Ezekiel 23

Odade ababili

Ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: Ndodana yomuntu, kwakukhona abesifazana ababili, amadodakazi omfazi munye. Bawula eGibhithe, bawula ebutsheni babo, babanjwa amabele abo lamathangazi abo. Omdala wayethiwa nguOhola, lomnawakhe wayethiwa nguOholiba. Baba ngabami, bangizalela amadodana lamadodakazi. UOhola uyiSamariya, loOholiba uyiJerusalema.

UOhola wawula esesengowami, wakhanuka izithandwa zakhe amaAsiriya, amabutho agqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka, lababusi lenduna zebutho, bonke bengamajaha athandekayo, labakwaziyo ukugada amabhiza. Wawula labo, ikhethelo labantu beAsiriya; wazingcolisa ngazo zonke izithombe zabo bonke ayebakhanuka. Kakuyekelanga ukuwula kwakhe akwenza kusukela ensukwini zakhe eGibhithe, ngoba ebutsheni bakhe amadoda alala laye, abamba amathangazi akhe, akholisisa ukukhanuka kwawo kuye. Ngalokho-ke ngamnikela ezandleni zezithandwa zakhe, ezandleni zamaAsiriya awakhanukayo. 10 Wona amnqunulisa, abamba amadodana lamadodakazi akhe, ambulala ngenkemba; waba yisiga phakathi kwabesifazana emva kokwenza isigwebo phezu kwakhe.

11 Umnawakhe uOholiba wakubona lokhu, yena wayemubi kulaye ekukhanukeni kwakhe lekuwuleni kwakhe, okwakusedlula okukadadewabo. 12 Wakhanuka amaAsiriya, ababusi lenduna zebutho, lamabutho agqoke izigqoko zensimbi, labagadi bamabhiza abagadileyo, bonke bengamajaha abukekayo. 13 Ngabona ukuthi ungcolisiwe; bobabili babehamba unyawo lunye. 14 Kodwa yena wengezelela ekuwuleni kwakhe. Wabona abesilisa befanekisiwe emdulini, izithombe zamaKhaladiya zifanekisiwe ngokubomvu, 15 zibotshwe ngamabhanti ezinkalweni zazo, zilamaqhiye alengayo emakhanda azo, zonke zikhangeleka njengezinduna, kungumfanekiso wamaBhabhiloni azalelwa eKhaladiya. 16 Lapho ebabona, wabakhanuka, wathuma izithunywa kubo eKhaladiya. 17 AmaBhabhiloni afika, alala laye, amngcolisa ngenkanuko zawo; emva kokungcoliswa kwakhe wawatshiya esenengiwe yiwo. 18 Lapho ewula ngokusobala, echaya ubunqunu bakhe, ngamtshiya senginengwe nguye njengalokhu ngamtshiya udadewabo. 19 Kodwa wandisa ukuwula kwakhe, wakhumbula insuku zobutsha bakhe ezokuwula kwakhe elizweni leGibhithe, 20 ekhanuka izithandwa zakhe khona, ezilenyama efanana lenyama yabobabhemi, lenzalo yazo ifanana leyamabhiza. 21 Ngakho wena Oholiba watshisekela amanyala obutsha bakho lapho amaGibhithe ayebamba amathangazi akho lamabele akho.

22 Ngalokho-ke, wena Oholiba, iNkosi uJehova ithi: Khangela, ngizakuvusela izithandwa zakho owazitshiya usunengwa yizo, ngizilethe kuwe zivela inhlangothi zonke, 23 amaBhabhiloni lamaKhaladiya wonke, amadoda ePekodi leShowa leKowa, lawo wonke amaAsiriya, amajaha abukekayo, ababusi lenduna zamabutho, bonke ngoluthi lwabo, izinduna lamabutho, bonke begade amabhiza. 24 Bazakuza kuwe bevela ngenyakatho belezinqola lezinqola zokuthwala impahla, lexuku labantu, bakuhanqe indawo zonke belamahawu lezihlangu ezinkulu lamakhowa; ngizabeka isigwebo phambi kwabo, bazakugweba njengezigwebo zabo. 25 Ngizakwenzela umona ukuze bakuphathe ngolaka. Bazaquma impumulo yakho lendlebe zakho, labaseleyo emzini wakho babulawe. Bazathumba amadodana lamadodakazi akho, labaseleyo emzini wakho batshiswe ngomlilo. 26 Bazakukhulula lawe izigqoko zakho, bathathe iziceco zakho ezinhle. 27 Ngokunjalo ngizaqeda amanyala akho lokuwula kwakho owasuka lakho elizweni leGibhithe, ukuze ungabe usakhanuka amaGibhithe futhi, uwakhumbule.

