Ezekiel 27

Isililo ngeTire

1 Ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: 2Wena ndodana yomuntu, khala isililo ngeTire, 3uthi kiyo iTire emi ekungeneni kolwandle, ethengisayo ebantwini emazweni amanengi angasolwandle, iNkosi uJehova ithi:

Wena Tire, utshilo ukuthi: Ngiphelele ngobuhle.
4Imingcele yakho iphakathi kolwandle, labakhi bakho benza ubuhle bakho buphelele. 5Benza wonke amapulanka akho ngezihlahla zefiri ezivela eSeniri; bathatha umsedari ovela eLebhanoni ukukwenzela insika. 6Langezihlahla zamaokhi* zeBashani bakwenzela amaphini okugwedla; benza izitezi zakho ngezihlahla zomnundu ezivela ezinkunjini zeKuprosi, bazendlala ngempondo zendlovu. 7Isayili lakho lenziwa ngelembu elicolekileyo kakhulu, lelicecisiweyo elivela eGibhithe, elaba luphawu lwakho, lethente lakho lenziwa ngelembu eliluhlaza okwesibhakabhaka leliyibubende elivela ezihlengeni zeElisha.

8Abakhileyo eSidoni leArvadi babengabagwedli bakho; izihlakaniphi ezazikuwe, wena Tire, zaba ngabaqondisi bakho. 9Abadala beGebali lezihlakaniphi zayo zakhona, zinameka izimfa zakho; imikhumbi yonke yolwandle labatshayeli bayo yeza kuwe ukuthenga impahla yakho. 10Amadoda ePerisiya laweLudi lawePuti ayesebuthweni yakho elibutho lakho; aphanyeka izihlangu zawo lengowane zawo kuwe, akunika udumo. 11Amadoda eArvadi leKilikhiya ayephezu kwemiduli yakho ekuhanqile, lamadoda eGamadi ayesezinqabeni zakho; aphanyeka izihlangu zawo emidulini yakho inhlangothi zonke, enza ubuhle bakho buphelele.

12ITarshishi lathengiselana lawe ngenxa yobunengi benotho yakho yenhlobo zonke, benana impahla yakho ngesiliva langensimbi langomnuso. 13IJavani leTubali leMesheki zathengiselana lawe, zenana impahla yakho ngabantu uqobo, langezitsha zethusi. 14IBeti-Togarima yenana impahla yakho ngamabhiza, langamabhiza empi, langezimbongolo. 15Abantu beRodesi bathengiselana lawe, lezihlenge ezinengi zazingezithengiswa ezandla zakho; bakuhlawula ngempondo zendlovu, langesihlahla esithiwa yi-eboni. 16ISiriya yathengiselana lawe ngenxa yempahla zakho ezinengi benana impahla zakho ngamatshe athiwa ngama-emeraldi*, langokuyibubende, langomsebenzi ocecisiweyo, langelembu elicolekileyo kakhulu, langamatshe athiwa yikorali* le-agate*. 17UJuda lelizwe lakoIsrayeli bathengiselana lawe, benana impahla zakho ngengqoloyi yeMinithi, langempuphu, langoluju, langamafutha, langamakha. 18IDamaseko lathengiselana lawe ngenxa yobunengi bempahla zakho langenxa yenotho yakho enkulu yenhlobo zonke, benana impahla zakho ngewayini leHeliboni langoboya obumhlophe, 19langewayini elivela eUzali, langensimbi ekhandiweyo, langekhasiya* langekalamu*; konke lokhu benanisa ngakho. 20IDedani lathengiselana lawe ngamalembu amahle ezihlalo zokugada. 21IArabhiya lazo zonke iziphathamandla zeKedari babengabathengi bakho abathandekayo, bethengiselana lawe ngamawundlu langezinqama langezimbuzi. 22Abathengi beShebha leRahama bathengiselana lawe, benana impahla zakho ngenhlobo zonke ezinhle zamakha, langamatshe wonke amahle, langegolide. 23IHarani leKane leEdeni, labathengi beAsiriya, leKilimadi, bathengiselana lawe. 24Laba bathengiselana lawe ngezembatho ezinhle, langamalembu aluhlaza okwesibhakabhaka, langomsebenzi ocecisiweyo, langamacansi amabalabala, elukwe ngentambo, aqina; bathengiselana lawe ngakho konke lokhu. 25Imikhumbi emikhulu yakuthwalela impahla zakho. Waba njengomkolo ogcwele usindwa kakhulu enhliziyweni zenlwandle.

26Abagwedli bakho bakukhuphelela emanzini amanengi. Umoya wempumalanga usukwephulele enhliziyweni zenlwandle. 27Inotho yakho lempahla yakho, lalokho okuthengisayo, labatshayeli bakho, labaqondisi bakho, labavimbi bezimfa zakho, labathengi bakho, lawo wonke amadoda empi akhona kuwe, ixuku lonke eliphakathi kwakho, lizatshona enhliziyweni zenlwandle ngosuku lokuchitheka kwakho. 28Ngelizwi lokukhala kwabaqondisi bakho ilizwe lonke liyathuthumela. 29Lapho bonke abagwedli besehla emikhunjini yabo, lalapho abatshayeli labaqondisi bekhuphukela ekhunjini kanyekanye, 30bayahlaba umkhosi, bekukhalela ngokubaba; bathela uthuli emakhanda abo, bazibhuqe emlotheni, 31baziphuce amakhanda, bagqoke amalembu amasaka, bakukhalele inyembezi kakhulu, bakhale inyembezi ngokubaba bomphefumulo, ngokukhala okubabayo. 32Ekukhaleni kwabo bayalila ngawe, bathi: Ngubani owayenjengeTire elizigqajayo elizingelezelwe lulwandle? 33Ekuphumeni kwempahla yakho olwandle, wenelisa abantu abanengi; ngenotho enengi langempahla yakho wanothisa amakhosi omhlaba. 34Khathesi usuwephulwe lulwandle enzikini zamanzi; impahla yakho lalo lonke ixuku lakho kutshone kanye lawe. 35Bonke abakhileyo ezihlengeni bayamangala ngawe, lamakhosi abo ayesaba kakhulu, lobuso bawo bunyukumele. 36Abathengi phakathi kwabantu bayakuncifela. Usuchitheke kubi, kawusayikuba khona kuze kube nininini.

Copyright information for Ndebele