Ezekiel 15

IJerusalema injengevini elingelazithelo

Ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: Ndodana yomuntu, isihlahla sevini sedlula ngani ezinye, singcono kulogatsha lwesinye isihlahla eguswini? Kuyazuzakala isigodo kiso esifanele ukwenza ulutho olusizayo yini? Abantu bangenza isikhonkwane ngaso, balengise izinto kiso yini? Khangela, uba sibaswa emlilweni, lezihloko zaso zitshiswe ngumlilo, kuhaqazeke umzaca waso, singenza ulutho olusizayo yini? Khangela, sisaphelele sasingasetshenziswa lutho; pho, lapho umlilo ususitshisile sesihaqazekile, singabe sisasetshenziswa yini?

Ngakho iNkosi uJehova ithi: Njengenkuni zevini ezihlahleni zeGusu engizenze zaba zinkuni zomlilo, ngokunjalo ngizaphatha abakhileyo eJerusalema. Ngizamelana labo; bephunyuka emlilweni, umlilo uzabaqeda; lizakwazi ukuthi ngiyi Nkosi, nxa sengimelana labo. Ngizalenza ilizwe libe yinkangala, ngoba bangidelile; kutsho iNkosi uJehova.

Copyright information for Ndebele