Ezekiel 16

Ukungathembeki kweJerusalema

1 Ilizwi le Nkosi lafika kimi futhi lathi: 2Ndodana yomuntu, yazisa iJerusalema ngamanyala ayo, 3uthi: INkosi uJehova ithi kuyo iJerusalema: Ngokudabuka ungowelizwe leKhanani; uyihlo,wayengumAmori lonyoko wayengumHethi. 4Ngosuku owazalwa ngalo inkaba yakho kayiqunywanga, kawugeziswanga langamanzi ukuze uhlambuluke, kawugcotshwanga langetswayi, kawugoqelwanga ngamalembu. 5Kakho owaba lomusa kuwe ukuthi akwenzele lezizinto; kakho lowakuthandayo. Kodwa walahlelwa endle, ngoba wawunengeka esukwini owazalwa ngalo.

6Nxa ngidlula ngakubona uqhatsha egazini lakho, ngakhuluma lawe usegazini lakho, ngakutshela ukuze uphile. 7Ngakuhlakulela njengesihlahla esiluhlaza esikhulayo egangeni. Waqina wakhula, waba ngowesifazana opheleleyo, waphuhla, lenwele zakho zakhula; kodwake wawulokhu unqunu. 8Lapho ngidlula kuwe futhi ngakubona, njalo khangela, ususesikhathini sothando; ngendlala isembatho sami phezu kwakho, ngembathisa ubunqunu bakho; ngathembisa ukukuthatha, ngenza isivumelwano lawe, waba ngowami, kutsho iNkosi uJehova. 9Ngakugezisa ngamanzi, ngahlambulula igazi kuwe, ngakugcoba ngamafutha. 10Ngakugqokisa ilembu elicecisiweyo, ngakufaka amanyathela ezikhumba zikamantswane, ngakugoqela ngelembu elicolekileyo kakhulu, ngakugqokisa isilika. 11Ngakucecisa ngezinto ezinhle, ngafaka amasongo engalweni zakho, ngakugqizisa iketane entanyeni. 12Ngakufaka isongo emakhaleni, lamadikazi endlebeni zakho, lomqhele omuhle ekhanda lakho. 13Waceciswa ngegolide langesiliva, lezembatho zakho zazingezamalembu acolekileyo kakhulu, lezesilika, lezelembu elicecisiweyo; wadla impuphu ecolekileyo loluju lamafutha; waba muhle kakhulu, waba yinkosikazi. 14Udumo lwakho lwafinyelela ezizweni ngenxa yobuhle bakho, ngoba babuphelele ngezinto ezinhle engangikwembathise zona, kutsho iNkosi uJehova.

15Kodwa wathemba ubuhle bakho, waba liwule ngenxa yodumo lwakho, wawula labo bonke abedlulayo. 16Wathatha ezinye izembatho zakho, wacecisa ngazo indawo zokukhonzela, wawulela lapho. 17Wathatha futhi iziceco zakho ezinhle zegolide lami lezesiliva sami engakunika zona, wazenzela izithombe zabantu, wawula lazo. 18Wathatha izembatho zakho ezicecisiweyo, wazembesa ngazo, wanikela amafutha ami langempepha yami kuzo. 19Wathatha ukudla engakunika khona, impuphu ecolekileyo lamafutha kanye loluju engangikondla ngakho, wakunikela kuzo, kwaba ngumnikelo olephunga elimnandi, kutsho iNkosi uJehova.

20Wasuthatha amadodana akho lamadodakazi akho owawungizalele wona, wawahlabela zona ukuze adliwe. Kuyinto encinyane yini yokuphinga kwakho? 21Wahlaba abantwana bami, wabanikela, babadabulisa baye kuzo. 22Kuwo wonke amanyala akho lakukho konke ukuwula kwakho kawukhumbulanga insuku zobutsha bakho lapho wawunqunu, uqhatsha egazini lakho.

