Ezekiel 18

Umuntu owonayo uzakufa ngenxa yezakhe izono

1 Ilizwi le Nkosi lafika kimi futhi lathi: 2Litsho ukuthini ngalesisaga koIsrayeli sokuthi: Oyise badlile izithelo zevini ezimunyu, amazinyo abantwana asetshelela? 3Ngiyazifunga, kutsho iNkosi uJehova, lesisaga kasisayikutshiwo futhi koIsrayeli. 4Khangela, yonke imiphefumulo ngeyami; umphefumulo kayise kanye lomphefumulo womntwana ungokwami. Lowomuntu owonayo uzakufa.

5Uba umuntu elungile, esenza okufaneleyo lokulungileyo, 6engadleli emathempelini aphezu kwezintaba, engaphakamiseli amehlo akhe ezithombeni zakoIsrayeli, engangcolisi umfazi womakhelwane wakhe, engasondeli kowesifazana owehlukanisiweyo, 7engacindezeli muntu, ebuyisela kowebolekayo isibambiso sakhe, engaphangi muntu, enika olambileyo ukudla, enika abahambaze izigqoko, 8engabolekisi ukuze azuze inzuzo, engathathi umvuzo, ezinqanda kokubi, enze isahlulelo ngokuqondileyo phakathi komuntu lomuntu, 9ehamba ngezimiso zami, egcina imithetho yami, onjalo ulungile; uzaphila isibili, kutsho iNkosi uJehova.

10Uba ezala indodana engumphangi lomchithi wegazi, 11edelela lezizinto, edlela emathempelini aphezu kwezintaba, ingcolise umfazi womakhelwane wayo, 12icindezela abayanga labaswelayo, iphanga abantu, ingabuyiseli isibambiso, iphakamisela amehlo ayo ezithombeni, yenze amanyala, 13isebolekisa ukuze izuze inzuzo, ithathe umvuzo, enjalo izaphila yini? Kayiyikuphila; yenzile wonke la amanyala; izakufa isibili, legazi layo libe phezu kwayo.

14Khangela, uba lowomuntu ezala indodana ebona izono zonke lezi ezenziwe nguyise, yesabe, ingenzi njengaye, 15ingadleli emathempelini aphezu kwezintaba, ingaphakamiseli amehlo ayo ezithombeni zakoIsrayeli, ingangcolisi umfazi womakhelwane wayo, 16ingoni muntu, ingathathi isibambiso, ingaphangi muntu, kodwa iphe abalambileyo ukudla, inike abahambaze izigqoko, 17izinqande kokubi, ingathathi inzuzo lomvuzo, igcine imithetho yami, ihambe ngezimiso zami, kayiyikufela izono zikayise, kodwa izaphila isibili. 18Uyise-ke, ngoba ecindezele, waphanga umfowabo, wenza okungalunganga phakathi kwabantu bakibo, khangela, uzakufa ngenxa yezono zakhe.

19Kanti lina lithi: Kungani indodana ingahlupheki ngenxa yezono zikayise yini? Nxa indodana isikwenzile okufaneleyo lokulungileyo, isigcinile izimiso zami, izaphila isibili. 20Lowomuntu owonayo uzakufa. Indodana kayiyikuhlupheka ngenxa yezono zikayise, loyise kayikuhlupheka ngenxa yezono zendodana. Olungileyo uzavuna umvuzo wokulunga kwakhe, lomubi avune umvuzo wobubi bakhe.

Indlela kaNkulunkulu ilungile

21Uba omubi ephenduka ebubini bakhe bonke abenzileyo, agcine izimiso zami, enze okufaneleyo lokulungileyo, uzaphila isibili, kayikufa. 22Iziphambeko zakhe zonke azenzileyo kazisayikukhunjulwa; kodwa uzaphila ngenxa yokulunga kwakhe akwenzileyo. 23Ngiyathokoziswa yini yikufa komubi, kutsho iNkosi uJehova, kungabi yikuphenduka kwakhe endleleni yakhe aphile?

24Kodwa nxa olungileyo ephambuka ekulungeni kwakhe, enze okubi, enze amanyala enziwa ngomubi, uzaphila yini? Izenzo zakhe zonke ezilungileyo abezenzile kazisayikukhunjulwa; ngenxa yenkohliso alecala ngayo, lesono asenzileyo, uzakufa.

25Kanti lithi: Indlela yeNkosi kayiqondanga. Zwanini-ke, lina Israyeli; indlela yami kayiqondanga yini? Kakusizo yini ezenu indlela ezingaqondanga? 26Lapho umuntu olungileyo ephambuka ekulungeni kwakhe, enze okubi, uzakufa ngenxa yakho; yebo, ngenxa yobubi abenzileyo uzakufa. 27Futhi nxa umuntu omubi ephenduka ebubini bakhe abenzileyo, enze okufaneleyo lokulungileyo, uzasindisa umphefumulo wakhe. 28Ngoba wabona, waphenduka eziphambekweni zakhe zonke abezenzile, uzaphila isibili kayikufa. 29Kodwa uIsrayeli uthi: Indlela yeNkosi kayiqondanga. Wena Israyeli, indlela zami kaziqondanga yini? Kakusizo ezenu indlela ezingaqondanga yini?

30Ngakho ngizalahlulela, lina ndlu kaIsrayeli, ngulowo lalowo ngokwendlela zakhe, itsho iNkosi uJehova. Phendukani, libuye eziphambekweni zenu zonke; ngakho ububi bungabi yincithakalo yenu. 31Lahlani kini zonke iziphambeko zenu eliphambeke ngazo, lizenzele inhliziyo entsha lomoya omutsha; ngoba lizafelani, ndlu Israyeli? 32Ngoba kangithokoziswa yikufa komuntu, kutsho iNkosi uJehova; ngakho-ke phendukani ukuze liphile.

Copyright information for Ndebele