Ezekiel 21

Inkemba ye Nkosi

1 Ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: 2Ndodana yomuntu, khangela eJerusalema, uprofethe ngezindawo zakhona ezingcwele, uprofethe ngelizwe lakoIsrayeli, 3uthi kiyo: I Nkosi ithi: Khangela, ngimelene lawe, ngizahwatsha inkemba yami esikhwameni sayo, ngiqume ngisuse kuwe abalungileyo lababi. 4Ngoba ngizaquma ngisuse kuwe abalungileyo lababi, inkemba yami izahwatshelwa yonke inyama, kusukela eningizimu kuze kufike enyakatho. 5Yonke inyama izakwazi ukuthi mina  Nkosi ngiyihwatshile inkemba yami esikhwameni sayo, kayisayikubuyiselwa kuso futhi. 6Bubula, ndodana yomuntu, ngokudabuka kokhalo, langokubaba phambi kwabo. 7Nxa besithi kuwe: Ububulelani? wena uthi: Kungenxa yezindaba ezizayo. Lapho sezifikile, zonke inhliziyo zizagcwala ukwesaba, lezandla zibe buthakathaka, lemimoya yonke ihlupheke, lamadolo wonke atshayane. Khangela, sezifikile, zizagcwaliseka, kutsho iNkosi uJehova.

8Ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: 9Ndodana yomuntu, profetha amazwi eNkosi, uthi: Inkemba, inkemba iloliwe, yabuya yalolongwa, 10ilolelwe ukubulala, yalolongelwa ukuphazima njengombane. Intonga iyagwetshwa, ndodana yami, ukudelela zonke izithombe zesigodo. 11Inkemba inikelwe ukulolongwa ukuze iphathwe, iyalolwa ilolongwe ukunikelwa esandleni sombulali. 12Khala ulile, ndodana yomuntu, ngoba linkemba ngeyokumelana labantu bami, ngeyokumelana lazo zonke iziphathamandla zakoIsrayeli; zinikelwe kuyo kanye labantu bami. Ngakho tshaya isifuba sakho ngenxa yosizi, 13ngoba kuyikuhlolwa, pho-ke, kuzakuba njani uba kungesiyo sibili intonga yokudelela? kutsho iNkosi uJehova.

14Profetha, wena ndodana yomuntu, utshaye isandla esandleni, ngoba inkemba izagwaza kabili lakathathu, iyinkemba yokubulala, inkemba yokubulawa kwabakhulu ebahanqayo, 15ukuze inhliziyo zabo zincibilike. Sengibasongela ngenkemba emasangweni abo wonke, inkemba ekhazimulayo njengombane, yalolongelwa ukubulala. 16Wena nkemba, gwaza ngakwesokunene langakwesokhohlo, lalapho ongaqonda khona. 17Lami ngizatshaya isandla sami esandleni sami, ngiphelelise ukufutheka kwami. Mina  Nkosi, sengikhulumile.

18Ilizwi le Nkosi lafika kimi futhi lathi: 19Ndodana yomuntu, dweba indlela ezimbili zokufika kwenkosi yeBhabhiloni, ilenkemba yayo, zombili zisuke elizweni linye. Umise isiqondiso sendlela, usimise ekuhlanganeni kwezindlela. 20Dweba indlela yokufika kwayo eRaba elakoAmoni lakoJuda leJerusalema ebiyelwe ngomthangala. 21Ngoba inkosi yeBhabhiloni isimi ekwehlukaneni kwendlela, ekuhlanganeni kwendlela ezimbili, ukuvumisa khona; ikhahlazisa imitshoko, ibuza izithombe ezithiwa ngamatherafi, ihlole izibindi zomhlatshelo. 22Umtshoko wokuvumisa obhalwe ukuthi iJerusalema iwele ngakwesokunene sayo; kulapho okufanele imemeze khona, ihlabe umkhosi wempi, imise izigodo zokudiliza amasango, lamadundulu okuvimbezela, yakhe lezinqaba. 23Ebantwini kuzakhanya kuyikuvumisa kwamanga, kanti kuzangikhumbuza izenzo zabo ezimbi, bazawela ezandleni zezitha zabo. 24Ngakho-ke iNkosi uJehova ithi: Ngoba lingikhumbuze ukona kwenu ngokubeka obala iziphambeko zenu, ukuze kuvele izono zenu ekwenzeni kwenu konke, langoba selikhunjulwa, lizatshaywa ngenxa yazo.

25Wena-ke, sikhulu sakoIsrayeli oyisixhwali esibi, usuku lwakho selufikile, isikhathi sokutshaywa kwakho kokucina.

26INkosi uJehova ithi: Susa iqhiye yakho, wethule umqhele; izinto kaziyikuhlala zinjalo. Phakamisa labo abehliselwe phansi, wehlisele phansi abaphakanyisiweyo. 27Ukuchitheka, ukuchitheka, ngizaletha ukuchitheka emzini okungazanga kube khona ngaphambili, kuze kufike umuntu onguye okhethiweyo ukuze awahlulele.

28Wena, ndodana yomuntu, profetha uthi: INkosi uJehova ithi ngamaAmoni ahleka uIsrayeli: Inkemba, inkemba isihwatshelwe ukubulala, yalolongwa ukuze ikhazimule, iphazime njengombane. 29Usabona imibono yamanga, uvumise amanga ubekwe ezintanyeni zezixhwali ezimbi, ezilensuku esezifikile, isikhathi sokutshaywa kwazo kokucina. 30Ubuyisele endaweni yawo. Endaweni lapha wadalelwa khona, elizweni owadabuka kilo, ngizakwahlulela khona; 31ngehlisele ukuthukuthela kwami phezu kwakho, ngikuthungele ngomlilo wolaka lwami, ngikunikele ezandleni zabantu abalolunya, abakwaziyo ukubulala. 32Uzakuba zinkuni zomlilo, le lakho lichithekele phakathi kwezizwe, ungabe usakhunjulwa; ngoba mina  Nkosi ngikhulumile.

Copyright information for Ndebele