Ezekiel 33

Umprofethi ngumlindi koIsrayeli

Ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: Ndodana yomuntu, tshono kibo abantu bakini uthi: Uba ngiletha inkemba elizweni, labantu belizwe bathathe omunye phakathi kwabo, bambeke abe ngumlindi wabo, nxa ebona inkemba isiza elizweni, avuthele uphondo, axwayise abantu, uba omunye esizwa ukukhala kophondo angananzi, inkemba ifike imsuse, kuzakuba ngumlandu wakhe. Uzwile ukukhala kophondo, kazananza, ngoba umlandu uzakuba ngowakhe. Kodwa uba ebexwayisekile, ubezaphepha. Kodwa nxa umlindi ebona inkemba isiza, angaluvutheli uphondo, abantu bengaxwayiswa, inkemba ifike isuse omunye wabo, lowomuntu afele esonweni sakhe, umlandu uzakuba ngowomlindi.

Wena-ke, ndodana yomuntu, ngikubeke ube ngumlindi koIsrayeli; nxa usizwa ilizwi elivela kimi, ubaxwayise. Uba ngisithi komubi: Wena muntu omubi, uzakufa isibili; uba ungakhulumi wena ukumxwayisa omubi ukuze atshiye indlela yakhe, lowomuntu omubi uzafela esonweni sakhe, kodwa umlandu uzakuba ngowakho. Kodwa uba umxwayisa omubi ukuze aphenduke endleleni yakhe, angatshiyi indlela yakhe, uzafela esonweni sakhe, kodwa wena uzaphepha.

Indlela kaNkulunkulu ilungile

10 Wena-ke, ndodana yomuntu, tshono kuIsrayeli uthi: Lina lithi: Iziphambeko zethu lezono zethu zisehlele, siyaphela ngenxa yazo; sizaphila njani? 11 Tshono kibo uthi: INkosi uJehova ithi: Ngiyazifunga mina, kangithokozi ngokufa komubi, kodwa ngokuthi omubi atshiye indlela yakhe aphile; tshiyani-ke, tshiyani indlela zenu ezimbi, ngoba lizafelani, lina ndlu kaIsrayeli?

12 Wena-ke, ndodana yomuntu, tshono ebantwini bakini uthi: Ukulunga kolungileyo kakuyikumkhulula uba esona; lobubi bomubi kabuyikumbulala uba etshiya ububi bakhe; lolungileyo kayikuphila ngokulunga kwakhe uba esona. 13 Lapho ngisitsho kolungileyo ukuthi uzaphila isibili, kanti uba ethemba ukulunga kwakhe, enze isono, kakuyikukhunjulwa lesisodwa isenzo sakhe esilungileyo, kodwa uzafela esonweni asenzileyo. 14 Futhi uba ngisitsho komubi ukuthi uzakufa isibili, kanti uba ephenduka ezonweni zakhe, enze okufaneleyo lokulungileyo, 15 uba ebuyisela isibambiso, abuyisele lokho akuphangileyo, ahambe ngezimiso zempilo, angenzi okubi, uzaphila isibili, angafi. 16 Kakusayikukhunjulwa lesisodwa sezono azenzileyo; ngoba wenzile okufaneleyo lokulungileyo, uzaphila isibili.

17 Kodwa abantu bakini bathi: Indlela yeNkosi kayilunganga, kanti ngezabo indlela ezingalunganga. 18 Nxa olungileyo etshiya ukulunga kwakhe, enze okubi, uzakufa ngenxa yakho. 19 Nxa omubi etshiya ububi bakhe, enze okufaneleyo lokulungileyo, uzaphila ngenxa yakho.

20 Kanti lina lithi: Indlela yeNkosi kayilunganga. Lina ndlu kaIsrayeli, ngizalahlulela lonke ngokufanele izindlela zenu.

Ukuwa kweJerusalema

21 Ngomnyaka wetshumi lambili wokuthunjwa kwethu, ngosuku lwesihlanu lwenyanga yetshumi, umuntu owayephunyukile eJerusalema wafika kimi wathi: Umuzi usutshayiwe. 22 Isandla se Nkosi sasiphezu kwami kusihlwa kungakafiki ophunyukileyo; yavula umlomo wami ngesikhathi lowomuntu engakafiki kimi ekuseni. Umlomo wami wavuleka, angabe ngisaba yisimungulu.

23 Ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: 24 Ndodana yomuntu, abakhileyo endaweni ezichithekileyo elizweni lakoIsrayeli, balokhu besithi: UAbrahama wayemunye lapho enikwa ilizwe, kodwa thina sibanengi; ilizwe silinikiwe isibili ukuhlala kilo. 25 Ngalokho-ke tshono kibo uthi: INkosi uJehova ithi: Lidla inyama elegazi, liphakamisele amehlo enu ezithombeni zenu, lichithe igazi; lizahlala kilo ilizwe yini? 26 Lithemba inkemba, lenze amanyala, lowo lalowo angcolise umfazi womakhelwane wakhe; kambe lizahlala kilo ilizwe yini? 27 Tshono lokhu kibo uthi: INkosi uJehova ithi: Ngiyazifunga mina, isibili labo abasendaweni ezichithekileyo bazabulawa; labo abasendle ngizabanikela ezilweni zibabulale, lalabo abasezinqabeni labasembalwini bazabulawa ngomatshayabhuqe wesifo. 28 Ngizalichitha ilizwe libe yinkangala, lamandla alo aziphakamisayo azaphela, lentaba zakoIsrayeli zibe yinkangala ukuze kungadluli muntu kuzo. 29 Khona bazakwazi ukuthi ngiyi Nkosi lapho sengilichithile ilizwe laba yinkangala ngenxa yamanyala abo wonke abawenzileyo.

30 Wena-ke, ndodana yomuntu, abantu bakini bakhuluma ngawe emidulini leminyango yezindlu, lowo lalowo uthi kumfowabo: Woza, sizwe ukuthi ilizwi lithini elivela e Nkosini. 31 Ngakho abantu bami bayeza kuwe, bahlale phambi kwakho, bezwe okutshoyo, kodwa kabayikukwenza. Ngoba bathanda ngomlomo wabo, kodwa inhliziyo zabo zisenzuzweni yabo. 32 Khangela, kibo unjengomuntu ohlabela ingoma ezinhle, olelizwi elihle, owazi ukutshaya kuhle ichacho, ngoba bayezwa okutshoyo kodwa kabayikukwenza. 33 Nxa lokhu kufika, khangela, kuzafika isibili, khona bazakwazi ukuthi bekukhona umprofethi phakathi kwabo.

Copyright information for Ndebele