Ezekiel 13

I Nkosi izamelana labaprofethi bamanga

Ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: Ndodana yomuntu, profetha ngabaprofethi bakoIsrayeli, uthi kulabo abaprofethayo okwengqondo zabo: Zwanini ilizwi le Nkosi. INkosi uJehova ithi: Maye kubaprofethi abayizithutha abalandela owabo umoya, bengabonanga mibono! Wena Israyeli, abaprofethi bakho banjengamakhanka asemanxiweni. Kabayanga ezikhaleni ukulungisela uIsrayeli umduli odilikileyo ukuze aqine empini esukwini lwe Nkosi. Bakhohlisile, bavumisa amanga, besithi: Nanka amazwi e Nkosi; yona i Nkosi ingabathumanga, baqaphele ukuthi izagcwalisa ilizwi labo. Kakusiwo umbono wenkohliso eliwubonileyo yini, lina baprofethi? Ukuvumisa kwenu kakusiwo amanga yini? Lithi kuyilizwi le Nkosi uqobo, kodwa kungeyisimi engikhulumileyo. Ngakho-ke iNkosi uJehova ithi: Ngoba likhulume inkohliso, labona amanga, ngakho, khangelani, ngizamelana lani, kutsho iNkosi uJehova. Isandla sami sizamelana labaprofethi ababona imibono yenkohliso, bavumise amanga. Kabayikuba semhlanganweni wabantu bami, loba babhalwe eluhlwini lwakoIsrayeli, kabayikungena elizweni lakoIsrayeli; lizakwazi ukuthi ngiyiNkosi uJehova.

10 Yebo, ngoba beduhisa abantu bami besithi: Kulungile! Khona kungalunganga; kunjengabantu abakha umduli, khangela, lababaprofethi bawucombe ngekalaga engavuthwanga. 11 Tshela labo abawucombayo ngekalaga ukuthi uzakuwa. Kuzakuba khona impophoma zezulu, kukhithike isiqhotho esikhulu, kuvuke isiphepho somoya; 12 khangela, nxa umduli lowo ususiwa, kakuyikutshiwo kuwe ukuthi: Kungaphi lokho ababewucomba ngakho? 13 Ngakho-ke, iNkosi uJehova ithi: Ekuthukutheleni kwami ngizavusa isiphepho somoya, langolaka lwami nginise impophoma zezulu lesiqhotho esikhulu ukuze ngiwudilize. 14 Ngizadiliza umduli eliwucombe ngekalaga, ngiwuwisele phansi ukuze kwembuleke izisekelo zawo; lekuweni kwawo uzalibulala; lizakwazi ukuthi ngiyi Nkosi. 15 Ngokunjalo-ke ngizakwehlisela emdulini ulaka lwami laphezu kwalabo abawucomba ngekalaga, besengisithi kuwe: Umduli kawusekho, kanye lalabo abawucombileyo, 16 abangabaprofethi bakoIsrayeli abaprofetha ngeJerusalema, ababona imibono besithi kulungile, khona kungalunganga, kutsho iNkosi uJehova.

17 Wena ndodana yomuntu, phendukela kwabesifazana bakini abaprofetha okwengqondo zabo, uprofethe ngabo, 18 uthi: INkosi uJehova ithi: Maye kwabesifazana abathungela intebe ezihlakaleni zabo bonke abantu, babenzele lezimbombozo zokufaka emakhanda ukuze babathiye. Lizathiya abantu bami, ukuze lisizakale lina yini? 19 Lingingcolisile phakathi kwabantu bami ngenxa yengcosana nje yebhali, langezihletshana zezinkwa, labulala abantu abangafanelanga ukufa, layekela abantu abangafanelanga ukuphila ngamanga enu ebantwini bami abalalela amanga. 20 Ngakho iNkosi uJehova ithi: Khangelani, ngimelene lentebe zenu elithiya ngazo abantu; ngizazidabula engalweni zenu, ngiyekele abantu elibathiyileyo njengezinyoni bakhululeke. 21 Lezimbombozo zenu lazo ngizazidabula, ngikhulule abantu bami ezandleni zenu, lingabe lisaba lamandla okubathiya futhi; lizakwazi ukuthi ngiyi Nkosi. 22 Ngoba lidabukisile abalungileyo ngamanga, lapho ngingabadabukisanga mina, lakhuthaza ababi ukuze bangaphenduki endleleni zabo ezimbi, basile. 23 Ngakho kalisayikubona imibono yenkohliso, lenze ukuvumisa; ngizakhulula abantu bami ezandleni zenu. Lizakwazi ukuthi ngiyi Nkosi.

Copyright information for Ndebele