Ezekiel 30

Ukuchitheka kweGibhithe

1 Ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: 2Ndodana yomuntu, profetha uthi: INkosi uJehova ithi:

Maye ngalolosuku!
3Usuku selusondele, usuku lwe Nkosi selusondele, luzakuba lusuku olulamayezi, isikhathi sokuchitheka kwezizwe. 4Inkemba izakwehlela eGibhithe, losizi lube khona eEtiyopiya, lapho abanengi bebulawa eGibhithe, lenotho yalo ithunjwa, lezisekelo zalo zidilizelwa phansi. 5IEtiyopiya lePuti leLudi leArabhiya lonke leLibiya labantu belizwe abahlangene labo bazabulawa kanye labo.

6I Nkosi ithi: Labo abasekela iGibhithe bazakufa, lamandla ayo aziphakamisileyo ehliselwe phansi; kusukela eMigidoli ngenyakatho kuze kube seSiyene ngeningizimu bazakuwa ngenkemba, kutsho iNkosi uJehova. 7Ilizwe lizachitheka okwedlula amazwe wonke achithekileyo, lemizi yalo ibe phakathi kwemizi echithekileyo. 8Khona bazakwazi ukuthi ngiyi Nkosi, lapho sengithungele iGibhithe ngomlilo labo bonke abasizi bayo sebechithiwe. 9Ngalolosuku izithunywa ezilesiqubu zizasuka kimi ukwesabisa amaEtiyopiya angethuswanga lutho, ehlelwe lusizi ngalolosuku lokuchitheka kwamaGibhithe, ngoba khangela, usuku luyeza.

10INkosi uJehova ithi: Ngizaqeda inotho yeGibhithe ngesandla sikaNebukadinezari inkosi yeBhabhiloni. 11Yena labantu bakhe, abesabeka okwedlula izizwe zonke, bazakuza ukulichitha ilizwe; bazayihlasela iGibhithe ngenkemba zabo, bagcwalise ilizwe ngezidumbu. 12Ngizakwenza umfula iNile utshe, ngithengise ilizwe ebantwini ababi, ngilichithe ilizwe lakho konke okukilo ngezandla zabezizwe; mina  Nkosi ngikhulumile.

13INkosi uJehova ithi: Ngizachitha izithombe, ngiqede onkulunkulu bamanga eMemfisi; kungabe kusaba khona isiphathamandla elizweni leGibhithe, ngilethe ukwesaba elizweni leGibhithe. 14Ngizachitha iPatrosi, ngithungele iZowani ngomlilo, ngizenze izigwebo phakathi kweNo. 15Ngizakwehlisela ulaka lwami phezu kweSini, eyinqaba yeGibhithe, ngiqede ixuku leNo. 16Ngizathungela iGibhithe ngomlilo, leSini ibe lobuhlungu obukhulu. Imiduli yeNo izafohlelwa, lezimpophoma zamanzi zitheleke phakathi kwayo. 17Amajaha eOni lawePibesethi azakuwa ngenkemba, labesifazana bathunjwe. 18ETahafanesi ukukhanya kuzakuba mnyama, lapho engiqeda khona ukubusa kweGibhithe, lamandla aziphakamisileyo azaphela, lamayezi afike phezu kwayo, kuthunjwe lamadodakazi ayo. 19Ngokunjalo ngizakwenza izigwebo eGibhithe. Khona-ke bazakwazi ukuthi ngiyi Nkosi.

20Ngomnyaka wetshumi lanye, ngosuku lwesikhombisa enyangeni yokuqala, ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: 21Ndodana yomuntu, ngiyephule ingalo kaFaro inkosi yeGibhithe, khangela, kayibotshwanga, ukuthi ipholiswe yikufakwa uhlaka, ukuze iqinele ukuphatha inkemba. 22Ngakho-ke iNkosi uJehova ithi: Khangela, ngimelene loFaro inkosi yeGibhithe, ngizakwephula ingalo zakhe, ingalo eqinileyo lengalo eyephukileyo, ngenze inkemba iphunyuke esandleni sakhe. 23Ngizachithachitha amaGibhithe phakathi kwezizwe, ngiwahlakazele emazweni wonke. 24Ngizaqinisa ingalo zenkosi yeBhabhiloni, ngibeke inkemba yami esandleni sayo; kodwa ngizakwephula ingalo zikaFaro, abubule phambi kwayo njengomuntu olimele kubi. 25Ngizaqinisa ingalo zenkosi yeBhabhiloni, kodwa ingalo zikaFaro zizakuwa; bazakwazi ukuthi ngiyi Nkosi. Nxa sengifakile inkemba yami esandleni senkosi yeBhabhiloni, izayiphakamisela elizweni leGibhithe; 26ngizachithachitha amaGibhithe phakathi kwezizwe, ngiwahlakazele emazweni wonke. Khona bazakwazi ukuthi ngiyi Nkosi.

Copyright information for Ndebele