Ezekiel 10

Inkazimulo kaNkulunkulu iyasuka ethempelini

1 Ngasengibona, khangela, emkhathini owawungaphezu kwamakherubi* okunjengelitshe elithiwa yisafire* kufanana lesihlalo sobukhosi. 2Yasisithi emuntwini ogqoke ilembu elicolekileyo: Ngena phakathi kwamavili atshibilika ngaphansi kwamakherubi*, ugcwalise izandla zakho ngamalahle avuthayo avela phakathi kwamakherubi*, uwachithele phakathi komuzi. Ngambonake engena. 3Amakherubi* ayemi ngeningizimu kwethempeli ekungeneni kwalowomuntu, lamayezi ayegcwele egumeni elingaphakathi. 4Inkazimulo ye Nkosi yasuka emakherubini*, yaya emnyango wethempeli; ithempeli lagcwala amayezi, leguma lagcwala ukukhanya kwenkazimulo ye Nkosi. 5Umdumo wempiko zamakherubi* wezwakala legumeni elingaphandle, njengelizwi likaNkulunkulu uSomandla nxa ekhuluma. 6Lapho imtshela umuntu ogqoke ilembu elicolekileyo isithi: Thatha umlilo phakathi kwamavili atshibilikayo phakathi kwamakherubi*; wangena wema phansi kwevili. 7Elinye lamakherubi lelulela isandla salo emlilweni owawuphakathi kwamakherubi*, lawuthatha, lawufaka ezandleni zalowomuntu owayembethe ilembu elicolekileyo; yena wawuthatha, waphuma.

8Kwabonakala kiwo amakherubi* okufanana lesandla somuntu kungaphansi kwempiko zawo.

9Ngabona, khangela, amavili amane eceleni kwamakherubi*, ivili elilodwa liphansi kwekherubi* ngalinye. Amavili ayecwazimula njengelitshe elithiwa yitopazi*. 10Amavili womane ayefanana kungathi alivili phakathi kwevili. 11Ekuhambeni kwawo amakherubi aqonda loba kuluphi lwezinhlangothi zozine, engatshibiliki, kodwa aqonda lapho akhangele khona. 12Yonke imizimba yawo lemihlana yawo lezandla zawo lempiko zawo lamavili kwakugcwele amehlo indawo zonke. 13Amavili wona ngezwa kuthiwa ngamavili atshibilikayo. 14Wonke ayelobuso obune; ubuso bokuqala bungobekherubi*, ubuso besibili bungobomuntu, ubuso besithathu bungobesilwane, lobuso besine bungobelinqe. 15Amakherubi* aphakama-ke, ayeyizo izidalwa eziphilayo engazibona emfuleni iKebari. 16Lapho amakherubi* ehamba, lamavili ahamba eceleni kwawo; lalapho amakherubi* ephakamisa impiko zawo ukuze aphaphe, amavili kawasukanga kiwo. 17Lapho esima, lawo ema; lalapho ephakama, lawo aphakama; ngoba umoya wezidalwa eziphilayo wawukiwo.

18Yasisuka inkazimulo ye Nkosi emnyango wethempeli, yema ngaphezu kwamakherubi.* 19Amakherubi* aphakamisa impiko zawo, asuka phansi ngiwabona, lamavili ehamba lawo, aze ema esangweni elingempumalanga kwethempeli; inkazimulo kaNkulunkulu kaIsrayeli yayingaphezu kwawo.

20Yizo lezi izidalwa eziphilayo engazibona ngaphansi kukaNkulunkulu kaIsrayeli emfuleni iKebari; ngazi ukuthi ngamakherubi*. 21Zonke zazilobuso obune, zilempiko ezine, langaphansi kwempiko zazo kwakukhona okufanana lezandla zomuntu. 22Ubuso bazo babunjengalobo engabubona embonweni emfuleni iKebari. Zazihamba zonke ziqonda phambili.

Copyright information for Ndebele