Ezekiel 3

1Yasisithi kimi: Ndodana yomuntu, dlana okunikwayo, dlana lumqulu, uhambe uyekhuluma koIsrayeli. 2Ngasengivula umlomo wami, yanginika umqulu ukuthi ngiwudle. 3Yathi kimi: Ndodana yomuntu, dlana lumqulu engikunika wona, ukuze usuthe. Ngasengiwudla, waba mnandi njengoluju emlonyeni wami. 4Yasisithi kimi: Ndodana yomuntu, hamba uye koIsrayeli, ukhulume amazwi ami kibo. 5Ngoba kangikuthumi ebantwini abakhuluma ulimi lwezizweni lolimi olulukhuni, kodwa ngikuthuma koIsrayeli. 6Kangikuthumi ebantwini abakhulu abakhuluma ulimi lwezizweni lolulukhuni, abalamazwi ongeke uwezwe. Uba bengikuthuma kwabanjalo, bebezakuzwa. 7Kodwa indlu kaIsrayeli kayiyikukuzwa, ngoba kabathandi ukungizwa mina; bonke balukhuni, kabezwa. 8Khangela, lawe ngizakwenza ufanane labo, ngizakwenza ube lukhuni njengabo, ngikwenze ukuthi ungezwa njengabo. 9Ngizakwenza ube njengendayimana elukhuni kulensengetshe. Ungabesabi, ungathuthumeli ngabo ngoba bengabahlamukileyo.

10Futhi yathi kimi: Ndodana yomuntu, wonke amazwi ami engiwatshoyo kuwe emukele enhliziyweni yakho, uwezwe ngendlebe zakho. 11Suka, uye ebantwini bakini abathunjiweyo, ukhulume kibo, loba bezakuzwa loba bengayikukuzwa, uthi: Nanka amazwi eNkosi uJehova.

12UMoya wasengiphakamisa; ngezwa emva kwami ilizwi lomdumo omkhulu, lisithi: Kabubusiswe ubukhosi be Nkosi busuka endaweni yabo. 13Kwakungumdumo wokuthintana kwempiko zezidalwa eziphilayo, lomsindo wamavili ayeseceleni kwazo, okwezwakala njengokunyikinyeka komhlaba. 14UMoya wasengiphakamisa, wangisusa; ngahamba ekubabeni, ngifutheka emoyeni wami, isandla se Nkosi sinzima phezu kwami. 15Ngafika-ke kwabathunjiweyo eTelabibi, ababehlala emfuleni iKebari. Ngahlala phakathi kwabo insuku eziyisikhombisa ngithithibele.

Umprofethi ngumlindi koIsrayeli

16Ekucineni kwensuku eziyisikhombisa ilizwi le Nkosi lafika kimi, 17lathi: Ndodana yomuntu, ngikwenzile waba ngumlindi wendlu kaIsrayeli. Lapho usizwa ilizwi elivela kimi, ungixwayisele bona. 18Lapho ngisithi komubi: Uzakufa isibili; wena uba ungamxwayisi, loba ungakhulumi ukumxwayisa omubi endleleni yakhe embi ukuze aphephe, lowomuntu omubi uzafela ebubini bakhe; kodwa igazi lakhe ngizalibiza kuwe. 19Kodwa uba wena umxwayisa omubi, angabuyi ebubini bakhe loba endleleni yakhe embi, uzafela ebubini bakhe; kodwa wena uzaphepha. 20Lalapho olungileyo ephambuka ekulungeni kwakhe, enze okubi, ngibeke isikhubekiso phambi kwakhe, uzakufa. Ngoba ungamxwayisanga yena, uzafela ezonweni zakhe kuthi izenzo zakhe ezilungileyo azenzileyo zingakhunjulwa. Kodwa igazi lakhe ngizalibiza kuwe. 21Kodwa lapho umxwayisa olungileyo ukuze angoni, angaze ona, uzaphila, ngoba ezwile ukuxwayisa kwakho; wena uzaphepha.

Umprofethi waba yisimungulu

22Isandla se Nkosi saba phezu kwami lapho, yathi kimi: Sukuma, uye esigodini, ngizakhuluma kuwe khona. 23Ngasengisukuma ngisiya esigodini. Khangela, inkazimulo ye Nkosi yayimi khona, injengenkazimulo engangiyibonile emfuleni iKebari; ngathi mbo ngobuso. 24UMoya wangena kimi, wangimisa ngenyawo zami, wakhuluma kimi wathi: Hamba uyezivalela endlini yakho. 25Wena-ke, ndodana yomuntu, khangela, uzabotshwa ngamagoda ukuze ungaphumeli ebantwini; 26ngizakwenza ukuthi ulimi lwakho lunamathele olwangeni lomlomo wakho ube yisimungulu, ungabakhuzi, ngoba bayisizwe esihlamukileyo. 27Kodwa lapho sengikhuluma kuwe, ngizavula umlomo wakho, uzakuthi kibo: Nanka amazwi eNkosi uJehova. Lowo othanda ukuzwa kezwe; ongathandiyo ukuzwa angezwa; ngoba bayisizwe esihlamukileyo.

Copyright information for Ndebele