Ezekiel 25

Ilizwi le Nkosi ngamaAmoni

1 Ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: 2Ndodana yomuntu, khangela kumaAmoni, utshumayele ngawo. 3Uthi kuwo: Zwanini ilizwi leNkosi uJehova; ithi: Ngoba lathi: Iya! nxa libona indlu yami engcwele ingcoliswa, lelizwe lakoIsrayeli lichitheka, loJuda ethunjwa, 4ngalokho khangelani, ngizalinikela ebantwini bempumalanga ukuze balibuse; bazamisa inkamba zabo phakathi kwenu, benze imizi yabo phakathi kwenu; bazakudla izithelo zenu, banathe lochago lwenu. 5Ngizakwenza iRaba libe lidlelo lamakamela, lemizi yamaAmoni ibe yisibaya semihlambi. Khona lizakwazi ukuthi ngiyi Nkosi. 6INkosi uJehova ithi: Ngoba uqakezile izandla zakho, wagida ngenyawo zakho, wathokoza ugcwele umona ngelizwe lakoIsrayeli, 7ngalokho khangela, ngizakuphakamisela isandla sami, ngikunikele ube yimpango yezizwe, ngikuqume usuke ezizweni, ngikuqede kuwo wonke amazwe, ngikuchithe nya. Khona uzakwazi ukuthi ngiyi Nkosi.

Ilizwi le Nkosi ngoMowabi

8INkosi uJehova ithi: Ngoba uMowabi wathi: Khangela, uJuda uyafanana nje lazo zonke ezinye izizwe; 9ngalokho khangela, ngizachaya umngcele wakoMowabi ukuze imizi esemngceleni eligugu lelizwe inqotshwe, iBeti-Jeshimothi, leBhali-Meyoni, leKiriyathayimi. 10Ngizanikela uMowabi lamaAmoni ebantwini bempumalanga ukuwabusa, ukuze amaAmoni angabe esakhunjulwa futhi phakathi kwezizwe, 11ngenze izigwebo phezu kukaMowabi. Khona bazakwazi ukuthi ngiyi Nkosi.

Ilizwi le Nkosi ngeEdoma

12INkosi uJehova ithi: Ngoba iEdoma liphindisele koJuda, lonile kakhulu ngokuphindisela kwalo, 13ngalokho iNkosi uJehova ithi: Ngizaphakamisela isandla sami ngakilo iEdoma, ngiqume ngisuse kilo abantu lezinyamazana, ngilenze libe yinkangala; kusukela eThemani kuze kufike eDedani bazakuwa ngenkemba. 14Ngizaphindisela kulo iEdoma ngesandla sabantu bami uIsrayeli, benze kilo okufanele ukuthukuthela kwami lolaka lwami; bazakwazi impindiselo yami, kutsho iNkosi uJehova.

Ilizwi le Nkosi ngamaFilisti

15INkosi uJehova ithi: Ngoba amaFilisti ephindisele, aphindisela ezitheni ngolunya langenzondo elaphakade, bazama ngamandla wonke ukuzichitha, 16ngalokho, kutsho iNkosi uJehova, khangela, ngizaphakamisela isandla sami ngakuwo amaFilisti, ngichithe abeKerethi, ngibhubhise insali yokhumbi lolwandle. 17Ngizabaphindisela ngokwesabekayo. ngibatshaye ekuthukutheleni kwami, lapho sengiphindisela, bazakwazi ukuthi ngiyi Nkosi.

Copyright information for Ndebele