28 INkosi uJehova ithi: Khangela, ngizakunikela ezandleni zalabo obazondayo, ezandleni zalabo owabatshiya usunengiwe yibo. 29 Bazakuzonda, bakuphathe kubi, bakuthathele zonke izithelo zomsebenzi wakho, usale unqunu uze, lokuwula kwakho kuvele obala. 30 Amanyala akho lokuwula kwakho kukwehlisele lokho, ngoba uwulile lezizwe, wazingcolisa ngezithombe zazo. 31 Ulandele indlela kadadewenu; ngalokho ngizakunika inkezo yakhe yokujeziswa.

32 INkosi uJehova ithi: Uzanatha inkezo kadadewenu ezikileyo lebanzi; uzahlekwa ube yinhlekisa, ngoba igcwele okunengi; 33 uzadakwa ube losizi. Inkezo kadadewenu iSamariya iyinkezo yokwesaba lokuchitheka. 34 Uzayinatha uyibhije, uyiphahlaze ibe yizicucu, udabule amabele akho. Sengikhulumile, kutsho iNkosi uJehova.

35 Ngalokho iNkosi uJehova ithi: Ngoba ungikhohliwe, wangilahla nyovane, thwala umvuzo wamanyala akho lokuwula kwakho.

36 I Nkosi yathi kimi: Ndodana yomuntu, uzagweba uOhola loOholiba yini? Batshele-ke izenzo zabo ezingamanyala. 37 Ngoba bafebile, lezandla zabo zigcwele igazi. Bafebile lezithombe zabo, benza amadodana abo abangizalele wona ukuthi badabule baye kizo. 38 Futhi benze lokho kimi, bangcolisa indlu yami engcwele, bona lamasabatha ami. 39 Ngoba ekubulaleni abantwana babo ukuze babe ngumhlatshelo wezithombe zabo, bangena endlini yami engcwele bayingcolise. Khangela, yikho lokho abakwenza endlini yami.

40 Babiza abantu ukuthi beze bevela khatshana, okwathunyelwa kibo isithunywa, khangela, labo beza. Wabagezela, wacomba amehlo akho, wagqiza iziceco zakho. 41 Wahlala ethaleni elihle eliletafula phambi kwalo, owabeka kulo impepha yami lamafutha ami. 42 Wawumkhulu umsindo wexuku elithokozayo; kanye labantukazana kwakukhona labeShebha ababevela enkangala, befake amasongo ezandleni zabesifazana lemiqhele emihle emakhanda abo.

43 Ngasengisithi: Yeka lo owesifazana osejwayele ukufeba! Sebezafeba laye, bafebe laye yena lo. 44 Ngoba baye kuye njengoba kuyiwa ewuleni. Ngokunjalo baya kuOhola lakuOholiba ukwenza amanyala.

45 Kodwa abantu abalungileyo bazabagweba, babagwebe ngesigwebo esifanele isifebekazi, langesigwebo esifanele abesifazana abachitha igazi; ngoba beyizifebekazi, lezandla zabo zigcwele igazi. 46 INkosi uJehova ithi: Baletheleni ixuku, libenze into eyesabekayo lempango. 47 Ixuku lizabakhanda ngamatshe, libaqedisele ngenkemba zalo, lizabulala amadodana lamadodakazi abo, litshise lezindlu zabo. 48 Ngokunjalo ngizaqeda amanyala elizweni ukuze bonke abesifazana baxwayiseke, bangenzi amanyala njengani. 49 Amanyala enu azaphindiselwa phezu kwenu, lithwale umvuzo wokuwula kwenu okubi. Lizakwazi ukuthi ngiyiNkosi uJehova.

Copyright information for Ndebele