23Emva kwabo bonke ububi bakho maye, maye kuwe, kutsho iNkosi uJehova, 24wazakhela ithala, wazenzela indawo ephakemeyo emidangeni yonke; 25emahlanganweni endlela zonke wazakhela indawo ephakemeyo, wangcolisa ubuhle bakho uzinikela kibo bonke abadlulayo, usandisa ukuwula kwakho. 26Wabuya wawula lamaGibhithe, omakhelwane bakho, abakhulu enyameni, usandisa ukuwula kwakho ukuze ungithukuthelise. 27Khangela, ngakho ngikuphakamisele isandla sami, nginciphisile isabelo sakho, ngakunikela ekuphangeni kwezitha zakho amaFilisti, abe lenhloni ngokuziphatha kwakho ngokubi. 28Futhi uwulile lamaAsiriya ngoba ungakholisanga; uwulile lawo, kawaze wakholwa. 29Wandisa ukuwula kwakho futhi lelizwe labathengi iKhaladiya, kodwa langalokhu kawukholwanga. 30Wakwenza konke lokhu njengewule elingelanhloni, kutsho iNkosi uJehova. 31Wazakhela ithala emahlanganweni endlela zonke, wenza indawo zakho eziphakemeyo zokukhonzela emidangeni yonke. Kanti kawubanga njengewule ngoba wadelela inkokhelo. 32Waba ngumfazi oliwule, ongenisa izihambi endaweni yendoda yakhe. 33Amadoda anika inkokhelo kuwo wonke amawule. Kodwa wena wanika izipho zakho kuzo zonke izithandwa zakho, uzithenga ukuze zize kuwe zivela endaweni zonke, zilanda ukuwula lawe. 34Ngalokho wawehlukile kwabanye abesifazana ekuwuleni kwakho; kakho owawunxusa ukuwula lawe; kawunikwanga inkokhelo, kodwa wena wazinika izithandwa zakho. Ngalokho-ke wawehlukile.

35Ngakho-ke, wena wule, zwana ilizwi le Nkosi. 36INkosi uJehova ithi: Njengoba unqunule, kwabonwa ubunqunu bakho lapho uwula lezithandwa zakho, langenxa yazo zonke izithombe zakho, langenxa yegazi labantwana bakho olinike zona, 37ngakho, khangela, ngizaqoqa zonke izithandwa zakho obuthokoza lazo, lazo zonke obuzithanda, lazo zonke obuzenyanya. Ngizaziqoqa ukuze zilwe lawe zivela endaweni zonke, ngikunqunulise phambi kwazo ukuze zibone bonke ubunqunu bakho. 38Ngizakugweba njengabesifazana abafebayo lababulalayo, ngehlisele phezu kwakho igazi elachithwayo ngenxa yokuthukuthela lomona. 39Ngizakunikela ezandleni zezithandwa zakho, zizadiliza ithala lakho, zibhidlize indawo zakho eziphakemeyo, zikuhlubule izembatho zakho, zikuthathele iziceco zakho ezinhle, zikutshiye unqunu. 40Zizakulethela ixuku, zikukhande ngamatshe, zikuqumaqume iziqa ngenkemba zazo. 41Zizatshisa izindlu zakho, zenze izigwebo phezu kwakho phambi kwabesifazana abanengi. Ngizakukhawulisa ukuwula ungabe usanika izithandwa zakho inkokhelo. 42Ngalokho ngiqede ukuthukuthela kwami kuwe, lobukhwele bami buphele kuwe. Ngizadeda, ngingabe ngisathukuthela. 43Ngoba ungakhumbulanga insuku zobutsha bakho, kodwa ungithukuthelisile ngazo zonke lezizinto, ngizaphindisela izenzo zakho phezu kwakho, kutsho iNkosi uJehova. Kawuzenzanga yini lezizinengiso kanye lawo wonke amanye amanyala akho?

