Ezekiel 16

Ukungathembeki kweJerusalema

Ilizwi le Nkosi lafika kimi futhi lathi: Ndodana yomuntu, yazisa iJerusalema ngamanyala ayo, uthi: INkosi uJehova ithi kuyo iJerusalema: Ngokudabuka ungowelizwe leKhanani; uyihlo,wayengumAmori lonyoko wayengumHethi. Ngosuku owazalwa ngalo inkaba yakho kayiqunywanga, kawugeziswanga langamanzi ukuze uhlambuluke, kawugcotshwanga langetswayi, kawugoqelwanga ngamalembu. Kakho owaba lomusa kuwe ukuthi akwenzele lezizinto; kakho lowakuthandayo. Kodwa walahlelwa endle, ngoba wawunengeka esukwini owazalwa ngalo.

Nxa ngidlula ngakubona uqhatsha egazini lakho, ngakhuluma lawe usegazini lakho, ngakutshela ukuze uphile. Ngakuhlakulela njengesihlahla esiluhlaza esikhulayo egangeni. Waqina wakhula, waba ngowesifazana opheleleyo, waphuhla, lenwele zakho zakhula; kodwake wawulokhu unqunu. Lapho ngidlula kuwe futhi ngakubona, njalo khangela, ususesikhathini sothando; ngendlala isembatho sami phezu kwakho, ngembathisa ubunqunu bakho; ngathembisa ukukuthatha, ngenza isivumelwano lawe, waba ngowami, kutsho iNkosi uJehova. Ngakugezisa ngamanzi, ngahlambulula igazi kuwe, ngakugcoba ngamafutha. 10 Ngakugqokisa ilembu elicecisiweyo, ngakufaka amanyathela ezikhumba zikamantswane, ngakugoqela ngelembu elicolekileyo kakhulu, ngakugqokisa isilika. 11 Ngakucecisa ngezinto ezinhle, ngafaka amasongo engalweni zakho, ngakugqizisa iketane entanyeni. 12 Ngakufaka isongo emakhaleni, lamadikazi endlebeni zakho, lomqhele omuhle ekhanda lakho. 13 Waceciswa ngegolide langesiliva, lezembatho zakho zazingezamalembu acolekileyo kakhulu, lezesilika, lezelembu elicecisiweyo; wadla impuphu ecolekileyo loluju lamafutha; waba muhle kakhulu, waba yinkosikazi. 14 Udumo lwakho lwafinyelela ezizweni ngenxa yobuhle bakho, ngoba babuphelele ngezinto ezinhle engangikwembathise zona, kutsho iNkosi uJehova.

15 Kodwa wathemba ubuhle bakho, waba liwule ngenxa yodumo lwakho, wawula labo bonke abedlulayo. 16 Wathatha ezinye izembatho zakho, wacecisa ngazo indawo zokukhonzela, wawulela lapho. 17 Wathatha futhi iziceco zakho ezinhle zegolide lami lezesiliva sami engakunika zona, wazenzela izithombe zabantu, wawula lazo. 18 Wathatha izembatho zakho ezicecisiweyo, wazembesa ngazo, wanikela amafutha ami langempepha yami kuzo. 19 Wathatha ukudla engakunika khona, impuphu ecolekileyo lamafutha kanye loluju engangikondla ngakho, wakunikela kuzo, kwaba ngumnikelo olephunga elimnandi, kutsho iNkosi uJehova.

20 Wasuthatha amadodana akho lamadodakazi akho owawungizalele wona, wawahlabela zona ukuze adliwe. Kuyinto encinyane yini yokuphinga kwakho? 21 Wahlaba abantwana bami, wabanikela, babadabulisa baye kuzo. 22 Kuwo wonke amanyala akho lakukho konke ukuwula kwakho kawukhumbulanga insuku zobutsha bakho lapho wawunqunu, uqhatsha egazini lakho.

