Ezekiel 20

Ukuhlamuka kukaIsrayeli uNkulunkulu

1 Kwathi ngomnyaka wesikhombisa, ngosuku lwetshumi enyangeni yesihlanu, abadala abathile bakoIsrayeli beza ukubuza e Nkosini, bahlala phambi kwami.

2Ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: 3Ndodana yomuntu, khuluma kwabadala bakoIsrayeli, uthi kibo: INkosi uJehova ithi: Kambe lizile ukubuza kimi yini? Ngiyazifunga, kutsho iNkosi uJehova, kangiyikubuzwa yini.

4Uzabahlulela, ndodana yomuntu, uzabahlulela yini? Ngakho batshele amanyala aboyise, 5uthi kibo: INkosi uJehova ithi: Ngosuku engakhetha ngalo uIsrayeli, ngaphakamisa isandla sami kuyo inzalo kaJakobe, ngazibonakalisa kibo elizweni leGibhithe, ngaphakamisa isandla sami kibo ngathi: Mina ngiyiNkosi uJehova wenu. 6Ngalolosuku ngafunga kibo ukuthi ngibakhuphe elizweni leGibhithe, ngibese elizweni engabadingela lona, ilizwe eligeleza uchago loluju, ilizwe elihle kulawo wonke amazwe. 7Ngathi kibo: Lahlani izinto ezenyanyekayo elizibukayo lina lonke, lingazingcolisi ngezithombe zeGibhithe. Ngiyi Nkosi uNkulunkulu wenu.

8Kodwa bangihlamuka, kabaze bangilalela. Bonke kabazilahlanga izinto ezenyanyekayo ababezibuka, kabazitshiyanga lezithombe zeGibhithe. Ngasengisithi ngizakwehlisa ukuthukuthela kwami phezu kwabo, ngibaqede ngolaka lwami phakathi kwelizwe leGibhithe. 9Kodwa kangikwenzanga ngenxa yebizo lami ukuze lingangcoliswa phambi kwezizwe ababehlala phakathi kwazo, engaziveza kibo phambi kwazo ukuze ngibakhuphe elizweni leGibhithe.

10Ngakho-ke ngabakhupha elizweni leGibhithe, ngabasa enkangala. 11Ngabanika izimiso zami, ngabatshengisa lemithetho yami, umuntu azaphila ngayo uba eyenza. 12Futhi ngabanika amasabatha ami ukuze abe yisibonakaliso phakathi kwami labo, ukuze bazi ukuthi mina  Nkosi ngiyabenza babe ngcwele. 13Kodwa abakoIsrayeli bangihlamuka enkangala, kabahambanga ngezimiso zami, bala imithetho yami, umuntu azaphila ngayo uba eyenza, lamasabatha ami bawangcolisa kakhulu. Ngasengisithi ngizakwehlisela ukuthukuthela kwami phezu kwabo enkangala, ngibaqede nya. 14Kodwa kangikwenzanga ngenxa yebizo lami ukuze lingangcoliswa phambi kwezizwe engabakhupha phambi kwazo.

15Futhi ngafunga kibo enkangala ukuthi kangiyikubaletha elizweni engangilinike bona, ilizwe eligeleza uchago loluju, ilizwe elihle kulawo wonke amazwe, 16ngoba bala imithetho yami, kabahambanga ngezimiso zami, bangcolisa amasabatha ami, ngoba inhliziyo zabo zathanda izithombe zabo. 17Kanti ngabahawukela, kangibabhubhisanga ngabaqeda nya enkangala. 18Ngatsho kubantwana babo enkangala ngathi: Lingahambi ngezimiso zaboyihlo, lingagcini imithetho yabo, lingazingcolisi ngezithombe zabo. 19Mina  Nkosi nginguNkulunkulu wenu. Hambani ngezimiso zami, liqaphelise ukugcina imithetho yami, 20lihloniphe amasabatha ami ukuze abe yisibonakaliso phakathi kwami lani, ukuze lazi ukuthi ngiyi Nkosi uNkulunkulu wenu. 21Kodwa labantwana bangihlamuka, kabaze bahamba ngezimiso zami, kabaqaphelisanga ukugcina imithetho yami, umuntu azaphila ngayo uba eyenza; bawangcolisa amasabatha ami. Ngasengisithi ngizakwehlisela ukuthukuthela kwami phezu kwabo, ngibaqede ngolaka lwami enkangala.

22Kodwa ngazinqanda ngenxa yebizo lami, ukuze lingangcoliswa phambi kwezizwe engangibakhuphe phambi kwazo. 23Ngafunga kibo futhi enkangala ukuthi ngizabachithachitha phakathi kwezizwe, ngibahlakazele emazweni wonke, 24ngoba bengayenzanga imithetho yami, bezalile izimiso zami, bangcolisa amasabatha ami, bathanda ukukhonza izithombe zaboyise. 25Futhi ngabanika izimiso ezazingalunganga lemithetho ababengeke baphile ngayo; 26ngabayekela ukuze bazingcolise ngeminikelo yabo uqobo, ngoba babenza konke okuvula isizalo kudabule emlilweni ukuze ngibesabise. Ngakwenza lokho ukuze bazi ukuthi ngiyi Nkosi.