44Khangela, bonke abasebenzisa izaga bazakutsho lesisaga ngawe bathi: Udiwo lufuze imbiza. 45Wena uyindodakazi eqotho kanyoko owayesenyanya indoda yakhe labantwana bakhe; ungudade oqotho wabodadewenu ababesenyanya amadoda abo labantwana babo. Unyoko wayengumHethi loyihlo wayengumAmori. 46Udadewenu omdala yiSamariya eyayihlala lamadodakazi ayo ngenyakatho kwakho; lomnawakho owayehlala ngeningizimu kwakho yiSodoma lamadodakazi ayo. 47Kanti kawukholwanga yikuhamba ngezindlela zabo, layikwenza amanyala abo. Ngesikhatshana nje esincinyane waba mubi kulabo kuzo zonke indlela zakho. 48Ngiyazifunga, kutsho iNkosi uJehova, udadewenu iSodoma kalenzanga lona lamadodakazi alo njengokwenza kwakho lamadodakazi akho. 49Khangela, ukona kukadadewenu iSodoma; lona lamadodakazi alo lalizigqaja, lisutha okunengi, lichelesile, kodwa kalibasizanga abayanga labaswelayo. 50Babezigqaja, besenza amanyala phambi kwami; ngalokho ngabasusa njengalokhu usubonile. 51ISamariya kayenzanga ingxenye eyodwa kwezimbili yezono zakho. Wena wenzile amanyala amanengi okwedlula yona, wenza odadewenu babonakale belungile ngamanyala akho owenzileyo. 52Ithwale ihlazo lakho lawe ngoba wenzile ukugwetshwa kwabodadewenu kube lula ngenxa yezono zakho owazenzayo okwedlula bona; bona balungile kulawe. Ngakho woba lenhloni lawe, uthwale ihlazo lakho, ngoba wenze ukuthi odadewenu babonakale belungile.

53Ngizabuyisa abantu babo, abantu beSodoma lamadodakazi ayo, labantu beSamariya lamadodakazi ayo, ngibuyise labantu bakho kanye labo. 54Uzathwala ihlazo lakho, ube lenhloni ngakho konke okwenzileyo, ukuze ube yinduduzo kibo. 55Odadewenu, iSodoma lamadodakazi ayo, bazabuyela esimeni sabo sakuqala, leSamariya lamadodakazi ayo babuyele esimeni sabo sakuqala, lawe lamadodakazi akho libuyele esimeni senu sakuqala. 56Udadewenu iSodoma yayingesiso isiga emlonyeni wakho esukwini lokuziphakamisa kwakho, 57kungabonakali ububi bakho yini? Khathesi-ke usuphenduke waba njengalo, usuyinto yokuthukwa ngamadodakazi eEdoma labo bonke abakhelene lalo, lamadodakazi eFilisti, abakuhanqileyo labakuzondayo. 58Ufanele ukuthwala umvuzo wobubi bakho lamanyala akho, kutsho i Nkosi. 59Yebo, iNkosi uJehova ithi: Ngizakuphatha njengokwenza kwakho. wena odelele isifungo, wephula isivumelwano;

60kanti ngizakhumbula isivumelwano sami lawe, esensukwini zobutsha bakho, ngenze lawe isivumelwano esilaphakade. 61Khona uzakhumbula indlela zakho, ube lenhloni lapho uzakwemukela odadewenu, abadala bakho labancinyane bakho, njalo ngikunike babe ngamadodakazi, kodwa kungabi ngenxa yesivumelwano sakho. 62Mina sengizamisa isivumelwano sami lawe, njalo uzakwazi ukuthi ngiyi Nkosi. 63Ukuze ukhumbule, ube lenhloni, ungaphindi ukuvula umlomo wakho ngenxa yehlazo lakho, nxa sengibuyisene lawe ngakho konke okwenzileyo, itsho iNkosi uJehova.

Copyright information for Ndebele