23 Emva kwabo bonke ububi bakho maye, maye kuwe, kutsho iNkosi uJehova, 24 wazakhela ithala, wazenzela indawo ephakemeyo emidangeni yonke; 25 emahlanganweni endlela zonke wazakhela indawo ephakemeyo, wangcolisa ubuhle bakho uzinikela kibo bonke abadlulayo, usandisa ukuwula kwakho. 26 Wabuya wawula lamaGibhithe, omakhelwane bakho, abakhulu enyameni, usandisa ukuwula kwakho ukuze ungithukuthelise. 27 Khangela, ngakho ngikuphakamisele isandla sami, nginciphisile isabelo sakho, ngakunikela ekuphangeni kwezitha zakho amaFilisti, abe lenhloni ngokuziphatha kwakho ngokubi. 28 Futhi uwulile lamaAsiriya ngoba ungakholisanga; uwulile lawo, kawaze wakholwa. 29 Wandisa ukuwula kwakho futhi lelizwe labathengi iKhaladiya, kodwa langalokhu kawukholwanga. 30 Wakwenza konke lokhu njengewule elingelanhloni, kutsho iNkosi uJehova. 31 Wazakhela ithala emahlanganweni endlela zonke, wenza indawo zakho eziphakemeyo zokukhonzela emidangeni yonke. Kanti kawubanga njengewule ngoba wadelela inkokhelo. 32 Waba ngumfazi oliwule, ongenisa izihambi endaweni yendoda yakhe. 33 Amadoda anika inkokhelo kuwo wonke amawule. Kodwa wena wanika izipho zakho kuzo zonke izithandwa zakho, uzithenga ukuze zize kuwe zivela endaweni zonke, zilanda ukuwula lawe. 34 Ngalokho wawehlukile kwabanye abesifazana ekuwuleni kwakho; kakho owawunxusa ukuwula lawe; kawunikwanga inkokhelo, kodwa wena wazinika izithandwa zakho. Ngalokho-ke wawehlukile.

35 Ngakho-ke, wena wule, zwana ilizwi le Nkosi. 36 INkosi uJehova ithi: Njengoba unqunule, kwabonwa ubunqunu bakho lapho uwula lezithandwa zakho, langenxa yazo zonke izithombe zakho, langenxa yegazi labantwana bakho olinike zona, 37 ngakho, khangela, ngizaqoqa zonke izithandwa zakho obuthokoza lazo, lazo zonke obuzithanda, lazo zonke obuzenyanya. Ngizaziqoqa ukuze zilwe lawe zivela endaweni zonke, ngikunqunulise phambi kwazo ukuze zibone bonke ubunqunu bakho. 38 Ngizakugweba njengabesifazana abafebayo lababulalayo, ngehlisele phezu kwakho igazi elachithwayo ngenxa yokuthukuthela lomona. 39 Ngizakunikela ezandleni zezithandwa zakho, zizadiliza ithala lakho, zibhidlize indawo zakho eziphakemeyo, zikuhlubule izembatho zakho, zikuthathele iziceco zakho ezinhle, zikutshiye unqunu. 40 Zizakulethela ixuku, zikukhande ngamatshe, zikuqumaqume iziqa ngenkemba zazo. 41 Zizatshisa izindlu zakho, zenze izigwebo phezu kwakho phambi kwabesifazana abanengi. Ngizakukhawulisa ukuwula ungabe usanika izithandwa zakho inkokhelo. 42 Ngalokho ngiqede ukuthukuthela kwami kuwe, lobukhwele bami buphele kuwe. Ngizadeda, ngingabe ngisathukuthela. 43 Ngoba ungakhumbulanga insuku zobutsha bakho, kodwa ungithukuthelisile ngazo zonke lezizinto, ngizaphindisela izenzo zakho phezu kwakho, kutsho iNkosi uJehova. Kawuzenzanga yini lezizinengiso kanye lawo wonke amanye amanyala akho?

