Ezekiel 23

Odade ababili

1 Ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: 2Ndodana yomuntu, kwakukhona abesifazana ababili, amadodakazi omfazi munye. 3Bawula eGibhithe, bawula ebutsheni babo, babanjwa amabele abo lamathangazi abo. 4Omdala wayethiwa nguOhola, lomnawakhe wayethiwa nguOholiba. Baba ngabami, bangizalela amadodana lamadodakazi. UOhola uyiSamariya, loOholiba uyiJerusalema.

5UOhola wawula esesengowami, wakhanuka izithandwa zakhe amaAsiriya, 6amabutho agqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka, lababusi lenduna zebutho, bonke bengamajaha athandekayo, labakwaziyo ukugada amabhiza. 7Wawula labo, ikhethelo labantu beAsiriya; wazingcolisa ngazo zonke izithombe zabo bonke ayebakhanuka. 8Kakuyekelanga ukuwula kwakhe akwenza kusukela ensukwini zakhe eGibhithe, ngoba ebutsheni bakhe amadoda alala laye, abamba amathangazi akhe, akholisisa ukukhanuka kwawo kuye. 9Ngalokho-ke ngamnikela ezandleni zezithandwa zakhe, ezandleni zamaAsiriya awakhanukayo. 10Wona amnqunulisa, abamba amadodana lamadodakazi akhe, ambulala ngenkemba; waba yisiga phakathi kwabesifazana emva kokwenza isigwebo phezu kwakhe.

11Umnawakhe uOholiba wakubona lokhu, yena wayemubi kulaye ekukhanukeni kwakhe lekuwuleni kwakhe, okwakusedlula okukadadewabo. 12Wakhanuka amaAsiriya, ababusi lenduna zebutho, lamabutho agqoke izigqoko zensimbi, labagadi bamabhiza abagadileyo, bonke bengamajaha abukekayo. 13Ngabona ukuthi ungcolisiwe; bobabili babehamba unyawo lunye. 14Kodwa yena wengezelela ekuwuleni kwakhe. Wabona abesilisa befanekisiwe emdulini, izithombe zamaKhaladiya zifanekisiwe ngokubomvu, 15zibotshwe ngamabhanti ezinkalweni zazo, zilamaqhiye alengayo emakhanda azo, zonke zikhangeleka njengezinduna, kungumfanekiso wamaBhabhiloni azalelwa eKhaladiya. 16Lapho ebabona, wabakhanuka, wathuma izithunywa kubo eKhaladiya. 17AmaBhabhiloni afika, alala laye, amngcolisa ngenkanuko zawo; emva kokungcoliswa kwakhe wawatshiya esenengiwe yiwo. 18Lapho ewula ngokusobala, echaya ubunqunu bakhe, ngamtshiya senginengwe nguye njengalokhu ngamtshiya udadewabo. 19Kodwa wandisa ukuwula kwakhe, wakhumbula insuku zobutsha bakhe ezokuwula kwakhe elizweni leGibhithe, 20ekhanuka izithandwa zakhe khona, ezilenyama efanana lenyama yabobabhemi, lenzalo yazo ifanana leyamabhiza. 21Ngakho wena Oholiba watshisekela amanyala obutsha bakho lapho amaGibhithe ayebamba amathangazi akho lamabele akho.

22Ngalokho-ke, wena Oholiba, iNkosi uJehova ithi: Khangela, ngizakuvusela izithandwa zakho owazitshiya usunengwa yizo, ngizilethe kuwe zivela inhlangothi zonke, 23amaBhabhiloni lamaKhaladiya wonke, amadoda ePekodi leShowa leKowa, lawo wonke amaAsiriya, amajaha abukekayo, ababusi lenduna zamabutho, bonke ngoluthi lwabo, izinduna lamabutho, bonke begade amabhiza. 24Bazakuza kuwe bevela ngenyakatho belezinqola lezinqola zokuthwala impahla, lexuku labantu, bakuhanqe indawo zonke belamahawu lezihlangu ezinkulu lamakhowa; ngizabeka isigwebo phambi kwabo, bazakugweba njengezigwebo zabo. 25Ngizakwenzela umona ukuze bakuphathe ngolaka. Bazaquma impumulo yakho lendlebe zakho, labaseleyo emzini wakho babulawe. Bazathumba amadodana lamadodakazi akho, labaseleyo emzini wakho batshiswe ngomlilo. 26Bazakukhulula lawe izigqoko zakho, bathathe iziceco zakho ezinhle. 27Ngokunjalo ngizaqeda amanyala akho lokuwula kwakho owasuka lakho elizweni leGibhithe, ukuze ungabe usakhanuka amaGibhithe futhi, uwakhumbule.

