Ezekiel 31

IGibhithe ifanana lesihlahla somkusu

Ngomnyaka wetshumi lanye, ngosuku lokuqala enyangeni yesithathu, ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: Ndodana yomuntu, tshono kuFaro inkosi yeGibhithe lakubo bonke abantu bakhe uthi:

Ufanana lobani ebukhulwini bakho?

Khangela, ngizafananisa iAsiriya lomsedari oseLebhanoni, olengatsha ezinhle ezinika umthunzi eguswini, omude kakhulu, olezihloko ezifinyelela emayezini. Amanzi awuthelela, lamanzi angaphansi awukhulisa, imifula yawo yageleza yazingelezela indawo ohlanyelwe kiyo, yakhuphela imisele yayo kuzo zonke izihlahla zeganga. Waphakama-ke, wazedlula zonke izihlahla zegusu, ingatsha zawo zaba zinkulu zabande, ngenxa yobunengi bamanzi empandeni zawo. Zonke inyoni zamazulu zakhela izidleke zazo engatsheni zawo, lenyamazana zonke zeganga zazalela ngaphansi kwengatsha zawo, langaphansi komthunzi kwahlala izizwe zonke ezinkulu. Wawumuhle ngobukhulu bawo, langobude bengatsha zawo, ngoba impande zawo zatshona zafika emanzini amanengi. Imisedari yensimini kaNkulunkulu yayingeke ilinganiswe lawo, lamafiri ayingalingani lengatsha zawo; lomangwe wawungeke ulinganiswe lengatsha zawo, kwakungekho isihlahla ensimini kaNkulunkulu esihle njengawo. Ngawenza wamuhle ngobunengi bengatsha zawo, lazo zonke izihlahla zeEdeni zawuhawukela, izihlahla ezazisensimini kaNkulunkulu.

10 Ngakho iNkosi uJehova ithi: Ngenxa yokuthi waba mude, izihloko zawo zathinta amayezi, inhliziyo yawo yaziphakamisa ngobude bawo, 11 ngizawunikela esandleni sesikhulu sezizweni; sizawuphatha ngokufanele ububi bawo. Sengiwulahlile. 12 Abezizweni abalesihluku kulazo zonke izizwe bazawuquma bawulahle; ingatsha zawo zizawela ezintabeni lezihotsheni; zizakwephukela ezifuleni zelizwe, labantu bonke bomhlaba basuke emthunzini wawo, bawutshiye. 13 Nxa usuwile, zonke inyoni zamazulu zizahlala phezu kwawo, lenyamazana zonke zeganga zihlale phezu kwengatsha zawo. 14 Lokhu kwenzelwa ukuze kungabi lasihlahla emanzini esikhula sibe side kakhulu, lezihloko zaso zithinte amayezi, kungabi lasihlahla esinatha amanzi esifinyelela emayezini; ngoba zonke zimiselwe ukufa, ziye elizweni elingaphansi komhlaba, njengabantu abafileyo abehlela phansi egodini.

15 INkosi uJehova ithi: Lapho umkusu usuwehlele endaweni yabafileyo, ngizakwenza okungaphansi komhlaba kuwulilele, ngimise imifula yawo, ngivimbele amanzi amanengi. Ngizasibekela iLebhanoni ngomnyama ngenxa yawo, lezihlahla zonke zizadana ngenxa yawo. 16 Ngizakwenza zonke izizwe zithuthumele ngomdumo wokuwa kwawo, lapho ngiwuphosela esihogweni kanye lalabo abehlela egodini. Zonke izihlahla zeEdeni, ezikhethiweyo lezinhle zeLebhanoni, zonke ezinatha amanzi, zizaduduzwa elizweni elingaphansi komhlaba. 17 Lazo zizakuya esihogweni kanye lawo, kubo ababulewe ngenkemba. Yebo, labo abahlala ngaphansi komthunzi wawo phakathi kwezizwe bazabhubha.

18 Pho-ke, wena ufanana lobani ngodumo langobukhulu ezihlahleni zeEdeni? Uzakwehliselwa elizweni elingaphansi komhlaba lezihlahla zeEdeni, ulale phakathi kwabangasokanga, kanye labo ababulewe ngenkemba. Lo nguFaro lexuku lakhe lonke, kutsho iNkosi uJehova.

Copyright information for Ndebele