Ezekiel 32

UFaro ufanana lengwenya

1 Ngomnyaka wetshumi lambili, ngosuku lokuqala enyangeni yetshumi lambili, ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: 2Ndodana yomuntu, khala isililo ngoFaro inkosi yeGibhithe, uthi kuye:

Wena uzifananise lebhongo lesilwane phakathi kwezizwe, kodwa wena ufanana lomgobho emanzini omfula iNile; uvuthela amanzi ngamakhala akho, uvube amanzi ngenyawo zakho, ungcolise imifula.
3INkosi uJehova ithi: Ngizaphosela imbule lami phezu kwakho embuthanweni kwezizwe ezinengi, ngikukhuphe ngembule lami, 4ngikuphosele emhlabathini, ngikuphose endle, ngihlalise phezu kwakho zonke inyoni zamazulu, zonke izilo zeganga zizitike ngawe. 5Ngizalahla inyama yakho ezintabeni, ngigcwalise izihotsha ngempethu zesidumbu sakho. 6Ilizwe lizagcwala igazi lakho eligelezayo, lize lifike ezintabeni, lezifudlana zonke zigcwale lona. 7Lapho sengikuchitha, ngizasibekela amazulu, ngenze inkanyezi zalo zibe mnyama, ngisibekele ilanga ngeyezi, lenyanga ingabe isakhanya. 8Konke ukukhanya kwamazulu ngikwenze kube mnyama kuwe, ngehlisele umnyama elizweni lakho, kutsho iNkosi uJehova. 9Ngizakhathaza inhliziyo zabantu abanengi nxa ngikuthumba phakathi kwezizwe, ngikusa emazweni ongawaziyo. 10Ngizakwenza abantu abanengi bamangale ngawe, lamakhosi abo athuthumele ngenxa yakho nxa ngigweba inkemba yami phambi kwabo; bazathuthumela isikhathi sonke, bonke babe lovalo ngokuphila kwabo mhla wosuku lokuwa kwakho.

11Ngoba iNkosi uJehova ithi: Inkemba yenkosi yeBhabhiloni izakwehlela. 12Ngizabulala ixuku lakho ngezinkemba zamaqhawe asabeka kuzo zonke izizwe. Azaqeda ukuziphakamisa kweGibhithe, kubhubhe lexuku lonke lalo. 13Ngizabulala inyamazana zonke emanzini amanengi, kungabi khona lonyawo lomuntu oluwadungayo futhi, kungabi khona lesondo lenyamazana eliwavubayo. 14Besengisenza amanzi abo azike, lemifula yabo igeleze njengamafutha, kutsho iNkosi uJehova. 15Lapho ngichitha ilizwe leGibhithe, lalapho ilizwe liphundlwa konke okukilo, lalapho ngitshaya bonke abahlala kilo, bazakwazi-ke ukuthi ngiyi Nkosi. 16Lokhu kuyisililo esizahlatshelwa; abesifazana bezizwe bazasihlabela; bazasihlabela ngeGibhithe langexuku lonke lalo, kutsho iNkosi uJehova.

17Ngomnyaka wetshumi lambili, ngosuku lwetshumi lanhlanu lwenyanga yokuqala, ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: 18Ndodana yomuntu, khalela abantu bonke beGibhithe, ubehlisele elizweni elingaphansi komhlaba kulabo abehlela egodini, bona labesifazana bezizwe ezilodumo. 19Uthi kibo: Ledlula bani ngobuhle? Yehlani, lilaliswe labangasokanga. 20Labo abahamba labo, kanye labo bonke abantu babo, bazakufa kanye lalabo ababulawa ngenkemba. 21Iziphathamandla ezilamandla zizakhuluma ngabo labasizi babo, zisendaweni zabafileyo zithi: Sebehlile, balele abangasokanga bebulewe ngenkemba.

22LeAsiriya ikhona lapho kanye lexuku layo lonke, lamangcwaba ayo elihanqile inhlangothi zonke, bonke babulewe bawile ngenkemba. 23Amangcwaba abo enziwe ekutshoneni kwegodi, lexuku layo lihanqe ingcwaba layo, bonke bebulewe bawa ngenkemba, bona ababesesatshwa elizweni labaphilayo.

24Likhona lapho iElamu lexuku layo lonke lihanqe ingcwaba layo, bonke bebulewe bawa ngenkemba, behlela elizweni elingaphansi komhlaba bengasokanga, bona ababesesatshwa elizweni labaphilayo, bathwele ihlazo labo kanye labo abehlela egodini. 25Balenzela indawo yokulala phakathi kwabafileyo kanye lexuku layo lonke, amangcwaba abo elihanqile, bonke bengasokanga, bebulewe ngenkemba. Ukwesabeka kwabo kwakugcwele elizweni labaphilayo, bathwala ihlazo labo kanye labo abehlela egodini, babekwa phakathi kwabafileyo.

26IMesheki leTubali zikhona lapho kanye lamaxuku azo wonke, lamangcwaba awo ezihanqile, bonke bengasokanga, bebulewe ngenkemba, ngoba babesesatshwa elizweni labaphilayo. 27Kabayikulala lamaqhawe afa kudala ehlela esihogweni lezikhali zawo, aqanyeliswa inkemba zawo, lamathambo awo endlalelwa ngezihlangu zawo; ukwesabeka kwamaqhawe kwakuselizweni labaphilayo. 28Lawe Faro uzabulawa, ulaliswe phakathi kwabangasokanga, labo ababuleweyo ngenkemba.

29LeEdoma ikhona lapho, kanye lamakhosi leziphathamandla zayo, loba babelamandla balaliswe kanye lalabo ababuleweyo ngenkemba, belele labangasokanga labehlela phansi egodini.

30Iziphathamandla zenyakatho zikhona lapho, zonke ngoluthi lwazo, labo bonke abeSidoni, abehlele phansi kanye labafileyo belenhloni ngenxa yokwesabeka konke abakwenza ngamandla abo; balele bangasokanga kanye labo ababuleweyo ngenkemba, bethwele ihlazo labo lalabo abehlela egodini.

31Lapho uFaro ebabona, uzaziduduza ngenxa yamaxuku akhe wonke, uFaro lebutho lakhe lonke, bebulewe ngenkemba, kutsho iNkosi uJehova. 32Ngoba yena owagcwalisa ukwesabeka kwakhe elizweni labaphilayo uzabekwa phakathi kwabangasokanga kanye lalabo ababuleweyo ngenkemba, uFaro lexuku lakhe lonke, kutsho iNkosi uJehova.

Copyright information for Ndebele