Ezekiel 26

Ilizwi le Nkosi ngeTire

Kwathi ngomnyaka wetshumi lanye, esukwini lokuqala lwenyanga yokuqala, ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: Ndodana yomuntu, iTire litshilo ngeJerusalema ukuthi: Iya! isango lezizwe selidilikile, langivulekela, sengizanotha lokhu selichithekile. Ngalokho-ke iNkosi uJehova ithi: Khangela, ngimelene lawe, wena Tire, ngizakulethela izizwe ezinengi njengolwandle luletha amagagasi alo. Zizadiliza imiduli yeTire, zibhidlizele phansi inqaba zayo. Ngizakhukhula inhlabathi yayo, ngiyenze ibe lidwala elingelalutho. Lizakuba yindawo yokuchayela amambule phakathi kolwandle, ngoba ngikhulumile, kutsho iNkosi uJehova. Lizakuba yimpango yezizwe, lamadodakazi alo phakathi kwelizwe azabulawa ngenkemba. Khona-ke bazakwazi ukuthi ngiyi Nkosi.

INkosi uJehova ithi: Khangela, ngizaletha eTire uNebukadinezari inkosi yeBhabhiloni, ivela enyakatho, eyinkosi yamakhosi, elamabhiza lezinqola, labagadi bamabhiza, lexuku elikhulu lamabutho. Yena uzabulala amadodakazi akho phakathi kwelizwe ngenkemba, akumisele umduli wokuvimbezela, akwakhele idundulu, akuphakamisele izihlangu ezinkulu ezinengi. Uzaqondisa izigodo zakhe zokudiliza emidulini yakho, adilizele phansi inqaba zakho ngamahloka akhe. 10 Ngenxa yobunengi bamabhiza akhe uthuli lwawo luzakusibekela, lemiduli yakho izanyikinywa ngumsindo wabagadi bamabhiza lowezinqola, nxa engena emasangweni akho njengomuntu ofohlela emzini. 11 Uzanyathela indlela zakho ngamasondo amabhiza akhe, abulale abantu bakho ngenkemba, lensika zakho eziqinileyo ziwele phansi. 12 Bazaphanga inotho yakho, bathathe impahla yakho ethengiswayo. badilizele phansi imiduli yakho, babhidlize izindlu zakho ezinhle, baphosele emanzini amatshe akho, lezigodo zakho lenhlabathi yakho. 13 Ngizaqeda ukuhlatshelwa kwengoma zakho, lokukhala kwamachacho akho kakusayikuzwakala futhi. 14 Ngizakwenza ube lidwala elingelalutho, indawo yokuchaya amambule, ungaphindi wakhiwe futhi; ngoba mina  Nkosi ngikhulumile, kutsho iNkosi uJehova.

15 INkosi uJehova ithi kuyo iTire: Kaziyikuthuthumela yini izihlenge ngomdumo wokuwa kwakho, lapho abagwaziweyo bebubula labafayo besifa phakathi kwakho? 16 Khona-ke zonke iziphathamandla zolwandle zizakwehla ezihlalweni zazo zobukhosi, zikhulule izigqoko zazo, zikhuphe amabhatshi azo ezicecisiweyo; zigcwale ukuthuthumela, zihlale phansi zithuthumele isikhathi sonke, zimangale zonke. 17 Zizakulilela zithi: Yeka ukunyamalala kwakho olwandle, wena muzi odumileyo, owawulamandla olwandle, wena labakhileyo kuwe, owenza ukuthi wesatshwe yilo lonke ilizwe. 18 Khathesi izihlenge ziyathuthumela esukwini lokuwa kwakho, yebo, izihlenge eziselwandle ziyamangala ngokuphela kwakho. 19 INkosi uJehova ithi: Lapho ngikwenza ube ngumuzi ochithekileyo ongaselabantu, nxa ngiletha ulwandle phezu kwakho lamanzi amanengi akusibekele, 20 khona ngizakuphosela phansi kanye lalabo abehlela egodini, ebantwini basendulo, ngikwenze uhlale, elizweni elingaphansi, emanxiweni asendulo, kanye lalabo abehlela egodini, ukuze kungahlali muntu kuwe, ungabi landawo elizweni labaphilayo. 21 Ngizakuchitha ngendlela eyesabekayo, ungabi khona futhi; lanxa udingwa, ungatholakali futhi, kutsho iNkosi uJehova.

Copyright information for Ndebele