44 Khangela, bonke abasebenzisa izaga bazakutsho lesisaga ngawe bathi: Udiwo lufuze imbiza. 45 Wena uyindodakazi eqotho kanyoko owayesenyanya indoda yakhe labantwana bakhe; ungudade oqotho wabodadewenu ababesenyanya amadoda abo labantwana babo. Unyoko wayengumHethi loyihlo wayengumAmori. 46 Udadewenu omdala yiSamariya eyayihlala lamadodakazi ayo ngenyakatho kwakho; lomnawakho owayehlala ngeningizimu kwakho yiSodoma lamadodakazi ayo. 47 Kanti kawukholwanga yikuhamba ngezindlela zabo, layikwenza amanyala abo. Ngesikhatshana nje esincinyane waba mubi kulabo kuzo zonke indlela zakho. 48 Ngiyazifunga, kutsho iNkosi uJehova, udadewenu iSodoma kalenzanga lona lamadodakazi alo njengokwenza kwakho lamadodakazi akho. 49 Khangela, ukona kukadadewenu iSodoma; lona lamadodakazi alo lalizigqaja, lisutha okunengi, lichelesile, kodwa kalibasizanga abayanga labaswelayo. 50 Babezigqaja, besenza amanyala phambi kwami; ngalokho ngabasusa njengalokhu usubonile. 51 ISamariya kayenzanga ingxenye eyodwa kwezimbili yezono zakho. Wena wenzile amanyala amanengi okwedlula yona, wenza odadewenu babonakale belungile ngamanyala akho owenzileyo. 52 Ithwale ihlazo lakho lawe ngoba wenzile ukugwetshwa kwabodadewenu kube lula ngenxa yezono zakho owazenzayo okwedlula bona; bona balungile kulawe. Ngakho woba lenhloni lawe, uthwale ihlazo lakho, ngoba wenze ukuthi odadewenu babonakale belungile.

53 Ngizabuyisa abantu babo, abantu beSodoma lamadodakazi ayo, labantu beSamariya lamadodakazi ayo, ngibuyise labantu bakho kanye labo. 54 Uzathwala ihlazo lakho, ube lenhloni ngakho konke okwenzileyo, ukuze ube yinduduzo kibo. 55 Odadewenu, iSodoma lamadodakazi ayo, bazabuyela esimeni sabo sakuqala, leSamariya lamadodakazi ayo babuyele esimeni sabo sakuqala, lawe lamadodakazi akho libuyele esimeni senu sakuqala. 56 Udadewenu iSodoma yayingesiso isiga emlonyeni wakho esukwini lokuziphakamisa kwakho, 57 kungabonakali ububi bakho yini? Khathesi-ke usuphenduke waba njengalo, usuyinto yokuthukwa ngamadodakazi eEdoma labo bonke abakhelene lalo, lamadodakazi eFilisti, abakuhanqileyo labakuzondayo. 58 Ufanele ukuthwala umvuzo wobubi bakho lamanyala akho, kutsho i Nkosi. 59 Yebo, iNkosi uJehova ithi: Ngizakuphatha njengokwenza kwakho. wena odelele isifungo, wephula isivumelwano;

60 kanti ngizakhumbula isivumelwano sami lawe, esensukwini zobutsha bakho, ngenze lawe isivumelwano esilaphakade. 61 Khona uzakhumbula indlela zakho, ube lenhloni lapho uzakwemukela odadewenu, abadala bakho labancinyane bakho, njalo ngikunike babe ngamadodakazi, kodwa kungabi ngenxa yesivumelwano sakho. 62 Mina sengizamisa isivumelwano sami lawe, njalo uzakwazi ukuthi ngiyi Nkosi. 63 Ukuze ukhumbule, ube lenhloni, ungaphindi ukuvula umlomo wakho ngenxa yehlazo lakho, nxa sengibuyisene lawe ngakho konke okwenzileyo, itsho iNkosi uJehova.

Copyright information for Ndebele