Ezekiel 11

AbeJerusalema bazagwetshwa

1 UMoya wangiphakamisa, wangisa esangweni lendlu ye Nkosi elingempumalanga, elikhangele ngempumalanga. Khangela, emnyango wesango kwakukhona amadoda angamatshumi amabili lanhlanu; phakathi kwawo ngabona uJahazaniya indodana kaAzuri, loPelatiya indodana kaBhenaya, iziphathamandla zabantu. 2Yathi kimi: Ndodana yomuntu, yiwo la amadoda enza amacebo amabi, anika izelukeko ezimbi kulumuzi, 3athi: Isikhathi kasikafiki sokuthi kwakhiwe izindlu; lumuzi uyimbiza, thina siyinyama. 4Ngakho-ke profetha ngawo, profetha wena ndodana yomuntu.

5UMoya we Nkosi wasewela phezu kwami, wathi kimi: Khuluma: Itsho njalo i Nkosi: Litsho njalo, ndlu kaIsrayeli, ngoba ngiyakwazi okuvela engqondweni zenu. 6Libulele abantu abanengi kulumuzi, lagcwalisa indlela zawo ngezidumbu. 7Ngakho-ke iNkosi uJehova ithi: Izidumbu zabakini elizibeke phakathi kwawo yizo eziyinyama, lumuzi uyimbiza; kodwa lina lizakhutshwa phakathi kwawo. 8Liyesabile inkemba, ngizalilethela yona, kutsho iNkosi uJehova. 9Ngizalikhupha phakathi kwalumuzi, ngilinikele ezandleni zabezizwe, ngenze izigwebo phakathi kwenu. 10Lizakuwa ngenkemba, ngiligwebe emingceleni yakoIsrayeli; lizakwazi ukuthi ngiyi Nkosi. 11Lumuzi kawuyikuba yimbiza yenu, lani kaliyikuba yinyama phakathi kwayo. Ngizaligweba emingceleni yakoIsrayeli. 12Lizakwazi ukuthi ngiyi Nkosi. Ngoba kalihambanga ngezimiso zami, lemithetho yami kaliyenzanga, kodwa lenze imithetho yezizwe ezilihanqileyo.

13Kwathi lokhu ngisaprofetha, uPelatiya indodana kaBhenaya wafa. Ngasengisithi mbo ngobuso phansi, ngamemeza ngelizwi elikhulu ngathi: Hawu, Nkosi Jehova, uzabaqeda abaseleyo koIsrayeli yini?

I Nkosi ithembisa ukubuyisa abathunjiweyo

14Ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: 15Ndodana yomuntu, abafowenu, yebo abafowenu abayizihlobo zakho, uIsrayeli wonke, yibo abatshelwe ngabakhileyo eJerusalema ukuthi: Selikhatshana le Nkosi. Ilizwe selinikwe thina ukuze libe yilifa lethu.

16Ngakho iNkosi uJehova ithi: Loba ngibese khatshana phakathi kwezizwe, ngabachithachithela emazweni, kanti ngibe yindlu engcwele kibo okwesikhatshana emazweni engabachithachithela kiwo. 17Ngakho-ke tshono uthi iNkosi uJehova ithi: Ngizabaqoqa ezizweni ngibabuthe emazweni engibachithachithele kiwo, ngibanike ilizwe lakoIsrayeli. 18Lapho befika kulo, bazasusa lapho konke okunengisayo kwalo, lawo wonke amanyala alo. 19Njalo ngizabanika inhliziyonye, ngifake umoya omutsha phakathi kwenu, ngikhuphe inhliziyo yelitshe enyameni yabo, ngibanike inhliziyo yenyama, 20ukuze bahambe ngezimiso zami, bagcine izimiselo zami bazilalele; bazakuba ngabantu bami, lami ngibe nguNkulunkulu wabo. 21Kodwa labo abanhliziyo zabo zithanda okunengisayo kwabo lamanyala abo, ngizaphindisela izenzo zabo phezu kwabo, kutsho iNkosi uJehova.

22Amakherubi* asephakamisa impiko zawo, amavili asuka lawo; inkazimulo kaNkulunkulu kaIsrayeli yayingaphezu kwawo. 23inkazimulo ye Nkosi yasuka phakathi komuzi, yema phezu kwentaba engempumalanga komuzi.

24UMoya wangiphakamisa, wangisa kwabathunjiweyo eKhaladiya. Konke lokhu kwafika ngombono owawuthunywe nguMoya kaNkulunkulu; kwathi umbono engangiwubonile wasusuka kimi. 25Ngasengibatshela abathunjiweyo zonke izinto i Nkosi eyayingitshengise zona.

Copyright information for Ndebele