Ezekiel 22

Umuzi wegazi

Ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: Wena ndodana yomuntu, uzawahlulela, uwahlulele umuzi ogcwele igazi yini? Wazise zonke izenzo zawo ezenyanyekayo. Uzakuthi kuwo: INkosi uJehova ithi: Maye kumuzi ochitha igazi phakathi kwawo ukuze isikhathi sawo sifike, owenza izithombe ukuzingcolisa. Wena ulecala ngegazi olichithileyo, usungcoliswe yizithombe ozenzileyo, ulusondezile eduze usuku lwakho, lesikhathi esimisiweyo seminyaka yakho sifikile. Ngalokho ngikwenzile waba lihlazo ezizweni lenhlekisa emazweni wonke. Abaseduze labakhatshana lawe bazahleka, wena omubi ogcwele isiphithiphithi. Khangela, zonke iziphathamandla zakoIsrayeli ezikuwe zisebenzisa amandla azo ukuchitha igazi. Phakathi kwakho abazali benziwa inhlekisa, owezizweni uyacindezela phakathi kwakho, koniwe intandane lomfelokazi. Udelele izinto zami ezingcwele, wangcolisa amasabatha ami. Kukhona kuwe abantu abahlebayo ukuze bachithe igazi, labadlela phezu kwezintaba emathempelini, labawulayo. 10 Phakathi kwakho abantu bayanqunulisa oyise, bone abesifazana abangcole ngokwehlukaniswa. 11 Omunye wenza amanyala lomfazi womakhelwane wakhe, lomunye awule lomalokazana wakhe, omunye angcolise udadewabo, indodakazi kayise. 12 Phakathi kwakho abantu bazuza imivuzo yokuthengwa ngokuchitha igazi; uyazinothisa ngokuthatha inzuzo lomvuzo kubomakhelwane bakho ngobuqili. Usungikhohliwe, kutsho iNkosi uJehova.

13 Khangela-ke ngiyatshaya isandla sami ngenzuzo yakho yenkohliso oyenzileyo, langegazi ebeliphakathi kwakho. 14 Isibindi sakho sizakuma yini, lezandla zakho ziqine, ensukwini engizaphathana lawe kuzo yini? Mina  Nkosi ngikhulumile, ngizakwenza. 15 Ngizakuchithachitha phakathi kwezizwe, ngikuhlakazele emazweni, ngiqede ukungcola kwakho konke kuwe. 16 Uzangcoliswa phakathi kwezizwe; uzakwazi ukuthi ngiyi Nkosi.

17 Ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: 18 Ndodana yomuntu, uIsrayeli wonke usenjengamanyele kimi, wonke ngoluthi lwakhe, unjengamanyele esiliva lethusi lensimbi lomnuso phakathi kwesithando. 19 Ngakho-ke iNkosi uJehova ithi: Ngoba lonke selinjengamanyele, khangelani, ngizalibuthelela phakathi kweJerusalema. 20 Njengoba abantu bebuthelela isiliva lethusi lensimbi lomnuso esithandweni somlilo ukuze kufuthwe ngomlilo ukuze kuncibilike, ngokunjalo-ke ngizalibuthelela ekuthukutheleni kwami lasolakeni lwami, ngilifake phakathi. ngilincibilikise. 21 Ngizalibuthelela, ngilifuthe ngomlilo wokuthukuthela kwami, lincibilike phakathi komuzi. 22 Njengesiliva sincibilikiswa esithandweni somlilo, ngokunjalo lizancibilikiswa phakathi kwawo. Lizakwazi ukuthi mina  Nkosi ngehlisele ulaka lwami phezu kwenu.

23 Ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: 24 Ndodana yomuntu, tshono kiyo iJerusalema uthi: Wena uyilizwe elingahlanjululwanga lelinganethwanga ngosuku lwentukuthelo. 25 Iziphathamandla eziphakathi kwalo zifanana lezilwane ezibhongayo leziphangayo; zibadlile abantu; zathatha inotho lezinto eziligugu; zenza abanengi baba ngabafelokazi phakathi kwalo. 26 Abapristi bayo bawephule umlayo wami, bangcolisa izinto zami ezingcwele; kabenzanga umehluko phakathi kwezinto ezingcwele lezingangcwele; futhi kabawufundisanga umehluko phakathi kwezinto ezingcolileyo lezihlambulukileyo, badelile amasabatha ami; ngangcoliswa phakathi kwabo. 27 Iziphathamandla eziphakathi kwayo zifanana lempisi eziphangayo, ezichitha igazi zibulala abantu, ukuze zizuze umvuzo ngobuqili. 28 Abaprofethi bayo bayacomba izenzo zazo ngekalaga, babona imibono yamanga, bavumise amanga, besithi: Nanti ilizwi leNkosi uJehova; yona i Nkosi ingakhulumanga. 29 Abantu belizwe bayaqilibezela, baphange abanye, bahluphe abayanga labaswelayo, bacindezele kakhulu abezizweni. 30 Ngadinga umuntu phakathi kwabo ongakha umduli, avimbe esikhaleni phambi kwami, avikele ilizwe ukuze ngingalichithi, kodwa kangitholanga muntu, 31 Ngalokho ngehlisele ukuthukuthela kwami phezu kwabo, ngabaqeda ngomlilo wolaka lwami, ngaphindisela indlela yabo kibo, kutsho iNkosi uJehova.

Copyright information for Ndebele