Ezekiel 13

I Nkosi izamelana labaprofethi bamanga

1 Ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: 2Ndodana yomuntu, profetha ngabaprofethi bakoIsrayeli, uthi kulabo abaprofethayo okwengqondo zabo: Zwanini ilizwi le Nkosi. 3INkosi uJehova ithi: Maye kubaprofethi abayizithutha abalandela owabo umoya, bengabonanga mibono! 4Wena Israyeli, abaprofethi bakho banjengamakhanka asemanxiweni. 5Kabayanga ezikhaleni ukulungisela uIsrayeli umduli odilikileyo ukuze aqine empini esukwini lwe Nkosi. 6Bakhohlisile, bavumisa amanga, besithi: Nanka amazwi e Nkosi; yona i Nkosi ingabathumanga, baqaphele ukuthi izagcwalisa ilizwi labo. 7Kakusiwo umbono wenkohliso eliwubonileyo yini, lina baprofethi? Ukuvumisa kwenu kakusiwo amanga yini? Lithi kuyilizwi le Nkosi uqobo, kodwa kungeyisimi engikhulumileyo. 8Ngakho-ke iNkosi uJehova ithi: Ngoba likhulume inkohliso, labona amanga, ngakho, khangelani, ngizamelana lani, kutsho iNkosi uJehova. 9Isandla sami sizamelana labaprofethi ababona imibono yenkohliso, bavumise amanga. Kabayikuba semhlanganweni wabantu bami, loba babhalwe eluhlwini lwakoIsrayeli, kabayikungena elizweni lakoIsrayeli; lizakwazi ukuthi ngiyiNkosi uJehova.

10Yebo, ngoba beduhisa abantu bami besithi: Kulungile! Khona kungalunganga; kunjengabantu abakha umduli, khangela, lababaprofethi bawucombe ngekalaga engavuthwanga. 11Tshela labo abawucombayo ngekalaga ukuthi uzakuwa. Kuzakuba khona impophoma zezulu, kukhithike isiqhotho esikhulu, kuvuke isiphepho somoya; 12khangela, nxa umduli lowo ususiwa, kakuyikutshiwo kuwe ukuthi: Kungaphi lokho ababewucomba ngakho? 13Ngakho-ke, iNkosi uJehova ithi: Ekuthukutheleni kwami ngizavusa isiphepho somoya, langolaka lwami nginise impophoma zezulu lesiqhotho esikhulu ukuze ngiwudilize. 14Ngizadiliza umduli eliwucombe ngekalaga, ngiwuwisele phansi ukuze kwembuleke izisekelo zawo; lekuweni kwawo uzalibulala; lizakwazi ukuthi ngiyi Nkosi. 15Ngokunjalo-ke ngizakwehlisela emdulini ulaka lwami laphezu kwalabo abawucomba ngekalaga, besengisithi kuwe: Umduli kawusekho, kanye lalabo abawucombileyo, 16abangabaprofethi bakoIsrayeli abaprofetha ngeJerusalema, ababona imibono besithi kulungile, khona kungalunganga, kutsho iNkosi uJehova.

17Wena ndodana yomuntu, phendukela kwabesifazana bakini abaprofetha okwengqondo zabo, uprofethe ngabo, 18uthi: INkosi uJehova ithi: Maye kwabesifazana abathungela intebe ezihlakaleni zabo bonke abantu, babenzele lezimbombozo zokufaka emakhanda ukuze babathiye. Lizathiya abantu bami, ukuze lisizakale lina yini? 19Lingingcolisile phakathi kwabantu bami ngenxa yengcosana nje yebhali, langezihletshana zezinkwa, labulala abantu abangafanelanga ukufa, layekela abantu abangafanelanga ukuphila ngamanga enu ebantwini bami abalalela amanga. 20Ngakho iNkosi uJehova ithi: Khangelani, ngimelene lentebe zenu elithiya ngazo abantu; ngizazidabula engalweni zenu, ngiyekele abantu elibathiyileyo njengezinyoni bakhululeke. 21Lezimbombozo zenu lazo ngizazidabula, ngikhulule abantu bami ezandleni zenu, lingabe lisaba lamandla okubathiya futhi; lizakwazi ukuthi ngiyi Nkosi. 22Ngoba lidabukisile abalungileyo ngamanga, lapho ngingabadabukisanga mina, lakhuthaza ababi ukuze bangaphenduki endleleni zabo ezimbi, basile. 23Ngakho kalisayikubona imibono yenkohliso, lenze ukuvumisa; ngizakhulula abantu bami ezandleni zenu. Lizakwazi ukuthi ngiyi Nkosi.

Copyright information for Ndebele