Ezekiel 14

Abakhonza izithombe bazatshaywa yi Nkosi

1 Kwasekufika kimi amadoda abadala bakoIsrayeli, bahlala phambi kwami.

2Ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: 3Ndodana yomuntu, lamadoda anikele inhliziyo zawo ezithombeni zawo, athanda ukukhangela izinto ezimbi eziwakhubayo. Ngizavuma ukubuzwa yiwo yini? 4Ngakho-ke khuluma kuwo uthi: INkosi uJehova ithi: Wonke umuntu wendlu kaIsrayeli onikela inhliziyo zabo ezithombeni zakhe, othanda ukukhangela izinto ezimbi ezimkhubayo, kodwa eze kumprofethi, mina  Nkosi uqobo ngizamphendula ngenxa yobunengi bezithombe zakhe, 5ukuze ngibambe inhliziyo yendlu kaIsrayeli abehlukene lami ngenxa yezithombe zabo.

6Ngakho-ke tshono kuIsrayeli uthi: INkosi uJehova ithi: Phendukani, lehlukane lezithombe zenu, lidele wonke amanyala enu. 7Ngoba wonke wendlu kaIsrayeli labezizweni abahlala koIsrayeli abazehlukanisa lami, banikela inhliziyo zabo ezithombeni zabo, bethanda ukukhangela izinto ezimbi ezibakhubayo, kodwa beze kumprofethi ukubuza ngami, mina  Nkosi uqobo ngizabaphendula. 8Ngizamelana lalabobantu, ngibenze babe yizibonakaliso leziga, ngibaquma basuke phakathi kwabantu bami; lizakwazi ukuthi ngiyi Nkosi. 9Uba umprofethi ekhohliseka, akhulume ilizwi, mina  Nkosi ngimkhohlisile lowomprofethi; ngizaphakamisela isandla sami, ngimbhubhise phakathi kwabantu bami uIsrayeli. 10Bonke bazatshaywa, umprofethi lomuntu obuzayo, bayona bonke, 11ukuze uIsrayeli angabe esehlukana lami futhi, angabuyi azingcolise ngeziphambeko zabo zonke, kodwa babe ngabantu bami, lami ngibe nguNkulunkulu wabo, kutsho iNkosi uJehova.

AbeJerusalema bakufanele ukutshaywa nguNkulunkulu

12Ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: 13Ndodana yomuntu, lapho ilizwe lisona kimi ngokwenza okubi, mina ngizaphakamisela isandla sami kulo, nginciphise ukudla kwalo kwensuku zonke, ngilehlisele indlala, ngiqume ngisuse kulo abantu lezinyamazana. 14Loba lamadoda amathathu ebehlala khona, uNowa loDaniyeli loJobe, abezazikhulula wona kuphela ngokulunga kwawo, kutsho iNkosi uJehova.

15Loba ngidlulisa phakathi kwelizwe izilo zeganga, ziliphange, lize libe yinkangala, ukuze kungadluli muntu kilo ngenxa yezilo, 16uba lamadoda amathathu abehlala kilo, ngiyazifunga mina, kutsho iNkosi uJehova, abengayikukhulula amadodana lamadodakazi awo; wona wodwa abezazikhulula, kodwa ilizwe libe yinkangala.

17Uba ngisehlisela inkemba kulelolizwe ngithi: Nkemba, dabula phakathi kwelizwe, ukuze ngiqume ngisuse kulo abantu lezinyamazana, 18loba lamadoda abehlala khona, ngiyazifunga, kutsho iNkosi uJehova, abengayikukhulula amadodana lamadodakazi awo, kodwa wona wodwa abezazikhulula.

19Uba ngithumela umatshayabhuqe wesifo kulelolizwe, ngehlisele ukuthukuthela kwami kulo ngokuchitha igazi, ukuze ngiqume ngisuse kulo abantu lezinyamazana, 20loba uNowa loDaniyeli loJobe bebehlala khona, ngiyazifunga, kutsho iNkosi uJehova, bebengayikukhulula indodana loba indodakazi; kodwa bebezazikhulula bona kuphela ngokulunga kwabo. 21INkosi uJehova ithi: Pho-ke, kuzakuba njani eJerusalema nxa ngiyehlisela lezizigwebo zami ezine ezibuhlungu, inkemba, lendlala, lezilo ezimbi, lomatshayabhuqe wesifo, ukuze ngiqume ngisuse kiyo abantu lezinyamazana.

22Kodwa khangela, abanye bazasala kilo, abasilileyo ukuze bakhutshwe kilo, amadodana lamadodakazi; khangela, bazaphuma besiza kuwe, ubone ukuthi baziphathe njani lokuthi benzeni; lokhu kuzakutshengisa wena ukuthi konke okubi engikwenzileyo eJerusalema kufanele, lakho konke engiyehlisele khona. 23Kuzakutshengisa ukuthi kufanele nxa usubonile ukwenza kwabo lalokho abakwenzileyo, ngoba uzakwazi ukuthi kangikwenzanga lokhu kibo ngaphandle kwesizatho, kutsho iNkosi uJehova.

Copyright information for Ndebele