Ezekiel 24

Umfanekiso wembiza ebilayo

1 Ngomnyaka wesificamunwemunye, ngosuku lwetshumi enyangeni yetshumi, ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: 2Ndodana yomuntu, bhala ibizo lalolusuku, lona lolusuku kanye, ngoba inkosi yeBhabhiloni isivimbezele iJerusalema ngalona lolusuku. 3Utsho umfanekiso ebantwini abahlamukayo uthi: INkosi uJehova ithi: Beka imbiza eziko, ibeke, uthele lamanzi futhi, 4uqobele inyama kiyo, wonke amaqatha amahle, ithebe lesiphanga, uyigcwalise ngamathambo amahle. 5Thatha okuhle emhlanjini, ubuthelele inkuni ngaphansi kwayo, ukuze imbiza ibile iphuphume, kuze kuvuthwe lamathambo.

6Ngakho-ke iNkosi uJehova ithi: Maye kuwo umuzi ogcwele igazi, kuyo imbiza ethombileyo, ukuthomba kwayo okungelakususwa! Khupha kiyo iqatha ngeqatha, ungakhethi. 7Ngoba igazi umuzi olichithileyo lisekhona kuwo, ulithululele phezu kwedwala, kawulichithelanga phansi ukuligqibela ngenhlabathi. 8Ukuze kuvuswe ukuthukuthela kwami, ukuze kuphindisele, ngichithele phezu kwedwala igazi olichithileyo ukuze lingagqitshelwa.

9Ngakho iNkosi uJehova ithi: Maye kuwo umuzi ogcwele igazi! Lami ngizabasa umlilo omkhulu. 10Faka izigodo, uwuphembe umlilo, uyipheke kuhle inyama, uthulule isinongo, uyekele amathambo atshe. 11Ubusuyibeka phezu kwamalahle ingelalutho, ukuze itshise, kutshe ithusi layo, kuncibilike ingcekeza yayo, kuphele lokuthomba kwayo. 12Ngizidinise ngeze, ukuthomba kwayo okunengi kakusasuki ngomlilo. 13Ukuthomba kwayo kungamanyala enu angcolileyo. Ngoba bengithanda ukulihlambulula, kodwa kalihlambulukanga ekungcoleni kwenu, kalisayikuhlanjululwa ngize ngikholisise ukuthukuthela kwami phezu kwenu. 14Mina  Nkosi ngikhulumile. Kuzakwenzeka, ngizakwenza. Kangiyikukuyekela, kangiyikuba lesihawu, kangiyikuphenduka. Ngizakugweba ngokufanele indlela zakho lezenzo zakho, kutsho iNkosi uJehova.

Ukufa komkaHezekeli

15Ilizwi le Nkosi lafika futhi kimi lathi: 16Ndodana yomuntu, khangela, sengizasusa othandekayo kuwe ngokuphangisa; kodwa ungalili, ungakhali inyembezi, ungehlisi inyembezi. 17Bubula, ungakhali, ungalileli abafileyo. Thwala iqhiye yakho, ufake amanyathela enyaweni zakho, ungagubuzeli umlomo wakho, ungadli ukudla kwabalilayo. 18Ngakho ngakhuluma labantu ekuseni, kusihlwa umkami wafa. Kwathi kusasa ngenza njengokulaywa kwami.

19Abantu bathi kimi: Kawuyikusitshela yini ukuthi lezizinto zitshoni kithi ukuthi wenze nje? 20Ngasengisithi kibo: Ilizwi le Nkosi lafika kimi, 21lathi: Tshono kuIsrayeli ukuthi iNkosi uJehova ithi: Khangela, ngizangcolisa indlu yami engcwele, eligugu lamandla enu, ethandekayo emehlweni enu, efiswa ngumoya wenu. Amadodana enu lamadodakazi enu eliwatshiyileyo azakuwa ngenkemba. 22Lizakwenza njengami, kaliyikugubuzela imilomo yenu, lidle ukudla kwabakhalayo. 23Lizathwala amaqhiye enu, lifake amanyathela enu enyaweni zenu, lingalili likhale inyembezi, kodwa lizaphela amandla ezonweni zenu, libubule omunye komunye. 24Ngalokho uHezekeli uzakuba yisibonakaliso kini, lizakwenza njengokwenza kwakhe. Lapho sekufika lokhu, lizakwazi ukuthi ngiyiNkosi uJehova.

25Ndodana yomuntu, ngizasusa kibo ithempeli labo eliyinqaba yabo, eliyintokozo yabo lodumo lwabo, lelithandekayo emehlweni abo, lelifiswe zinhliziyo zabo, ngisuse amadodana abo lamadodakazi abo. 26Ngalolosuku kuzafika kuwe ophunyukileyo ukwenza indlebe zakho zikuzwe. 27Ngalolosuku umlomo wakho uzavuleka kophunyukileyo, ukhulume laye, ungabe usaba yisimungulu, ube yisibonakaliso ebantwini; bazakwazi ukuthi ngiyi Nkosi.

Copyright information for Ndebele