Ezekiel 2

Ubizo lukaHezekeli

Lathi kimi: Ndodana yomuntu, sukuma ume ngenyawo, ngizakhuluma kuwe. Lisakhuluma lami kwangena kimi uMoya; wangimisa ngenyawo zami; ngalilalela likhuluma, lathi kimi: Ndodana yomuntu, ngiyakuthuma ebantwaneni bakoIsrayeli, esizweni esihlamukayo, esingivukelayo. Bona laboyise bonile kimi kuze kube lamuhla. Lalesisizukulwana engikuthuma kiso silukhuni, kasizwa lapho usithi kiso: Nanka amazwi eNkosi uJehova; bazakwazi ukuthi kukhona umprofethi phakathi kwabo loba belalela, loba bengalaleli, ngoba bayisizwe esihlamukayo.

Ndodana yomuntu, ungabesabi, ungawesabi lamazwi abo, lanxa usemeveni, uhlezi phezu kwabofezela. Ungawesabi amazwi abo, ungabesabi, ngoba bayisizwe esihlamukayo. Uzakhuluma amazwi ami kibo, loba besizwa loba bengezwa; ngoba bayisizwe esihlamukayo. Kodwa wena ndodana yomuntu, zwana engikutshoyo kuwe; ungabi ngohlamukayo njengalesisizwe esihlamukayo; vula umlomo wakho, udle engikunika khona.

Kwathi lapho ngibona, khangela-ke, isandla eselulelwe kimi siphethe umqulu wencwadi. 10 Sawutshombulula phambi kwami, wawubhaliwe ngaphakathi langaphandle amazwi okulila lokukhala lokububula.

Copyright information for Ndebele