Ezekiel 24

Umfanekiso wembiza ebilayo

Ngomnyaka wesificamunwemunye, ngosuku lwetshumi enyangeni yetshumi, ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: Ndodana yomuntu, bhala ibizo lalolusuku, lona lolusuku kanye, ngoba inkosi yeBhabhiloni isivimbezele iJerusalema ngalona lolusuku. Utsho umfanekiso ebantwini abahlamukayo uthi: INkosi uJehova ithi: Beka imbiza eziko, ibeke, uthele lamanzi futhi, uqobele inyama kiyo, wonke amaqatha amahle, ithebe lesiphanga, uyigcwalise ngamathambo amahle. Thatha okuhle emhlanjini, ubuthelele inkuni ngaphansi kwayo, ukuze imbiza ibile iphuphume, kuze kuvuthwe lamathambo.

Ngakho-ke iNkosi uJehova ithi: Maye kuwo umuzi ogcwele igazi, kuyo imbiza ethombileyo, ukuthomba kwayo okungelakususwa! Khupha kiyo iqatha ngeqatha, ungakhethi. Ngoba igazi umuzi olichithileyo lisekhona kuwo, ulithululele phezu kwedwala, kawulichithelanga phansi ukuligqibela ngenhlabathi. Ukuze kuvuswe ukuthukuthela kwami, ukuze kuphindisele, ngichithele phezu kwedwala igazi olichithileyo ukuze lingagqitshelwa.

Ngakho iNkosi uJehova ithi: Maye kuwo umuzi ogcwele igazi! Lami ngizabasa umlilo omkhulu. 10 Faka izigodo, uwuphembe umlilo, uyipheke kuhle inyama, uthulule isinongo, uyekele amathambo atshe. 11 Ubusuyibeka phezu kwamalahle ingelalutho, ukuze itshise, kutshe ithusi layo, kuncibilike ingcekeza yayo, kuphele lokuthomba kwayo. 12 Ngizidinise ngeze, ukuthomba kwayo okunengi kakusasuki ngomlilo. 13 Ukuthomba kwayo kungamanyala enu angcolileyo. Ngoba bengithanda ukulihlambulula, kodwa kalihlambulukanga ekungcoleni kwenu, kalisayikuhlanjululwa ngize ngikholisise ukuthukuthela kwami phezu kwenu. 14 Mina  Nkosi ngikhulumile. Kuzakwenzeka, ngizakwenza. Kangiyikukuyekela, kangiyikuba lesihawu, kangiyikuphenduka. Ngizakugweba ngokufanele indlela zakho lezenzo zakho, kutsho iNkosi uJehova.

Ukufa komkaHezekeli

15 Ilizwi le Nkosi lafika futhi kimi lathi: 16 Ndodana yomuntu, khangela, sengizasusa othandekayo kuwe ngokuphangisa; kodwa ungalili, ungakhali inyembezi, ungehlisi inyembezi. 17 Bubula, ungakhali, ungalileli abafileyo. Thwala iqhiye yakho, ufake amanyathela enyaweni zakho, ungagubuzeli umlomo wakho, ungadli ukudla kwabalilayo. 18 Ngakho ngakhuluma labantu ekuseni, kusihlwa umkami wafa. Kwathi kusasa ngenza njengokulaywa kwami.

19 Abantu bathi kimi: Kawuyikusitshela yini ukuthi lezizinto zitshoni kithi ukuthi wenze nje? 20 Ngasengisithi kibo: Ilizwi le Nkosi lafika kimi, 21 lathi: Tshono kuIsrayeli ukuthi iNkosi uJehova ithi: Khangela, ngizangcolisa indlu yami engcwele, eligugu lamandla enu, ethandekayo emehlweni enu, efiswa ngumoya wenu. Amadodana enu lamadodakazi enu eliwatshiyileyo azakuwa ngenkemba. 22 Lizakwenza njengami, kaliyikugubuzela imilomo yenu, lidle ukudla kwabakhalayo. 23 Lizathwala amaqhiye enu, lifake amanyathela enu enyaweni zenu, lingalili likhale inyembezi, kodwa lizaphela amandla ezonweni zenu, libubule omunye komunye. 24 Ngalokho uHezekeli uzakuba yisibonakaliso kini, lizakwenza njengokwenza kwakhe. Lapho sekufika lokhu, lizakwazi ukuthi ngiyiNkosi uJehova.

25 Ndodana yomuntu, ngizasusa kibo ithempeli labo eliyinqaba yabo, eliyintokozo yabo lodumo lwabo, lelithandekayo emehlweni abo, lelifiswe zinhliziyo zabo, ngisuse amadodana abo lamadodakazi abo. 26 Ngalolosuku kuzafika kuwe ophunyukileyo ukwenza indlebe zakho zikuzwe. 27 Ngalolosuku umlomo wakho uzavuleka kophunyukileyo, ukhulume laye, ungabe usaba yisimungulu, ube yisibonakaliso ebantwini; bazakwazi ukuthi ngiyi Nkosi.

Copyright information for Ndebele