Ezekiel 25

Ilizwi le Nkosi ngamaAmoni

Ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: Ndodana yomuntu, khangela kumaAmoni, utshumayele ngawo. Uthi kuwo: Zwanini ilizwi leNkosi uJehova; ithi: Ngoba lathi: Iya! nxa libona indlu yami engcwele ingcoliswa, lelizwe lakoIsrayeli lichitheka, loJuda ethunjwa, ngalokho khangelani, ngizalinikela ebantwini bempumalanga ukuze balibuse; bazamisa inkamba zabo phakathi kwenu, benze imizi yabo phakathi kwenu; bazakudla izithelo zenu, banathe lochago lwenu. Ngizakwenza iRaba libe lidlelo lamakamela, lemizi yamaAmoni ibe yisibaya semihlambi. Khona lizakwazi ukuthi ngiyi Nkosi. INkosi uJehova ithi: Ngoba uqakezile izandla zakho, wagida ngenyawo zakho, wathokoza ugcwele umona ngelizwe lakoIsrayeli, ngalokho khangela, ngizakuphakamisela isandla sami, ngikunikele ube yimpango yezizwe, ngikuqume usuke ezizweni, ngikuqede kuwo wonke amazwe, ngikuchithe nya. Khona uzakwazi ukuthi ngiyi Nkosi.

Ilizwi le Nkosi ngoMowabi

INkosi uJehova ithi: Ngoba uMowabi wathi: Khangela, uJuda uyafanana nje lazo zonke ezinye izizwe; ngalokho khangela, ngizachaya umngcele wakoMowabi ukuze imizi esemngceleni eligugu lelizwe inqotshwe, iBeti-Jeshimothi, leBhali-Meyoni, leKiriyathayimi. 10 Ngizanikela uMowabi lamaAmoni ebantwini bempumalanga ukuwabusa, ukuze amaAmoni angabe esakhunjulwa futhi phakathi kwezizwe, 11 ngenze izigwebo phezu kukaMowabi. Khona bazakwazi ukuthi ngiyi Nkosi.

Ilizwi le Nkosi ngeEdoma

12 INkosi uJehova ithi: Ngoba iEdoma liphindisele koJuda, lonile kakhulu ngokuphindisela kwalo, 13 ngalokho iNkosi uJehova ithi: Ngizaphakamisela isandla sami ngakilo iEdoma, ngiqume ngisuse kilo abantu lezinyamazana, ngilenze libe yinkangala; kusukela eThemani kuze kufike eDedani bazakuwa ngenkemba. 14 Ngizaphindisela kulo iEdoma ngesandla sabantu bami uIsrayeli, benze kilo okufanele ukuthukuthela kwami lolaka lwami; bazakwazi impindiselo yami, kutsho iNkosi uJehova.

Ilizwi le Nkosi ngamaFilisti

15 INkosi uJehova ithi: Ngoba amaFilisti ephindisele, aphindisela ezitheni ngolunya langenzondo elaphakade, bazama ngamandla wonke ukuzichitha, 16 ngalokho, kutsho iNkosi uJehova, khangela, ngizaphakamisela isandla sami ngakuwo amaFilisti, ngichithe abeKerethi, ngibhubhise insali yokhumbi lolwandle. 17 Ngizabaphindisela ngokwesabekayo. ngibatshaye ekuthukutheleni kwami, lapho sengiphindisela, bazakwazi ukuthi ngiyi Nkosi.

Copyright information for Ndebele