27Ngalokho, ndodana yomuntu, khuluma kundlu kaIsrayeli, uthi kibo: INkosi uJehova ithi: Lakulokho futhi oyihlo bangihlambaza ngokungikhohlisa. 28Ngoba ngathi sengibalethile elizweni engangifunge ukubanika lona, kwathi lapho bebona lonke uqaqa oluphakemeyo lezihlahla ezilamahlamvu amanengi, banikela imihlatshelo yabo lapho, kanye leminikelo eyangithukuthelisayo; banikela lapho iminikelo elephunga elihle, leminikelo yokunathwayo. 29Ngathi kibo: Iyini indawo ephakemeyo yokukhonzela eliya kiyo? Ngakho ibizo layo lithiwa yiNdawo ephakemeyo yokukhonzela kuze kube lamuhla. 30Ngalokho-ke tshono kundlu kaIsrayeli uthi: INkosi uJehova ithi: Lisazingcolisa njengoyihlo, lilandele izinto zabo ezenyanyekayo yini? 31Lapho linikela iminikelo yenu, lisenza abantwana benu badabule emlilweni, liyazingcolisa ngezithombe zenu zonke kuze kube lamuhla. Ngizabuzwa yini, Israyeli yini? Ngiyazifunga, kutsho iNkosi uJehova, kangiyikubuzwa yini. 32Umcabango elilawo kawuyikwenzeka othi: Asifanane lezizwe, labantu bamanye amazwe abakhonza isigodo lelitshe.

33Ngiyazifunga, kutsho iNkosi uJehova, isibili ngizalibusa ngesandla esilamandla lengalo eqinileyo langolaka lwami; 34ngilikhuphe phakathi kwezizwe, ngiliqoqe lemazweni lapho elichithachithelwe khona ngesandla esilamandla langengalo eqinileyo langolaka lwami, 35ngililethe enkangala yezizwe, ngiligwebe lapho sikhangelene ubuso lobuso. 36Njengalokhu ngabahlulela laboyihlo enkangala yelizwe leGibhithe, ngokunjalo ngizalahlulela lani, kutsho iNkosi uJehova. 37Ngizalidlulisa ngaphansi kwentonga, ngilingenise esivumelwaneni, 38ngikhuphe phakathi kwenu abahlamukayo labo bonke abonayo kimi, ngibakhuphe elizweni abahlala kilo, kodwa kabayikungena elizweni lakoIsrayeli. Khona lizakwazi ukuthi ngiyi Nkosi.

39Lina-ke, Israyeli, kutsho iNkosi uJehova, hambani lonke liyekhonza izithombe zenu! Kodwa ngithi lizangilalela ekucineni; lizayekela ukungcolisa ibizo lami elingcwele ngeminikelo yenu langezithombe zenu. 40Ngoba entabeni engcwele, entabeni ende yakoIsrayeli, kutsho iNkosi uJehova, lapho indlu yonke kaIsrayeli, bonke ngoluthi lwabo, bazangikhonza elizweni; ngizabemukela khona, ngibize khona iminikelo yenu, lezipho zenu ezinhle, lakho konke okungcwele kwenu. 41Ngizalemukela njengephunga elimnandi nxa ngilikhupha ezizweni, ngiliqoqa emazweni lapho ebelichithachithelwe khona; ngizabonakalisa ubungcwele bami phakathi kwenu phambi kwezizwe. 42Lizakwazi ukuthi ngiyi Nkosi lapho sengilibuyise elizweni lakoIsrayeli, ilizwe engafunga ukulinika oyihlo. 43Lapho-ke lizakhumbula indlela zenu lezenzo zenu zonke elazingcolisa ngazo; lizazizonda ngenxa yazo zonke izinto ezimbi elazenzayo. 44Lizakwazi ukuthi ngiyi Nkosi nxa ngiliphatha ngenxa yebizo lami, ngingaliphathi ngokwendlela zenu ezimbi langokwezenzo zenu ezimbi, lina ndlu kaIsrayeli, kutsho iNkosi uJehova.

Ilizwi le Nkosi ngeningizimu

45Ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: 46Ndodana yomuntu. Khangelisa ubuso bakho ngeningizimu, uprofethe ngeningizimu, uprofethe ngelizwe lamaGusu eliseningizimu. 47Uthi kilo igusu leningizimu: Zwana ilizwi le Nkosi. INkosi uJehova ithi: Khangela, ngizaphemba umlilo phakathi kwakho ozatshisa zonke izihlahla eziluhlaza ezikuwe lezihlahla ezomileyo; ilangabi elivuthayo kaliyikucitsheka, lizatshisa konke kusukela eningizimu kuze kufike enyakatho. 48Yonke inyama izabona ukuthi mina  Nkosi ngiwuphembile, kawuyikucitsheka.

49Ngasengisithi: Hawu, Nkosi Jehova! sebesithi ngami: Yena kasumqambi wemifanekiso yini?

Copyright information for Ndebele