwaba yimiyane elizweni lonke leGibhithe. 18 Labalumbi benza njalo ngamalumbo abo n  ukuveza imiyane, kodwa babengeke. Ngakho imiyane yaba sebantwini lezifuyweni. 19 Labalumbi bathi kuFaro: Lokhu kungumunwe kaNkulunkulu o . Kodwa inhliziyo kaFaro yaba lukhuni p , kazabezwa, njengokutsho kwe Nkosi.

Inhlupheko yesine: Izibawu

20 I Nkosi yasisithi kuMozisi: Vuka ekuseni kakhulu, uzimise phambi kukaFaro q ; khangela uphuma esiya emanzini, njalo uthi kuye: Itsho njalo i Nkosi: Yekela abantu bami bahambe bangikhonze r . 21 Ngoba uba ungasiyekeli isizwe sami sihambe, khangela ngizathumela umtshitshi wezibawu kuwe lezincekwini zakho lesizweni sakho lendlini zakho; lezindlu zamaGibhithe zizagcwala umtshitshi wezibawu futhi lomhlabathi ezikuwo. 22 Kodwa ngalolosuku ngizakwehlukanisa ilizwe leGosheni s  esihlala kulo isizwe sami, ukuthi kungabi khona lapho umtshitshi wezibawu, ukuze wazi ukuthi ngiyi Nkosi phakathi kwelizwe t . 23 Njalo ngizamisa umehluko phakathi kwesizwe sami lesizwe sakho; kusasa kuzakuba lesibonakaliso lesi. 24 I Nkosi yasisenza njalo; kwasekufika umtshitshi onzima wezibawu u  endlini kaFaro lezindlini zezinceku zakhe lelizweni lonke leGibhithe; ilizwe lonakala ngenxa yomtshitshi wezibawu.

25 UFaro wasebabiza oMozisi loAroni, wathi: Hambani, lihlabele uNkulunkulu wenu kulelilizwe. 26 Kodwa uMozisi wathi: Kakulunganga ukwenza njalo, ngoba sizahlabela e Nkosini uNkulunkulu wethu okunengekayo kwamaGibhithe v ; khangela, uba sihlaba okunengekayo kwamaGibhithe phambi kwamehlo awo, kawayikusikhanda ngamatshe yini w ? 27 Sizahamba ummango wensuku ezintathu enkangala, sihlabele-ke i Nkosi uNkulunkulu wethu njengoba izakutsho kithi x . 28 UFaro wasesithi: Mina ngizaliyekela lihambe ukuthi lihlabele i Nkosi uNkulunkulu wenu enkangala; kodwa lingayi khatshana kakhulu; lingincengele y . 29 UMozisi wasesithi: Khangela, ngiyasuka kuwe, ngizayincenga i Nkosi ukuze umtshitshi wezibawu usuke kuFaro, ezincekwini zakhe, lesizweni sakhe kusasa; kuphela uFaro angaphindi akhohlise ngokungayekeli isizwe sihambe, sihlabele i Nkosi z .

30 UMozisi wasephuma kuFaro, wayincenga i Nkosi. 31 I Nkosi yasisenza njengelizwi likaMozisi; yasusa umtshitshi wezibawu kuFaro, ezincekwini zakhe lesizweni sakhe; kakusalanga lesisodwa. 32 Kodwa uFaro wenza inhliziyo yakhe yaba nzima aa  langalesisikhathi, kayekelanga isizwe sihambe.

Copyright information for Ndebele