Ezekiel 12

Umfanekiso wokuthunjwa

Ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: Ndodana yomuntu, wena uhlala phakathi kwabantu abahlamukayo abalamehlo okubona, kodwa bengaboni, abalendlebe zokuzwa, kodwa bengezwa; ngoba bangabantu abahlamukayo. Ngakho-ke, wena ndodana yomuntu, lungisa umthwalo womuntu othunjiweyo, usuke emini uhambe phambi kwabo njengomuntu othunjiweyo, usuke endaweni yakho uye kwenye indawo phakathi kwabo. Mhlawumbe bazaqedisisa lanxa bengabantu abahlamukayo. Uzakhupha umthwalo wakho emini phambi kwabo, ube njengomthwalo womuntu othunjiweyo, usuke wena ntambama phambi kwabo, uhambe njengomuntu othunjiweyo. Ubhoboze umduli phambi kwabo, untshungubale kiwo. Nxa sekuhwalala uthathe umthwalo wakho, uwetshate ehlombe phambi kwabo, uwuthwale ugubuzele ubuso bakho ukuze ungaboni ilizwe. Ngikwenza ube yisixwayiso koIsrayeli.

Ngasengisenza njengokutshelwa kwami. Ngawukhupha umthwalo wami emini, waba njengomthwalo wothunjiweyo. Kwathi kusihlwa ngabhoboza umduli ngezandla zami, ngantshungubala emnyameni, ngetshete umthwalo wami phambi kwabo.

Kusasa ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: Ndodana yomuntu, kabatshongo kuwe yini indlu kaIsrayeli, abantu abahlamukayo, ukuthi: Wenzani? 10 Ubokuthi kibo: INkosi uJehova ithi: Lelilizwi lingesikhulu seJerusalema langendlu yonke kaIsrayeli ayephakathi kwabo. 11 Ubatshele ukuthi uyisixwayiso kibo; lokho okwenzileyo kuzakwenziwa kibo, bazathunjwa. 12 Isiphathamandla sabo sizakwetshata umthwalo waso emnyameni, sintshungubale embotsheni sigubuzele ubuso baso, ukuze singaboni ilizwe. 13 Kodwa ngizaphosa imbule lami phezu kwaso, ngisibambe ngalo, ngisise eBhabhiloni elizweni lamaKhaladiya; kanti kasiyikulibona, loba sizafela khona. 14 Ngizabachithachithela emimoyeni yonke wonke amanxusa aso, labasizi baso lawo wonke amabutho aso, ngibalandele ukubabulala. 15 Bazakwazi ukuthi ngiyi Nkosi nxa sengibahlakazele ezizweni zonke, ngabachithachithela emazweni. 16 Kodwa ngizatshiya abalutshwana baphephe enkembeni lendlaleni lakumatshayabhuqe wesifo, ukuze bafakaze ngawo wonke amanyala abo phakathi kwezizwe abazahamba kuzo, ukuze zazi ukuthi ngiyi Nkosi.

17 Ilizwi le Nkosi lafika kimi futhi lathi: 18 Ndodana yomuntu, dlana ukudla kwakho ngokuthuthumela, unathe amanzi ngokuqhaqhazela lokwesaba, 19 uthi ebantwini belizwe: INkosi uJehova ithi ngabakhileyo eJerusalema abasekhona elizweni lakoIsrayeli: Bazakudla ukudla kwabo besesaba, banathe amanzi beqhaqhazela, ngoba ilizwe labo lizaphundlwa konke elilakho ngenxa yesihluku salabo abahlala kilo. 20 Imizi okuhlalwa kiyo izachithwa, lelizwe libe yinkangala; lizakwazi ukuthi ngiyi Nkosi.

21 Ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: 22 Ndodana yomuntu, sithini lesisaga esitshiwoyo ngelizwe lakoIsrayeli esokuthi: Insuku ziyadlula, lemibono yonke ilize? 23 Batshele uthi: INkosi uJehova ithi: Ngizasiqeda lesisaga, kabasayikusisebenzisa koIsrayeli. Uthi kibo: Insuku zisondele, kanye lokugcwaliseka kwemibono yonke. 24 Ngoba kakusayikuba khona umbono wamanga, lokuvumisa okukhohlisayo koIsrayeli. 25 Kodwa mina  Nkosi ngizakhuluma engikuthandayo; engikutshoyo yikho okuzakwenzeka, kungaphuzi lokho engikukhulumayo; ngizakwenza ensukwini zenu, lina bantu abahlamukayo, kutsho iNkosi uJehova.

26 Laselifika ilizwi le Nkosi lisithi 27 Ndodana yomuntu, khangela, abakoIsrayeli bathi: Umbono awubonayo ungowe nsuku ezikhatshana, lalokho akuprofethayo kungokwesikhathi esikhatshana. 28 Ngakho wothi kibo: INkosi uJehova ithi: Kakusayikuphuza lelilodwa emazwini ami, kodwa ilizwi engilikhulumayo lizakwenzeka, kutsho iNkosi uJehova.

Copyright information for Ndebele