Ezekiel 12

Umfanekiso wokuthunjwa

1 Ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: 2Ndodana yomuntu, wena uhlala phakathi kwabantu abahlamukayo abalamehlo okubona, kodwa bengaboni, abalendlebe zokuzwa, kodwa bengezwa; 3ngoba bangabantu abahlamukayo. Ngakho-ke, wena ndodana yomuntu, lungisa umthwalo womuntu othunjiweyo, usuke emini uhambe phambi kwabo njengomuntu othunjiweyo, usuke endaweni yakho uye kwenye indawo phakathi kwabo. Mhlawumbe bazaqedisisa lanxa bengabantu abahlamukayo. 4Uzakhupha umthwalo wakho emini phambi kwabo, ube njengomthwalo womuntu othunjiweyo, usuke wena ntambama phambi kwabo, uhambe njengomuntu othunjiweyo. 5Ubhoboze umduli phambi kwabo, untshungubale kiwo. 6Nxa sekuhwalala uthathe umthwalo wakho, uwetshate ehlombe phambi kwabo, uwuthwale ugubuzele ubuso bakho ukuze ungaboni ilizwe. Ngikwenza ube yisixwayiso koIsrayeli.

7Ngasengisenza njengokutshelwa kwami. Ngawukhupha umthwalo wami emini, waba njengomthwalo wothunjiweyo. Kwathi kusihlwa ngabhoboza umduli ngezandla zami, ngantshungubala emnyameni, ngetshete umthwalo wami phambi kwabo.

8Kusasa ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: 9Ndodana yomuntu, kabatshongo kuwe yini indlu kaIsrayeli, abantu abahlamukayo, ukuthi: Wenzani? 10Ubokuthi kibo: INkosi uJehova ithi: Lelilizwi lingesikhulu seJerusalema langendlu yonke kaIsrayeli ayephakathi kwabo. 11Ubatshele ukuthi uyisixwayiso kibo; lokho okwenzileyo kuzakwenziwa kibo, bazathunjwa. 12Isiphathamandla sabo sizakwetshata umthwalo waso emnyameni, sintshungubale embotsheni sigubuzele ubuso baso, ukuze singaboni ilizwe. 13Kodwa ngizaphosa imbule lami phezu kwaso, ngisibambe ngalo, ngisise eBhabhiloni elizweni lamaKhaladiya; kanti kasiyikulibona, loba sizafela khona. 14Ngizabachithachithela emimoyeni yonke wonke amanxusa aso, labasizi baso lawo wonke amabutho aso, ngibalandele ukubabulala. 15Bazakwazi ukuthi ngiyi Nkosi nxa sengibahlakazele ezizweni zonke, ngabachithachithela emazweni. 16Kodwa ngizatshiya abalutshwana baphephe enkembeni lendlaleni lakumatshayabhuqe wesifo, ukuze bafakaze ngawo wonke amanyala abo phakathi kwezizwe abazahamba kuzo, ukuze zazi ukuthi ngiyi Nkosi.

17Ilizwi le Nkosi lafika kimi futhi lathi: 18Ndodana yomuntu, dlana ukudla kwakho ngokuthuthumela, unathe amanzi ngokuqhaqhazela lokwesaba, 19uthi ebantwini belizwe: INkosi uJehova ithi ngabakhileyo eJerusalema abasekhona elizweni lakoIsrayeli: Bazakudla ukudla kwabo besesaba, banathe amanzi beqhaqhazela, ngoba ilizwe labo lizaphundlwa konke elilakho ngenxa yesihluku salabo abahlala kilo. 20Imizi okuhlalwa kiyo izachithwa, lelizwe libe yinkangala; lizakwazi ukuthi ngiyi Nkosi.

21Ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: 22Ndodana yomuntu, sithini lesisaga esitshiwoyo ngelizwe lakoIsrayeli esokuthi: Insuku ziyadlula, lemibono yonke ilize? 23Batshele uthi: INkosi uJehova ithi: Ngizasiqeda lesisaga, kabasayikusisebenzisa koIsrayeli. Uthi kibo: Insuku zisondele, kanye lokugcwaliseka kwemibono yonke. 24Ngoba kakusayikuba khona umbono wamanga, lokuvumisa okukhohlisayo koIsrayeli. 25Kodwa mina  Nkosi ngizakhuluma engikuthandayo; engikutshoyo yikho okuzakwenzeka, kungaphuzi lokho engikukhulumayo; ngizakwenza ensukwini zenu, lina bantu abahlamukayo, kutsho iNkosi uJehova.

26Laselifika ilizwi le Nkosi lisithi 27Ndodana yomuntu, khangela, abakoIsrayeli bathi: Umbono awubonayo ungowe nsuku ezikhatshana, lalokho akuprofethayo kungokwesikhathi esikhatshana. 28Ngakho wothi kibo: INkosi uJehova ithi: Kakusayikuphuza lelilodwa emazwini ami, kodwa ilizwi engilikhulumayo lizakwenzeka, kutsho iNkosi uJehova.

Copyright information for Ndebele