Ezekiel 29

Ilizwi le Nkosi ngeGibhithe

1 Ngomnyaka wetshumi, ngosuku lwetshumi lambili lwenyanga yetshumi, ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: 2Ndodana yomuntu, khangela ngakuFaro inkosi yeGibhithe, uprofethe ngaye langeGibhithe lonke, 3ukhulume uthi: INkosi uJehova ithi:

Khangela, ngimelene lawe, wena Faro nkosi yeGibhithe, wena mgobho omkhulu olele phakathi kwemifula yayo, othi: Umfula iNile ungowami, ngawenza.
4Ngizafaka ingwegwe emihlathini yakho, nginamathelise inhlanzi zemifula yakho emaxolweni akho, ngikukhuphe emifuleni yakho, lazo zonke inhlanzi zemifula yakho ezinamathele emaxolweni akho. 5Ngikuphosele enkangala, wena lazo zonke inhlanzi zemifula yakho, liwele endle lingabuthwa lingcwatshwe. Ngizakunikela ube yikudla kwezilo zomhlaba lenyoni zamazulu. 6Bonke abakhileyo eGibhithe bazakwazi ukuthi ngiyi Nkosi. Ngoba wawuludondolo olunjengomhlanga nje koIsrayeli, 7lapho bekubamba ngesandla, wephuka, wabakhumula iziphanga, lalapho beseyama kuwe, waqamuka, wabawisela phansi.

8Ngakho-ke iNkosi uJehova ithi: Khangela, ngizakulethela inkemba, ngiqede phakathi kwakho abantu lezinyamazana; 9lelizwe leGibhithe lichitheke libe yinkangala. Khona bazakwazi ukuthi ngiyi Nkosi. Lokhu uthe: Umfula iNile ungowami, ngiwenzile; 10ngalokho khangela, ngimelene lawe lomfula wakho; ngizalichitha ilizwe leGibhithe libe yinkangala isibili, kusukela eMigidoli ngenyakatho kuze kube seSiyene ngeningizimu, kuze kube lemingceleni yeEtiyopiya. 11Kakusayikudlula muntu kilo, kakusayikudlula lanyamazana; kaliyikuhlalwa muntu iminyaka engamatshumi amane. 12Ngizalichitha ilizwe leGibhithe okwedlula amazwe wonke achithekileyo; imizi yalo izachitheka okweminyaka engamatshumi amane phakathi kwemizi echithekileyo. Ngizawachithachitha amaGibhithe phakathi kwezizwe, ngiwahlakazele phakathi kwamazwe.

13INkosi uJehova ithi: Ekupheleni kweminyaka engamatshumi amane ngizabutha amaGibhithe ebantwini engiwachithachithe phakathi kwabo. 14Ngizababuyisela abantu beGibhithe elizweni lePatrosi, ilizwe abadabuka kilo; lapho bazakuba ngumbuso ophansi. 15Bazakuba ngumbuso ophansi kulayo yonke, bangaphindi baphakanyiswe phezu kwezinye izizwe; ngizabenza babe bancinyane kakhulu ukuze bangabusi ezinye izizwe futhi. 16Indlu kaIsrayeli ingeke ilithembe iGibhithe futhi; lokhu kuzabakhumbuza izono zabo zokuya eGibhithe ukudla usizo. Bazakwazi ukuthi ngiyiNkosi uJehova.

17Ngomnyaka wamatshumi amabili lesikhombisa, esukwini lokuqala lwenyanga yokuqala, ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: 18Ndodana yomuntu, uNebukadinezari inkosi yeBhabhiloni walwisa ibutho lakhe leTire okwesikhathi eside, kwaze kwaphucuka amakhanda wonke. Kwafutha amahlombe wonke; kodwa yena lebutho lakhe kabazuzanga lutho eTire ngomsebenzi wabo isikhathi eside. 19Ngalokho iNkosi uJehova ithi: Khangela, ngizanikela ilizwe leGibhithe kuNebukadinezari inkosi yeBhabhiloni; uzathumba yonke inotho yalo, aliphundle aliphange, aliholise ibutho lakhe. 20Ngimnikile ilizwe leGibhithe libe ngumvuzo womsebenzi wakhe, ngoba ungisebenzele, kutsho iNkosi uJehova.

21Ngalolosuku ngizakhupha amahlumela amatsha koIsrayeli, ngikunike wena Hezekeli, amandla okukhuluma phakathi kwabo. Bazakwazi ukuthi ngiyi Nkosi.

Copyright information for Ndebele