Ezekiel 2

Ubizo lukaHezekeli

1 Lathi kimi: Ndodana yomuntu, sukuma ume ngenyawo, ngizakhuluma kuwe. 2Lisakhuluma lami kwangena kimi uMoya; wangimisa ngenyawo zami; ngalilalela likhuluma, 3lathi kimi: Ndodana yomuntu, ngiyakuthuma ebantwaneni bakoIsrayeli, esizweni esihlamukayo, esingivukelayo. Bona laboyise bonile kimi kuze kube lamuhla. 4Lalesisizukulwana engikuthuma kiso silukhuni, kasizwa lapho usithi kiso: Nanka amazwi eNkosi uJehova; 5bazakwazi ukuthi kukhona umprofethi phakathi kwabo loba belalela, loba bengalaleli, ngoba bayisizwe esihlamukayo.

6Ndodana yomuntu, ungabesabi, ungawesabi lamazwi abo, lanxa usemeveni, uhlezi phezu kwabofezela. Ungawesabi amazwi abo, ungabesabi, ngoba bayisizwe esihlamukayo. 7Uzakhuluma amazwi ami kibo, loba besizwa loba bengezwa; ngoba bayisizwe esihlamukayo. 8Kodwa wena ndodana yomuntu, zwana engikutshoyo kuwe; ungabi ngohlamukayo njengalesisizwe esihlamukayo; vula umlomo wakho, udle engikunika khona.

9Kwathi lapho ngibona, khangela-ke, isandla eselulelwe kimi siphethe umqulu wencwadi. 10Sawutshombulula phambi kwami, wawubhaliwe ngaphakathi langaphandle amazwi okulila lokukhala lokububula.

Copyright information for Ndebele