Ezekiel 10

Inkazimulo kaNkulunkulu iyasuka ethempelini

Ngasengibona, khangela, emkhathini owawungaphezu kwamakherubi* okunjengelitshe elithiwa yisafire* kufanana lesihlalo sobukhosi. Yasisithi emuntwini ogqoke ilembu elicolekileyo: Ngena phakathi kwamavili atshibilika ngaphansi kwamakherubi*, ugcwalise izandla zakho ngamalahle avuthayo avela phakathi kwamakherubi*, uwachithele phakathi komuzi. Ngambonake engena. Amakherubi* ayemi ngeningizimu kwethempeli ekungeneni kwalowomuntu, lamayezi ayegcwele egumeni elingaphakathi. Inkazimulo ye Nkosi yasuka emakherubini*, yaya emnyango wethempeli; ithempeli lagcwala amayezi, leguma lagcwala ukukhanya kwenkazimulo ye Nkosi. Umdumo wempiko zamakherubi* wezwakala legumeni elingaphandle, njengelizwi likaNkulunkulu uSomandla nxa ekhuluma. Lapho imtshela umuntu ogqoke ilembu elicolekileyo isithi: Thatha umlilo phakathi kwamavili atshibilikayo phakathi kwamakherubi*; wangena wema phansi kwevili. Elinye lamakherubi lelulela isandla salo emlilweni owawuphakathi kwamakherubi*, lawuthatha, lawufaka ezandleni zalowomuntu owayembethe ilembu elicolekileyo; yena wawuthatha, waphuma.

Kwabonakala kiwo amakherubi* okufanana lesandla somuntu kungaphansi kwempiko zawo.

Ngabona, khangela, amavili amane eceleni kwamakherubi*, ivili elilodwa liphansi kwekherubi* ngalinye. Amavili ayecwazimula njengelitshe elithiwa yitopazi*. 10 Amavili womane ayefanana kungathi alivili phakathi kwevili. 11 Ekuhambeni kwawo amakherubi aqonda loba kuluphi lwezinhlangothi zozine, engatshibiliki, kodwa aqonda lapho akhangele khona. 12 Yonke imizimba yawo lemihlana yawo lezandla zawo lempiko zawo lamavili kwakugcwele amehlo indawo zonke. 13 Amavili wona ngezwa kuthiwa ngamavili atshibilikayo. 14 Wonke ayelobuso obune; ubuso bokuqala bungobekherubi*, ubuso besibili bungobomuntu, ubuso besithathu bungobesilwane, lobuso besine bungobelinqe. 15 Amakherubi* aphakama-ke, ayeyizo izidalwa eziphilayo engazibona emfuleni iKebari. 16 Lapho amakherubi* ehamba, lamavili ahamba eceleni kwawo; lalapho amakherubi* ephakamisa impiko zawo ukuze aphaphe, amavili kawasukanga kiwo. 17 Lapho esima, lawo ema; lalapho ephakama, lawo aphakama; ngoba umoya wezidalwa eziphilayo wawukiwo.

18 Yasisuka inkazimulo ye Nkosi emnyango wethempeli, yema ngaphezu kwamakherubi.* 19 Amakherubi* aphakamisa impiko zawo, asuka phansi ngiwabona, lamavili ehamba lawo, aze ema esangweni elingempumalanga kwethempeli; inkazimulo kaNkulunkulu kaIsrayeli yayingaphezu kwawo.

20 Yizo lezi izidalwa eziphilayo engazibona ngaphansi kukaNkulunkulu kaIsrayeli emfuleni iKebari; ngazi ukuthi ngamakherubi*. 21 Zonke zazilobuso obune, zilempiko ezine, langaphansi kwempiko zazo kwakukhona okufanana lezandla zomuntu. 22 Ubuso bazo babunjengalobo engabubona embonweni emfuleni iKebari. Zazihamba zonke ziqonda phambili.

Copyright information for Ndebele