Ezekiel 18

Umuntu owonayo uzakufa ngenxa yezakhe izono

Ilizwi le Nkosi lafika kimi futhi lathi: Litsho ukuthini ngalesisaga koIsrayeli sokuthi: Oyise badlile izithelo zevini ezimunyu, amazinyo abantwana asetshelela? Ngiyazifunga, kutsho iNkosi uJehova, lesisaga kasisayikutshiwo futhi koIsrayeli. Khangela, yonke imiphefumulo ngeyami; umphefumulo kayise kanye lomphefumulo womntwana ungokwami. Lowomuntu owonayo uzakufa.

Uba umuntu elungile, esenza okufaneleyo lokulungileyo, engadleli emathempelini aphezu kwezintaba, engaphakamiseli amehlo akhe ezithombeni zakoIsrayeli, engangcolisi umfazi womakhelwane wakhe, engasondeli kowesifazana owehlukanisiweyo, engacindezeli muntu, ebuyisela kowebolekayo isibambiso sakhe, engaphangi muntu, enika olambileyo ukudla, enika abahambaze izigqoko, engabolekisi ukuze azuze inzuzo, engathathi umvuzo, ezinqanda kokubi, enze isahlulelo ngokuqondileyo phakathi komuntu lomuntu, ehamba ngezimiso zami, egcina imithetho yami, onjalo ulungile; uzaphila isibili, kutsho iNkosi uJehova.

10 Uba ezala indodana engumphangi lomchithi wegazi, 11 edelela lezizinto, edlela emathempelini aphezu kwezintaba, ingcolise umfazi womakhelwane wayo, 12 icindezela abayanga labaswelayo, iphanga abantu, ingabuyiseli isibambiso, iphakamisela amehlo ayo ezithombeni, yenze amanyala, 13 isebolekisa ukuze izuze inzuzo, ithathe umvuzo, enjalo izaphila yini? Kayiyikuphila; yenzile wonke la amanyala; izakufa isibili, legazi layo libe phezu kwayo.

14 Khangela, uba lowomuntu ezala indodana ebona izono zonke lezi ezenziwe nguyise, yesabe, ingenzi njengaye, 15 ingadleli emathempelini aphezu kwezintaba, ingaphakamiseli amehlo ayo ezithombeni zakoIsrayeli, ingangcolisi umfazi womakhelwane wayo, 16 ingoni muntu, ingathathi isibambiso, ingaphangi muntu, kodwa iphe abalambileyo ukudla, inike abahambaze izigqoko, 17 izinqande kokubi, ingathathi inzuzo lomvuzo, igcine imithetho yami, ihambe ngezimiso zami, kayiyikufela izono zikayise, kodwa izaphila isibili. 18 Uyise-ke, ngoba ecindezele, waphanga umfowabo, wenza okungalunganga phakathi kwabantu bakibo, khangela, uzakufa ngenxa yezono zakhe.

19 Kanti lina lithi: Kungani indodana ingahlupheki ngenxa yezono zikayise yini? Nxa indodana isikwenzile okufaneleyo lokulungileyo, isigcinile izimiso zami, izaphila isibili. 20 Lowomuntu owonayo uzakufa. Indodana kayiyikuhlupheka ngenxa yezono zikayise, loyise kayikuhlupheka ngenxa yezono zendodana. Olungileyo uzavuna umvuzo wokulunga kwakhe, lomubi avune umvuzo wobubi bakhe.

Indlela kaNkulunkulu ilungile

21 Uba omubi ephenduka ebubini bakhe bonke abenzileyo, agcine izimiso zami, enze okufaneleyo lokulungileyo, uzaphila isibili, kayikufa. 22 Iziphambeko zakhe zonke azenzileyo kazisayikukhunjulwa; kodwa uzaphila ngenxa yokulunga kwakhe akwenzileyo. 23 Ngiyathokoziswa yini yikufa komubi, kutsho iNkosi uJehova, kungabi yikuphenduka kwakhe endleleni yakhe aphile?

24 Kodwa nxa olungileyo ephambuka ekulungeni kwakhe, enze okubi, enze amanyala enziwa ngomubi, uzaphila yini? Izenzo zakhe zonke ezilungileyo abezenzile kazisayikukhunjulwa; ngenxa yenkohliso alecala ngayo, lesono asenzileyo, uzakufa.

25 Kanti lithi: Indlela yeNkosi kayiqondanga. Zwanini-ke, lina Israyeli; indlela yami kayiqondanga yini? Kakusizo yini ezenu indlela ezingaqondanga? 26 Lapho umuntu olungileyo ephambuka ekulungeni kwakhe, enze okubi, uzakufa ngenxa yakho; yebo, ngenxa yobubi abenzileyo uzakufa. 27 Futhi nxa umuntu omubi ephenduka ebubini bakhe abenzileyo, enze okufaneleyo lokulungileyo, uzasindisa umphefumulo wakhe. 28 Ngoba wabona, waphenduka eziphambekweni zakhe zonke abezenzile, uzaphila isibili kayikufa. 29 Kodwa uIsrayeli uthi: Indlela yeNkosi kayiqondanga. Wena Israyeli, indlela zami kaziqondanga yini? Kakusizo ezenu indlela ezingaqondanga yini?

30 Ngakho ngizalahlulela, lina ndlu kaIsrayeli, ngulowo lalowo ngokwendlela zakhe, itsho iNkosi uJehova. Phendukani, libuye eziphambekweni zenu zonke; ngakho ububi bungabi yincithakalo yenu. 31 Lahlani kini zonke iziphambeko zenu eliphambeke ngazo, lizenzele inhliziyo entsha lomoya omutsha; ngoba lizafelani, ndlu Israyeli? 32 Ngoba kangithokoziswa yikufa komuntu, kutsho iNkosi uJehova; ngakho-ke phendukani ukuze liphile.

Copyright information for Ndebele