28INkosi uJehova ithi: Khangela, ngizakunikela ezandleni zalabo obazondayo, ezandleni zalabo owabatshiya usunengiwe yibo. 29Bazakuzonda, bakuphathe kubi, bakuthathele zonke izithelo zomsebenzi wakho, usale unqunu uze, lokuwula kwakho kuvele obala. 30Amanyala akho lokuwula kwakho kukwehlisele lokho, ngoba uwulile lezizwe, wazingcolisa ngezithombe zazo. 31Ulandele indlela kadadewenu; ngalokho ngizakunika inkezo yakhe yokujeziswa.

32INkosi uJehova ithi: Uzanatha inkezo kadadewenu ezikileyo lebanzi; uzahlekwa ube yinhlekisa, ngoba igcwele okunengi; 33uzadakwa ube losizi. Inkezo kadadewenu iSamariya iyinkezo yokwesaba lokuchitheka. 34Uzayinatha uyibhije, uyiphahlaze ibe yizicucu, udabule amabele akho. Sengikhulumile, kutsho iNkosi uJehova.

35Ngalokho iNkosi uJehova ithi: Ngoba ungikhohliwe, wangilahla nyovane, thwala umvuzo wamanyala akho lokuwula kwakho.

36I Nkosi yathi kimi: Ndodana yomuntu, uzagweba uOhola loOholiba yini? Batshele-ke izenzo zabo ezingamanyala. 37Ngoba bafebile, lezandla zabo zigcwele igazi. Bafebile lezithombe zabo, benza amadodana abo abangizalele wona ukuthi badabule baye kizo. 38Futhi benze lokho kimi, bangcolisa indlu yami engcwele, bona lamasabatha ami. 39Ngoba ekubulaleni abantwana babo ukuze babe ngumhlatshelo wezithombe zabo, bangena endlini yami engcwele bayingcolise. Khangela, yikho lokho abakwenza endlini yami.

40Babiza abantu ukuthi beze bevela khatshana, okwathunyelwa kibo isithunywa, khangela, labo beza. Wabagezela, wacomba amehlo akho, wagqiza iziceco zakho. 41Wahlala ethaleni elihle eliletafula phambi kwalo, owabeka kulo impepha yami lamafutha ami. 42Wawumkhulu umsindo wexuku elithokozayo; kanye labantukazana kwakukhona labeShebha ababevela enkangala, befake amasongo ezandleni zabesifazana lemiqhele emihle emakhanda abo.

43Ngasengisithi: Yeka lo owesifazana osejwayele ukufeba! Sebezafeba laye, bafebe laye yena lo. 44Ngoba baye kuye njengoba kuyiwa ewuleni. Ngokunjalo baya kuOhola lakuOholiba ukwenza amanyala.

45Kodwa abantu abalungileyo bazabagweba, babagwebe ngesigwebo esifanele isifebekazi, langesigwebo esifanele abesifazana abachitha igazi; ngoba beyizifebekazi, lezandla zabo zigcwele igazi. 46INkosi uJehova ithi: Baletheleni ixuku, libenze into eyesabekayo lempango. 47Ixuku lizabakhanda ngamatshe, libaqedisele ngenkemba zalo, lizabulala amadodana lamadodakazi abo, litshise lezindlu zabo. 48Ngokunjalo ngizaqeda amanyala elizweni ukuze bonke abesifazana baxwayiseke, bangenzi amanyala njengani. 49Amanyala enu azaphindiselwa phezu kwenu, lithwale umvuzo wokuwula kwenu okubi. Lizakwazi ukuthi ngiyiNkosi uJehova.

Copyright information for Ndebele