Ezekiel 27

Isililo ngeTire

Ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: Wena ndodana yomuntu, khala isililo ngeTire, uthi kiyo iTire emi ekungeneni kolwandle, ethengisayo ebantwini emazweni amanengi angasolwandle, iNkosi uJehova ithi:

Wena Tire, utshilo ukuthi: Ngiphelele ngobuhle.
Imingcele yakho iphakathi kolwandle, labakhi bakho benza ubuhle bakho buphelele. Benza wonke amapulanka akho ngezihlahla zefiri ezivela eSeniri; bathatha umsedari ovela eLebhanoni ukukwenzela insika. Langezihlahla zamaokhi* zeBashani bakwenzela amaphini okugwedla; benza izitezi zakho ngezihlahla zomnundu ezivela ezinkunjini zeKuprosi, bazendlala ngempondo zendlovu. Isayili lakho lenziwa ngelembu elicolekileyo kakhulu, lelicecisiweyo elivela eGibhithe, elaba luphawu lwakho, lethente lakho lenziwa ngelembu eliluhlaza okwesibhakabhaka leliyibubende elivela ezihlengeni zeElisha.

Abakhileyo eSidoni leArvadi babengabagwedli bakho; izihlakaniphi ezazikuwe, wena Tire, zaba ngabaqondisi bakho. Abadala beGebali lezihlakaniphi zayo zakhona, zinameka izimfa zakho; imikhumbi yonke yolwandle labatshayeli bayo yeza kuwe ukuthenga impahla yakho. 10 Amadoda ePerisiya laweLudi lawePuti ayesebuthweni yakho elibutho lakho; aphanyeka izihlangu zawo lengowane zawo kuwe, akunika udumo. 11 Amadoda eArvadi leKilikhiya ayephezu kwemiduli yakho ekuhanqile, lamadoda eGamadi ayesezinqabeni zakho; aphanyeka izihlangu zawo emidulini yakho inhlangothi zonke, enza ubuhle bakho buphelele.

12 ITarshishi lathengiselana lawe ngenxa yobunengi benotho yakho yenhlobo zonke, benana impahla yakho ngesiliva langensimbi langomnuso. 13 IJavani leTubali leMesheki zathengiselana lawe, zenana impahla yakho ngabantu uqobo, langezitsha zethusi. 14 IBeti-Togarima yenana impahla yakho ngamabhiza, langamabhiza empi, langezimbongolo. 15 Abantu beRodesi bathengiselana lawe, lezihlenge ezinengi zazingezithengiswa ezandla zakho; bakuhlawula ngempondo zendlovu, langesihlahla esithiwa yi-eboni. 16 ISiriya yathengiselana lawe ngenxa yempahla zakho ezinengi benana impahla zakho ngamatshe athiwa ngama-emeraldi*, langokuyibubende, langomsebenzi ocecisiweyo, langelembu elicolekileyo kakhulu, langamatshe athiwa yikorali* le-agate*. 17 UJuda lelizwe lakoIsrayeli bathengiselana lawe, benana impahla zakho ngengqoloyi yeMinithi, langempuphu, langoluju, langamafutha, langamakha. 18 IDamaseko lathengiselana lawe ngenxa yobunengi bempahla zakho langenxa yenotho yakho enkulu yenhlobo zonke, benana impahla zakho ngewayini leHeliboni langoboya obumhlophe, 19 langewayini elivela eUzali, langensimbi ekhandiweyo, langekhasiya* langekalamu*; konke lokhu benanisa ngakho. 20 IDedani lathengiselana lawe ngamalembu amahle ezihlalo zokugada. 21 IArabhiya lazo zonke iziphathamandla zeKedari babengabathengi bakho abathandekayo, bethengiselana lawe ngamawundlu langezinqama langezimbuzi. 22 Abathengi beShebha leRahama bathengiselana lawe, benana impahla zakho ngenhlobo zonke ezinhle zamakha, langamatshe wonke amahle, langegolide. 23 IHarani leKane leEdeni, labathengi beAsiriya, leKilimadi, bathengiselana lawe. 24 Laba bathengiselana lawe ngezembatho ezinhle, langamalembu aluhlaza okwesibhakabhaka, langomsebenzi ocecisiweyo, langamacansi amabalabala, elukwe ngentambo, aqina; bathengiselana lawe ngakho konke lokhu. 25 Imikhumbi emikhulu yakuthwalela impahla zakho. Waba njengomkolo ogcwele usindwa kakhulu enhliziyweni zenlwandle.

26 Abagwedli bakho bakukhuphelela emanzini amanengi. Umoya wempumalanga usukwephulele enhliziyweni zenlwandle. 27 Inotho yakho lempahla yakho, lalokho okuthengisayo, labatshayeli bakho, labaqondisi bakho, labavimbi bezimfa zakho, labathengi bakho, lawo wonke amadoda empi akhona kuwe, ixuku lonke eliphakathi kwakho, lizatshona enhliziyweni zenlwandle ngosuku lokuchitheka kwakho. 28 Ngelizwi lokukhala kwabaqondisi bakho ilizwe lonke liyathuthumela. 29 Lapho bonke abagwedli besehla emikhunjini yabo, lalapho abatshayeli labaqondisi bekhuphukela ekhunjini kanyekanye, 30 bayahlaba umkhosi, bekukhalela ngokubaba; bathela uthuli emakhanda abo, bazibhuqe emlotheni, 31 baziphuce amakhanda, bagqoke amalembu amasaka, bakukhalele inyembezi kakhulu, bakhale inyembezi ngokubaba bomphefumulo, ngokukhala okubabayo. 32 Ekukhaleni kwabo bayalila ngawe, bathi: Ngubani owayenjengeTire elizigqajayo elizingelezelwe lulwandle? 33 Ekuphumeni kwempahla yakho olwandle, wenelisa abantu abanengi; ngenotho enengi langempahla yakho wanothisa amakhosi omhlaba. 34 Khathesi usuwephulwe lulwandle enzikini zamanzi; impahla yakho lalo lonke ixuku lakho kutshone kanye lawe. 35 Bonke abakhileyo ezihlengeni bayamangala ngawe, lamakhosi abo ayesaba kakhulu, lobuso bawo bunyukumele. 36 Abathengi phakathi kwabantu bayakuncifela. Usuchitheke kubi, kawusayikuba khona kuze kube nininini.

Copyright information for Ndebele