Ezekiel 28

Ilizwi le Nkosi ngenkosi yeTire

Ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: Ndodana yomuntu, tshono kusiphathamandla seTire, uthi iNkosi uJehova ithi: Ngoba inhliziyo yakho iziphakamisile, utshilo ukuthi:

Mina nginguNkulunkulu, ngihlezi esihlalweni sabonkulunkulu enzikini zolwandle; kanti ungumuntu nje, kawusunkulunkulu, lanxa uzitshaya ohlakaniphileyo njengonkulunkulu.
Khangela, impela uhlakaniphile kuloDaniyeli, kakukho okufihlakeleyo kuwe. Ngokuhlakanipha kwakho langokuqedisisa kwakho uzinothisile, wabuthela endlini zenotho yakho igolide lesiliva. Ngokuhlakanipha kwakho okukhulu ekuthengeni wandisile inotho yakho, lenhliziyo yakho isizigqaja ngenotho yakho. Ngalokho iNkosi uJehova, ithi: Ngoba uzitshaya ohlakaniphileyo njengonkulunkulu, khangela, ngizakulethela abezizwe, ngilethe izizwe ezesabekayo kakhulu; zizahwatsha inkemba zazo, zichithe ubuhle bokuhlakanipha kwakho, zone udumo lwakho. Zizakuphosela phansi egodini, ufe kubi enhliziyweni zenlwandle. Uzakutsho yini uthi: Ngingunkulunkulu, phambi kwalabo abakugwazayo, lanxa wena ungumuntu ungesuye uNkulunkulu, ezandleni zalabo abakugwazayo? 10 Uzakufa njengabangasokanga ngezandla zabezizwe; ngoba sengikhulumile, kutsho iNkosi uJehova.

Isililo ngenkosi yeTire

11 Ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: 12 Ndodana yomuntu, khala isililo ngenkosi yeTire, uthi kiyo: INkosi uJehova ithi:

Wawuyisiboniso sokupheleleyo, ugcwele ukuhlakanipha, uphelele ngobuhle.
13 WawuseEdeni, insimu kaNkulunkulu, ucecile ngawo wonke amatshe amahle, ngitsho ikorneliya* letopazi* lejaspi* lekrisolite* lebherule* le-onikse* lesafire* lerubi* le-emeraldi*. Amahlwayi akho ayengawegolide, lamasongo owawuwagqizile ayenzelwe wena ngosuku lokuzalwa kwakho. 14 Ngakunika ikherubhi* lokukulinda, usentabeni engcwele kaNkulunkulu, wahamba phakathi kwamatshe avutha umlilo. 15 Wawuphelele endleleni zakho, kusukela esukwini owadalwa ngalo kwaze kwatholwa ububi kuwe. 16 Ngenxa yobunengi bokuthenga kwakho wagcwala ulunya, wasusona. Ngakuxotsha njengento engcolileyo entabeni kaNkulunkulu, lekherubi* lokukulinda lakukhupha phakathi kwamatshe avutha umlilo. 17 Inhliziyo yakho yaziphakamisa ngenxa yobuhle bakho; wona ukuhlakanipha kwakho ngenxa yodumo lwakho. Ngakuphosa phansi, ngakuchaya phambi kwamakhosi ukuze akukhangele ngamehlo awo. 18 Ngobunengi bezono zakho zokukhohlisa kwakho ekuthengiseni ungcolise indawo zakho ezingcwele; ngaphemba umlilo phakathi kwakho, wakutshisa du, ngakutshisa waba ngumlotha emhlabathini ukuze bonke bakubone. 19 Bonke abakwaziyo phakathi kwabantu bamangala ngawe. Usuchitheke kubi, kawusayikuba khona kuze kube nininini.

Ilizwi le Nkosi ngeSidoni

20 Ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: 21 Ndodana yomuntu, khangela ngakuyo iSidoni, uprofethe ngayo, 22 uthi: INkosi uJehova ithi:

Khangela, ngimelene lawe, wena Sidoni, ngizabonakalisa udumo lwami phakathi kwakho. Bazakwazi ukuthi ngiyi Nkosi lapho sengenze izigwebo phakathi kwayo, ngibonakalise ubungcwele bami kiyo.
23 Ngoba ngizathumela umatshayabhuqe wesifo kiyo, kuchitheke legazi endleleni zayo; abantu bazakufela phakathi kwayo, besiwa ngenkemba eyihanqileyo inhlangothi zonke. Khona bazakwazi ukuthi ngiyi Nkosi.

24 KoIsrayeli kakusayikuba khona ukhula oluhlabayo lameva alimazayo phakathi kwabo bonke omakhelwane babo ababenze inhlekisa. Khona bazakwazi ukuthi ngiyiNkosi uJehova. 25 INkosi uJehova ithi: Nxa sengibutha uIsrayeli ebantwini abachithachithwe kibo, ngizabonakalisa ubungcwele bami kibo phambi kwezizwe; bazahlala elizweni lazo engalinika inceku yami uJakobe. 26 Bazahlala kilo belondolozekile, bakhe imizi, bahlanyele izivini. Bazahlala belondolozeka nxa sengisenza izigwebo phezu kwabo bonke omakhelwane babo ababenze inhlekisa. Khona bazakwazi ukuthi ngiyiNkosi uJehova.

Copyright information for Ndebele