Ezekiel 19

Isililo ngezikhulu zakoIsrayeli

Khala isililo ngezikhulu zakoIsrayeli, uthi:

Yeka isilwanekazi esasingunyoko! Salala phakathi kwezilwane, sondla imidlwane yaso phakathi kwamabhongo ezilwane.
Sakhulisa omunye wemidlwane yaso, waba libhongo lesilwane, wafunda ukubamba impango, wadla abantu. Izizwe zahlabelana umkhosi ngawo, wawela emgodini wazo, zawukhupha ngezingwegwe, zawusa elizweni leGibhithe. Nxa sibona ukuthi sehlulekile, lokuthi ithemba laso liphelile, sathatha omunye wemidlwane yaso, sawenza waba libhongo lesilwane. Wahambahamba phakathi kwezilwane, waba libhongo lesilwane, wafunda ukubamba impango, wadla abantu. Wabhidliza inqaba zabo, wachitha imizi yabo. Ilizwe lamangala labo bonke ababekilo ngenxa yokubhonga kwawo. Izizwe zaseziwuhlasela zivela emazweni awuzingelezeleyo; zaphosela amambule azo phezu kwawo, wawela emgodini wazo. Zawufaka endlwaneni ngezingwegwe, zawusa enkosini yeBhabhiloni, zawuvalela enqabeni ukuze ilizwi lawo lingabe lisazwakala futhi phezu kwentaba zakoIsrayeli.

10 Unyoko wayenjengesihlahla sevini esivinini esigxunyekwe emanzini, esilezithelo lamahlamvu amanengi ngenxa yamanzi amanengi. 11 Isigodo saso esiqinileyo saba yintonga yombusi; isihlahla sasiside siphakeme phakathi kwengatsha eziqatha, sibonakala ngobude baso langobunengi bengatsha zaso. 12 Kodwa isihlahla sevini sasitshunwa ngokuthukuthela saphoselwa phansi, lomoya wempumalanga wasomisa, lezithelo zaso zaphephuka, isigodo saso esiqinileyo soma, umlilo wasitshisa. 13 Khathesi sesigxunyekwe enkangala, elizweni elitshisayo lelomileyo. 14 Umlilo ulumethe esigodweni saso, watshisa ingatsha zaso lezithelo zaso, ukuze kungasali isigodo esiqinileyo sokwenza intonga yombusi.

Lesi yisililo esesisetshenziswa.

Copyright information for Ndebele