Ezekiel 17

Umfanekiso wokhozi levini

1 Ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: 2Ndodana yomuntu, tshono umzekeliso, ukhulume ngomfanekiso kuIsrayeli, 3uthi: INkosi uJehova ithi: Ukhozi olukhulu olulempiko ezinkulu lensiba ezinde, lensiba ezinengi zemibala eminengi, lwafika eLebhanoni, lwathatha isihloko sesihlahla somsedari, 4lwephula insaba zawo eziphezulu, lwazithatha lwazisa elizweni labathengi, lwazibeka emzini wabathengisi. 5Lwaseluthatha inhlanyelo yalelolizwe, lwayihlanyela emhlabathini ovundileyo, lwayibeka emanzini amanengi. lwayigxumeka njengosaba lomdubu, 6yahluma, yaba livini elinabayo, ingatsha zalo zaqonda phezulu okhozini, impande zalo zagxumeka. Laba livini, lakhupha ingatsha, lahluma amahlamvu.

7Kodwa kwakukhona olunye ukhozi olukhulu, olulempiko ezinkulu lensiba ezinengi. Khangela, lelivini lanabisela impande zalo ngakulo, lakhuphela lengatsha zalo ngakulo, ukuze lulithelele amanzi. Lwalisiphuna lapho elalihlanyelwe khona; 8lwalisa emhlabathini omuhle emanzini amanengi ukuze likhuphe ingatsha, lithele isithelo, libe livini elihle.

9Wothi: INkosi uJehova ithi: Kambe ivini leli lizaphumelela yini? Ukhozi kaluyikusiphuna yini impande zalo, lwephule ingatsha zalo, ukuze wonke amahlamvu alo amatsha ahlumayo abune? Kakuyikudinga amandla labantu abanengi ukulisiphuna. 10Nxa, khangela, selisitshuniwe, lizaphumelela yini? Kaliyikubuna yini nxa umoya wempumalanga ulibetha, libunele endaweni elakhula kiyo?

11Laselifika ilizwi le Nkosi kimi lisithi: 12Tshono ebantwini abahlamukayo, uthi: Kalazi yini ukuthi lezizinto zitshoni? Batshele: Khangela, inkosi yeBhabhiloni yafika eJerusalema, yathumba inkosi yayo leziphathamandla zayo, yabaletha eBhabhiloni. 13Yathatha omunye wozalo lwesikhosini, yenza isivumelwano laye, yamfungisa. Yathumba amadoda amakhulu esizwe, 14ukuze umbuso uzehlisele phansi, ungaziphakamisi, ukuthi ume ngokulondoloza isivumelwano sakhe. 15Kodwa lowo wayivukela ngokuthuma izithunywa eGibhithe, ukuze bamnike amabhiza labantu abanengi. Uzaphumelela yini? Kambe umuntu owenza okunje angaphepha yini? Angasephula isivumelwano aphephe yini? 16Kuphila kwami, kutsho iNkosi uJehova, isibili endaweni yenkosi eyambeka ukuthi abe yinkosi, osifungo sayo wasidelela, losivumelwano sayo wephula, uzakufa layo phakathi kweBhabhiloni. 17UFaro lebutho lakhe elikhulu lexuku elikhulu kayikumsiza empini, lapho sekumiswe amadundulu, kwamiswa imiduli yokuvimbezela ukuze kubulawe abanengi. 18Ngoba esidelele isifungo, ngokwephula isivumelwano, khangela, lanxa enike isandla sakhe, esenze zonke lezizinto, kayikuphunyuka.

19Ngakho, itsho njalo iNkosi uJehova ithi: Kuphila kwami, isibili, isifungo sami asidelelayo, lesivumelwano sami asephulayo, ngizakwehlisela phezu kwekhanda lakhe. 20Ngizaphosela imbule lami phezu kwakhe, ngimbambe ngalo, ngimuse eBhabhiloni, ngimgwebe khona ngokungathembeki kwakhe akwenzileyo kimi. 21Wonke amaqhawe ebutho lakhe azakuwa ngenkemba, abaseleyo bachithachithelwe emimoyeni yonke. Lizakwazi ukuthi mina i Nkosi ngikhulumile.

22INkosi uJehova ithi: Mina uqobo ngizathatha isihlokwana esicolo somsedari omude, ngisigxumeke. Ngizakwephula ihlumela ogatsheni olusengqongeni, ngilihlanyele phezulu entabeni ende, 23ngilihlanyele engqongeni yentaba koIsrayeli, likhuphe ingatsha, lithele izithelo, libe ngumsedari omuhle; inyoni zenhlobo zonke zizalala ngaphansi kwawo, zilale emthunzini wengatsha zawo. 24Zonke izihlahla zeganga zizakwazi ukuthi mina  Nkosi ngiyawisa isihlahla eside, ngikhulise isihlahla esifitshane, ngomise isihlahla esiluhlaza, ngihlumise esomileyo. Mina  Nkosi ngikhulumile, ngizakukwenza.

Copyright information for Ndebele