Ezekiel 19

Isililo ngezikhulu zakoIsrayeli

1 Khala isililo ngezikhulu zakoIsrayeli, 2uthi:

Yeka isilwanekazi esasingunyoko! Salala phakathi kwezilwane, sondla imidlwane yaso phakathi kwamabhongo ezilwane.
3Sakhulisa omunye wemidlwane yaso, waba libhongo lesilwane, wafunda ukubamba impango, wadla abantu. 4Izizwe zahlabelana umkhosi ngawo, wawela emgodini wazo, zawukhupha ngezingwegwe, zawusa elizweni leGibhithe. 5Nxa sibona ukuthi sehlulekile, lokuthi ithemba laso liphelile, sathatha omunye wemidlwane yaso, sawenza waba libhongo lesilwane. 6Wahambahamba phakathi kwezilwane, waba libhongo lesilwane, wafunda ukubamba impango, wadla abantu. 7Wabhidliza inqaba zabo, wachitha imizi yabo. Ilizwe lamangala labo bonke ababekilo ngenxa yokubhonga kwawo. 8Izizwe zaseziwuhlasela zivela emazweni awuzingelezeleyo; zaphosela amambule azo phezu kwawo, wawela emgodini wazo. 9Zawufaka endlwaneni ngezingwegwe, zawusa enkosini yeBhabhiloni, zawuvalela enqabeni ukuze ilizwi lawo lingabe lisazwakala futhi phezu kwentaba zakoIsrayeli.

10Unyoko wayenjengesihlahla sevini esivinini esigxunyekwe emanzini, esilezithelo lamahlamvu amanengi ngenxa yamanzi amanengi. 11Isigodo saso esiqinileyo saba yintonga yombusi; isihlahla sasiside siphakeme phakathi kwengatsha eziqatha, sibonakala ngobude baso langobunengi bengatsha zaso. 12Kodwa isihlahla sevini sasitshunwa ngokuthukuthela saphoselwa phansi, lomoya wempumalanga wasomisa, lezithelo zaso zaphephuka, isigodo saso esiqinileyo soma, umlilo wasitshisa. 13Khathesi sesigxunyekwe enkangala, elizweni elitshisayo lelomileyo. 14Umlilo ulumethe esigodweni saso, watshisa ingatsha zaso lezithelo zaso, ukuze kungasali isigodo esiqinileyo sokwenza intonga yombusi.

Lesi yisililo esesisetshenziswa.

Copyright information for Ndebele