Ezekiel 11

AbeJerusalema bazagwetshwa

UMoya wangiphakamisa, wangisa esangweni lendlu ye Nkosi elingempumalanga, elikhangele ngempumalanga. Khangela, emnyango wesango kwakukhona amadoda angamatshumi amabili lanhlanu; phakathi kwawo ngabona uJahazaniya indodana kaAzuri, loPelatiya indodana kaBhenaya, iziphathamandla zabantu. Yathi kimi: Ndodana yomuntu, yiwo la amadoda enza amacebo amabi, anika izelukeko ezimbi kulumuzi, athi: Isikhathi kasikafiki sokuthi kwakhiwe izindlu; lumuzi uyimbiza, thina siyinyama. Ngakho-ke profetha ngawo, profetha wena ndodana yomuntu.

UMoya we Nkosi wasewela phezu kwami, wathi kimi: Khuluma: Itsho njalo i Nkosi: Litsho njalo, ndlu kaIsrayeli, ngoba ngiyakwazi okuvela engqondweni zenu. Libulele abantu abanengi kulumuzi, lagcwalisa indlela zawo ngezidumbu. Ngakho-ke iNkosi uJehova ithi: Izidumbu zabakini elizibeke phakathi kwawo yizo eziyinyama, lumuzi uyimbiza; kodwa lina lizakhutshwa phakathi kwawo. Liyesabile inkemba, ngizalilethela yona, kutsho iNkosi uJehova. Ngizalikhupha phakathi kwalumuzi, ngilinikele ezandleni zabezizwe, ngenze izigwebo phakathi kwenu. 10 Lizakuwa ngenkemba, ngiligwebe emingceleni yakoIsrayeli; lizakwazi ukuthi ngiyi Nkosi. 11 Lumuzi kawuyikuba yimbiza yenu, lani kaliyikuba yinyama phakathi kwayo. Ngizaligweba emingceleni yakoIsrayeli. 12 Lizakwazi ukuthi ngiyi Nkosi. Ngoba kalihambanga ngezimiso zami, lemithetho yami kaliyenzanga, kodwa lenze imithetho yezizwe ezilihanqileyo.

13 Kwathi lokhu ngisaprofetha, uPelatiya indodana kaBhenaya wafa. Ngasengisithi mbo ngobuso phansi, ngamemeza ngelizwi elikhulu ngathi: Hawu, Nkosi Jehova, uzabaqeda abaseleyo koIsrayeli yini?

I Nkosi ithembisa ukubuyisa abathunjiweyo

14 Ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: 15 Ndodana yomuntu, abafowenu, yebo abafowenu abayizihlobo zakho, uIsrayeli wonke, yibo abatshelwe ngabakhileyo eJerusalema ukuthi: Selikhatshana le Nkosi. Ilizwe selinikwe thina ukuze libe yilifa lethu.

16 Ngakho iNkosi uJehova ithi: Loba ngibese khatshana phakathi kwezizwe, ngabachithachithela emazweni, kanti ngibe yindlu engcwele kibo okwesikhatshana emazweni engabachithachithela kiwo. 17 Ngakho-ke tshono uthi iNkosi uJehova ithi: Ngizabaqoqa ezizweni ngibabuthe emazweni engibachithachithele kiwo, ngibanike ilizwe lakoIsrayeli. 18 Lapho befika kulo, bazasusa lapho konke okunengisayo kwalo, lawo wonke amanyala alo. 19 Njalo ngizabanika inhliziyonye, ngifake umoya omutsha phakathi kwenu, ngikhuphe inhliziyo yelitshe enyameni yabo, ngibanike inhliziyo yenyama, 20 ukuze bahambe ngezimiso zami, bagcine izimiselo zami bazilalele; bazakuba ngabantu bami, lami ngibe nguNkulunkulu wabo. 21 Kodwa labo abanhliziyo zabo zithanda okunengisayo kwabo lamanyala abo, ngizaphindisela izenzo zabo phezu kwabo, kutsho iNkosi uJehova.

22 Amakherubi* asephakamisa impiko zawo, amavili asuka lawo; inkazimulo kaNkulunkulu kaIsrayeli yayingaphezu kwawo. 23 inkazimulo ye Nkosi yasuka phakathi komuzi, yema phezu kwentaba engempumalanga komuzi.

24 UMoya wangiphakamisa, wangisa kwabathunjiweyo eKhaladiya. Konke lokhu kwafika ngombono owawuthunywe nguMoya kaNkulunkulu; kwathi umbono engangiwubonile wasusuka kimi. 25 Ngasengibatshela abathunjiweyo zonke izinto i Nkosi eyayingitshengise zona.

Copyright information for Ndebele