a8.1,2.
b7.16.
c7.4.
d8.22; 11.7.
eHlab. 78.50. 9.19.
f8.15.
gLevi 13.18,19. Dute. 28.27. 2 Kho. 20.7. Jobe 2.7. Isam. 16.2.
h9.8.
i7.11; 8.18,19. 2 Tim. 3.9.
j4.21.
k7.15; 8.20.
l7.16.
m8.10.
n10.1,2; 11.9; 14.17. Zaga 16.4. Roma 9.17.
oIsam. 16.21.
pHlab. 78.47,48; 105.32. Josh. 10.11. Hlab. 18.13; 148.8. Isa. 30.30. Hez. 38.22. Isam. 8.7.
qHez. 1.4.
rHlab. 105.33.
s8.22; 9.4,6; 10.23; 11.7; 12.13.
t10.16.
u2 Lan. 12.6. Lilo 1.18.
v8.8,28; 10.17. Seb. 8.24.
w9.33. 1 Kho. 8.22,38. Hlab. 143.6. Isa. 1.15.
xHlab. 24.1. 1 Kor. 10.26,28.
yLevi 2.14.
z9.29.
aa1 Sam. 6.6.
ab7.13.

Exodus 9

Inhlupheko yesihlanu: Isifo sezifuyo

1 I Nkosi yasisithi kuMozisi: Yana kuFaro a  uthi kuye: Itsho njalo i Nkosi, uNkulunkulu wamaHebheru b  , ithi: Yekela abantu bami bahambe ukuthi bangikhonze. 2Ngoba uba usala ukubayekela bahambe, ulokhu ubabambile, 3khangela, isandla se Nkosi sizakuba phezu kwezifuyo zakho ezisegangeni, phezu kwamabhiza, phezu kwabobabhemi, phezu kwamakamela, phezu kwenkomo laphezu kwezimvu, umatshayabhuqe wesifo onzima kakhulu c  . 4Kodwa i Nkosi izakwenza umehluko phakathi kwezifuyo zakoIsrayeli lezifuyo zeGibhithe d  , kuze kuthi kakuyikufa lutho kukho konke okwabantwana bakoIsrayeli. 5I Nkosi yasimisa isikhathi esimisiweyo, isithi: Kusasa i Nkosi izakwenza linto elizweni. 6I Nkosi yayenza-ke linto kusisa; lazo zonke izifuyo zeGibhithe zafa e  ; kodwa kakufanga lesisodwa ezifuyweni zabantwana bakoIsrayeli. 7UFaro wasethuma, khangela-ke, kakufanga ngitsho lesisodwa ezifuyweni zakoIsrayeli. Kodwa inhliziyo kaFaro yaba nzima f  , kasiyekelanga isizwe sihambe.

Inhlupheko yesithupha: Amathumba

8I Nkosi yasisithi kuMozisi lakuAroni: Zithatheleni izandla zenu ezigcweleyo zomlotha weziko, njalo uMozisi awutsahazele emazulwini phambi kwamehlo kaFaro. 9Njalo uzakuba luthuli olucolekileyo phezu kwelizwe lonke leGibhithe, njalo luzakuba phezu kwabantu laphezu kwezifuyo lube lithumba eliphihlika amathuthuva g  elizweni lonke leGibhithe. 10Basebethatha umlotha weziko, bema phambi kukaFaro; uMozisi wasewutsahazela emazulwini, waba lithumba eliphihlika amathuthuva ebantwini lezifuyweni h  . 11Njalo abalumbi i  babengeme phambi kukaMozisi ngenxa yamathumba; ngoba amathumba ayephezu kwabalumbi laphezu kwawo wonke amaGibhithe. 12Kodwa i Nkosi yayenza yaba lukhuni inhliziyo kaFaro j  , njalo kazabezwa, njengokutsho kwe Nkosi kuMozisi.

