Ezekiel 1

Umprofethi ubona isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu

Kwathi ngomnyaka wamatshumi amathathu, ngosuku lwesihlanu lwenyanga yesine, lapho ngangiphakathi kwabathunjiweyo emfuleni iKebari, avuleka amazulu, ngabona imibono kaNkulunkulu. Ngosuku lwesihlanu enyangeni, ngomnyaka wesihlanu wokuthunjwa kwenkosi uJehoyakhini, ilizwi le Nkosi lafika kimi uHezekeli umpristi, indodana kaBuzi, elizweni lamaKhaladiya emfuleni iKebari. Isandla se Nkosi saba phezu kwami lapho.

Kwathi lapho ngibona, khangela-ke, umoya wesivunguzane ovela enyakatho, leyezi elikhulu elicwazimulayo, lomlilo ovuthayo njalonjalo, phakathi komlilo kwakukhona okungathi lithusi elikhazimulayo. Phakathi kwalo kwavela umfanekiso wezidalwa ezine eziphilayo. Izimo zazo zazinje, zazifanana labantu, kodwa yileso laleso silobuso obune lempiko ezine. Imilenze yazo yayiqondile, lengaphansi yenyawo zazo yayifanana lengaphansi yonyawo lwenkonyana, ecwazimula njengethusi elilolongiweyo. Zazilezandla zomuntu ngaphansi kwempiko zazo enhlangothini zazo ezine. Izidalwa zozine zazilobuso lempiko. Impiko zazo zazithintana, zazingatshibiliki ekuhambeni kwazo. Kwaba yileso laleso sahamba saqonda phambili. 10 Izimo zobuso bazo zazinje; zozine zazilobuso bomuntu ngaphambili, zilobuso besilwane ngakwesokunene. zilobuso benkabi ngakwesokhohlo. zilobuso belinqe ngemuva. 11 Babunjaloke ubuso bazo. Impiko zazo zazivulekile ngaphezulu. Kuyileso laleso isidalwa silempiko ezine, ezimbili zazithintana lezezinye izidalwa, lezimbili zigubuzele umzimba wazo. 12 Zaqonda zonke phambili, zaya lapho umoya ozisa khona, zingatshibiliki ekuhambeni kwazo. 13 Phakathi kwezidalwa eziphilayo kwakukhona okunjengamalahle omlilo ovuthayo, kunjengezihlanti* ezihambahamba phakathi kwazo. Umlilo wawukhazimula, lemlilweni kwakuphuma umbane. 14 Izidalwa eziphilayo zazigijima zisiya le lale, njengokuphazima kombane.

15 Ngisabone izidalwa eziphilayo, khangela, amavili ngaphansi, ivili elilodwa liseceleni kwaleso laleso isidalwa. 16 Amavili ayecwazimula njengelitshe elihle elithiwa yitopazi*, wonke ayefanana; izimo zawo lokusebenza kwawo kwakufanana levili eliphakathi kwevili. 17 Ekuhambeni kwawo aqonda loba kuluphi lwezinhlangothi zawo zozine, engatshibiliki. 18 Amavili womane ayephakeme kangangokuthi ayesesabeka, imiphetho yawo yayigcwele amehlo. 19 Lapho izidalwa eziphilayo zihamba, lamavili ahamba eceleni kwazo; lalapho izidalwa eziphilayo zisuka emhlabathini, lamavili aphakama. 20 Lapho umoya owawuthanda ukuya khona, zaya khona lazo, lamavili aphakama, ngoba umoya wezidalwa eziphilayo wawusemavilini. 21 Ekuhambeni kwazo lawo ahamba; ekumeni kwazo lawo ema; ekuphakameni kwazo emhlabeni aphakama lamavili kanye lazo; ngoba umoya wezidalwa eziphilayo wawusemavilini. 22 Ngaphezu kwamakhanda ezidalwa eziphilayo kwakukhona okunjengomkhathi kucwazimula njengelitshe elihle elithiwa yikristali*, kwendlaliwe ngaphezu kwamakhanda azo. 23 Ngaphansi komkhathi impiko zazo zazinatshululiwe zithintana, yileso laleso isidalwa silempiko ezimbili ezembese umzimba waso. 24 Lapho ziphapha, ngezwa umsindo wempiko zazo unjengomdumo wamanzi amanengi, unjengomdumo kaSomandla, unjengokuxokozela kwexuku. Lapho zisima zehlisa impiko zazo, 25 kodwa kwakuzwakala ilizwi livela emkhathini ongaphezu kwamakhanda azo lalapho sezimi zehlise impiko zazo.

26 Ngaphezu komkhathi owawuphezu kwamakhanda azo kwakukhona okunjengelitshe elithiwa yisafire*, kunjengesihlalo sobukhosi; ngaphezu kwakho konke kukhona okuhlezi esihlalweni sobukhosi okufanana lomuntu. 27 Ngabona okunjengethusi okukhanya njengomlilo eziko; kusukela okhaIweni lwakhe kusiya phezulu, kusukela ekhalweni lwakhe kusiya phansi ngabona okunjengomlilo okuvutha indawo zonke. 28 Ukukhanya lokho okuvuthayo kwakunjengedandili emayezini lapho izulu lisina; kunjengokubonakala kobukhosi be Nkosi. Lapho ngibona lokho, ngathi mbo ngobuso phansi, ngezwa ilizwi likhuluma lami.

Copyright information for Ndebele