Ezekiel 30

Ukuchitheka kweGibhithe

Ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: Ndodana yomuntu, profetha uthi: INkosi uJehova ithi:

Maye ngalolosuku!
Usuku selusondele, usuku lwe Nkosi selusondele, luzakuba lusuku olulamayezi, isikhathi sokuchitheka kwezizwe. Inkemba izakwehlela eGibhithe, losizi lube khona eEtiyopiya, lapho abanengi bebulawa eGibhithe, lenotho yalo ithunjwa, lezisekelo zalo zidilizelwa phansi. IEtiyopiya lePuti leLudi leArabhiya lonke leLibiya labantu belizwe abahlangene labo bazabulawa kanye labo.

I Nkosi ithi: Labo abasekela iGibhithe bazakufa, lamandla ayo aziphakamisileyo ehliselwe phansi; kusukela eMigidoli ngenyakatho kuze kube seSiyene ngeningizimu bazakuwa ngenkemba, kutsho iNkosi uJehova. Ilizwe lizachitheka okwedlula amazwe wonke achithekileyo, lemizi yalo ibe phakathi kwemizi echithekileyo. Khona bazakwazi ukuthi ngiyi Nkosi, lapho sengithungele iGibhithe ngomlilo labo bonke abasizi bayo sebechithiwe. Ngalolosuku izithunywa ezilesiqubu zizasuka kimi ukwesabisa amaEtiyopiya angethuswanga lutho, ehlelwe lusizi ngalolosuku lokuchitheka kwamaGibhithe, ngoba khangela, usuku luyeza.

10 INkosi uJehova ithi: Ngizaqeda inotho yeGibhithe ngesandla sikaNebukadinezari inkosi yeBhabhiloni. 11 Yena labantu bakhe, abesabeka okwedlula izizwe zonke, bazakuza ukulichitha ilizwe; bazayihlasela iGibhithe ngenkemba zabo, bagcwalise ilizwe ngezidumbu. 12 Ngizakwenza umfula iNile utshe, ngithengise ilizwe ebantwini ababi, ngilichithe ilizwe lakho konke okukilo ngezandla zabezizwe; mina  Nkosi ngikhulumile.

13 INkosi uJehova ithi: Ngizachitha izithombe, ngiqede onkulunkulu bamanga eMemfisi; kungabe kusaba khona isiphathamandla elizweni leGibhithe, ngilethe ukwesaba elizweni leGibhithe. 14 Ngizachitha iPatrosi, ngithungele iZowani ngomlilo, ngizenze izigwebo phakathi kweNo. 15 Ngizakwehlisela ulaka lwami phezu kweSini, eyinqaba yeGibhithe, ngiqede ixuku leNo. 16 Ngizathungela iGibhithe ngomlilo, leSini ibe lobuhlungu obukhulu. Imiduli yeNo izafohlelwa, lezimpophoma zamanzi zitheleke phakathi kwayo. 17 Amajaha eOni lawePibesethi azakuwa ngenkemba, labesifazana bathunjwe. 18 ETahafanesi ukukhanya kuzakuba mnyama, lapho engiqeda khona ukubusa kweGibhithe, lamandla aziphakamisileyo azaphela, lamayezi afike phezu kwayo, kuthunjwe lamadodakazi ayo. 19 Ngokunjalo ngizakwenza izigwebo eGibhithe. Khona-ke bazakwazi ukuthi ngiyi Nkosi.

20 Ngomnyaka wetshumi lanye, ngosuku lwesikhombisa enyangeni yokuqala, ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: 21 Ndodana yomuntu, ngiyephule ingalo kaFaro inkosi yeGibhithe, khangela, kayibotshwanga, ukuthi ipholiswe yikufakwa uhlaka, ukuze iqinele ukuphatha inkemba. 22 Ngakho-ke iNkosi uJehova ithi: Khangela, ngimelene loFaro inkosi yeGibhithe, ngizakwephula ingalo zakhe, ingalo eqinileyo lengalo eyephukileyo, ngenze inkemba iphunyuke esandleni sakhe. 23 Ngizachithachitha amaGibhithe phakathi kwezizwe, ngiwahlakazele emazweni wonke. 24 Ngizaqinisa ingalo zenkosi yeBhabhiloni, ngibeke inkemba yami esandleni sayo; kodwa ngizakwephula ingalo zikaFaro, abubule phambi kwayo njengomuntu olimele kubi. 25 Ngizaqinisa ingalo zenkosi yeBhabhiloni, kodwa ingalo zikaFaro zizakuwa; bazakwazi ukuthi ngiyi Nkosi. Nxa sengifakile inkemba yami esandleni senkosi yeBhabhiloni, izayiphakamisela elizweni leGibhithe; 26 ngizachithachitha amaGibhithe phakathi kwezizwe, ngiwahlakazele emazweni wonke. Khona bazakwazi ukuthi ngiyi Nkosi.

Copyright information for Ndebele