Ezekiel 29

Ilizwi le Nkosi ngeGibhithe

Ngomnyaka wetshumi, ngosuku lwetshumi lambili lwenyanga yetshumi, ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: Ndodana yomuntu, khangela ngakuFaro inkosi yeGibhithe, uprofethe ngaye langeGibhithe lonke, ukhulume uthi: INkosi uJehova ithi:

Khangela, ngimelene lawe, wena Faro nkosi yeGibhithe, wena mgobho omkhulu olele phakathi kwemifula yayo, othi: Umfula iNile ungowami, ngawenza.
Ngizafaka ingwegwe emihlathini yakho, nginamathelise inhlanzi zemifula yakho emaxolweni akho, ngikukhuphe emifuleni yakho, lazo zonke inhlanzi zemifula yakho ezinamathele emaxolweni akho. Ngikuphosele enkangala, wena lazo zonke inhlanzi zemifula yakho, liwele endle lingabuthwa lingcwatshwe. Ngizakunikela ube yikudla kwezilo zomhlaba lenyoni zamazulu. Bonke abakhileyo eGibhithe bazakwazi ukuthi ngiyi Nkosi. Ngoba wawuludondolo olunjengomhlanga nje koIsrayeli, lapho bekubamba ngesandla, wephuka, wabakhumula iziphanga, lalapho beseyama kuwe, waqamuka, wabawisela phansi.

Ngakho-ke iNkosi uJehova ithi: Khangela, ngizakulethela inkemba, ngiqede phakathi kwakho abantu lezinyamazana; lelizwe leGibhithe lichitheke libe yinkangala. Khona bazakwazi ukuthi ngiyi Nkosi. Lokhu uthe: Umfula iNile ungowami, ngiwenzile; 10 ngalokho khangela, ngimelene lawe lomfula wakho; ngizalichitha ilizwe leGibhithe libe yinkangala isibili, kusukela eMigidoli ngenyakatho kuze kube seSiyene ngeningizimu, kuze kube lemingceleni yeEtiyopiya. 11 Kakusayikudlula muntu kilo, kakusayikudlula lanyamazana; kaliyikuhlalwa muntu iminyaka engamatshumi amane. 12 Ngizalichitha ilizwe leGibhithe okwedlula amazwe wonke achithekileyo; imizi yalo izachitheka okweminyaka engamatshumi amane phakathi kwemizi echithekileyo. Ngizawachithachitha amaGibhithe phakathi kwezizwe, ngiwahlakazele phakathi kwamazwe.

13 INkosi uJehova ithi: Ekupheleni kweminyaka engamatshumi amane ngizabutha amaGibhithe ebantwini engiwachithachithe phakathi kwabo. 14 Ngizababuyisela abantu beGibhithe elizweni lePatrosi, ilizwe abadabuka kilo; lapho bazakuba ngumbuso ophansi. 15 Bazakuba ngumbuso ophansi kulayo yonke, bangaphindi baphakanyiswe phezu kwezinye izizwe; ngizabenza babe bancinyane kakhulu ukuze bangabusi ezinye izizwe futhi. 16 Indlu kaIsrayeli ingeke ilithembe iGibhithe futhi; lokhu kuzabakhumbuza izono zabo zokuya eGibhithe ukudla usizo. Bazakwazi ukuthi ngiyiNkosi uJehova.

17 Ngomnyaka wamatshumi amabili lesikhombisa, esukwini lokuqala lwenyanga yokuqala, ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: 18 Ndodana yomuntu, uNebukadinezari inkosi yeBhabhiloni walwisa ibutho lakhe leTire okwesikhathi eside, kwaze kwaphucuka amakhanda wonke. Kwafutha amahlombe wonke; kodwa yena lebutho lakhe kabazuzanga lutho eTire ngomsebenzi wabo isikhathi eside. 19 Ngalokho iNkosi uJehova ithi: Khangela, ngizanikela ilizwe leGibhithe kuNebukadinezari inkosi yeBhabhiloni; uzathumba yonke inotho yalo, aliphundle aliphange, aliholise ibutho lakhe. 20 Ngimnikile ilizwe leGibhithe libe ngumvuzo womsebenzi wakhe, ngoba ungisebenzele, kutsho iNkosi uJehova.

21 Ngalolosuku ngizakhupha amahlumela amatsha koIsrayeli, ngikunike wena Hezekeli, amandla okukhuluma phakathi kwabo. Bazakwazi ukuthi ngiyi Nkosi.

Copyright information for Ndebele