Inhlupheko yesikhombisa: Isiqhotho

13I Nkosi yasisithi kuMozisi: Vuka ekuseni kakhulu, uzimise phambi kukaFaro uthi kuye k  : Itsho njalo i Nkosi uNkulunkulu wamaHebheru ithi: Yekela isizwe sami sihambe bangikhonze l  . 14Ngoba ngalesisikhathi ngizathumela zonke inhlupheko zami enhliziyweni yakho laphezu kwenceku zakho laphezu kwesizwe sakho, ukuze wazi ukuthi kakho onjengami emhlabeni wonke m  . 15Ngoba khathesi ngizaselula isandla sami ukuze ngikutshaye lesizwe sakho ngomatshayabhuqe wesifo, ubusuchitheka usuke emhlabeni. 16Kodwa isibili ngalokhu ngikumisile ukuze ngikutshengise amandla ami lokuze ibizo lami lilandiswe emhlabeni wonke n  . 17Usaziphakamisa umelana labantu bami, ukuthi ungabayekeli bahambe yini? 18Khangela, kusasa ngalesisikhathi ngizanisa isiqhotho esinzima kakhulu, esingazanga sibe khona esinjalo eGibhithe kusukela ngosuku lisekelwa kuze kube khathesi. 19Khathesi-ke thuma, ubuthe izifuyo zakho lakho konke olakho ensimini; wonke umuntu layo yonke inyamazana okuficwa ensimini okungabuthelwanga ekhaya, nxa isiqhotho siwela phezu kwakho, kuzakufa. 20Lowo olesabayo ilizwi le Nkosi phakathi kwenceku zikaFaro wenza izisebenzi zakhe lezifuyo zakhe zibalekele ezindlini; 21kodwa lowo ongabekanga inhliziyo yakhe elizwini le Nkosi watshiya izisebenzi zakhe lezifuyo zakhe ensimini.

22I Nkosi yasisithi kuMozisi: Yelulela isandla sakho emazulwini, ukuze kube khona isiqhotho o  elizweni lonke leGibhithe, phezu kwabantu laphezu kwezinyamazana laphezu kwemibhida yonke yensimu elizweni leGibhithe. 23UMozisi waseselulela intonga yakhe emazulwini; i Nkosi yasiletha imidumo lesiqhotho p  ; lomlilo wehlela emhlabeni; le Nkosi yanisa isiqhotho elizweni leGibhithe. 24Kwasekusiba khona isiqhotho, lomlilo uzixubanise esiqhothweni q  ; okunzima kakhulu; okungazanga kube khona okunjengakho elizweni lonke leGibhithe selokhu laba yisizwe. 25Isiqhotho sasesitshaya elizweni lonke leGibhithe konke okusegangeni, kusukela ebantwini kusiya ezinyamazaneni; lesiqhotho satshaya wonke umbhida weganga, sephula sonke isihlahla seganga r  . 26Kuphela elizweni leGosheni lapho ababekhona abantwana bakoIsrayeli kwakungekho isiqhotho s  .

27UFaro wasethuma wabiza uMozisi loAroni, wathi kubo: Ngonile ngalesisikhathi t  ; i Nkosi ilungile, kanti mina labantu bami sibabi u  . 28Ncengani i Nkosi v  , ngoba sekwanele, ukuze kungabi lemidumo elamandla lesiqhotho; besengiliyekela lihambe, lingabe lisahlala. 29UMozisi wasesithi kuye: Nxa sengiphumile emzini, ngizachaya izandla zami e Nkosini w  ; kuzaphela imidumo lesiqhotho kasisayikuba khona, ukuze wazi ukuthi umhlaba ungowe Nkosi x  . 30Kodwa wena lenceku zakho, ngiyazi ukuthi kalikayesabi i Nkosi uNkulunkulu. 31Kwasekutshaywa ifilakisi* lebhali*; ngoba ibhali yayisesikwetshini, lefilakisi yayisithela amaluba y  . 32Kodwa ingqoloyi lespelite* kakutshaywanga, ngoba kwakungakavuthwa. 33UMozisi wasephuma emzini evela kuFaro, wachaya izandla zakhe e Nkosini z  ; kwasekusima imidumo lesiqhotho, lezulu kalabe lisathululeka emhlabeni. 34Kwathi uFaro esebonile ukuthi izulu lesiqhotho lemidumo sekumile, wengezelela ukona, wayenza yaba nzima inhliziyo yakhe, yena lenceku zakhe aa  . 35Njalo inhliziyo kaFaro yaba lukhuni ab  , kazabayekela abantwana bakoIsrayeli bahambe, njengalokhu i Nkosi yayitshilo ngesandla sikaMozisi.

Copyright information for Ndebele