Ezekiel 32

UFaro ufanana lengwenya

Ngomnyaka wetshumi lambili, ngosuku lokuqala enyangeni yetshumi lambili, ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: Ndodana yomuntu, khala isililo ngoFaro inkosi yeGibhithe, uthi kuye:

Wena uzifananise lebhongo lesilwane phakathi kwezizwe, kodwa wena ufanana lomgobho emanzini omfula iNile; uvuthela amanzi ngamakhala akho, uvube amanzi ngenyawo zakho, ungcolise imifula.
INkosi uJehova ithi: Ngizaphosela imbule lami phezu kwakho embuthanweni kwezizwe ezinengi, ngikukhuphe ngembule lami, ngikuphosele emhlabathini, ngikuphose endle, ngihlalise phezu kwakho zonke inyoni zamazulu, zonke izilo zeganga zizitike ngawe. Ngizalahla inyama yakho ezintabeni, ngigcwalise izihotsha ngempethu zesidumbu sakho. Ilizwe lizagcwala igazi lakho eligelezayo, lize lifike ezintabeni, lezifudlana zonke zigcwale lona. Lapho sengikuchitha, ngizasibekela amazulu, ngenze inkanyezi zalo zibe mnyama, ngisibekele ilanga ngeyezi, lenyanga ingabe isakhanya. Konke ukukhanya kwamazulu ngikwenze kube mnyama kuwe, ngehlisele umnyama elizweni lakho, kutsho iNkosi uJehova. Ngizakhathaza inhliziyo zabantu abanengi nxa ngikuthumba phakathi kwezizwe, ngikusa emazweni ongawaziyo. 10 Ngizakwenza abantu abanengi bamangale ngawe, lamakhosi abo athuthumele ngenxa yakho nxa ngigweba inkemba yami phambi kwabo; bazathuthumela isikhathi sonke, bonke babe lovalo ngokuphila kwabo mhla wosuku lokuwa kwakho.

11 Ngoba iNkosi uJehova ithi: Inkemba yenkosi yeBhabhiloni izakwehlela. 12 Ngizabulala ixuku lakho ngezinkemba zamaqhawe asabeka kuzo zonke izizwe. Azaqeda ukuziphakamisa kweGibhithe, kubhubhe lexuku lonke lalo. 13 Ngizabulala inyamazana zonke emanzini amanengi, kungabi khona lonyawo lomuntu oluwadungayo futhi, kungabi khona lesondo lenyamazana eliwavubayo. 14 Besengisenza amanzi abo azike, lemifula yabo igeleze njengamafutha, kutsho iNkosi uJehova. 15 Lapho ngichitha ilizwe leGibhithe, lalapho ilizwe liphundlwa konke okukilo, lalapho ngitshaya bonke abahlala kilo, bazakwazi-ke ukuthi ngiyi Nkosi. 16 Lokhu kuyisililo esizahlatshelwa; abesifazana bezizwe bazasihlabela; bazasihlabela ngeGibhithe langexuku lonke lalo, kutsho iNkosi uJehova.

17 Ngomnyaka wetshumi lambili, ngosuku lwetshumi lanhlanu lwenyanga yokuqala, ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: 18 Ndodana yomuntu, khalela abantu bonke beGibhithe, ubehlisele elizweni elingaphansi komhlaba kulabo abehlela egodini, bona labesifazana bezizwe ezilodumo. 19 Uthi kibo: Ledlula bani ngobuhle? Yehlani, lilaliswe labangasokanga. 20 Labo abahamba labo, kanye labo bonke abantu babo, bazakufa kanye lalabo ababulawa ngenkemba. 21 Iziphathamandla ezilamandla zizakhuluma ngabo labasizi babo, zisendaweni zabafileyo zithi: Sebehlile, balele abangasokanga bebulewe ngenkemba.

22 LeAsiriya ikhona lapho kanye lexuku layo lonke, lamangcwaba ayo elihanqile inhlangothi zonke, bonke babulewe bawile ngenkemba. 23 Amangcwaba abo enziwe ekutshoneni kwegodi, lexuku layo lihanqe ingcwaba layo, bonke bebulewe bawa ngenkemba, bona ababesesatshwa elizweni labaphilayo.

24 Likhona lapho iElamu lexuku layo lonke lihanqe ingcwaba layo, bonke bebulewe bawa ngenkemba, behlela elizweni elingaphansi komhlaba bengasokanga, bona ababesesatshwa elizweni labaphilayo, bathwele ihlazo labo kanye labo abehlela egodini. 25 Balenzela indawo yokulala phakathi kwabafileyo kanye lexuku layo lonke, amangcwaba abo elihanqile, bonke bengasokanga, bebulewe ngenkemba. Ukwesabeka kwabo kwakugcwele elizweni labaphilayo, bathwala ihlazo labo kanye labo abehlela egodini, babekwa phakathi kwabafileyo.

26 IMesheki leTubali zikhona lapho kanye lamaxuku azo wonke, lamangcwaba awo ezihanqile, bonke bengasokanga, bebulewe ngenkemba, ngoba babesesatshwa elizweni labaphilayo. 27 Kabayikulala lamaqhawe afa kudala ehlela esihogweni lezikhali zawo, aqanyeliswa inkemba zawo, lamathambo awo endlalelwa ngezihlangu zawo; ukwesabeka kwamaqhawe kwakuselizweni labaphilayo. 28 Lawe Faro uzabulawa, ulaliswe phakathi kwabangasokanga, labo ababuleweyo ngenkemba.

29 LeEdoma ikhona lapho, kanye lamakhosi leziphathamandla zayo, loba babelamandla balaliswe kanye lalabo ababuleweyo ngenkemba, belele labangasokanga labehlela phansi egodini.

30 Iziphathamandla zenyakatho zikhona lapho, zonke ngoluthi lwazo, labo bonke abeSidoni, abehlele phansi kanye labafileyo belenhloni ngenxa yokwesabeka konke abakwenza ngamandla abo; balele bangasokanga kanye labo ababuleweyo ngenkemba, bethwele ihlazo labo lalabo abehlela egodini.

31 Lapho uFaro ebabona, uzaziduduza ngenxa yamaxuku akhe wonke, uFaro lebutho lakhe lonke, bebulewe ngenkemba, kutsho iNkosi uJehova. 32 Ngoba yena owagcwalisa ukwesabeka kwakhe elizweni labaphilayo uzabekwa phakathi kwabangasokanga kanye lalabo ababuleweyo ngenkemba, uFaro lexuku lakhe lonke, kutsho iNkosi uJehova.

Copyright information for Ndebele